Ag dp¡BTTuesyg L$pl¡fp A¡L$ spfuMu ilf R>¡. Ly$Ap®_ dÆv$dp O_u S>Np rdkf_u rTL$f Aphu R>¡. O_p A„rbep qL$fpd_u rTL$f kp\¡ rdkf_u rTL$f Å¡X$pB lzhu R>¡. rdkf A„rbep qL$fpd A.k._y dfL$T füy R>¡. e¡ kNgp_p dysbqf®L$ Apkpf S>¡d L¡$ rkS>_¡ eykya, syf¡ ku_p A_¡ bpAT A„rbep_u Ly$byf rdkfdp dp¥Sy>v$ R>¡. A„rbep qL$fpd A.k._p vy$íd_p¡ qafAp¥_, lpdp_ L$pê$__u rdkg e¡ kNgpcu rdkfdp \ep R>¡ A_¡ Myv$pe¡ kNgp_¡ lgpL$ L$u^p R>¡. e¡ gp¡Np¡_p Apkpf ApS> gN rdkfdp dp¥S|>v$ R>¡. Aduê$g dyrd_u_ A.k. e¡ dp¥gp_p dprgLy$g Aísf qf.A. A_¡ dp¥gp_p dylçdv$ rb_ Agu bL$f qf.A._¡ rdkf_p hpgu b_phu_¡ dp¡L$gp R>¡ A_¡ Bdpd lzk¥_ A.k._u ilpv$s_p bpv$ dp¥gps¡_p T¥_b A.k. e¡ rdkf B[¿sepf L$u^y. Ap`_u Tful dybpfL$, fpkyg lzk¥_ A.k._p dilv$, k¥e¡v$_p ê$L¡¥ep A.k. A_¡ Aõk¥e¡v$sp¡ _aukp A.k._p dilv$cu rdkfdp R>¡ A_¡ ABçds aps¡dueu__u S>hpd¡A A_¡ dyM‰aps Ly$v$kuep_u bfL$ps rdkfdp R>¡.
sp L¡$ lu.k. 3`8dp Bdpd dp¡BT g¡v$ur_‰pl A.k._p gíL$f_p rk`¡l kpgpf Ag L$pBv$Å¡lf AõkL$gue¡ Ap ilf_¡ Bdpd_p lzL$d dyhpqaL$ as¡l L$u^y A_¡ A¡l_¡ Apbpv$ L$u^y R>¡. Bdpd hpõs¡ L$ö dybpfL$ b_pey, spL¡$ Bdpd dp¡BT A.k. rdkf sifua gph¡ R>¡ A_¡ A¡l_¡ Ap`_u dçgL$s_y„ Apk¡ds-capital b_ph¡ R>¡. 200 hfk gN v$p¥gs aps¡dueu_y Apk¡ds füy R>¡. S>¡ ApS> gN bpL$u R>¡. Ag dp¡BTTuesyg L$pl¡fp ilf ApS> gN_ v$p¥gs aps¡duep_u bfL$ps_p kbb dpAd|f R>¡. A¡l_p _pddp S> dp¡BT A.k._p _pd dybpfL$_u bfL$s_p¡ TMufp¡ R>¡ A_¡ A¡l_p bpriÞv$pAp¡_p kyg|L$, rgbpk, kgpd, L$gpd, fl_, kl_ bëL¡$ rdkf_u lTpfs (culture) A_¡ kL$pas (tradition) dp ApS> gN_ v$p¥gs aps¡duep A_¡ ABçds aps¡dueu_ A.k._p bfL$ps_p dTprlf _Tf Aph¡ R>¡.
Ap hp¡ ilf R>¡ L¡$ Apgd¡ Bõgpdu A¡l_u lTpfs A_¡ kL$pas_p ip¡lfs A_¡ aTugs_p Mprsf A¡l_p ApN¡ kfr_Ny„ R>¡. Apgddp Ap ilf “”Dçdyg dv$pB_, City of Mosque, City of Monuments, l¡bsyßug, Apk¡dsyg Apgdyg Bõgpdu”ku dílzf R>¡. A¡d rTL$f Aph¡ R>¡ L¡$ v$p¥gs aps¡rdep_p A¥epddp rdkfdp 36 lTpf dkprS>v$ lsu. Ap ilfdp Apkpf aps¡rdep_p rkhp Apkpf Bõgprdep, Apkpf qL$åsuep old rich civilization _u Mbf kp\¡ R>¡ A_¡ Ap Apkpf Sy>v$p Sy>v$p dyspladp ApS> gN_ bpL$u R>¡. dyÑa¡lzg aßyg Bõgpdu, Ag dyÑl¡Ly$g qafAp¥_u Ag dyÑl¡azg qL$åsu hN¥flp, e¡ S> rdkg Ag Alfpd (pyramids) L¡$ S>¡ vy$r_ep_p kps AÅBbdpku R>¡ e¡ Ap il¡fdp hpL¡$A R>¡.
sdpd v$p¡Aps dyÐgL$u_ qf.A._p v$frdep_ AØpBg AS>g k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A. hpõs¡ A¡L$ r_fpgu ip_ Tprlf \pe R>¡. Ap` `¡lgp v$pB R>¡ L¡$ S>¡_¡ Ag dp¡BTTuesyg L$pl¡fp Åhy BçL$p_ \pe R>¡. Bdpd s¥reb A.k. rdkfku `v$p£ B[¿sepf afdpep¡ A_¡ v$pAhs_¡ ed__u sfa _L$g L$u^u. ed_ku rlÞvy$õsp__u sfa Aphu 800 hfk_u dyØsdp L$p¡B v$pB_¡ BçL$p_ _ \ey L¡$ ABçds aps¡dueu_ A.k._p ilfdp Åe, rdkf Åe A_¡ ABçds aps¡dueu_ A.k._u bfL$s gB_¡ dyrd_u_ gN `p¢lQph¡. ABçds aps¡dueu_ A.k._p Apkpfku bfL$s g¡. e¡ Apkpf_¡ sfdud L$f¡ A¡l_¡ A¡lep L$f¡. e¡ ip_ `1dp v$pB hpõs¡ dyØMf lsu.
k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A. rdkf `^pfp. rdkfdp Ap` rS>Ð_p Afkp füp s¡dp aS>¡f A_¡ kp„S> ABçds aps¡dueu_ A.k._p Apkpf dybpfL$p_u Sy>õsSy> flu, AL$kf hL$s Ap` Apkpf_p s¡lL$uL$ A_¡ sv$L$uL$dp ka® afdphsp. ABçdÑspl¡fu_ A.k._p Tdp__p Apkpf dybpfL$p_p M¥f dAprgdku cfu lzhu S>Np_¡ dp¥gp_p spl¡f k¥azØu_ ApL$p qf.A. e¡ Apbpv$ L$u^u. Apkpf aps¡dueu___¡ Ap` dp¥gp qf.A. e¡ rlÞvy$õsp__u sfa _L$g L$u^p A_¡ rlÞvy$õsp_dp dkprS>v$ A_¡ buÆ spAdufpsdp e¡ Apkpf_¡ _L$g afdpep.
e¡ kaf dybpfL$ v$frdep_ k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ ApL$p qf.A. e¡ Ag Åd¡Dg A_hf_p A¡lep_u _ues afdphu A_¡ e¡ _ues `f Adg Ap`_p dÞkyk k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. afdph¡ R>¡. Ag Åd¡Dg A_hf_y A¡lep L$fhy- e¡ ip_ BdpdyTTdp_ A.k. e¡ `2dp v$pB byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. hpõs¡ S> dyØMf fpMu \u. e¡ Adgdp byflp_yØu_ dp¥gp qf.A._p kp\¡ Ap`_p dÞkyk k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ ApL$p lf Ap_ A_¡ lf `g kp\¡ S> R>¡. sdpd Adg byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. dyaØg dp¥gp s.D.i. _p lp\ `f L$fph¡ R>¡. S>¡d A`_¡ hyTy L$fhp `¡lg¡ _ues L$fuA¡ R>¡. `R>u hyTy_y Adg L$fuA¡ R>¡ A_¡ A¡d bep_ R>¡ L¡$ dyrd___¡ BçL$p_ lp¡e sp¡ “”hyT|DØ$hpd” ld¡ip hyTy_u lpgs `f S> bpL$u fl¡. sp¡ k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A. e¡ Ag Åd¡Dg AÞhf b_php_u _ues L$u^u. k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. e¡ Ag Åd¡Dg A_hf b_php_y Adg L$u^y, A_¡ k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ s.D.i. ky„ L$f¡ R>¡ L¡$ byflp_yØu_ dp¥gp_p Ap Adg_¡ Ag Åd¡Dg A_hf_p A¡lep_p Adg_u rTL$f_¡ Ap`_p qfkpgp ifuap “شكر نعم اصحاب البركات” dp rgMu_¡ L$gdb„^ L$fu_¡ ld¡ip fpMu v$u^y. “hyT|DØ$hpd”_u ip_ Tprlf L$u^u.
“Ag Åd¡Dg A_hf’ Ap d[õS>v$ “Åd¡A Bå_¡ syg|_’ `R>u rdkf_u buÆ dp¡lV$u d[õS>v$ R>¡. Ag Åd¡Dg A_hf_¡ Apgd¡ Bõgpddp aMpds A_¡ hyõAs_p rglpTku vy$r_ep_u Qpf dp¡lV$u S>hpd¡Adp iydpf L$fhpdp Aph¡ R>¡. ABçds aps¡due_ A.k._p rkgrkgpdp 1`dp Bdpd dp¥gp_p r_Tpqfg ATuT rb‰pl A.k. e¡ lu.380dp Ag Åd¡Dg A_hf_p¡ Akpk L$pBd L$u^p¡ A_¡ lu.k.381dp A¡ldp `¡lgu Sy>dp¡Ap_u _dpT Av$p L$u^u, Ap`_p Aö¡ d¥dy_dp Ag Åd¡Dg AÞhf_p¡ dp¡lV$p¡ rlõkp¡ b_u QyL$p¡ lsp¡. s¡ kp\ O_y L$pd bpL$u lsy. s¡ bpv$ Ap`_p i¡lTpv$p 16dp Bdpd dp¥gp_p lpqL$d b¡ Ardf‰pl A.k. e¡ lu.k.393dp Ap Åd¡A_u sL$dug (completion) A_¡ A¡l_u TyMfas Tu_s Interior Decoration b_php_y Adg iyê$A afdpey A_¡ lu.k.403dp Ap Åd¡A_y Adg dyL$çdg \ey. 6 i¡lê$‰prlg 403dp Ag Åd¡Dg A_hf_p Bas¡spl_u Myiudp b¥_g L$ö¥_ fp¡i_ L$fhpdp Aphu lsu. Ag Åd¡Dg A_hf_u spAdufdp a__p lf `¡lgyku A¡l_u A¡As¡_p L$fhpdp Aphu R>¡. S>¡_p kbb Ap Åd¡A_¡ spSy>g d[õS>v$ A_¡ L$pl¡fp_u `¡ip_udp A¡L$ gpL$udsu dp¡sudp iydpf L$fhpdp Aph¡ R>¡. Ag Bdpd lpqL$d b¡ Adqf‰pl A.k. e¡ Ag Åd¡Dg A_hfdp Bëdp¡-rlL$ds, agkas A_¡ Av$b, qaL¡$l A_¡ spfuM A_¡ buÅ Dg|dp¡ az_|_ `f blk L$fhp_u fTp Ap`u S>¡_p kbb Ap Åd¡A A¡L$ ip_v$pf Bëdu dfL$T L$pBd \ey.
Tdp__p lpgpse¡ S>¡d Bdpd lpqL$d A.k._u spfuM `f Tyëd L$u^p¡ s¡d Ap`_u Ap ATud d[õS>v$ `fcu O_p¡ Tyëd \ep¡. rdkfdp lu.k.703 (B.k.1203) 13du rTëlS>S>rsg lfpd A¡L$ TgTgp¡ Apep¡ S>¡_p kbb Ap Åd¡A_u rb_p_¡ O_p¡ Akf \ep¡. v$uhpf A_¡ R>sdp apV$ hpL¡$A \B. bpAT S>Np R>s rNfu NB A_¡ Åd¡A_p heavy foundation \p¡X$p dpBg \B Nep, A¡l_¡ ApS>cu e¡ Akpk `f sfdud L$fhpdp Apep R>¡. 9du kv$u luS>fudp lpgps O_p Mfpb \ep A_¡ Ap d[õS>v$ rbëLy$g hufp_ \B NB A_¡ d[õS>v$ S>¡ Bbpv$s_p dL$kv$ku b_phhpdp Aphu lsu A¡l_p rkhp lf QuT hpõs¡ Bõs¡dpg L$fhpdp Aphu. dkg_ A¡L$ hL$s Ap d[õS>v$ dMT_ godown b_phu gu^y. sp¡ A¡L$ hL$s Napoleon e¡ Ap d[õS>v$_u X$pbu fyhpL$dp Op¡X$p_p¡ Aõsbg b_pep¡. L$p¡B hL$s bpTpf b_phu g¡hpdp Apey sp¡ L$p¡B hL$s Apd fõsp sfuL¡$ Bõs¡dpg \ep¡. L$p¡B hL$s play ground b_phu v$u^y. sp¡ AprMfdp dÖkp_p sp¥f `f A¡l_¡ Bõs¡dpg L$fhpdp Aphu. lu.k.1297 (B.k.1880) dp “”v$pê$g Apkpfyg Afbuep”e¡¡ Ap Åd¡A_p sfdud_u sfa shS>Å¡ L$u^p¡ A_¡ s¡ v$frdep_ Aõg d¡lfpb_¡ L$ía (Tprlf \ep) L$u^p, A_¡ hpS>¡ls_¡ kpa L$u^p, s¡ kp\Ap Åd¡A dp¡ldg lpgpsdp bpL$u flu, b¥syõkgpsdp (Area 43055 sq feet) kL$a rbëLy$g MÐd \B QyL$u lsu, v$pê$g Akpê$g Afbuepl A¡l_¡ Museum b_phu gu^y. e¡ S> rdkg Ag Åd¡Dg A_hf_p hpS>¡lsdp qL$ågsyg L$fL$dpi b_u Ney. S>¡ku hpS>¡ls_p TMpfu$ Y„L$pB Nep. qL$ågp_u v$uhpf A_¡ A¡l_p ApN¡ A¡L$ v$uhpf lsu s¡ku b¡ v$uhpf_p v$frdep__u S>Np_¡ qL$fasu L$fhp hpõs¡ Military e¡ Bõs¡dpg L$u^u A_¡ drõS>v$_¡ play ground A_¡ DL$fX$p¡ b_phu v$u^p¡.
1`dp Bdpd ATuT Bdpd A.k. e¡ Åd¡A A_hf b_php_u _ues L$u^u A_¡ L$pd iyê$ L$u^u lsy A_¡ Ap`_p dÞkyk lpqL$d Bdpd A.k.e¡ A¡l_¡ sdpd L$u^y. AS>b B_pes¡ Bgpluep_u sv$buf R>¡ L¡$. lu.k.13`6dp v$p¡Aps dyÐgL$u_ qf.A._p rkgrkgpdp `1dp v$pB AØpBg aps¡du k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A. rdkf `^pfp s¡ hL$sdp Ap Åd¡A A_hfdp sifua gpep. Bdpdsku _dpT `Y$phu. d[õS>v$_u Ap rdkg iqL$ísp lpgps v¡$Mu_¡ A¡d afdpey L¡$ “”d¢ A¡d Qplz„ Ry>„ L¡$ A`_ Ap d[õS>v$_u spAduf L$fuA¡” s¡ hL$s bylp_yØu_ dp¥gp qf.A. Ap`_p kp\¡ S> R>¡. Ap _uesdp _¡Adyíiprlv$ R>¡. spl¡f k¥azØu_ dp¥gp qf.A. e¡ spAduf L$fhp_u _ues_p buS> bp¡ep S>¡_p azg Ap`_p dÞkyk k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A._p Adgdp Tprlf \ep.Ap` Ag Åd¡Dg A_hf b_ph¡ R>¡.
Myv$psApgp Ly$Ap®_ dÆv$dp afdph¡ R>¡ L¡$ :

يهدي الله لنوره من يشاء
sp¡ e¡ ip_ k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A._p

“مشروع احياء وترميم الجامع الانور”
dp Tprlf \B L¡$ Unesco A_¡ buÅ L$p¡Bcu Archeological Department _¡ Åd¡A A_hf_u sfdud L$fhy BdL$p_ _ \ey. e¡ ifa sp¡ byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. hpõs¡ S> d¿kyk lsy bëL¡$ Myv$ Åd¡A A_hf_¡ ip¥L$ lsp¡ L¡$ lpqL$d Bdpd A.k._p hpqfk S> A¡l_¡ A¡l_u Akg S>gpgs A_¡ Tu_s_p _|f sfa hpgu v¡$.
dp¥gp_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. lu.k.138`dp v$pAhs_p Ai® `f dyõshu \ep A_¡ 18du rTëL$pv$rsg lfpd lu.k.138`dp fpkyg lzk¥_ A.k._u Tful_y Bas¡spl afdpey. e¡ dybpfL$ kafdp k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A._u rdkg Ap`e¡ Ag Åd¡Dg AÞhf_p A¡lep_u vy$bpfp _ues afdphu, s¡ bpv$ Ap` dp¥gp qf.A. e¡ dp¥gps¡_p T¥_b A.k._u Tful dybpfL$ b_phu A_¡ lu.k.1399dp A¡l_p Bas¡spl hpõs¡ rdkf sifua gpep. Bas¡spl_p bpv$ e¡ kafdp Ap` Ag Åd¡Dg A_hfdp _dpT hpõs¡ sifua gpep A¡l_u lpgs v¡$Mu_¡ A¡l_p s_TTya-kapB_p¡ ATd afdpep¡. Ap` dp¥gp qf.A. Ly$h¥s `^pfu Nep A_¡ k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ s.D.i. _¡ rdkfdp f¡lhp_y afdpey A_¡ Ag Åd¡Dg A_hf_p kapB_p¡ lzL$d L$u^p¡. Ag Åd¡Dg A_hf_u kapB \B. byflp_yØu_ dp¥gp s.D.i. A¡l_p spAduf_p¡ dTb|s Bfpv$p¡ afdph¡ R>¡ A_¡ rdkf_p â¡rkX¡$ÞV$ A_hf kpv$ps_u dyhpa¡L$s A_¡ dkDgu__u BÅTsku Ap`e¡ Ag Åd¡Dg A_hf_p A¡lep_y Adg iyê$ afdpey
AõspDg -sfdud S>¡ dAprS>T A_¡ Apeps Tprlf \B e¡ Ap Bís¡epL$ sfa v$gpgs R>¡,e¡ Apeps b¥e¡_ps_y Tprlf \phy lpqL$d Bdpd_u sifua R>¡ A_¡ rMv$dsdp L$byrges_u ApAgp v$gug R>¡. S>¡d k¥e¡v$u Aduê$g Åd¡Asyõk¥auepl L$.ê$. “”gp¡ls spfuMuep”_u rTL$fdp afdph¡ R>¡

فكانت  اعادة هذه الكتابة الى اصلها اْية القبول للخدمة من ولي النعمة

dp¥gp_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. e¡ Ag Åd¡Dg A_hf_p spAduf_p L$pdp¡_¡¡ kps dfprlgdp sL$kud afdpep.
(1) التنظيف والرد على الطبيعة
kpa kapB L$fhy A_¡ d[õS>v$_¡ A¡l_u Original lpgs sfa hpghy. 29000 Cubic meter (10,24,124 Cubic feet) rdV$u lV$phhpdp Aphu A_¡ sdpd L$pT|fps kpa L$fhpdp Apep. d¡lfpbdp D`f A¡L$ MÍ$p¡ lsp¡ A¡ldp sdpd L$pT|fps, Mfpb QuTp¡, qL$fasu_u rdkgcu kNgy hlp„ rNf¡. e¡ L$pT|fps_¡ kpa L$fhpdp AØpBg AS>g k¥e¡v$_p h dp¥gp_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ s.D.i._p AMbps Å„a¡ip_u A_¡ sapv$u_u rTL$f A_¡ Ap`_p kp\ dyrd_u_ A_¡ sgbscu kNgp rMv$ds L$f¡ R>¡, A¡d B[õsÞL$pa _l] L¡$ elp„ A`_ kpa L$fuA¡! fØp¡ AgÑbuAs, Åd¡A S>¡ lpg `f R>¡ A¡l_u A¿Mu _p¢^ g¡hpdp Aphu A_¡ A¡l_p D`f sfdud_y L$pd iyê$ \ey.
(2) s¡lL$uLy$g Apkpf (Survey & Verification of the Monuments) S>¡ lpgps `f R>¡ A¡l_u _p¢^ gu^u A_¡ A¡l_u Bëdu qv$$fpks L$fhy study L$fhy.
(3) qv$fpks rlÞv$kuep (Architectural Planning) lpg
(4) Bõsufpvy$g Míb hg dfdf, gpL$Xy$ Singapore ku Apey A_¡ Italy ku dpfbg
(`) Agrb_p hÑL$dug (construction)
(6) sTeu_ (AÑ¡lfuf rbg MrÑg Ly$au rbÑfrTg aps¡du, AíiybprbL$ hN¥flp)
dp¥gp_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. spAduf_p v$p¥fp_ su_ hpf rdkf `^pfp A_¡ sdpd spAdufu L$pddp BçAp_ku _Tf afdphsp A_¡ sp¥Ælps A_¡ Bip®v$ps afdphsp. Ap Åd¡A_p sfdud_p v$p¥fp_ O_p dAprS>T Tprlf \ep R>¡.
Ap Åd¡A_p sfdud_u lzL$dse¡ fTp Ap`u e¡ A¡L$ dp¡ArS>Tp¡ DTdp R>¡ L¡$dL¡$ rdkf_p Archeological Department _p L$hp_u_dp A¡d R>¡ L¡$ Apkpf S>¡hp rdg¡ A¡lhp S> f¡lhp v$p¡ A¡d _l] L¡$ A¡l_u lpgps Akguep sfa hpgp¡ s¡ kp\¡ Ap Åd¡A_u sfdud hpõs¡ Unesco _u cu Demand lsu dNf A¡d lzS>S>s L¡$ ld¡ dyõg¡du_ R>¡ sp¡ unesco L$fsp rTepv$p kpThpf R>¡ L¡$ ld¢ sfdud L$fuA¡.
Ap sfdud_y„ Adg lu.k.1398dp iyê$ \ey. `¡lgpdp `¡lg¡ k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ s.D.i. e¡ `p¡sp_p lp\ dybpfL$ku qL$ågp_p År_bdp S>¡ Nyfap dybpfL$p R>¡ A¡ldpku qL$fasu kpa L$fhp_y Adg iyê$ L$u^y A_¡ S>¡ gp¡Np¡ qL$fasu L$fsp \p A¡l_¡ L¡$lgpey L¡$

Å¡ sd¢ Myv$p_p Of_¡ Mfpb L$fkp¡ sp¡ Myv$p sdpfp Of_¡ Mfpb L$fu v$¡k¡.
Åd¡A A_hf_p A¡lep A_¡ sfdud_p Adg_p iyê$ku AprMf gN lf hL$s lf Adgdp A_¡ byflp_yØu_ dp¥gp qf.A._u lf ip_dp k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ ApL$p s.D.i. kp\¡ dp¥Sy>v$ R>¡. Ap Åd¡A_p A¡lep_p ATud dp¡ArS>Tp_p _¡Adíiprlv$$ R>¡.
Åd¡A A_hf_p dÅTdp S>¡ Pillars R>¡ e¡ dpfbg_p R>¡. ^|g A_¡ duË$u_p A¡l_p `f A¡lhp \f S>„bpB Nep lsp L¡$ Nydp_cu _ \pe L¡$ dpfbg_p lk¡. byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. e¡ afdpey L¡$ `ugf_p dpfbg b_k¡.. dNf dyl[Þv$k lk_Æ as¡lu S>¡ Archeologist _p fBk lsp e¡ A¡l_p hpõs¡ iyê$dp sign _lp¡sp L$fsp s¡ bpv$ e¡ fpTu \B Nep. lh¡ rS>hpf¡ Ap \„cpAp¡_u whitening A_¡ polishing L$u^u sp¡ dpAgyd `Xy$ L¡$ e¡ Akgdp dpfbg_p S> b_p R>¡. S>¡ku e¡ O_p dysp[õkf \ep A_¡ ApBÞv$p lf Adfdp A`_p¡ kp\Ap`p¡. sfdud v$frdep_ d[õS>v$dpku sL$fub_ 4000 trucks rS>Ð_p¡ dgbp¡ r_L$gp¡ S>¡_p kbb d[õS>v$_y Akg ground level Tprlf \ey.
Åd¡A_y measurement 500 sq meter (53,819.55 sq.feet) R>¡.
k¡l_ A_¡ b¥syõkgps 400 sq meter (43055.64 sq feet) R>¡. A_¡ V$p¡V$g Area 13650 sq meter (1,46,927.38 sq feet) R>¡. Ap Åd¡Adp Sy>çgp 1160 Pillars R>¡. S>¡dpku b¥syõkgpsdp 80 Pillars R>¡. lf A¡L$ Pillars_u JQpB 6.5meter R>¡. (21.32 feet) R>¡.
`yfu Åd¡Adp 9` iybpbuL$$ R>¡. S>¡ _yLy$i rlÞv$kuep A_¡ _yLy$i _bpsuepku dyTèe_ R>¡.
Ag Åd¡Dg AÞhf hpõs¡ A¡L$ d¿kyk duTs R>¡ L¡$ 4000 meter _u g„bpBdp Ly$Ap®_ dÆv$_u Apeps L$fudp Ly$au Msdp _L$i R>¡. S>¡_u bfL$sku A¡L$ lTpf kpg_u shug dyØsdp Ap Åd¡A_u rlapTs \B.
k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ ApL$p s.D.i. e¡ Ap Åd¡A A_hf_p A¡lep_u rTL$f S>¡ Ap`_p qfkpgp ifuapdp afdphu R>¡. A¡ldpku bfL$s gB_¡ ApBÞv$p rTL$f L$fky„. Ap Åd¡A_p A¡lep v$frdep_ 9 dp¡ArS>Tps Tprlf \ep. A¡l_u rTL$f L$fuky. BÞipA‰plp¡sApgp. Myv$psApgp Ap Åd¡A A_hf_p A¡lep_p _¡Adíiprlv$ k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu__u Dd°-ifua_¡ S>lp„ gN Ap Åd¡A A_hfdp _dpT `Y$_pf _dpT `Y$sp fl¡ hlp„ gN v$fpT A_¡ v$fpT L$fÅ¡. Apdu_.

AT: S>_pb i¡M dp¡BTcpB Aíi¡M Tp¡l¡fcpB ipqL$f, Aprdg kpl¡b -s¥e¡bu dp¡l‰p- (Np¡^fp)

الجامع الانور

المعزية القاهرة  ايك تاريخي شهر  ؛، قراْن مجيد ما ككهني جككه “مصر” ني ذكر اْوي ؛،ككهنا انبياء كرام ني ذكر ساتهسس مصر ني ذكر جورائي هوي ؛، مصر انبياء كرامع م نو مركــز رهيو ؛، يه سككلا نا متبرك اْثار جيم كه سجن يوسف طور سيناء انسس بعض انبياء ني قبور مصر ما موجود ؛. انبياء كرامع م نا دشمنو فرعون ، هامان، قارون ني مثل يه سككلا بهي مصر ما تهيا ؛ انسس خدا يه سككلا نسس هلاك كيدا ؛، يه لوككو نا  اْثار اْج لكك مصر ما موجود ؛. اميرالمؤمنينع م يه مولانا مالك الاشتررض انسس مولانا محمد بن ابي بكررض نسس مصر نا والي بناوي نسس موكلا ؛، انسس امام حسينع م ني شظظادة نا بعد مولاتنا زينبع م يه مصر اختيار كيدو، اْثث ني ضريح مبارك، رأس الحسينع م نا مشظظد، السيدة رقيةع م انسس السيدة نفيسةع م نا مشظظد بهي مصر  ما ؛، انسس ائمة فاطميين ني جوامع انسس مخلفات قدسية ني بركات مصر ما ؛.

تاكه  سنة 358هـ    ما  الامام المعز لدين اللهع م نا لشكر نا سثثه سالار القائدجوهر الصقلي يه اْ شظظر نسس امام نا حُكم موافق فتح كيدو، انسس اهنسس اْباد كيدو ؛، امام واسطسس قصر مبارك بنايو تاكه امام معز ع م مصر تشريف لاوسس ؛ انسس اهنسس اْثثني مملكة نو عاصمة – capital  بناوسس ؛ ، 200 ورس لكك دولة فاطمية نو عاصمة رهيو ؛، جه اْج لكك باقي ؛، المعزية القاهرة  يه شهر اْج لككن دولة فاطمية ني بركات نا سبب معمور ؛، اهنا نام  ما} امام معز  ع م  نا نام مبارك  ني بركة نو ذخيرة؛، انسس اهنا باشنداؤ نا سلوك،  لباس ، سلام ، كلام ، رهن سهن  بلكه مصر ني حضارة (culture) انسس ثقافة (tradition) ما اْج لككن دولة فاطمية انسس ائمة فاطميينع م ني بركات نا مظاهر نظر اْوسس ؛.

 اْ وه شهر ؛ كه عالم اسلامي اهني حضارة انسس ثقافة نا شهرة انسس فضيلة نا خاطر اهنا اْككسس سرنككوطط ؛، عالم ما اْ شهر” ام المدائن ، City Of Mosque  ، City Of Monuments   ، هبة النيل، عاصمة العالم الاسلامي” سي مشهور ؛. ايم ذكر اْوسس ؛ كه دولة فاطمية نا ايام ما مصر ما 36 هزار مساجد هتي، اْ شهر ما اْثار فاطمية نا سوى اْثار اسلامية، اْثار قبطية ، اْثار فرعونية موجود ؛، كه  جه اهني Old & Rich Civilization   ني خبر اْثثسس ؛ انسس اْ اْثار جداجدا متاحف  ما اْج لككن باقي ؛، متحف الفن الاسلامي، المتحف الفرعوني، المتحف القبطي وغيرها ، يه} مثل الاهرام (pyramids) كه جه دنيا نا سات عجائب ما سي ؛ يه اْ شهر ما واقع ؛.

تمام دعاة مطلقين نا درميان الداعي الاجل سيدنا طاهر سيف الدينط ع نا واسطسس ايك نرالي شان ظاهر تهائي ؛، اْثث ثثهلا داعي ؛ جه نسس المعزية القاهرة جاوو امكان تهائي ؛. امام طيبع م مصر سي ثثرده اختيار فرمايو انسس دعوة نسس يمن ني طرف نقل كيدي، يمن سي هندستان ني طرف اْوي، اْ 800 ورس ني مدة ما كوئي داعي نسس امكان نه تهيو كه ائمة فاطميينع م نا شهر ما جائي – مصر جائي انسس ائمة فاطميينع م ني بركة لئي نسس مؤمنين لكك ثثهنححاوسس، ائمة فاطميينع م نا اْثار سي بركة لسس، يه اْثار نسس ترميم كرسس، اهنسس احياء كرسس، يه شان  51 ما داعي واسطسس مدخر تهي.

سيدنا طاهر سيف الدينرض  مصر ثثدهارا، مصر  ما اْثث جتنا عرصه رهيا ته ما فجر انسس سانج اْثث نسس ائمة فاطميينع م نا اْثار مباركة ني جستجو رهي، اكثر وقت اْثث اْثار نا تحقيق انسس تدقيق ما صرف فرماؤتا.  ائمة طاهرينع م نا زمان نا اْثار مباركة نا خير معالم سي بهري هوي جككه نسس مولانا طاهر سيف الدينرض اْباد كيدي، انسس اْباد كروا ني نية كيدي. يه} مثل يه اْثار فاطميين نسس اْثثرض يه هندستان  ني طرف نقل كيدا انسس هندستان ما مساجد انسس بيجي تعميرات ما يه اْثار نسس نقل فرمايا.

يه سفر درميان  سيدنا طاهر سيف الدين رضاْقا يه الجامع الانور   نا احياء ني نية فرماوي، انسس  يه نية  ثثر عمل اْثثنا منصوص سيدنا محمد برهان الدينرض اْقا فرماوسس ؛، الجامع الانور نو احياء كروو – يه شان امام الزمان يه 52 ما داعي برهان الدين مولىرض واسطسس} مدخر راكهي تهي، يه عمل ما  برهان الدين مولىرض نا منصوص سيدنا مفضل سيف الدين اْقا هر اْن انسس هر ثثل ساتهسس }؛، تمام عمل برهان الدين مولىرض مفضل مولى نا هاتهـ  ثثر  كرواسس ؛، جيم اثثنسس وضوء كروا ثثهلسس نية كريئسس ؛، ثثححهي وضوء  نو عمل كرئيسس ؛، انسس ايم بيان ؛ كه مؤمن نسس امكان هوئي تو  “وضوء الدوام ”  هميشه وضوء ني حالة ثثر } باقي رهسس. تو سيدنا طاهر سيف الدين رض يه الجامع الانور بناوا ني نية كيدي، سيدنا محمد برهان الدينرض يه الجامع الانور بناوا نو عمل كيدو، انسس سيدنا عالي قدر مفضل سيف الدينط ع سوطط كرسس ؛ كه برهان الدين مولى نا اْ عمل نسس – الجامع الانور نا احياء نا عمل ني ذكر نسس اْثثنا رسالة شريفة  “شكر نعم اصحاب البركات”  ما  لكهي نسس – قلم بند كري نسس  هميشه باقي راكهي ليدو – وضوء الدوام ني شان ظاهر كيدي.

“الجامع الانور” – اْ مسجد “جامع ابن طولون” ثثححهي مصر ني بيجي مهوضضي مسجد ؛، الجامع الانور نسس عالمِ اسلام ما فخامة انسس وسعة نا لحاظ سي دنيا ني ححار مهوضضي جوامع ما شمار كروا ما اْوسس ؛، ائمة فاطميينع م نا سلسلة ما 15 ما امام مولانا نزار العزيز بالله ص ع يه سنة 380هـ ما الجامع الانور نو اساس قائم كيدو انسس 381هـ ما اهما ثثظظلي جمعة ني نماز اداء كيدي، اْثث نا عصر ميمون ما الجامع الانور ني بناء نو مهوضضو حصة بني ححكو هتو، ته ساتهـ ككهنو كام باقي هتو، ته بعد اْثث نا شظظزاده 16ما امام الامام الحاكم بامرالله ع م يه 393هـ ما اْ جامع ني تكميل (completion) انسس اهني زخرفة زينة Interior Decoration بناوا نو عمل شروع فرمايو انسس 403هـ ما اْ جامع نو عمل مكمل تهيو، 6 شظظرالله المعظم 403هـ ما الجامع الانور نا افتتاح ني خوشي ما مابين القصرين روشني كروا ما اْوي هتي.  الجامع الانور ني تعمير ما فن نا هر ثثظظلو سي اهني اعتناء كروا ما اْوي ؛ جه نا سبب اْ جامع نسس تاج المساجد انسس قاهرة ني ثثيشاني ما ايك لا قيمتي موتي شمار كروا ما اْوسس ؛. الامام حاكم بامرالله ع م يه الجامع الانور ما علم و حكمة، فلسفة انسس ادب، فقه انسس تاريخ انسس بيجا علوم و فنون ثثر بحث كروا ني رزا اْثثي جه نا سب اْ جامع ايك شاندار علمي مركـز قائم تهيو.

زمان يه جيم امام حاكم ص ع ني تاريخ ثثر ظلم كيدو تيم اْثثني اْ عظيم مسجد ثثر بهي ككهنو ظلم تهيو، مصر ما 703هـ ما( 1203AD ) 13 ذي الحجة الحرام ايك زلزلة اْيو جه نا سبب اْ جامع ني بناء نسس ككهنو اثر تهيو،  ديوار انسس ححهضض  ما ثثهاضض واقع تهئي، بعض جككه ححهضض ككري ككئي، انسس جامع نا heavy Foundation تهورٌا مائل تهئي ككيا، اهنسس اْج بهي يه اساس ثثر ترميم كروا ما اْيا ؛. 9مي صدي هجري ما حالات ككهنا خراب تهيا، انسس اْ مسجد بلكل ويران تهئي ككئي انسس مسجد جه عبادة نا مقصد سي بناوا ما اْوي هتي اهنا سوى هر ححيز واسطسس استعمال كروا ما اْوي، مثلا ايك وقت اْ مسجد نسس مخزن Godown بناوي ليدو، تو  ايك وقت  Napoleon يه اْ مسجد ني دابي رواق ما ككهورا نو اصطبل بنايو ، كوئي وقت بازار بناوي ليوا ما اْيو، تو  كوئي وقت عام رسته طريقه استعمال تهيو، كوئي وقت Play Ground بناوي ليدو، تو اْخر ما  مدرسة نا طور ثثر اهنسس استعمال كروا ما اْوي. سنة 1297هـ  (1880 ad ) ما “دار الاْثار العربية” يه  اْ جامع نا ترميم ني طرف توجّه كيدو انسس ته درميان اصل محراب نسس كشف (ظاهر تهيا)  كيدا انسس واجهة نسس صاف كيدا، ته ساتهـ   اْ جامع مهمل حالة ما} باقي، رهين بيت الصلوة ما (Area 43055 Sq Feet) سقف بالكل ختم تهئي ححكي هتي، “دار الاْثار العربية” يه اهنسس Museum  بناوي ليدو. يه} مثل الجامع الانور نا واجهة ما قبة القرقماش بني ككيو، جه سي واجهة نا زخارف دهنكائي ككيا، قبلة ني ديوار انسس اهنا اْككسس ايك ديوار هتي يه بسس ديوار نا درميان ني جككه نسس كرفتي كروا واسطسس Military   يه استعمال كيدو انسس اْ مسجد نسس Play Ground   انسس اٌكلدٌو بناوي ليدو.

15 ما امام – عزيز امام يه جامع انور بناوا ني نية كيدي انسس كام شروع كيدو تهو انسس اْثثنا منصوص حاكم امامع م يه اهنسس تمام كيدو ، عجب عناية الهية ني تدبير ؛ كه سنة 1356هـ ما دعاة مطلقين نا سلسلة ما 51 ما داعي  الداعي الفاطمي سيدنا طاهر سيف الدين رض  مصر ثثدهارا ته وقت اْ جامع انور ما تشريف لايا  امامة سي نماز ثثرٌهاوي، مسجد ني اْ مثل شكسته حالة ديكهي نسس ايم فرمايو كه  ” ميطط ايم ححاهوطط ححهوطط كه اثثن اْ مسجد ني تعمير كريئسس “، ته وقت برهان الدين مولىرض اْثث نا ساتهسس} ؛، اْ نية نا نعم الشاهد ؛. طاهر سيف الدين مولىرض يه اهنسس تعمير كرواني نية  نا بيج  بويا جه نا ثثهل اْثثنا منصوص سيدنا محمد برهان الدينرض نا عمل ما ظاهر تهيا، اْثث الجامع الانور بناوسس ؛.

خدا تع قرآن مجيد ما فرماوسس ؛ كه “يهدي الله لنوره من يشاء”  تو يه شان سيدنا محمد برهان الدينرض نا “مشروع احياء وترميم الجامع الانور” ما ظاهر تهئي كه Unesco    انسس بيجا كوئي بهي Archeological Department  نسس جامع انور ني ترميم كرؤو امكان نه تهيو، يه شرف تو برهان الدين مولىرض واسطسس} مخصوص هتو بلكه خود جامع انور نسس شوق هتو كه حاكم امامع م نا وارث} اهنسس اهني اصل جلالة انسس زينة نا نور طرف والي دسس.

مولانا محمد برهان الدين اْقارض سنة 1385هـ ما دعوة نا عرش ثثر مستوي تهيا انسس 18 مي ذي القعدة الحرام 1385هـ ما رأس الامام الحسينع م ني ضريح نو افتتاح فرمايو، يه مبارك سفر ما سيدنا طاهر سيف الدين رض ني مثل  اْثث يه الجامع الانور نا احياء ني دباره نية فرماوي،ته بعد اْثث مولىرض يه مولاتنا زينبع م ني ضريح مبارك بناوي انسس سنة 1397هـ   ما اهنا افتتاح واسطسس مصر تشريف لايا، افتتاح نا بعد يه سفر ما اْثث الجامع الانور ما نماز واسطسس تشريف لايا، اهني حالة ديكهي نسس اهنا تنظيف – صفائي نو  عزم فرمايو، اْثث مولىرض كويت ثثدهاري ككيا انسس سيدنا عالي قدر مفضل سيف الدينط ع نسس مصر ما رهوا نو فرمايو انسس الجامع الانور نا صفائي نو حُكم كيدو، الجامع الانور ني صفائي تهئي، برهان الدينط ع مولى اهنا تعمير نو مضبوط ارادة فرماوسس ؛،  انسس مصر نا president  انور السادات ني موافقة انسس مسؤلين ني اجازة سي اْثث يه جامع انور نا احياء نو عمل شروع كيدو.

اثناء الترميم جه معاجز انسس اْيات ظاهر تهئي يه اْ اشتياق طرف دلالة ؛، يه اْيات بينات نو ظاهر تهاؤو حاكم امام ني تشريف ؛ انسس خدمة نا قبولية ني اعلى دليل ؛ جيم سيدي امير الجامعة السيفية قس لوحة تاريخية” ني ذكر ما فرماوسس ؛ “فكانت  اعادة هذه الكتابة الى اصلها اْية القبول للخدمة من ولي النعمة“.

مولانا محمد برهان الدين اْقارض يه الجامع الانور نا تعمير نا كامو نسس سات مراحل ما تقسيم فرمايا:-

1)    التنظيف والرد على الطبيعة

صاف صفائي كروو انسس مسجد نسس اهني original   حالة طرف والوو.29000 cubic Meter (10,24,125 cubic feet)  مضضي هضضاوا ما اْوي انسس تمام قاذورات صاف كروا ما اْيا، محراب ما اوثثر ايك كهدٌو هتو، اهما تمام قاذورات خراب ححيزو، كرفتي ني مثل بهي سككلو وهاطط ككرسس، يه قاذورات نسس صاف كروا ما الداعي الاجل سيدنا و مولانا عالي قدر مفضل سيف الدينط ع نا اخبات جانفشاني انسس تفادي ني ذكر، انسس اْثث نا ساتهـ مؤمنين انسس طلبة بهي سككلا خدمة كرسس ؛، ايم كوئي استكاف نظظيطط كه يظظاطط اثثن صاف كريئسس!، رد على الطبيعة، جامع جه حال ثثر ؛ اهني اكهي نوندهـ ليوا ما اْوي انسس اهنا اوثثر ترميم نو كام شروع تهيو.

2-     تحقيق الاْثار (Survey & Verification of the Monuments)

                        جه حالة ثثر ؛ اهني نوندهـ  ليوي،  انسس اهني علمي دراسة كروو ، study   كروو

                        دراسة هندسية (Architectural Planning)

  • استيراد الخشب والمرمر

                         لاكرٌو Singapore سي اْيو انسس Italy سي Marble.

  • البناء والتكميل(Construction)
  • تـزيين ( التحرير بالخط الكوفي بالطرز الفاطمي ، الشبابيك وغيرها)

مولانا محمد برهان الدين اْقارض تعمير نا دوران تين وار مصر ثثدهارا، انسس تمام تعميري كام ما امعان سي نظر فرماؤتا انسس توجيظظات انسس ارشادات فرماؤتا. اْ جامع نا ترميم نا دوران ككهنا معاجز ظاهر تهيا ؛.

اْ جامع نا ترميم ني حكومة يه رزا اْثثي يه ايك معجزة عظمى ؛، كيم كه مصر ما Arch Dep.  نا قوانين ما ايم ؛ كه  ” اْثار جيوا ملسس اهوا} رهوا دو” ايم نهيطط كه اهني حالة اصلية طرف والو، ته ساتهسس اْ جامع ني ترميم واسطسس Unesco  ني بهي Demand   هتي مككر ايم حجة كه هميطط مسلمين ؛، تو Unesco   كرتا زيادة سازوار ؛  كه  هميطط ترميم كريئسس.

 اْ ترميم نو عمل 1398هـ ما شروع تهيو، ثثهلا ما ثثهلسس سيدنا عالي قدر مفضل سيف الدين ط ع يه ثثوتانا هاتهـ مبارك سي قبلة نا جانب ما جه غرفة مباركة ؛ اهما سي كرفتي صاف كروا نو عمل شروع كيدو انسس جه لوككو اْ كرفتي كرتا تها اهنسس كهلايو كه “ان تخربوا بيت الله فالله يخرب بيوتكم”، جو تميطط خدا نا ككهر نسس خراب كرسو تو خدا تمارا ككهرو نسس خراب كري ديسسس.

جامع انور نا احياء انسس ترميم نا عمل نا شروع سي كه اْخر لكك هر وقت هر عمل ما انسس برهان الدين مولىرض ني هر شان ما  سيدنا مفضل سيف الدينط ع اْقا ساتهسس موجود ؛، اْ جامع نا احياء نا عظيم معجزة نا نعم الشاهد ؛.

جامع انور نا مجاز ما جه Pillars   ؛ يه ماربل نا ؛ دهول انسس مضضي نا اهنا ثثر اهوا Layers   جمبائي ككيا تها كه ككمان بهي نه تهائي كه ماربل نا هسسس، برهان الدين مولىرض يه فرمايو كه “مجاز نا ضضهمباؤ ماربل نا بنسس”،  مككر مهندس حسن فتحى جه Archoelogist  نا رئيس هتا يه اهنا واسطسس شروع ما Sign   نوتا كرتا، ته بعد يه راضي تهئي ككيا،  هوسس جيوارسس اْضضهمباؤ ني Whitening  انسس Polishing     كيدي تو معلوم ثثرٌو كه يه اصل ما   ماربل نا} بنا ؛، جه سي يه ككهنا متأثر تهيا انسس اْئنده هر امر ما اثثنو ساتهـ اْثثو، ترميم درميان مسجد ما سي تقريبا 4000 Trucks   جتنو ملبو نكلو جه نا سبب مسجد نو اصل Ground Level   ظاهر تهيو.

جامع نو Measurement 5000 Sq Meter (53,819.55 Sq Feet)   ؛ ،

 صحن انسس بيت الصلوة 400 Sq Meter (43055.64 Sq Feet)  ؛،

 انسس Total Area 13650 Sq Meter (1,46,927.38 Sq Feet) ؛،

 اْ جامع ما جملة 1160 Pillars؛، جه ما سي بيت الصلوة ما 80 Pillars؛، هر ايك Pillar ني Height 6.5 Meter (21.32 ft) ؛.

 ثثوري جامع ما 95  شبابيك ؛، جه نقوش هندسية انسس نقوش نباتية سي مزيين ؛.

الجامع الانور  واسطسس ايك مخصوص ميزة  ؛ كه 4000 Meter ني لمبائي ما قراْن مجيد ني اْيات كريمة كوفي خط ما نقش ؛ جه ني بركة سي ايك هزار سال ني طويل مدة ما اْ جامع ني حفاظة تهئي.

                        سيدنا مفضل سيف الدين اْقاط ع يه اْ جامع انور نا احياء ني ذكر جه اْثث نا رسالة شريفة  ما فرماوي ؛، اهما سي بركة لئي نسس اْئنده ذكر كرسوطط. اْ جامع نا احياء درميان 9 معجزات  ظاهر تهيا، اهني ذكر كريسوطط انشاء الله تعالى. خدا تعالى اْ جامع انور نا احياء نا نعم الشاهد سيدنا مفضل سيف الدينط ع ني عمر شريف جهاطط لكك اْ جامع انور ما نماز ثثرٌهنار نماز ثثرٌهتا رهسس وهاطط لكك دراز انسس دراز كرجو. اْمين.

Open chat
Need help?