AØpBg AS>g ApAgp k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. vy$r_ep A_¡ ApM¡fsdp dyrd__p dp¥gp \p, lfA¡L$ dyrd__p dyíauL$ bphp \p, lfA¡L$_p M¡f¿hpl \p, lfA¡L$ `f Ap`_u gyÐa_u r_Npl lsu, dyrd_u__u `fhfuidp Ap`e¡ 100 hfk_u tTv$Nu bkf L$u^u, dyrd_u__¡ Ap`e¡ Ng¡ gNpep, bëL¡$ qv$gdp hkpep, dyrd_u__p lL$dp lf qv$_ A_¡ fps v$p¡Ap afdphsp S> füp. Ap`_y Å_ dpg kNgy dyrd_ hpõs¡ MQ}v$u^y, A¡L$ kv$u gN dyrd__u M¥f ¿hplu L$fu_¡ Ap` 100du dugpv$_p dp¥L¡$A `f b¡kp¿sp A¡d Bip®v$ afdpey v$u^y-

“” d¢ L$p¥_ Ry>„!d¢ BdpdyTTdp__p¡ v$pB Ry>„, sd¢ kNgp dpfp L$_adp dp¡lV$p \ep, dpfu fpasdp, dpfu f¡ldsdp dp¡lV$p \ep, lÆ iaL$sku L$lz„ L¡$ dpfu Np¡v$dp dp¡lV$p \ep, A¡l_p L$fsp lÆ rTepv$p e¡ L¡$ dpfp qv$gdp sdpfu S>Np R>¡.”.

A_¡ Ap` dp¥gp qf.A. e¡ dyrd_u_ `f fpas A_¡ f¡lds_u BÞs¡lp L$fu_¡ dyrd__¡ kf`fõsu hpõs¡ Ap`_u rdkg A¡L$ dyíauL$ bphp A_¡ dp¥gp_¡ L$pBd afdpep A_¡ ApguL$v$f dp¥gp s.D.i._p `f _k afdphu. AØpBg AS>g k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ s.D.i. e¡ Ap _¡Ads_p¡ iy¾$ A¡d Av$p L$u^p¡ L¡$ dyrd__u M¥f¿hplu_y Adg iyê$ afdpey, dyrd_u__p Ofp¡_u MbfNfu, dyhpkps, A_¡ A¡L$ A¡L$ dyrd__p Of¡ Of S>d_ `p¢lQphp_y Adg iyê$ afdpey.

A¡L$ qv$_ fk|gy‰pl k.A.h. ApBip_p Of¡ sifua fpMsp \p. Ap`e¡ afdpey L¡$ dyrd__u lzfds Myv$p_p _Tv$uL$ dgpA¡L$s_u lzfds L$fsp ATud R>¡, h^u_¡ R>¡. s¡ hL$s gB_ kp_u hlp„S> lsp¡. A¡l_u b¡hL|$au_u r_ip_u e¡ L¡$ A¡d `|R>¡ R>¡ L¡$ ky„ dyrd__u lzfds rS>b°Bg L$fsp cu rTepv$p R>¡ ? fk|gy‰pl k.A.h. dp¥gp_p Agu A.k. sfa v¡$Mu_¡ afdph¡ R>¡ L¡$ Ap` ky„ L$lp¡ R>p¡ ?dp¥gp_p Agu k.A. S>hpb v¡$ R>¡ L¡$ dyrd__u lzfds Myv$p_p _Tv$uL$ rS>b°Bg, rdL$pBg, Bõfpaug, ldgsyg Ai® bëL¡$ sdpd dgpA¡L$s L$fsp ATud R>¡. Ap Sy>çgp `f fk|gy‰pl k.A.h. e¡ dp¡lf gNphu_¡ afdpey L¡$ klu R>¡.

fk|gy‰pl k.A.h.b¥sy‰pl_u sfa _Tf afdphu A_¡ A¡d afdpey L¡$ sd¢ Myv$p_p _Tv$uL$ ATdsh„sp R>p¡. sdpfp L$fsp L$p¥_ h^u_¡ R>¡ e¡ d¢ S> Å_y Ry>„. Ap`_¡ AT® \B L¡$ ky„ b¥sy‰pl L$fspcu L$p¡B h^u_¡ R>¡.? Ap` afdph¡ R>¡ L¡$ lp„ dyrd_ b¥sy‰pl L$fsp AaTg A_¡ Aifa R>¡.

lzT|f¡Apgp s.D.i. afdph¡ R>¡ L¡$ Bdpd ÅAaê$õkpqv$L$ k.A. afdph¡ R>¡ L¡$ L$p¡B dv®$ Ap L$pAbp_p Qp¡sfa shpa v¡$sp lp¡e A_¡ A¡l_p¡ cpB dyrd_ Aph¡ A_¡ L$l¡ L¡$ d_¡ L$pd R>¡, sd¢ dpfp kp\¡ Qgp¡, sp¡ A¡l_¡ gpBL$ R>¡ L¡$ `p¡sp_p shpa sp¡X$u _pM¡ A_¡ `p¡sp_p cpB dyrd_ hpõs¡, A¡l_p L$pd hpõs¡ Åe L¡$dL¡$ e¡ dyrd_ AaTg R>¡ L$pAbp_p shpa L$fsp.

sp¡ dyrd__p¡ Å_ ky„ L¡$ b¥sy‰pl R>¡. L$ëbyg dyrd_ Aiy®‰pl – dyrd__y qv$g Myv$p_y Ai® R>¡.lh¡ S>¡ i¿k dyrd__¡ e¡ rdkgku Nv$p®_¡ sp¡ `R>u e¡ A¡l_¡ qL$Ð_u sp¥L$uf L$f¡, A¡l_u qL$Ð_u spATud L$f¡. e¡ dyrd__u qL$Ð_u saMud L$f¡, A¡l_u lhpBS>dp lpS>sfhpB L$f¡, A¡l_u lpS>s `yfu L$fhpdp díNyg \B Åe L¡$dL¡$ e¡ dyrd_ R>¡. lzk¥_ Bdpd k.A. Ap ip_ku Adg L$f¡ R>¡. L$pAbsy‰pl L$fsp dyrd__u lpS>sdp Åhy, rTepv$p kdÆ_¡, dyrd__u lpS>s `yfu L$fhp hpõs¡ rk^pfu Åe R>¡.

fk|gy‰pl k.A.h. rTL$f afdph¡ R>¡ L¡$ dyrd_ AaTg R>¡ L$pAbp \L$u, A¡V$gp hpõs¡ L¡$…

– L$pAbp rb_pDg Mgug R>¡ A_¡ qv$g rb_pDg S>gug R>¡

– L$pAbp `Ð\f \L$u R>¡, A_¡ L$ëb epA_u qv$g Ly$v$fsy‰pl \L$u R>¡

– L$pAbp b¥sy‰pl R>¡ A_¡ qv$g A‰pl_p MTp_p R>¡.

– L$pAbpdp Ag lS>ê$g Aõhv$ R>¡ A_¡ qv$gdp AglS>ê$g AbeT R>¡

e¡ ky L¡$ dpAf¡as, AS>b ip_ dyrd__u R>¡. Myv$psApgp dyrd_u__¡ Apbpv$ A_¡ ipv$ fpMÅ¡.

dyrd_ R>¡ dyrd__p¡ cpB dyL$f®f,

e¡ hpsdp L$B _\u iL$ Tfpcf

L$pAbsy‰plku dyrd_ R>¡ b¡lsf,

kdSy> s¡ kdÅ¡ _p kdSy> _ kdÅ¡

S>¡d Bb°plud _bu A.k. e¡ b¥sy‰pl_¡ lfd b_pey R>¡ A_¡ fk|gy‰pl k.A.h. e¡ dv$u_p_¡ lfd b_pey R>¡. S>lp„ L$p¡Bcu qL$kd_y akpv$ L$fhy ÅBT _\u BÐ_u lzfds R>¡ A_¡ S>¡ i¿k akpv$ L$f¡ sp¡ A¡l_p `f Myv$p_u gpA_s R>¡. e¡S> ipL¡$gs `f dyrd_ S>¡_p qv$gdp `„S>s_ `pL$ A.k., ABçds spl¡fu_ k.A. v$p¡Aps dyÐgL$u_ k.A. _u dylåbs hk¡ R>¡ e¡ cu lfd_u rdkg R>¡. dyrd__y qv$g Myv$p_y Ai® R>¡. s¡ku A¡l_u lzfds L$fhy gprTd R>¡.dyrd__¡ sL$gua Ap`hy ÅBT _\u.

B¿hp_yõkapdp Bdpd A¡ldqv$g dõs|f A.k. rlL$ds_u Tbp_ `f rTL$f L$f¡ R>¡. A¡l_pku bfL$s gBA¡ A_¡ Np¥f L$fuA¡ sp¡ Ap skìhyf hpT¡l \pe R>¡. dgpA¡L$s_p Apgddp, Ap vy$r_epdp rNfhp_p `¡lg¡ A`_ kNgp A¡L$ S>¡hp lsp. L$p¡B qL$kd_u Av$phs, L$u_p¡, lkv$ ep Bågukues lsu S> _l].  kNgp dylåbs, CÑ¡apL$, kgpl, BÑ¡lpv$ A_¡ A¡L$ `_y lsy. Np¡epL¡$ A`_ kNgpS> hlp„ A¡L$ Å_ R>¡, A¡L$ ê$l R>¡.dNf S>¡ hL$s Ny_pl_p kbb vy$r_epdp Apep sp¡ kNgpku A¡L$ `_y v|$f \B Ney, BÑ¡apL$ – BÑ¡lpv$_u Ly$ìhs Msd \B NB. Bågukues hpL¡$A \B NB. Myv$psApgpe¡ L$fd A_¡ A¡lkp_ afdphu_¡ sp¥bp_p L$f_pfpAp¡_¡ dyrd_u__p Tyçfpdp `¥v$p \ep- sp¡ vy$bpfp e¡ kNgp_¡ A¡L$ S>¡hp b_php hpõs¡, Myv$psApgpe¡ dyrd_u__p rS>õd_¡ Ap bfL$s Ap`u L¡$ e¡ kNgp_p rS>õd A¡L$S> _|f_u rdË$uku `¥v$p \ep R>¡. S>¡ _|f_u rdË$uku `„S>s_ `¥v$p \ep e¡S> rdkg dyrd_u__p Å_p¡dp A¡L$`_y v$p¡bpfp Aphu Åe s¡ Mprsf Myv$psApgpe¡ Bõgpd A_¡ ifuAs_¡ A¡lhu L$pBd afdphu L¡$ A¡l_p dysprbL$ Adg L$fu_¡ vy$r_epdp flu_¡ dyrd_ dgpA¡L$s_u M|bu A_¡ Mõgs lprkg L$fu g¡ A_¡ Ap vy$r_epku A¡l_¡ _Ås lprkg \B Åe. s¡kuS> S>¡d rTL$f L$u^u L¡$ Bõgpd_p lf Adgdp dyrd__p hpõs¡ lzL|$L$ R>¡ spL¡$ e¡ lfA¡L$ dyrd_ A¡l_p cpB dyrd__u M¥f¿hplu L$fu_¡ A¡L$ S>¡hp b_u Åe, A¡L$ `_y Aphu Åe.

AØpBg AS>g k¥e¡v$_p lprsd rb_ Bb°plud qf.A.Ap`_p qL$spb sÞbulzg Npa¡gu_dp A¡d afdph¡ R>¡ L¡$ dyrd_ A¡l_p cpB dyrd__u dylåbs L$f¡, Myiu A_¡ Ndudp A¡l_p kp\¡ fl¡, dyrd_cpB_p hpõs¡ hp¡ QuT `k„v$ L$f¡ L¡$ S>¡ `p¡sp_p Å__p hpõs¡ `k„v$ L$f¡ R>¡. dyrd_ cpB_p hpõs¡ hp¡ QuT _p `k„v$ L$f¡ L¡$ S>¡ `p¡sp_p Å__p hpõs¡ _p `k„v$ L$f¡ R>¡ A_¡ Ap `k„v$Nu A_¡ _p`k„v$Nu dyrd_u__p kpd_¡cu lp¡e A_¡ A¡l_u N¥fdp¥S|>v$Nudpcu lp¡e. dyrd_cpB  ANf Ngsu L$f¡ sp¡ A¡l_u sfaku dyv$paAs (defence) L$f¡, dyrd_ S>¡_pku dylåbs L$f¡ A¡l_pku `p¡s¡cu dylåbs L$f¡ A_¡ dyrd_ S>¡_pku Av$phs L$f A¡l_pku `p¡s¡cu Av$phs L$f- sp¡ e¡ klu dyrd_ L¡$lhpe. Ap rdkg L$fhy e¡ dylåbs, BÑ¡lpv$, A¡L$ S>¡hp b_hp_u sfa rS>õf R>¡- bridge R>¡.

dyrd_u_ A¡L$ \B_¡ fl¡, bukfp dyrd_u__u dv$v$ L$f¡, A¡ldp Bõgpd, Bdp_ A_¡ dyrd_u__u Ly$ìhs R>¡. fkygy‰pl k.A.h. S>¡ hL$s dL$L$p dyL$f®dpku rlS>fs L$fu_¡ dv$u_p dy_ìhfp_u sfa `^pfp, sp¡ hlp„ Ap`e¡ d[õS>v$ b_phu, Qp¡sfa Ap`_p A_¡ dylpS>¡fu_ (S>¡ kNgp Ap`_p kp\¡ rlS>fs L$fu_¡ Apep lsp) _p Ofp¡ b_pep. s¡ bpv$ Ap` ky„ Adg L$f¡ R>¡ L¡$                           dylpS>¡fu_ A_¡ AÞkpf (S>¡ kNgp dv$u_p_p f¡lhpku lsp) _p v$frdep_ A¡L$ bukfp_¡ cpBep¡ b_pep. agp_-agp__p cpB, e¡ rdkg kNgp_¡ A¡L$ bukfp_p cpB b_pep A_¡ fkygy‰pl k.A.h. e¡ dp¥gp_p Agu A.k._¡ `p¡sp_p cpB b_pep. Ap rdkg Adg L$fu_¡ kNgp_¡ gprTd L$u^y L¡$ lfA¡L$ `p¡sp_p cpB_p¡ Mepg fpM¡, lf Adgdp A¡l_u dv$v$ L$f¡ A_¡ epfu Ap`¡, A¡l_p Myiudp A_¡ Nddp ifuL$ \pe, b¡h¡ A¡L$bukfp_p vu$_u-vy$Þehu-spAgudu-BL$s¡kpv$u (dpgu)-a¡rdgu A_¡ e¡ rdkg_p lf Adfdp dv$v$ L$f¡ A_¡ A¡L$bukfp_¡ dyhpkps L$fu_¡ uplift L$f¡. lÑp L¡$ A¡ b¡h¡ _p A¡L$ bukfp_p hpfkpdpcu ifuL$ L$fu v$u^p Np¡ep L¡$ A¡L$bukfp_¡ Ly$‰ues_ rS>çd¡v$pfu kp¢`u v$u^u. Ap rdkg Adg L$fu_¡ Ap`e¡ A¡L$ qL$kd_u  fostership L$pBd afdphu v$u^u. Ap Adg_u bfL$s-A¡L$ `_p_u bfL$s e¡ \B L¡$ dyõg¡du_ dyrd_u__u Ly$ìhs rTepv$p \B. Bõgpd A_¡ Bdp__u Ly$ìhs rTepv$p \B. Bõgpd_y Tylwf \ey, vy$íd_p¡_u spL$s L$dTp¡f \B NB, lf S>¡lpv$dp Bõgpd_u Æs \B A_¡ azsylps \psu flu.

e¡S> rdkg Bdpd d¡lv$u A.k. _p Tylwf_p L$åg v$pB Abu Aåvy$‰pl  qf.A.ApäuL$p `p¢lQp A_¡ hlp„ A¡L$Å__p BgpL$pdp hp¡ ip_ku Ap`e¡ v$pAhs_¡ L$pBd L$u^u L¡$ kNgp dyrd_u__¡ Ap`e¡ dylåbs, BÑ¡apL$, BÑ¡lpv$ku A¡L$ L$fu v$u^p. kNgp_¡ A¡L$buÅ_u dv$v$, dyhpkps L$fhpdp A¡L$buÅ_p cpBAp¡_u rdkg b_phu v$u^p. lÑpL¡$ e¡ Tdp_dp cpBQpfp¡ BÐ_p¡ rTepv$p \ep¡ L¡$ lfA¡L$ dyrd_ buÅ_¡ cpB L$lu_¡ S> bygph¡. v$pB Abu Aåvy$‰pl qf.A. e¡ lfA¡L$_¡ dyrd_u_ cpBAp¡_u dv$v$dp `p¡sp_p¡ dpg, Å_, rS>õd MfQsp L$fu v$u^p. A¡l_u v$gugdp Bas¡splzØpAhs_u qL$spbdp O_u rTL$fp¡ Aph¡ R>¡. NfT e¡ L¡$ s¡ Afkpdpcu dyrd_u__p v$frdep_ Ap`kdp A¡L$ qL$kd_y fostership L$pBd \B Ney lsy. A¡l_u bfL$s e¡ \B L¡$ dyrd_u__u Ly$ìhs rTepv$p \B. v$pAhs_u blp-b¡lS>s vy$N_u \B. dyrd_u__u dçgL$scu L$pBd \B NB spL¡$ _suÅ¡ ky„ Apep¡ L¡$ Bdpd d¡lv$u A.k. e¡ Tylwf afdpey.

k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. cu e¡S> ip_ku dyrd_u__p içg_¡ S>d¡A L$fu_¡ dylåbs, BÑ¡apL$ A_¡ BÑ¡lpv$ku kNgp_¡ A¡L$ L$fu_¡ dyrd_u_dp cpBQpfp L$pBd fl¡ e¡ hpõs¡ Ap` ld¡ip v$pA¡du L$p¡rii afdphu_¡ rk^pfp R>¡, A_¡ ApS>¡ k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ ApL$p s.D.i. Ap`_u BL$s¡v$p L$fu_¡ e¡ S> rdkgku dyrd_dp DM|hs A_¡ A¡L$ `_p_p¡ dplp¥g `¥v$p L$fu füp R>¡, A_¡ lf bep_dp s¡ Mprsf hkuesp¡ afdphu füp R>¡. lzT|f¡Apgp s.D.i._u L$p¡rii A¡d R>¡ L¡$ dyrd_u_ A¡L$ bukfp_p lzL|$L$_u dpAf¡as L$f¡, A¡L$bukfp_¡ dv$v$ L$f¡, dyhpkps L$f¡, S>dpX¡$, L$fT_ lk_pl Ap`¡, A¡L$bukfp_u rTçd¡v$pfu g¡, A`guãV$ L$f¡.

lzT|f¡Apgp s.D.i. _u Ap L$p¡rii, hkuesp¡_p kbb dyrd_u__p v$frdep_ Ap Afkpdp dyhpkps_y Adg, L$fT_ lk_pl_y Adg, BÐApdyÑApd_y Adg, A¡L$bukfp_¡ upliftment _y Adg, A¡L$bukfp_¡ dv$v$ L$fhy, epfu Ap`hy e¡ Adg O_y rTepv$p \ey R>¡. dyrd_u__p v$frdep_ dylåbs, BÑapL$ A_¡ BÑ¡lpv$ rTepv$p \ep¡ R>¡. A¡L$`_y rTepv$p \ey R>¡.

dp¥gp_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. S>¡ qv$_ku v$pAhs_p Ai® `f dyõshu \ep, dykgkg L$p¡rii A_¡ BS>s¡lpv$ku dyrd_u__¡ L$fub L$fsp füp, rlv$pes afdphsp füp, _kuls L$fsp Nep, M¥f¿hplu L$fsp füp, A¡L$ A¡L$_p¡ lp\`L$X$u fõsp¡ bsphsp füp, upliftment _p¡ A¡L$ dyAèe_ àgp_ b_pep¡, e¡ àgp__p dysprbL$ Ap` dp¥gp qf.A. e¡ Adg afdpey, A_¡ dyrd_u__¡ (1) Religious (2) Economical (3) Intellectual, (4) Educational (5) Construction (6) Social sp¥f `f àgp_]N_p sls upliftment L$u^y R>¡.

Ap rdkgku dyAèe_ àgp_]N_p sls dp¥gp ld_¡ Bip®v$ps afdphsp füp R>¡. uplift  L$fsp fl°ep, T¡l_u, Bëdu A_¡ Adgu År_bku Ry>X$phsp füp A_¡ A¡l_¡ kp\¡ Ap` dyrd_u__ `f iaL$s A_¡ fpas, L$fd A_¡ f¡lds_u _Tfps afdph¡ R>¡, v$p¡Ap afdph¡ R>¡, Bdpd lzk¥_ A.k._p¡ dpsd L$fpep¡, Bëd _if L$u^y, dyrd_u__p rbgpv$dp kaf afdphu, dyrd_u__¡ gB_¡ dL$pdps dyL$Økp_u rTepfs_p¡ L$õv$ afdpep¡, Ap dykgkg _p¡lTs_p kbb dyrd_u__p¡ d¡Aepf bg„v$ \ep¡ R>¡. A¡lhy upliftment \ey R>¡ S>¡_u rdkpg spfuMdp _\u. vy$r_ep_u L$p¡B lzLy$ds ep agplp¡- b¡lb|v$_p L$pd L$f_pf Bv$pfpAp¡ Ap rdkg upliftment hpõs¡ Mepgcu L$fu kL$sp _\u.

A¡L$ buÅ bep_dp byflp_yØu_ ApL$p qf.A. upliftment sakugku rTL$f afdph¡ R>¡ :

 

Myv$psApgp Ly$Ap®_ dÆv$dp afdph¡ R>¡ sdpfp hpõs¡ sdpfp Ofp¡ b_phu Ap`p kL$__- sdpfp f¡lhp_u S>Np L$fu Ap`u, sdpfp flpBip¡ hpõs¡ Aõbpb dylèep L$fu Ap`p. S>¡_pku ^y`, ifv$u, lhp A_¡ bpqfiku bQph \pe, sdpfp Å_dpg_u qlapTs \pe. sp¡ Of lp¡e sp¡ BÞkp_ hL$pf A_¡ kyLy$_ku flu iL¡$. bBfp¡ bÃQpAp¡ kp\¡ Apfpdku tTv$Nu bkf L$fu iL¡$.family life  sdL$Ly$_ fl¡, kysfs A_¡ privcy S>ëhpe, slpfs_p Aõbpb dylèep lp¡e, Myv$p_u Bbpv$sdp Mgg _p Aph¡, Ofku L$pd hpõs¡ blpf Åe  ep rsÅfs hpõs¡ blpfNpd Åe sp¡ `pR>p Of¡ Aphhp_p¡ cu A¡L$ dL$kv$ lp¡e R>¡.

Of sp¡ Of S> R>¡, dyrd__y Of, dyrd__y Of lp¡e sp¡ L¡$hy lp¡e, Bdp_u dplp¥g lp¡e, bÃQpAp¡_u sfrbes Bdp_ `f fkygy‰pl k.A.h._p vu$_ `f Apg¡ dylçdv$_u dylåbs `f, v$p¡Apsp¡_u dylåbs `f, dpfu dylåbs `f,

lh¡ A¡L$ i¿k qL$fpep_p dL$p_dp  f¡lsp¡ lp¡e A_¡ A¡L$_y Myv$_y `p¡sp_y dL$p_ lp¡e, A¡ldp BTTs A_¡ aMf rTepv$p R>¡. `p¡sp_p dL$p_dp, qL$Ð_pL$ dyrd_u_ A¡lhpcu lk¡ L¡$ A¡L$ V$L$ S>d¡, A¡L$ V$L$ cyL$p fl¡, Myv$psApgp A¡l_p AfTpL$, A¡l_p AfTpL$_¡ hpk¡Ap L$fÅ¡. qL$Ð_pL$ dyrd_u_ S>¡_p `pk¡ dyL$_s _\u L¡$ `p¡sp_y Of Mfuv$u iL¡$. s¡ Mprsf dçgyL¡$ Apg¡ dylçdv$ A¡d ¿hpqli A¡d Tpluf L$u^u R>¡, A¡l_y `¡lgy Adg dpX$pNpõL$f_u kafku iyê L$u^y A_¡ A¡d Dçduv$ L$u^u $ A_¡ A¡Agp_ L$u^y L¡$ dyrd_u_  upliftment hpõs¡ A¡L$ Ap¡lbs \pe. dy_TTd sp¥f `f A¡L$ õL$ud \pe sp L¡$ Tê$fsd„v$ dyrd_u__p flpBiu Dd|f kp\¡. sdpd v$u_u, vy$Þehu spAgud A_¡ BL$$s¡kpv$u Dd|f E[õshpf \pe, b¡lsf \pe A_¡ e¡ rMv$ds S>¡ dyõssuA R>¡ e¡ gB DW¡$ L$p¡B A¡L$ Of, L$p¡B 2 Of ep rTepv$p. Tê$fsd„v$_¡ fostership Ap`¡ L¡$ `yfp kpg gN Mepg fpM¡ A¡d _l] L¡$ aL$s dyhpkps Ap`u v¡$ A_¡ `p¡s¡  free \B Åe. L¡$dL¡$ rkgs L$f¡, rkgsyg B¿hp_dp O_y khpb R>¡ dyrd__¡ `p¡sp_p cpB Nfv$p_¡ A_¡ A¡l_u fpBku, díhfp,_kulsku dhA¡Ts lk_pku A_¡ dpgku dv$v$ L$f¡.

e¡ rdkg qL$Ð_p BÞa¡fpv$u sp¥f `f A_¡ qL$Ð_p L„$BL$ A„Sy>d_p¡, k„õ\pAp¡ dS>d|B sp¥f`f õL$ud L$fu A_¡ b¡lsf A„Åd v$B füp R>¡ A_¡ dyrd_u__p b¡lbyv$ Mprsf A`rgaV$d¡ÞV$ âp¡N°pd \B füp R>¡ A_¡ A¡L$ lv$ gN_ O_y dyauv$ kprbs \ey. e¡ M¥f_p Adgdp dv$v$ \pe A_ bfL$ps Av$Apa_ dyv$pAap \pe s¡ Mprsf A¡Ap_s hpõs¡ ApS>_p dybpfL$ qv$_dp dy[íL$gLy$ipA¡ v$p¡ Apgd Aduê$g dyrd_u_ Agu Bå_¡ Abu sprgb A.k._p skv$vy$L$ku Ap`_p kv$L$ps_p shkkygku lzk¥_ Bdpd_p A¡lkp__p sya¥gdp dçgyL$p¡ Apg¡ dylçdv$ 27 L$fp¡X$ ê$r`ep B_pes L$ê$ Ry>„.

dyrd_u_ S>dpAs! Dçduv$ L$ê„$ Ry>, sp¡ e¡ fL$d_y a¥T dyrd_u__u sfa ApB_ku r_Tpdku `p¢lQ¡, v$pAhs lpv$uep_p T¡f¡ A¡ls¡dpd dpfp afT„v$p¡ A_¡ cpBAp¡_p Aifpadp e¡ fL$d_u sL$kud_p¡ BÞs¡Tpd L$fhpdp Aph¡. s¡ku dyrd_u__p dL$p_p¡_u hyõAs \pe Ofp¡dp bfL$s \pe, Bdp_dp bfL$s \pe, v$u_dp, vy$r_epdp, B¿gpkdp, dpAf¡asdp, BTTsdp, hL$pfdp, rsÅfsdp, fp¡TNpfdp, afT„v$p¡dp bfL$s \pe.

dyrd_u__u S>dpAs Ap dpfu _ues R>¡ sdpfp v$pB_u _ues R>¡                              lh¡ sd¡ d_¡ Ap L$pf¡ M¥fdp Adgku dv$v$ L$fÅ¡. Tpsku, fL$dku dv$v$ L$fp¡, Tê$fsd„v$ dyrd_u__¡ Mbf gp¡, ApN¡ flu_¡ dv$v$ L$fp¡, e¡ kyhpg L$f¡ A¡l_u hpf _ Å¡BA¡. Myv$p sdpfu dy[íL$gp¡ vy$f L$fÅ¡, dyrd_ Myi \pk¡, dyrd_ v$p¡Ap L$fk¡, s¡_y AS>f A_¡ rkgs Myv$psApgp Asp L$fk¡.”

AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. e¡ lu.1423dp rTL$fp_u dS>rgkdp A¡L$ _pqv$f bep_ afdpey:- “”A¡L$ A¡L$ dyrd__u MbfNufu L$fÅ¡, Ap dpê$ L$pd R>¡ A¡ldp sd¡ d_¡ epfu v¡$Å¡, L$p¡B dyrd_ cyL$p lp¡e sd_¡ Mbf `X¡$ sp¡ S>¡ b_¡ A¡l_¡ `¡i L$fÅ¡, S>d_ S>dpX$Å¡, Aduê$g dyrd_u_ ky„ afdph¡ R>¡-

 

L$p¡B àepkp lp¡e sp¡ Ap skìhyf gB_¡ L¡$ Ap k¥e¡vy$íip¡lv$p lzk¥__p ATpv$pf dp¡rd_ R>¡, S>¡ dp¥gp su_ qv$__p cyL$p àepkp iluv$ \ep A¡l_¡ `p_u r`gphÅ¡ dp¡rd__¡, Myv$psApgp fluL¡$ dMsyd_p Ådku A¡l_¡ k¥fpb L$fk¡.

A¡ dyrd_u_! L$p¡B sdpfp cpB dyrd_u_¡ Of_u sL$gua lp¡e, Of _ lp¡e, Of L$fu Ap`Å¡, e¡ dyrd_u__p Ofdp fp¡i_u_p Aõbpb _\u, gpBV$ _\u, A„^pfpdp fl¡ R>¡, A¡l_p Ofdp fp¡i_u L$fu Ap`Å¡, Ap dpfu A¡L$ A¡L$ hps Apd O_u R>p¡lV$u R>¡ `_ A¡l_y khpb Myv$p_p L$kd O_y dp¡lVy$ R>¡, dp¡lVy$ R>¡, L$p¡B dp¡rd_ dpfp afT„v$_p Ofdp rbR>p¡_y _\u, rbR>p¡_y L$fu Ap`Å¡, Ofdp Qygp _\u, Ofdp  S>d_ L$B sfl `L$ph¡, sd¡ L$fu Ap`Å¡.

L$p¡B dpfp afT„v$ dp¡rd__p _Tv$uL$ `¡l_hp_p L$`X$p _\u A¡l_¡ L$`X$p `¡l_phÅ¡, Ap dp¥gp Aduê$g dyrd_u_ AS>b ip__p dp¥gp A¡l_¡ dyrd_u__u qL$Ð_u L$v$f R>¡. ApS> d¢ Aduê$g dyrd_u__p¡ Nygpd Ry>„, A¡l_p L$v$d_u MpL$ Ry>„, Ap`_p Nygpdp¡_u rMv$ds d_¡ kp¢`u R>¡ s¡ku d_¡ qaL$f R>¡, L$p¡B dyrd__¡ `¡l_hp_p L$`X$p _ lp¡e A¡l_¡ L$`X$p Ap`p¡. Myv$p                _p L$`X$p `¡l_phk¡ S>ßs_p `p¡ipL$ `¡l_phk¡ e¡ L$`X$p_p¡ A¡L$ v$p¡fp¡ bpL$u fl¡ hlp„ gN Ap L$`X$p `¡l_ph_pf i¿k Myv$p_u qfThp_dp v$pBd f¡lk¡.

A¡ dpfp àepfp àepfp afT„v$p¡ dyrd_u_! L$p¡B dyrd_ rbdpf lp¡e, gpQpf lp¡e, v$hp_u Tê$fs R>¡ dNf dyL$_s _\u A¡l_u v$hp gphu Ap`Å¡ sp¡ sdpfp lL$dp O_u v$p¡Ap L$fi¡ dp¡rd_.

L$p¡B dyrd_u__¡ L$pB L$pd lp¡e sd_¡ Aphu_¡ L$l¡ L¡$ d_¡ dv$v$ L$fp¡ Ap L$pddp sd¡ dpfp kp\¡ Qgp¡- cpfu _ \pÅ¡, kNgp L$pdp¡ dyL$u_¡ dyrd_u__u lpS>s fhpB hpõs¡ Å>Å¡. sd¡ k¥e¡vy$íip¡lv$p lzk¥_ `f Ap„ky blphp¡ R>p¡ L¡$ _l] ! dpsd L$fp¡ R>p¡ _¡! e¡ lzk¥_e¡ dyrd__p Mprsf ky„ ky„ L$u^y, b¥sy‰pldp shpadp R>¡, dyrd_u__e¡ Aphu_¡ AfT L$u^u, shpa sp¡X$u_¡ lzk¥_ dyrd__p L$pd Mprsf lpS>s fhpB Mprsf `^pfu Nep. qL$Ð_y khpb dyrd_u__u lpS>s fhpBdp R>¡.

A¡ dyrd_u_! A¡ sgbsyg Bëd! A¡ spg¡bps! A¡ v$pAhs_p rMv$dsNyTpfp¡! sdpfp D`f rTçd¡v$pfu O_u dp¡lV$u R>¡, lf Bv$pfp_p rMv$dsNyTpfp¡_¡ L$lz„ Ry>„, Dçdpg, dp¡A‰¡du__¡, dyrd_u__p lf QuT_u MbfNufu L$fÅ¡. L$p¡B dyrd__p Ofdp hpk_ _ lp¡e, hpk_ Sy>_p \B Nep R>¡, Mfpb R>¡ sd¢ S>¡ b_¡ e¡ L$fÅ¡. Ap A¡L$ A¡L$ hps sd_¡ L$lz„ Ry>„. Ap dylçdv$ byflp_yØu__p qv$g_u hps R>¡.

L$p¡B dyrd_u_ dpfp afT„v$ sdpfp cpB dyrd_u_ `„S>s__p Nygpd dyrd_u__¡ vy$L$p_ R>¡, `_ vy$L$p_dp dpg _\u, sd¡ A¡l_¡ dv$v$ L$fÅ¡.

Ap rMv$ds S>¡ Adp_s R>¡ A¡l_p lzLy$L$ B¿gpku Av$p L$fkp¡ sp¡ dp¥gp_u Myiu lprkg \pk¡. S>ßsdp v$prMg \pkp¡.Ap lf rMv$dsNyTpfp¡_¡ L$lz„ Ry>„. lf dyrd_u__¡ L$lz„ R>¡. Apgu A_¡ v$p_u kNgp_¡ L$lz„ Ry>„. L$p¡B dyrd_u_ A¡lhu lpgsdp lp¡e L¡$ A¡l_p L$pdp¡ L$fu iL$sp¡ _\u, gpQpf lp¡e, e¡ dyrd_u__¡ L$p¡B Mpqv$d_p¡ b„v$p¡bõs L$fu Ap`p¡, A¡l_u S>Tp O_u R>¡, Aduê$g dyrd_u_ afdph¡ R>¡ L¡$ L$p¡B Mpqv$d _ lp¡e A¡l_¡ Mpqv$d Ap`u v¡$, A¡l_p ATp¡v$_¡ Mpqv$dku dTbys L$fi¡. Myv$p A¡l_¡ hgv$p_ dyM‰¡v$u__u rMv$ds Asp L$fi¡.Ahrgep_p kp\¡ A¡l_¡ hkphk¡.

A¡ dpfp rbfpv$fp¡ L$p¡B_¡ bpfL$i_u Tê$fs lp¡e, L$p¡B A¡L$ S>Npku buÆ S>Np Åhy R>¡, Qghp_u spL$s _\u, s¡ dyrd_u__¡ sdpfp kp\¡ bpfL$i `f khpf L$fu_¡ A¡l_¡ d„qTg sL$ `p¢lQphkp¡, A¡l_¡ bpfL$i_p¡ BÞs¡Tpd L$fu Ap`kp¡ sp¡ Myv$psApgp sd_¡ S>ßs_u KV$X$uep¡dpku A¡L$ KV$X$u `f khpf L$fk¡.

dyrd_u__u S>dpAs! L$p¡B sdpfp cpB dyrd__u ipv$u _ \B lp¡e, O_p Aõbpb_p Mprsf, dpg _ lp¡e, Of _ lp¡e, L$p¡_p kp\¡ ipv$u L$fi¡? s¡ kdS>_ _\u `X$su sp¡ sd¡ A¡L$ cpB dyrd__¡ dv$v$ L$fu_¡ ipv$u L$fphu Ap`Å¡, sp¡ Myv$psApgp A¡l_¡ lzê$g B_ kp\¡ ipv$u L$fphu Ap`k¡.

O_y A_¡ O_y L¡$lhy R>¡ `_ BÐ_y S> L$lz„ Ry>„ S>¡d dpfp dp¥gp kpqv$L$$ Bdpde¡ AplhpT_p> hpgu`f ê$L$Apdp rgMu_¡ dp¡L$gy hp¡ dyrd_ dyríL$gdp \p, Aphu_¡ AfT L$u^u L¡$ d¢ Ap ilfdp flz„ Ry>„ A_¡ hlp„ S>¡ hpgu R>¡ s¡ Ap` kNgp A¡lg¡b¥s_u dylåbs L$f¡ R>¡. Ap` A¡l_p hpõs¡ cgpd_ L$f¡. Bdpd A.k. e¡ Ap`_p hpõs¡ Ms ifuaku A¡L$ R>p¡V$p¡ ê$L$Ap¡ rgMp¡.-

 

 

 

 

bk BÐ_y S> dy¿skf- Ap dv®$ Ap hpgu_p v$f `f Apep Ap hpgu S>¡ lsp Npd_p A¡l_p Of¡ Apep dyrd_, lpÆbe¡ Aphu_¡ hpgu_¡ Mbf L$u^u L¡$                    BÐ_y S> L$üy sdpfp dp¥gp_p fkyg v$fhpTp `f MX$p R>¡. Ap ky_u_¡ S>¡ hpgu lsp My‰p `p„h bplf r_L$gu Apep, S|>spcu _ `¡l_p, bplf Apep A_¡ dpfp D`f kgpd bp¡gp¡ dpfu `¡ip_u Qydu gu^u, Ap hpgu sp¡ O_p dp¡lV$p position dp, dpfu `¡ip_u Q|du gu^u, A_¡ L$l¡ R>¡ sd¢ dpfp dp¥gp_p fk|g R>p¡! d¢ L$üy L¡$ lp„, sp¡ dpfp lp\ `L$X$u_¡ A¡l_p Ofdp gB Nep A_¡ S>¡ Npv$u `f e¡ b¡W$sp A¡l_p D`f d_¡ rbW$pep¡ A_¡ OX$u OX$u `|R>¡ R>¡ L¡$ dpfp dp¥gp_u ky„ Mbf R>¡? dpfp dp¥gp L¡$d R>¡? A_¡ e¡ fyL$Ap_¡ `Y$p¡.dp\p `f dL$p¡ A_¡ Q|dp¡. sp L¡$ Ap hpgue¡ A¡l_p _Tv$uL$ S>¡ S>¡ _¡Adsp¡ lsu A¡ldpku A¡L$ A¡L $e¡ g¡ A_¡ A¡L$ d_¡ Ap`¡, b¡ rlõkp L$fu gu^p. lf QuTdp d_¡ B[¿sepf Ap`¡. `¡lgp d¢ gJ `R>u e¡ g¡ A_¡ `R>u OX$u OX$u `|R>¡ R>¡ L¡$                L¡$d cpB d¢ sd_¡ Myi L$u^p L¡$ _l]! d¢ L$üy L¡$ lp„

A¡ dyrd_u_! dpfp afT„v$p¡! d¢ cu sd_¡ S>¡ hkues L$u^u, _kulsp¡ L$u^u A¡ldp dpfu Myiu R>¡, d_¡ Myi L$fhp Qplsp lp¡e sp¡ Ap S> rdkg Adg L$fÅ¡. dyrd__p lL$ sp¡ O_p R>¡ d¢ BÐ_y S> L$lz„ Ry>„ L¡$ A¡L$ dyrd__¡ A¡l_p cpB dyrd_ hpõs¡- lpTp AM|L$p! hõkgpd A_¡ e¡ cu L$lz„ Ry>„ L$p¡B dyrd__¡ Ap`p¡ sp¡ L$fpds_p kp\¡ d¿audp Ap`p¡.                                    dyrd__p lzL|$L$ sp¡ O_p R>¡, lh¡ L$B _ \B kL¡$ sp¡ A¡l_p lL$dp v$p¡Ap sp¡ Tê$f L$fÅ¡,A¡ sp¡ hprS>b R>¡.

ApS> AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A._p dÞk|k Ap`_u BL$s¡v$p L$fu_¡ Ap`_u lf M¥f_u _ues_¡ sdpd L$fhp hpõs¡ kpAe¡ afdphu füp R>¡. dyrd__p v|$f v$fpT Npdp¡dp R>p¡V$p R>p¡V$p Npdp¡dp `^pfu_¡ kNgp_¡ bfL$ps Asp afdphu füp R>¡ A_¡ lf A¡L$ Ofdp A¡L$ A¡L$ av®$ Aifp dybpfL$p_u dS>rgkdp lprTf \pe-lf Ofdp A¡L$ lpqaT lp¡e e¡ hpõs¡ dyrd__¡ s¥epf L$fu füp R>¡-lf Ofdp a¥T|g dhpA¡qv$g byflpr_epl_p S>d__u bfL$s `p¢lQ¡ e¡ hpõs¡ dykgkg kpAe¡ afdphu füp R>¡ A_¡ dyrd__p Ofdp A¡l_u Tê$fueps dylèep lp¡e A_¡ dyrd_ L$fpdsku A¡L$ b¡lsf standard ku tTv$Nu NyTpf¡ e¡ hpõs¡ Fosterhip _p¡ skìhyf S>¡ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. e¡ Ap`p¡ R>¡. A¡l_¡ dyrd_u__p Npdp¡dp Adgu Ådp¡ `¡l_phu füp R>¡ A_¡ 9200 a¡rdgu_¡ upliftement _u Dçduv$ Tprlf afdphu R>¡.

Ap` dykgkg lf bep_dp AlhpT_p hpgu_u rTL$f afdphu_¡ dyrd_u__¡ DM|hs_p qfíspku bp„^u füp R>¡. dyrd___¡ A¡L$ buÅ_p cpB b_phu füp R>¡. fk|gy‰pl k.A.h. e¡ Bõgpd_p iyê$dp S>¡ Adg afdpey e¡ rdkg Adg afdphu füp R>¡. Ap`e¡ A¡L$ bep_dp A¡d afdpey-

“”dyrd_ dyrd__p¡ cpB R>¡ sp¡ sd¢ sdpfp cpB_¡ lf sflku dyõshp bg„v$ \pe e¡ hpõs¡ Tê$f L$p¡rii L$fÅ¡ A_¡ ld¡ip sd¢ dyrd__u v$p¡Ap g¡Å¡. dyrd_ S>¡ v$p¡Ap L$f¡ R>¡ e¡ O_u dp¡lV$u R>¡. bphpÆ kpl¡b O_u hpf afdphsp-dyrd_ v$p¡Ap L$f¡ e¡ L$B _pl_u QuT _\u O_u dp¡lV$u QuT R>¡ L¡$ dyrd_ v$p¡Ap L$f¡- sd¢ kNgp Tê$f L$p¡rii L$fÅ¡. sdpfp A¡L$ cpB_¡ dv$v$ L$fÅ¡. S>¡_¡ Tê$fs lp¡e, L$p¡B_¡ dpg_u Tê$fs lp¡e, L$p¡B_¡ L$fT__u Tê$fs lp¡e, qL$kd qL$kd_u Tê$fs lp¡e A¡lhp qL$Ð_pL$ gp¡Np¡ S>¡ ANr_ep R>¡ e¡ A¡lhp gp¡Np¡_¡ S>¡_p `pk¡ O_y _pl_y dL$p_ R>¡. _pl_u vy$L$p_ R>¡, bp„L$fp¡ R>¡, sd¢ dv$v$ L$fÅ¡. Tê$f dv$v$ L$fÅ¡.A¡l_y dL$p_ bfpbf _ lp¡e, rbR>p¡_y _ lp¡e, hpk_ _ lp¡e Tê$f epfu v¡$Å¡. S>d_p lp\ku Ap`p¡ sp¡ X$pbp lp\_¡ Mbf _ L$fÅ¡. Mp_Nudp L$fÅ¡ A_¡ dL$p__¡ uplift L$fÅ¡. dyrd__p Of¡ Åh L¡$ cpB ky„ sd_¡ Tê$f R>¡! `p_u `X$u füy R>¡, bpqfi Aphk¡ lh¡. season  Aphk¡! bpqfi `X¡$ R>¡! A¡l_¡ R>p`ê$ L$fu Ap`Å¡. rbR>p¡_y _\u, L$fu Ap`Å¡, `p_u _\u Aphsy bp\ê$d bfpbf _\u, bplf Åhy `X¡$ R>¡ A¡l_¡, A¡lhu L$p¡rii L$fÅ¡ L¡$ A¡l_¡ A„v$f A„Np¡guey L$fu Ap`Å¡. A`_p bBfpAp¡ lp¡e bplf Åhy `X¡$ A¡l_¡! `p_u _ lp¡e, 8-8  qv$_dp `p_u Aph¡ sp¡ A¡l_¡ V$p„L$u_p¡ b„v$p¡bõs L$fu Ap`Å¡. e¡ rdkg qL$kd qL$kd_u QuTp¡ S>¡ dçg|L$p¡ Apg¡ dylçdv$e¡ O_y \p¡Xy$ L$u^y sd¢ O_p¡ rhQpf L$fu_¡ L$fÅ¡. Ap Npddp A_¡ bukfp Npddp L$lz„ R>¡ L¡$ dyrd__u v$p¡Ap g¡Å¡, e¡ v$p¡Ap sd_¡¡ O_u L$pd gpNk¡, A`_¡ A¡d gpN¡ L¡$ e¡ v$p¡Ap ky„ L$pd gpN¡? _p _p, O_u L$pd gpNk¡, A¡lhp hL$sdp L$pd gpNk¡ sd_¡ L¡$ A¡d \pe L¡$ Ap L$lp„ku Aphu Ney! Ap dyrd__e¡ v$p¡Ap L$u^u sp¡ d_¡ L$pd gpNu Ney.”

AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. Ap rdkg_p bep_p¡ O_p rbgpv$dp afdpep A_¡ dyrd_u_e¡ Ap`_p Adf_p¡ Bçs¡kpg L$fu_¡ dyrd_u__¡ cpB b_phu_¡ dv$v$ L$fhy iyê$ L$fu v$u^y. dyrd_u_p Ofp¡dp Tê$fu Aíep dylèep L$fu v$u^u. L$p¡B_p Ofdp fu`¡f]N L$pd lsy e¡ L$fphu v$u^y, L$p¡B _pdy_prkb Ofp¡dp f¡lsp lsp A¡l_¡ dy_prkb S>Np shift L$fphu v$u^p L$p¡B_p Ofp¡dp f„N fp¡N__u Tê$fs lsu e¡ `|fu L$fu v$u^u. L$p¡Be¡ dyrd_u__¡ fp¡Tuku gNphu v$u^p. Ap rdkg A¡L$ _p¡lTs  A¡L$ movement _u ipL¡$gs `f war foot  `f sdpd rbgpv¡$ Bdpr_epldp Ap L$pd \ey A_¡ Åfu R>¡- lzT|f¡Apgp s.D.i. e¡ L$fd afdphu_¡ L$ö¡Apgu_p kpv$ps qL$fpd, L$p¡W$pf dybpfL$_p rMv$dsNyTpfp¡ Ag Åd¡Asyõk¥qaepl_p Akps¡Tp A_¡ sgbsyg Bëd_¡ A_¡ dp¡A‰¡du_ dyfpL¡$bu_ lf Bv$pfp_p rMv$dsNyTpfp¡_¡ Bip®v$ afdpey L¡$ e¡ kNgp `¡lgp A¡L$ A¡L$ dyrd__¡ BÞs¡Mpb L$f¡ A_¡ fostership _p cpB b_ph¡. s¡ bpv$ kNgp rMv$dsNyTpfp¡_¡ dyrd_u__p rbgpv$dp dp¡L$gpep. e¡ kNgpe¡ Npdp¡dp S>B_¡ survey  L$u^y L¡$ qL$Ð_p dyrd_u_ dv$v$_p dyõs¡lL$u_ R>¡ A_¡ S>¡_¡ ap¥f_ dv$v$_u Tê$fs R>¡ A¡l_¡ s¡ S> hL$s dv$v$ L$u^u A_¡ s¡ Npd_p dyrd_u_dpku M¥e¡fu_e¡ fostership gu^u A_¡ dyõs¡lL$u__¡ uplift L$u^p.

S>¡ Npddp dyrd_u_ M¥e¡fu_ fostership rTepv$p R>¡ A_¡ dyõs¡l¡L$u__u spAv$pv$ L$d R>¡ e¡ kNgp_¡ bukfp S>¡ Npdp¡dp dyõsl¡L$u_ rTepv$p R>¡ e¡ kNgp_u fostership kp¢`hpdp Aphu ap¡f¡B__p rbgpv$dp S>¡ M¥e¡fu_ R>¡ e¡ kNgp_¡ rlÞvy$õsp__p A¡L$ A¡L$ Npddp S>¡ dyõs¡lL$u_ R>¡ e¡ Npd kp¢`hpdp Apep R>¡. Ap rdkg dy_TTd sp¥f `f dyrd_u_ dp¥gp_p afdp__¡ Bçs¡kpg L$fu_¡ dp¥gp s.D.i. _u Myiu A_¡ Myv$p_u Myiu lprkg L$fu füp R>¡.

AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ ApL$p s.D.i. dyrd_u_ `f L$fd A_¡ A¡lkp_, fpas A_¡ f¡lds afdphu_¡ dyrd_u__p Npdp¡dp sifua gB Åe R>¡. dyrd_u__p Ofp¡dp `^pfu füp R>¡ A_¡ A¡d BçL$p_ _\u L¡$ dp¥gp dyrd_u__p lf Ofdp `^pf¡ s¡ku dp¥gpe¡ A¡L$ Adg A¡lhy afdpey L¡$ S>¡_p kbb lf Ofdp dp¥gp_p L$v$d \pe, e¡ ky„ L¡$ Ap` afdph¡ R>¡ L¡$ dpfu Tps Ag Åd¡Ap R>¡. dp¥gp Myv$ Åd¡Ap R>¡ A_¡ Ap`e¡ `yfp Åd¡Ap_¡ dyrd_u__p Ofp¡dp dp¡L$gp, sp¡ Np¡ep Myv$ dp¥gp dyrd__p A¡L$ A¡L$ Ofdp `^pfu Nep A_¡ lf dyrd_u__y Of Åd¡Ap R>¡- Ap`_p bep__u sõv$uL$ ld_¡ Tprlf \B NB.

k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. lu.k.142`dp Aifp dybpfL$pdp upliment  _y bep_ L$fsp lzhp A¡L$ _pqv$f rTL$f afdphu A¡l_pku bkufs gBA¡.

AbyTê$g Naapfue¡ rTL$f L$f¡ R>¡ L¡$ ApTpv$ L$fhy ie AÆb R>¡, O_u b¡lsf QuT R>¡.Nygpd ApTpv$ L$fhy, A¡L$ BÞkp_ Nygpdudpku ApTpv$ \B Åe. fkyg|‰pl afdph¡ R>¡, spf¡ AbuTf `yR>¡ R>¡

 

kNgu Nfv$_p¡dp h^pf¡ AaTg L$B Nfv$_? afdpey L¡$ S>¡_u L$uds rTepv$p lp¡e. S>¡ A¡l_p _Tv$uL$ _auk sf lp¡e s¡, _l] sp¡ A¡lhp lp¡e L¡$ dp\¡ `X¡$ s¡_¡ ApTpv$ L$fu v¡$ A¡d _l], kv$L$pdpcu A¡d S> Å¡BA¡. kv$L$p¡cu L$fp¡. A¡d L¡$ Qgp¡ A`_p Ofdp L$pd _\u gpNsy sp¡ L$p¡B Nfub_¡ Ap`u v$p¡ A¡d _l]., AÃR>pdp AÃR>u QuT aL$uf_¡ Ap`p¡. bpATyg ABçds Mp„X$_p¡ kv$L$p¡ L$fsp, sp¡ L$p¡Be¡ AfT cu L$u^u Mp„X$ ky„ L$pd? spf¡ Bdpd afdph¡ R>¡ L¡$ d_¡ Mp„X$ O_u `k„v$ R>¡ spf¡ d¡„ A¡l_p¡ kv$L$p¡ L$ê„$ Ry>„, sp¡ AÃR>pdp AÃRy> lp¡e s¡ Ap`¡. spf¡ kps QuTp¡ Aph¡ R>¡. Ap A¡L$ ApTpvN$u R>¡.

lh¡ AbyTf L$l¡ R>¡ : A¡ fkygy‰pl! L$p¡B_p `pk dpg _ lp¡e Nygpd rS>Ð_p¡, sp¡ `R>u ky„ L$f¡? `¥kp _ lp¡e Nygpd Mfuv$hp_p, spf¡ afdpey. S>d_ O_y `L$ph¡, S>d_ h^¡ sp¡ A¡lhp gp¡Np¡ lp¡e s¡_¡ A¡lhu sflku L¡$ S>¡d T¥_yg Apb¡v$u_- s¡ ipL¡$gs `f kv$L$p¡ L$f¡, A¡L$ A¡L$ AbuTf `yR>sp S> Åe R>¡ A_¡ fkygy‰pl S>hpb v¡$sp Åe R>¡. AbuTf `yR>¡ R>¡ L¡$ kpl¡b S>¡ S>d_ `¡V$ cfu kL¡$ BÐ_p L$fsp rTepv$p _ lp¡e `p¡sp_p `pk cu, sp¡ kpl¡b ky„ L$f¡? fkygy‰pl afdph¡ R>¡ L¡$ “”aTg fpe” Myv$p A¡l_¡ kdS>Ap`u lp¡e sp¡ fpe Ap`u lp¡e S>¡ A¡l_pku kpl¡b_¡ fpõsp¡ bsph¡, cpB Apd L$fp¡! qL$Ð_pL$ A¡lhp lp¡e R>¡ gp¡Np¡, L$pd L$fhp_u kdS> lp¡e R>¡, L$p¡B Aph¡ `yR>hp_¡ sp¡ e¡ fpe bsph¡ L¡$ Å¡ Ap L$pd L$fp¡ A_¡ L$p¡B cpB A¡lhp L¡$ `yR>hp_¡ Aph¡ sp¡ A¡l_¡ S>hpb ky„ v¡$ L¡$ d¢ _uhfp¡ Ry>„! _p sd_¡ `yR>hp_¡ Apep sp¡ sd¢ A¡l_u qv$gbfu L$fu_¡ L$lp¡ L¡$ Ap L$pd Apd L$fp¡ s¡_p bv$g Apd S>hpb v$p¡ R>p¡ !                   S>¡_u fpe `yR>hpdp Aph¡ s¡ dyAsd_ R>¡.A¡l_¡ klul fpõsp¡ bsphy Å¡BA¡.

spf¡ AbuTf L$l¡ R>¡, e¡ cu Ly$ìhs  _ lp¡e L¡$ L$B fpe Ap`u kL¡$, sp f¡ fkygy‰pl afdph¡ R>¡ “”b¡Ly$ìhs¡ rS>õdp¡lz” sdpd rS>õddp sp¡ Ly$ìhs R>¡ _¡ ! sp¡ TBa_¡ epfu v$p¡ L$p¡B L$pddp, A¡l_¡ Ap rS>õd_u Ly$ìhsku L$pd L$fu Ap`¡. hp¡ AL$g_u Ly$ìhs R>¡ A_¡ s¡_¡ lp¡e sp¡ `R>u rS>õdp_u Ly$ìhs, rS>õd sdpfy dTbys R>¡ sp¡ rS>õdku epfu Ap`p¡.

`R>u AbuTf L$l¡ R>¡ L¡$ : Ap Qpf \B A¡d _ b_u kL¡$ dpfpku, e¡ cu _l] L$fu kL$sp¡ sp¡ ky„ L$ê„$? sp¡ afdph¡ R>¡ L¡$ : sd¢ sdpfu ApM¡fs hpõs¡ L$pfuNfu L$fp¡. e¡ L$fu_¡ L¡$ L$p¡B dTg|d lp¡e A¡l_¡ epfu v$p¡. sp¡ AbuTf sp¡ dp„Nu S> g¡ R>¡ rTepv$p, Apd afdph¡ sp¡ `pR>p khpg L¡$ kpl¡b d¢ A¡d _ L$ê„$ sp¡ `R>u ky„? spf¡ fkygy‰pl afdph¡ R>¡ L¡$ : sd¢ dyõg¡du__p fpõspdpku BTp_¡ v|$f L$fp¡, dyõg¡du__p fpõspdp BTp epA_u L$p„V$p _pMp lp¡e. Tprlf fpõspdp ep L$pd_p fpõspdp L$p¡Be¡ fp¡L$ fpMu lp¡e. L$p¡Be¡ apQf dpfu lp¡e s¡ kNgu sd¢ vy$f L$fp¡,  dyõg¡du__p fpõspdpku BTp v|$f L$fp¡ e¡ cu khpb_y L$pd R>¡. spf¡ fpõspAp¡ kpa L$fhp Å¡BA¡.qL$Ð_pL$ ky„ L¡$ fpõsp_p A„v$f buÆ QuT _pMu v¡$. e¡ sp¡ W$p¡L$f gpNu Åe.A¡l_pku v|$f flp¡. dyrd_u__¡ v|$f f¡lhy  fkygy‰pl AbyTf_¡ rkMpd_ L$l¡ R>¡ s¡ Å_¡, s¡_¡ A¡d dp_hy Å¡BA¡ A_¡ A¡d Adg L$fhy Å¡BA¡. dyrd_u_, dyd¡_ps sd_¡ kNgp_¡, spf¡ AbyTf L$l¡ R>¡, `R>u                  Ap R>Ì$u QuT e¡ cu d¢ _ L$fu kLy„$ sp¡ d¢ ky„ L$ê„$? spf¡ fky‰pl R>¡‰¡ afdph¡ R>¡:

L$B _ b_¡ sp¡ sd¢ gp¡Np¡_¡ BTp sp¡ _ L$fp¡, sdpfp kbb L$p¡B_¡ BTp _ \pe e¡ cu kv$L$p¡ R>¡, sd¢ L$p¡B_¡ BTp _ v$p¡. A_¡ A¡lhp ku^p kdp flp¡ L¡$ S>¡_pku L$p¡B_¡ sL$gua _ \pe, sdpfp `X$p¡ku_¡ sdpfp kp\ f¡l_pf_¡, sdpfp kp\ L$p¡Bcu sflku k„b^dp Aph_pf_¡ L$p¡Bcu bif_¡ sdpfp kbbku BTp _ \pe. e¡ cu kv$L$p_p dlgdp R>¡. sp¡ dyrd_u__¡ gprTd R>¡ L¡$ Ap AbyTf_¡ fkygy‰pl S>¡ Bip®v$ L$f¡ R>¡, kps kps QuTp¡_u rTL$f L$fu_¡, sp¡ e¡ QuTku A¡lhu Apvs$ `pX¡$. kNgu QuT Apv$sku R>¡. S>¡hu Apv$s `pX$p¡ s¡hu `X¡$.”

spf¡ Ap qfhpesku O_p S>hpr_b kpd_¡ Aph¡ R>¡. Aìhg_: S>¡ fky‰pl k.A.h. e¡ Nygpd_¡ ApTpv$ L$fhp_y afdpey L¡$dL¡$ A¡ldp O_y khpb R>¡, Nygpd_¡ ApTpv$ L$fhy epA_u ky„ L¡$ `p¡sp_u rdkg “”lzf”b_phu v¡$hy. `p¡sp_p S>¡hp Ly$‰ues_ L$fu v¡$hy. ApS>¡ k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ ApL$p s.D.i. fkygy‰pl k.Ah._u rdkg dyrd_u__¡ Adg L$fsp rkMph¡ R>¡, dyrd_u__¡ lzL$d L$f¡ R>¡ L¡$ sd¢ sdpfp cpB dyrd__¡ dv$v$ L$fp¡. Ly$‰ues_ rTçd¡v$pfu gB gp¡ A_¡ dv$v$ L$fu_¡ sdpfp S>¡hp b_phu v$p¡ A_¡ e¡ rdkg Adg L$fhpdp Np¡ep Nygpd ApTpv$ L$fhp bfpbf_y khpb R>¡:

buSy>: fkygy‰pl k.A.h. e¡ afdpey: Nygpd ApTpv$ _ L$fu kL$p¡ sp¡ S>d_ h^pf¡ `L$phu_¡ buÅ_¡ S>dpX$p¡ A¡ldp O_y khpb R>¡. v¡$Mp¡- BÞkp__u tTv$Nudp kNgp L$fsp Tê$fsd„v$ R>¡, Å¡ S>d_ _ lp¡e sp¡ BÞkp_ tTv$p S> _ flu kL¡$. s¡ku S> Bõgpd A_¡ ifusdpcu afuTs_p ApAdpg_p bpv$ L$p¡B M¥f_y Adg lp¡e S>¡dp kNgp L$fsp rTepv$p khpb R>¡- bëL¡$ S>¡_pku S>ßs hprS>b \B Åe R>¡ sp¡ e¡ “”BÐApdyÑApd” (S>d_ S>dpX$hy) R>¡, S>d_ S>dpX$hy e¡ cu Bbpv$s R>¡, S>d_ S>dpX$_pf_p lp\`f buÅ_¡ qfTL$ rdg¡ R>¡ sp¡ Myv$psApgp S>dpX$_pf_u fp¡Tudp bfL$s rTepv$p Ap`¡ R>¡. AhrgepD‰pl A.k.ku S>d_ S>dpX$hpdp S>¡ khpb R>¡ e¡ rTL$f elp„ _\u L$fsp L¡$d L¡$ ld¡ip ky_uA¡ S> R>¡.aL$s BÐ_p¡ Bipfp¡ L$fuA¡ L¡$ fkygy‰pl k.A.h. e¡ lzL$d L$u^p¡ R>¡ L¡$ “”BÐA¡dyÑApd” (S>d_ S>dpX$p¡) A_¡ sdpd AhrgepDëgpl A.k.ku S>dpX$hpdp khpb R>¡ A¡d bep_p¡ Apep R>¡. O_p gp¡Np¡_p rhQpf A¡d lp¡e R>¡ L¡$ S>d_ S>dhpdp khpb R>¡ A_¡ r_epT_p S>d_dp bfpbf lprTf \B Åe.dNf L$p¡B_¡ S>dpX¡$ _l], sp¡ Ap sõkhyf Ngs R>¡ r_epT_p S>d_ S>dhpdp bfL$s R>¡- riap R>¡, dNf khpb A_¡ S>ßs sp¡ S>d_ S>dpX$hpdp S> R>¡. spf¡ lh¡ lzT|f¡Apgp s.D.i._p Adgdp _Tf L$fuA¡ sp¡ A¡l_u ATds dpAgyd `X¡$ R>¡. A¡L$ sp¡ e¡ L¡$ Ap`e¡ “”a¥Tyg dhpA¡qv$g byflpr_epl”_u M¥f fkd iyê$ afdphu S>¡_u ApAgp NfT e¡ S> R>¡ L¡$ Apgd¡ Bdp_dp lf A¡L$ ilfdp-lf A¡L$ dyrd_ lffp¡T bukfp dyrd_u__¡ S>d_ S>dpX¡$ A_¡ s¡ bpv$ `p¡s¡cu r_epT_p S>d__u bfL$s g¡. Ap M¥f_u fkdku lzT|f¡Apgp s.D.i. e¡ A¡L$ A¡L$ dyrd_-Av$_pdp Av$_p dyrd_-S>¡_u BÐ_u kL$s _\u L¡$ bukfp_¡ S>d_ S>dpX$u kL¡$ bëL¡$ `p¡s¡ dyhpkps (dv$v$) sgb L$f_pfdpku R>¡- e¡ cu S>dpX$hpdp iprdg \B kL¡$ R>¡, S>dpX$hp_y khpb gB kL¡$ R>¡- e¡cu BÐ_uS> fL$ddp S>¡_pku A¡l_y Of MQ® r_L$g¡ R>¡. ep A¡l_p L$fsp \p¡Xy$ rTepv$p-bukê$ e¡ L¡$ Ap “”a¥Tyg dhpA¡qv$g byflpr_epl”_u fkd_p TfuApku lzT|f¡Apgp s.D.i. e¡ sdpd dyrd_u__¡ A¡L$ S>¡hp L$fu v$u^p. kNgp_¡ dylåbs-BÑ¡apL$, BÑ¡lpv$_p b„^_dp bp„^u _pMp, A¡L$ `_p_u sfa kNgp_¡ gB Apep. `p¡sp_u rdkg b_phu v$u^p, bëL¡$ S>ßs_p gp¡Np¡ A_¡ qaqfísp_u rkas Asp L$fu v$u^u.

suSy>-fky‰pl k.A.h. e¡ AbyTf_¡ A¡d afdpey L¡$ S>d_ _ S>dpX$u kL$p¡ sp¡ ky„ L$fp¡ L¡$ sdpfu fpe díhfpku dv$v$ L$fp¡-AL$g_u Ly$ìhsku dv$v$ L$fp¡, `R>u afdpey L¡$ e¡ cu _ \pe sp¡ rS>kd_u Ly$ìhsku dv$v$ L$fp¡, L$pd L$fu Ap`p¡. spf¡ lf A¡L$ dyrd_u__¡ A¡l_p cpB dyrd_u__¡ lf l¥rkesku dv$v$ L$fhy gprTd R>¡. `p¡sp_p dpgku dv$v$ L$f¡, rS>õdku dv$v$ L$f¡, A_¡ Å_ku AL$gku cu dv$v$ L$f¡.

Qp¡\y- fkygy‰pl k.A.h. e¡ `R>u A¡d afdpey L¡$ sd¢ dTgyd_¡ dv$v$ L$fp¡, e¡ _ L$fu kL$p¡ sp¡ dyrd___p fpõspku sL$gua_¡ vy$f L$fp¡ A_¡ e¡ cu _ L$fu kL$p¡ sp¡ sd¢ L$p¡B_¡ sL$gua sp¡ _ Ap`p¡! spf¡ Ap Bip®v$dp Np¥f L$fuA¡ sp¡ A¡d AL$uv$p¡ dTb|s \pe R>¡ L¡$ Å¡ L$p¡B dyrd_ A¡l_p cpB dyrd_u__¡ Ly$‰ues_ rTçd¡v$pfu gB_¡ dv$v$ _ L$fu kL¡$, S>d_ _ S>dpX$u kL¡$, `p¡sp_p rS>õd-Å_-dpg- AL$gku dv$v$ _ L$fu kL¡$, dTgyd_¡ dv$v$ _ L$fu kL¡$ sp¡- BÐ_y sp¡ L$fu S> kL¡$ R>¡ L¡$ dyrd_u__p fpõspku sL$gua_¡ vy$f L$f¡ A_¡ Å¡ e¡ cu _ \pe sp¡ BÐ_u sp¡ dv$v$ L$fu S> kL¡$ R>¡ `p¡s¡ L$p¡Bcu l¥rkesku dyrd_u__¡ sL$gua _ Ap`p¡. e¡ QuTku sp¡ bpT flu kL¡$ R>¡, A_¡ A¡d L$fhy cu A¡L$ dpA_pdp dyrd__¡ dv$v$ L$fhp bfpbf R>¡. e¡ S> rdkg lzT|f¡Apgp s.D.i. A¡L$ bep_dp afdph¡ R>¡ L¡$ “”… A_¡ L$B _ b_¡ sp¡ dyrd_u__p lL$dp v$p¡Ap sp¡ Tê$f L$ê$ Ry>„”, spf¡ e¡ S> rdkg dyrd__u dv$v$ L$p¡Bcu l¥rkesku _ L$fu kL$uA¡ sp¡ A¡l_¡ sL$gua sp¡ _ S> Ap`uA¡ A_¡ A¡l_p lL$dp v$p¡Ap sp¡ Tê$f L$fhy S> Å¡BA¡.

qL$Ð_pL$ gp¡Np¡ A¡lhp lp¡e R>¡ L¡$ A¡l_p cpB dyrd_u__u dv$v$ L$fhy sp¡ v|$f bëL¡$ A¡l_¡ sL$gua Ap`¡, A¡l_p rMgpa hpsp¡ L$f¡ A_¡ A¡l_p hpõs¡ bv$v$p¡Ap L$f¡, Ap rdkg Adg L$fhp_p kbb hp¡ dyrd_u__y L$B _yL$kp_ _l] \pe bëL¡$ Ap bv$v$p¡Ap L$f_pf_p Ny_pl \B \B Åk¡- hp¡ dyrd_ sp¡ dgpA¡L$s_u rkas lprkg L$fu g¡k¡ dNf Ap Bbguk_p hkhkp-lkv$-L$u_p¡-Av$phsdp b„^pep¡ lzhp¡ f¡lk¡.

AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ ApL$p s.D.i. Tl_ A_¡ Mepg dybpfL$dp dyrd_u__¡ S>¡ high level gN- S>¡ d„rTg¡ dL$kyv$ gN uplift L$fhp_u àgp_]N R>¡. S>¡ Bfpv$p¡ R>¡, hlp„ gN A¡L$ A¡L$ dyrd_u__¡ `p¢lQphp hpõs¡ Myv$p_p _Tv$uL$ v$p¡Ap L$fuA¡ R>¡ L¡$ A¡L$ A¡L$ dyrd_u__¡ s| epfu Ap`S>¡ A_¡ lf År_bku, lf _pü¡ku, v$u_u A_¡ vy$Þehu Dd|fdp uplift \phy deõkf L$fu Ap`S>¡. sp L¡$ BÞs¡lpdp Apgdyg Båv$pAdp A_¡ BdpdyTTdp__p L$v$dp¡dp k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. _p kp\QY$hy _kub L$fS>¡ L¡$ S>¡ dL$pd gN `p¢lQhy e¡ S> final upliftpment R>¡. e¡ S> Tdu_ku Apkdp_u b_hp_u lL$uL$u dpA_p R>¡ A_¡ e¡ S> dL$pd_¡ lprkg L$fhp hpõs¡ lzT|f¡Apgp s.D.i. vy$r_epdp dyrd_u__y qL$kd qL$kdku upliftment L$fu füp R>¡ A_¡ L$fphu fü pR>¡.

Myv$psApgp dyãØg k¥azØu_ ApL$p_u Dd° ifua_¡ v$fpT A_¡ v$fpT L$f¡. S>lp„ gN L¡$ k¿s `Õ\fp¡_¡ Myv$psApgp Tdu_ku r_L$pgu_¡ Apkdp_u b_phsp fl¡

 

A¡ dp¥gp! Ap` bpL$u flp¡ S>lp„ gN Qp„v$ bpL$u R>¡, k¿s `Õ\fp¡dp S>¡ gp¡Np¡ bpL$u R>¡ A_¡ A¡l_¡ Ap` DW$phu_¡ Apkdp_u b_phu v$p¡. qaqfísp b_phu v$p¡. Tdu_ku Apkdp_u b_phu v$p¡ dp¥gp!

AT: S>_pb i¡M dp¡BTcpB Aíi¡M Tp¡l¡fcpB ipqL$f, Aprdg kpl¡b -s¥e¡bu dp¡l‰p- (Np¡^fp)

مولى ني نداء  “هذا اخوك والسلام “

(fostership)

الداعي الاجل الاعلى سيدنا محمد برهان الدينرض دنيا انسس اْخرة ما مؤمنين نا مولى تها، هر ايك مؤمن نا مشفق باوا تها، هر ايك نا خير خواه تها، هر ايك ثثر اْثث ني لطف ني نككاه هتي، مؤمن ني ثثروري ما اْثث يه سو100 ورس ني زندككي بسر كيدي، مؤمنين نسس اْثث يه ككلسس لككايا، بلكسس دل ما وسايا، مؤمنين نا حق ما هر دن انسس رات دعاء فرماؤتا} رهيا، اْثث نو جان مال  سككلو مؤمنين واسطسس خرححي ديدو، ايك صدي لكك مؤمنين ني خير خواهي كري نسس اْثث ني سو100 مي ميلاد  نا موقع ثثر بيساخته  ايم ارشاد فرماوي ديدو –

“ميطط  كون  ححهوطط  ! ميطط  امام الزمان  نو  داعي ؛،تميطط  سككلا  مارا  كــنـف  ما مهوضضا  تهيا،ماري رأفة  ما ،ماري  رحمة ما  مهوضضا تهيا،هجي  شفقة سي كهوطط كه ماري ككود ما مهوضضا  تهيا،اهنا كرتا هجي زيادة يه كه  مارا دل ما تماري جككه ؛”،

انسس  اْثث  مولى  يه  مؤمنين ثثر رأفة انسس  رحمة  ني  انتهاء   كري  نسس  مؤمنين  ني  سرثثرستي  واسطسس  اْثثني  مثل  ايك  مشفق  باوا   انسس  مولى  نسس  قائم  فرمايا   انسس  عالي  قدر  مولى  نا  اوثثر  نص  فرماوي ،الداعي الاجل  سيدنا  مفضل  سيف الدين  اْقا  ط ع  يه اْ نعمة نو شكر ايم اداء كيدو كه مؤمنين ني خير خواهي نو عمل شروع فرمايو، مؤمنين نا ككهرو ني خبر ككري، مواساة، انسس ايك ايك مؤمن نا ككهرسس ككهر جمن ثثهنححاوا نو عمل شروع فرمايو.

ايك دن رسول اللهصلع عائشة نا ككهرسس تشريف راكهتا تها، اْثث يه فرمايو كه “مؤمن ني حرمة خدا نا نزديك ملائكة ني حرمة كرتا عظيم ؛ – ودهي نسس ؛”، ته وقت لعين ثاني وهاطط} هتو، اهني بسس وقوفي ني نشاني يه كه ايم ثثوححهسس ؛ كه سوطط مؤمن ني حرمة جبرئيل كرتا بهي زيادة ؛؟، رسول اللهصلع مولانا عليع م طرف ديكهي نسس فرماوسس ؛ كه اْثث سوطط كهو ححهو؟ مولانا عليع م جواب دسس ؛ كه مؤمن ني حرمة خدا نا نزديك جبرئيل- ميكائيل-اسرافيل-حملة العرش- بلكسس تمام ملائكة كرتا عظيم ؛. اْ جملة ثثر رسول اللهصلع يه مهر لككاوي نسس فرمايو كه صحيح ؛.

رسول اللهصلع بيت الله ني طرف نظر فرماوي انسس ايم فرمايو كه تميطط خدا نا نزديك عظمة ونتا ححهو، تمارا كرتا كون ودهي نسس ؛ يه ميطط} جانو ححهوطط، اْثثنسس  عرض تهئي كه سوطط بيت الله كرتا  بهي كوئي ودهي نسس ؛، اْثث فرماوسس ؛ كه هاطط – مؤمن بيت الله كرتا افضل انسس اشرف ؛.

حضوراعلىط ع فرماوسس ؛ كه:-

” امام جعفرصادقع م فرماوسس ؛ – كوئي مرد اْ كعبة نا ححو طرف طواف ديتا هوئي، انسس اهنو بهائي مؤمن اْوسس انسس كهسس كه منسس كام ؛ ،تميطط مارا ساتهسس ححلو، تو اهنسس لائق ؛ كه ثثوتانا طواف توري ناكهسس انسس ثثوتانا بهائي مؤمن واسطسس اهنا كام واسطسس جائي، كيم كه يه مؤمن افضل ؛ كعبة نا طواف كرتا.

تو مؤمن  نو جان سوطط ؛ كه بيت الله ؛، قلب المؤمن عرش الله – مؤمن نو دل خدا نو عرش ؛، هوسس جه شخص مؤمن نسس يه مثل سي ككردانسس – تو ثثححهي يه اهنسس كتني توقير كرسس، اهني كتني تعظيم كرسس، يه مؤمن ني كتني تفخيم كرسس، اهني حوائج ما حاجة روائي كرسس، اهني حاجة ثثوري كروا ما مشغول تهئي جائي، كيم كه يه مؤمن ؛. حسين امامع م اْ شان سي عمل كرسس ؛. كعبة الله كرتا مؤمن ني حاجة ما جاؤو- زيادة سمجهي نسس – مؤمن ني حاجة ثثوري كروا واسطسس سدهاري جائي ؛.

رسول اللهصلع ذكر فرماوسس ؛ كه مؤمن افضل ؛ كعبة تهكي، يه  واسطسس كه

كعبة بناء الخليل ؛، انسس دل بناء الجليل ؛

كعبة ثثتهر تهكي ؛، انسس قلب –يعني دل قدرة الله تهكي ؛.

كعبة بيت الله ؛، انسس دل الله نا خزانة ؛.

كعبة ما الحجر الاسود ؛، انسس دل ما الحجر الابيض ؛- يه سوطط كه معرفة.

عجب شان مؤمن ني ؛. خدا تعالى مؤمنين نسس اْباد انسس شاد راكهجو”.

مؤمن ؛ مؤمن نو بهائي مقرر   يه وات ما  نتهي شك ذرة بهر

كعبة الله سي مؤمن ؛ برتر  سمجهو ته سمجهو نه سمجهو نه سمجهو

جيم ابراهيم نبيع م يه  بيت الله نسس حرم بنايو ؛ انسس رسول اللهصلع يه مدينة نسس حرم  بنايو ؛ – جهاطط كوئي بهي قسم نو فساد كروو جائز نتهي، اتني حرمة ؛، انسس جه شخص فساد كرسس تو اهنا ثثر خدا ني لعنة ؛. يه} شاكلة ثثر مؤمن جه نا دل ما ثثنجتن ثثاك، ائمة طاهرين، دعاة مطلقين ني محبة وسسس ؛ يه بهي حرم ني مثل ؛، مؤمن نو دل خدا نو عرش ؛، ته سي اهني حرمة كروو لازم ؛، مؤمن نسس تكليف اْثثوو جائز نتهي.

اخوان الصفاء ما امام احمد المستورع م حكمة ني زبان ثثر ذكر كرسس ؛ اهنا سي بركة لئيسس انسس غور كريئسس تو اْ تصور واضح تهائي ؛. ملائكة نا عالم ما – اْ دنيا ما ككروا نا ثثهلسس – اثثن سككلا ايك جيوا تها، كوئي قسم ني عداوة- كينه- حسد يا ابليسية هتي} نهيطط، سككلا  ما محبة- اتفاق – صلاح – اتحاد انسس ايك ثثنو هتو، ككويا كه اثثن سككلا} وهاطط ايك جان ؛، ايك روح ؛. مككر جه وقت  ككناه نا سبب دنيا ما اْيا تو سككلا سي ايك ثثنو دور تهئي ككيو، اتفاق – اتحاد ني قوة ختم تهئي ككئي، ابليسية واقع تهئي ككئي. خدا تعالى يه كرم انسس احسان فرماوي نسس توبة نا كرناراؤ نسس مؤمنين نا زمرة ما ثثيدا تهيا – تو دوباره يه سككلا نسس ايك جيوا بناوا واسطسس  خدا تعالى يه مؤمنين نا جسم نسس اْ بركة  اْثثي كه يه سككلا نا جسم ايك} نور ني مضضي سي ثثيدا تهيا ؛ جه نور ني مضضي سي ثثنجتن ثثيدا تهيا.  يه} مثل مؤمنين نا جانو ما ايك ثثنو دوباره اْوي جائي ته خاطر خدا تعالى يه اسلام  انسس شريعة نسس اهوي قائم فرماوي كه اهنا مطابق عمل كري نسس دنيا ما رهي نسس مؤمن ملائكة ني خوبي انسس خصلة حاصل كري لسس انسس  اْ دنيا سي اهنسس نجاة حاصل تهئي جائي. ته سي} جيم ذكر كيدي كه اسلام نا هر عمل ما مؤمن نا واسطسس حقوق ؛ تاكه يه هر ايك مؤمن اهنا بهائي مؤمن ني خير خواهي كري نسس ايك جيوا بني جائي، ايك ثثنو اْوي جائي.

الداعي الاجل سيدنا حاتم بن ابراهيمرض اْثثنا كتاب تنبيه الغافلين ما ايم فرماوسس ؛ كه مؤمن اهنا بهائي مؤمن ني محبة كرسس، خوشي انسس غمي ما اهنا ساتهسس رهسس، مؤمن بهائي نا واسطسس وه ححيز ثثسند كرسس كه جه ثثوتانا جان نا واسطسس ثثسند كرسس ؛، مؤمن بهائي نا واسطسس وه ححيز نه ثثسند كرسس كه جه ثثوتانا جان نا واسطسس نه ثثسند كرسس ؛، انسس اْ ثثسندككي انسس نه ثثسندككي مؤمن نا سامنسس بهي هوئي انسس اهني غير موجودككي ما بهي هوئي. مؤمن بهائي  اككر غلطي كرسس تو اهني طرف سي مدافعة (DEFENCE  كرسس، مؤمن جه نا سي محبة كرسس اهنا سي ثثوتسس بهي محبة كرسس، انسس مؤمن  جه نا سي عداوة كرسس اهنا سي ثثوتسس بهي عداوة كرسس – تو يه صحيح مؤمن كهوائي. اْ مثل عمل كروو يه محبة – اتحاد- ايك جيوا  بنوا ني طرف جِسر ؛-Bridge  ؛

                        مؤمنين ايك تهئي نسس رهسس،  بيسرا مؤمنين ني مدد كرسس – اهما اسلام ، ايمان انسس مؤمنين ني قوة ؛. رسول اللهصلع يه جه وقت مكة المكرمة سي هجرة كري نسس مدينة منورة ني طرف ثثدهارا، تو وهاطط اْثث يه مسجد بناوي، ححو طرف اْثث نا انسس مهاجرين(جه سككلا اْثث نا ساتهسس هجرة كري نسس اْيا تها) نا ككهرو بنايا. ته بعد اْثث سوطط عمل كرسس ؛ كه ” آخى بين المهجرين والانصار” – مهاجرين  انسس انصار(جه سككلا مدينة نا رهواسي هتا) نا درميان ايك بيسرا نسس بهائيو بنايا،  فلان – فلان نا بهائي، يه  مثل سككلا نسس ايك بيسرا نا بهائي بنايا، انسس رسول اللهصلع يه مولانا عليع م نسس ثثوتانا بهائي بنايا. اْ مثل عمل كري نسس سككلا ثثر لازم كيدو كه هر ايك ثثوتانا بهائي نو خيال راكهسس، هر امر ما اهني مدد كرسس انسس ياري اْثثسس، اهنا خوشي ما انسس غم ما شريك تهائي، بيوسس ايك بيسرا نا ديني –دنيوي-تعليمي-اقتصادي(مالي)- فيميلي- انسس يه مثل نا هر امر ما مدد كرسس انسس ايك بيسرا نسس مواساة كري نسس uplift كرسس، حتى كه بيوسس نسس ايك بيسرا نا وراثة ما بهي شريك كري ديدا، ككويا كه ايك بيسرا نسس كليةً ذمه داري سونثثي ديدي. اْ مثل عمل كري نسس اْثث يه ايك قسم ني fostership قائم فرماوي ديدي. اْ عمل ني بركة – ايك ثثنا ني بركة يه تهئي كه مسلمين مؤمنين ني قوة زيادة تهئي، اسلام انسس ايمان ني قوة زيادة تهئي، اسلام نو ظهور تهيو، دشمنو ني طاقة  كمزور تهئي ككئي، هر جهاد ما اسلام ني جيت تهئي، انسس فتوحات تهاتي رهي.

                        يه} مثل امام مهديع م نا ظهور نا قبل داعي ابي عبد اللهرض افريقية ثثهنححا، انسس وهاطط ايكجان نا علاقة ما وه شان سي اْثث يه دعوة نسس قائم كيدي كه سككلا مؤمنين نسس اْثث يه محبة – اتفاق- اتحاد سي ايك كري ديدا، سككلا  نسس ايك بيجا ني مدد – مواساة كروا ما ايك بيجا نا بهائيو ني مثل بناوي ديدا، حتى كه يه زمان ما بهائي ححارو  اتنو زيادة تهيو كه هر ايك مؤمن بيجا نسس “بهائي” كهي نسس} بلاوسس. داعي ابي عبد اللهرض يه هر ايك نسس  مؤمنين بهائيو ني مدد ما ثثوتانو مال – جان – جسم خرححتا كري ديدا،  اهني دليل ما افتتاح الدعوة ني كتاب ما ككهني ذكرو اْوسس ؛. غرض يه كه ته عرصة ما بهي مؤمنين نا درميان اْثثس ما ايك قسم نوfoster ship قائم تهئي ككيو تهو.اهني بركة يه تهئي كه مؤمنين ني قوة زيادة تهئي، دعوة ني بهاء بهجة دككني تهئي، مؤمنين ني مملكة بهي قائم تهئي ككئي، تاكه نتيجة سوطط اْيو كه امام مهديع م يه ظهور فرمايو.

                         سيدنا محمد برهان الدينرض بهي يه} شان سي مؤمنين نا شمل نسس جمع كري نسس  محبة – اتفاق انسس اتحاد سي سككلا نسس ايك كري نسس  مؤمنين  ما بهائي ححارا قائم رهسس يه واسطسس اْثث هميشه دائمي كوشش فرماوي نسس سدهارا ؛،انسس  اْجسس  سيدنا  مفضل  سيف الدين  اْقا  اْثثني  اقتداء   كري  نسس  يه}  مثل  سي  مؤمنين  ما  اخوة  انسس اك ثثنا  نو  ماحول  ثثيدا  كري  رهيا  ؛،

 انسس هر بيان ما ته خاطر وصيتو فرماوي  رهيا ؛،حضوراعلىط ع ني كوشش ايم ؛كه  مؤمنين ايك بيسرا نا حقوق ني معرفة كرسس، ايك بيسرا نسس مدد كرسس، مواساة كرسس، جمارسس، قرضا حسنا اْثثسس،ايك بيسرا ني ذمه داري لسس،uplift كرسس ،

 حضوراعلىط ع ني اْ كوشش، وصيتو، نا سبب مؤمنين نا درميان اْ عرصة ما مواساة نو عمل، قرضا حسنا نو عمل، اطعام الطعام نو عمل، ايك بيسرا نسس upliftment  نو عمل، ايك بيسرا نسس مدد كروو- ياري اْثثوو-يه عمل  ككهنو زيادة تهيو ؛. مؤمنين نا درميان محبة – اتفاق انسس اتحاد زيادة تهيو ؛، ايك ثثنو زيادة تهيو ؛

مولانا محمد برهان الدين اْقا رض جه دن سي دعوة نا عرش ثثر  مستوي تهيا ، مسلسل كوشش انسس اجتظظاد سي مؤمنين نسس قريب كرتا رهيا ، هداية فرماوتا رهيا ، نصيحة كرتا رهيا ، خير خواهي كرتا رهيا ، ايك ايك نو هاتهـ  ثثكرٌي رسته بتاوتا رهيا ،  uplifment نو  ايك مُعيّن ثثلان بنايو ، يه ثثلان مطابق اْثث مولىرض يه عمل فرمايو ، انسس مؤمنين نسس (1) Religious, (2) Economical, (3) Intellectual, (4) Educational, (5) Construction(6)Social  طور ثثر  ثثلاننكك نا تحت uplifmentكيدو ؛ .

 اْ مثل سي مُعين ثثلاننكك نا تحت مولى همنسس ارشادات فرماؤتا  رهيا ؛uplift كرتا رهيا، ذهني ، علمي انسس عملي جانب سي ححرٌهاؤتا رهيا، انسس اهنا ساتهسس اْثث مؤمنين ثثر شفقة انسس رأفة، كرم انسس رحمة ني نظرات فرماوسس ؛، دعاؤ فرماوي ؛، امام حسين ع م نو مأتم كرايو ؛، علم نشر كيدو، مؤمنين نا بلاد ما سفر فرماوي، مؤمنين نسس لئي نسس مقامات مقدسة ني زيارات نو قصد فرمايو، اْ مسلسل نهضة نا سبب مؤمنين نو معيار بلند تهيو  ؛، اهؤو Upliftment  تهيو ؛ جه ني مثال تاريخ ما نتهي، دنيا ني كوئي بهي حكومة يا فلاح و بظظبود نا كام  كرنار اداراؤ اْ مثل Upliftment  واسطسس خيال بهي كري سكتانتهي.

ايك بيجا بيان ما برهان الدين  اْقا رض upliftment ني تفصيل سي ذكر فرماوسس ؛:-

“والله جعل لكم من بيوتكم سكنا”

خدا تعالى قراْن مجيد ما فرماوسس ؛ : تمارا واسطسس تمارا ككهرو بناوي اْثثا، “سكنًا”، تمارا رهواني جككه كري اْثثي، تمارا رَهائش واسطسس اسباب مهيأ  كري اْثثا      جه نا سي دهوثث، سردي، هواء انسس بارش سي بححاؤ تهائسس، تمارا جان مال ني حفاظة تهائسس،

تو      ككهر، ككهر هوئسس تو انسان وقار انسس سكون سي رهي سكسس، بئيرو بححه ؤ ساتهسس اْرام سي زندككي بسر كري سكسس،  Family Life    ما تمكن رهسس، سُترة انسس Privacy جلوائسس، طهارة نا اسباب مهيأ هوئسس، خدا ني عبادة ما خلل نه اْوسس، ككهر سي كام واسطسس باهر جائسس يا تجارة واسطسس باهر ككام جائسس تو ثثاححها ككهرسس اْوانو بهي ايك مقصد هوئسس ؛      ككهر نو،

ككهر تو ككهر} ؛، مؤمن نو ككهر، مؤمن نو ككهر هوئسس تو كيوو هوئسس، ايماني ماحول هوئسس، بححاؤ ني تربية ايمان ثثر، رسول الله نا دين ثثر، اْل محمد ني محبة ثثر، دعاتو ني محبة ثثر، ماري محبة ثثر،

هوسس  ايك  شخص  كِرايه  نا  مكان ما رهتو هوئسس،

انسس ايك نو خود نو      ثثوتانو مكان هوئسس،  اهما عزة انسس فخر زيادة ؛، ثثوتانا مكان ما، كتناك مؤمن اهوا بهي هسسس كه ايك ضضك جمسس، ايك ضضك بهوكا رهسس، خدا تعالى اهنا ارزاق، اهنا ارزاق نسس واسعة كرجو، كتناك مؤمنين جه نا ثثاسسس مُكنة نتهي كه ثثوتانا ككهر خريدي سكسس ته خاطر مملوك اْل محمد ايم خواهش ايم ظاهر كيدي ؛، يه نو ثثهلو عمل مداككاسكر ني سفر سي شروع كيدو، ايم اميد كيدي كه     اعلان كيدو كه :

 مؤمنين Upliftment واسطسس ايك اهبة تهائسس، منظم طور ثثر ايك Scheme تهائسس، تاكه ضرورة مندو مؤمنين نا رهائشي امور ساتهسس، تمام ديني، دنيوي، تعليمي انسس اقتصادي امور اُستوار تهائسس، بهتر تهائسس، انسس يه خدمة جه مستطيع ؛ يه لئي اُضضهسس، كوئي ايك ككهر، كوئي بسس ككهر، يا زيادة، يه مثل ضرورة مند نسس Fostership اْثثسس، كه ثثورا سال لكك يه نو خيال راكهسس، ايم نهيطط      فقط مواساة اْثثي دسس انسس ثثوتسس Free تهئي جائسس، كيم كه صلة كرسس، صلة الاخوان ما ككهنو ثواب ؛، مؤمن نسس ثثوتانو بهائي ككردانسس، انسس اهني رأي سي، مشورة، نصيحة سي، موعظة حسنة سي، انسس مال سي مدد كرسس،

يه مثل كتنا انفرادي طور ثثر، انسس كتنا      كئينك انجمنو، سنستهاؤ مجموعي طور ثثر Scheme كرسس، انسس بهتر انجام دئي رهيا ؛، انسس مؤمنين نا بهبود خاطر Upliftment Program  تهئي رهيا ؛، انسس ايك حد لككن ككهنو مفيد ثابت تهيو، يه خير نا عمل ما مدد تهائسس انسس بركات اضعافًا مضاعفة تهائسس ته خاطر، اعانة واسطسس اْج نا مبارك دن ما، مشكل كشائسس دو عالم،         امير المؤمنين علي بن ابي طالب نا تصدّق سي، اْثث نا صدقات نا توسّل سي، حسين امام نا احسان نا طفيل ما، مملوك اْل محمد ستاويس كرٌورٌ روثثيه عناية كروطط ححهوطط

مؤمنين ني جماعة ! اميد كروطط ححهوطط، تو يه رقم نو فيض مؤمنين ني طرف اْئين سي، نظام سي ثثهنححسس، دعوة هادية نا زيرِ اهتمام، مارا فرزندو انسس بهائيو نا اشرافما يه رقم ني تقسيم نو انتظام كروا ما اْوسس، اْؤسسس، ته سي مؤمنين نا مكانو ني وسعة تهائسس، ككهرو ما بركة تهائسس، ايمان ما بركة تهائسس، دين ما، دنيا ما، اخلاص ما، معرفة ما، عزة ما، وقار ما، تجارة ما، روزككار ما، فرزندو ما بركة تهائسس،

مؤمنين ني جماعة ! اْ ماري  نية ؛، تمارا داعي ني نية ؛، “نية المؤمن ابلغ من عمله”، هوسس تميطط منسس  اْ كارِ خير ما عمل سي مدد كرجو، ذات سي، رقم سي مدد كرو، ضرورة مند مؤمنين نسس خبر لو، اْككسس رهي نسس مدد كرو، يه سؤال كرسس اهني وار نه جوئسس، خدا تماري مشكلو دور كرجو، مؤمن خوش تهاسسس، مؤمن دعاء كرسسس، ته نو اجر انسس صلة خدا تعالى عطاء كرسسس”.

الداعي الاجل  سيدنا  محمد برهان الدين اْقا رض  يه  1423  هـ   ما   ذكرى  ني  مجلس  ما  ايك  نادر  بيان  فرمايو –

”    ايك ايك  مؤمن  ني خبر ككيري كرجو،اْ  مارو  كام ؛  اهما  تميطط  منسس  ياري ديجو،كوئي مؤمن بهوكا  هوئي  تمنسس  خبر  ثثرسس تو جه  بنسس  اهنسس ثثيش كرجو،جمن جمارجو،اميرالمؤمنين سوطط  فرماوسس ؛ – من اطعم اخاه مؤمنا  من  جوع اطعمه الله من ثمار الجنة –  كوئي ثثياسا هوئي  تو  اْ  تصور  لئي نسس  كه  اْ  سيدالشهداء  حسين نا عزادار مؤمن ؛ ،جه مولى  3  دن  نا بهوكا  ثثياسا  شهيد تهيا  اهنسس  ثثاني ثثلاؤجو مؤمن  نسس ،  خدا تع رحيق مختوم  نا  جام  سي اهنسس  سيراب  كرسسس،

اسس  مؤمنين !  كوئي  تمارا بهائي  مؤمن نسس  ككهر  ني تكليف  هوئي،ككهر  نه  هوئي  ككهر  كري  اْثثجو، يه مؤمن  نا  ككهر  ما روشني  نا  اسباب  نتهي ،لائضض  نتهي ،اندهارا ما  رهسس ؛ اهنا ككهر  ما روشني  كري  اْثثجو،اْ  ماري  ايك  ايك  وات  اْم  ككهني  ححهوتي  ؛،ثثن  اهنو ثواب  خدا  نا قسم  ككهنو  مهوتو  ؛،مهوتو ؛،كوئي  مؤمن مارا  فرزند نا  ككهر ما بححهونو  نتهي، بححهونو  كري  اْثثجو،ككهر  ما ححولها  نتهي،ككهر ما جمن  كئي  طرح  ثثكاوسس  تميطط  كري  اْثثجو،

كوئي مارا  فرزند  مؤمن  نا  نزديك  ثثهنوا  نا  كثثرٌا  نتهي  اهنسس  كثثرٌا  ثثهناؤجو،اْ مولى  اميرالمؤمنين عجب  شان  نا  مولى  اهنسس  مؤمن  ني   كتني  قدر ؛اْج  ميطط  اميرالمؤمنين  نو  غلام  ححهوطط،اهنا  قدم  ني  خاك  ححهوطط،اْثث نا  غلامو ني خدمة  منسس  سونثثي  ؛  ته  سي  منسس  فكر  ؛،كوئي مؤمن  نسس  ثثهنوا  نا  كثثرٌا  نه  هوئي   اهنسس  كثثرٌا  اْثثو،خدا   سندس   ريشم  نا  كثثرٌا  ثثهناؤسسس،جنة  نا  ثثوشاك  ثثهناؤسسس،يه   كثثرٌا   نو  ايك  دورو  باقي  رهسس  وهاطط  لكك  اْ  كثثرٌا  ثثهناونار   شخص   خدا  ني  رضوان  ما  دائم  رهسسس،

اسس  مارا  ثثيارا  ثثيارا    فرزندو    مؤمنين  !  كوئي  مؤمن   بيمار  هوئي  لاححار  هوئي   دواء  ني  ضرورة  ؛  مككر  مكنة  نتهي  اهني   دواء  لاوي  اْثثجو،  تمارا  حق  ما  ككهني  دعاء  كرسسس    مؤمن،

كوئي  مؤمن  نسس  كوئي  كام  هوئي   تمنسس  اْوي  نسس  كهسس  كه  منسس  مدد  كرو  اْ  كام   ما  تميطط  مارا   ساتهسس  ححلو  –  بهاري  نه  تهاجو ،سككلا  كامو  موكي  نسس   مؤمن  ني  حاجة  روائي    واسطسس  جاجو،تميطط  سيدالشهداء  حسين  ثثر  اْنسوطط  بهاؤ  ححهو  كه  نهيطط !  مأتم  كرو  ححهو  نسس !  يه   حسين  يه   مؤمن  نا  خاطر  سوطط  سوطط  كيدو ،بيت الله  ما  طواف  ما ؛  مؤمن  يه  اْوي  نسس  عرض  كيدي طواف  توري  نسس   حسين  مؤمن  نا  كام  خاطر   حاجة  روائي  خاطر  ثثدهاري  ككيا،كتنو  ثواب   مؤمن  ني  حاجة  روائي  ما  ؛،

اسس  مؤمنين  !   اسس  طلبة العلم  !  اسس  طالبات  !  اسس  دعوة  نا  خدمة  ككذارو  ! تمارا  اوثثر  ذمه داري   ككهني  مهوتي  ؛،هر  ادارة  نا  خدمة  ككذارو  نسس  كهوطط  ححهوطط  ،عمال ،معلمين  نسس ، مؤمن  نا   هر  ححيز ني  خبر  ككري  كرجو،كوئي  مؤمن  نا  ككهر  ما  واسن  نه  هوئي   واسن  جونا  تهئي  ككيا  ؛،خراب  ؛   تميطط  جه  بنسس  يه  كرجو  ،اْ  ايك  ايك  وات   تمنسس  كهوطط  ححهوطط ،اْ  محمد  برهان الدين  نا  دل  ني  وات  ؛،

كوئي  مؤمن  ما را  فرزند   تمارا  بهائي  مؤمن  ثثنجتن  نا  غلام  مؤمن  ني   دكان  ؛  ثثن  دكان  ما  مال  نتهي   تميطط  اهنسس مدد  كرجو، 

اْ  خدمة  جه  امانة  ؛  اهنا  حقوق  اخلاص  سي  اداء  كرسو  تو  مولى  ني  خوشي   حاصل  ملسسس  جنة  ما  داخل   تهاسو ،اْ  هر  خدمة ككذار  نسس  كهوطط ححهوطط  هر  مؤمن   نسس  كهوطط  ححهوطط  عالي    انسس  داني   سككلا  نسس  كهوطط  ححهوطط   كوئي  مؤمن   اهوي  حالة   ما  هوئي   كه  اهنا  كامو  كري  سكتو  نتهي   لاححار  هوئي   يه  مؤمن    نسس  كوئي   خادم  نو  بندوبست  كري  اْثثو،  اهني  جزاء   ككهني   ؛، اميرالمؤمنين   فرماوسس  ؛  كوئي   خادم   نه  هوئي  اهنسس  خادم  اْثثي  دسس،اهنا  عضد   نسس  خادم  سي  مضبوط  كرسسس  خدا  اهنسس  ولدان  مخلدين  ني  خدمة   عطاء  كرسسس  اولياء  الله   نا  ساتهسس   اهنسس  وساؤسسس،

اسس  مارا  برادرو   كوئي  نسس   باركش   ني  ضرورة   هوئي   كوئي  ايك  جككه  سي  بيجي   جككه   جاوؤ  ؛   ححلوا  ني  طاقة    نتهي،اسس  مؤمن   نسس  تمارا  ساتهـ  باركش  ثثر  سوار   كري  نسس   اهنسس   منزل   تك  ثثهنححاؤسو،  اهنسس   باركش   نو  انتظام   كري  اْثثسو  تو  خدا  تع  تمنسس   جنة  ني   اونتريو    ما  سي  ايم   اونتري  ثثر  سوار   كرسسس،

مؤمنين  ني  جماعة  !   كوئي  تمارا   بهائي  مؤمن  ني  شادي   نه  تهئي   هوئي   ككهنا  اسباب  نا  خاطر ،مال  نه  هوئي ،ككهر  نه  هوئي  ، كونا  ساتهسس  شادي   كرسس  ؟  ته  سمجهـ   نتهي  ثثرتي  تو  تميطط   اك  بهائي   مؤمن  نسس  مدد  كري  نسس   شادي   كراوي   اْثثجو  تو  خدا تع   اهنسس  حورالعين   ساتهسس  شادي   كراوي  اْثثسسس،

ككهنو  انسس  ككهنو    كهوؤ  ؛  ثثن  اتنو}  كهوطط  ححهوطط  جيم  مارا  مولى  صادق امام  يه  اهواز   نا  والي  ثثر  رقعة  ما  لكهي   نسس  موكلو،وه  مؤمن  مشكل  ما  تها،اْوي  نسس  عرض كيدي كه  ميطط  اْ  شهر  ما  رهوطط  ححهوطط  انسس  وهاطط  جه  والي  ؛  ته   اْثث  سككلا   اهل  بيت  ني  محبة   كرسس  ؛  اْثث  اهنسس  مارا  واسطسس  بهلا من   كرئيسس،امام  ع م   يه  اْثث  نا  واسطسس  خط  شريف  سي  اك  ححهوتو  رقعة  لكهو-

ان  لله  في ظل  عرشه  ظلا  لا يسكنه  الا مؤمن  نفس عن  اخيه  المؤمن  كربة  او اعانه  بنفسه   او  ثنى  اليه  معروفا  ولو  بشق  تمرة    وهذا  اخوك  والسلام

بس  اتنو} مختصر-  اْ مرد اْ  والي   نا  در  ثثر اْيا ،  اْ  والي   جه  هتا  ككام  نا   اهنا  ككهرسس  اْيا  مؤمن  ،  حاجب   يه  اْوي   نسس  والي  نسس  خبر  كيدي  كه  رسول مولاك  بالباب،اتنو}  كهيو   تمارا  مولى  نا  رسول   دروازه  ثثر  كهرا  ؛  ،اْ  سني   نسس  جه  والي  هتا   كهلا  ثثاؤطط  باهر   نكلي  اْيا،جوتا  بهي   نه  ثثهنا  انسس  كهسس  ؛ ،باهر  اْيا   انسس  مارا  اوثثر  سلام  بولو  ماري  ثثيشاني  ححومي   ليدي،اْ  والي  تو  ككهنا   مهوتا   Position    ما   ،ماري  ثثيشاني  ححومي  ليدي،انسس  كهسس  ؛ تميطط  مارا  مولى  نا   رسول  ححهو  !  ميطط  كهيو  كه  هاطط  تو  مارا  هاتهـ  ثثكري    نسس  اهنا  ككهر  ما  لئي  ككيا، انسس  جه  ككادي  ثثر  اسس  بيتهضضا  اهنا  اوثثر  منسس  بيتهايو   انسس  ككهري  ككهري  ثثوححهسس  كه  مارا  مولى  ني  سوطط   خبر  ؛  ؟ مارا  مولى  كيم  ؛  ؟ انسس  يه  رقعة  نسس  ثثرهو ،  ماتها   ثثر  موكو    انسس  ححومو ،تاكه  اْ  والي  يه   اهنا  نزديك   جه  جه  نعمتو  هتي   اهما   سي ايك  ايك   يه  لسس  انسس  ايك  منسس  اْثثسس،بسس   حصة  كري  ديدا،هر   ححيز  ما  منسس  اختيار  اْثثسس  ثثظظلا  ميطط  لؤطط   ثثححهي   يه  لسس،انسس  ثثححهي  ككهري  ككهري  ثثوححهسس  كه  هل  سررتك   ؟  كيم  بهائي   ميطط  تمنسس  خوشش  كيدا  كه  نهيطط  !  ميطط  كهيو  كه  هاطط-

اسس  مؤمنين  مارا   فرزندو ميطط  بهي  تمنسس   جه  وصية  كيدي  نصيحتو  كيدي  اهما  ماري  خوشي  ؛،منسس  خوش  كروا  ححاهتا   هوئي   تو  اْج  مثل  عمل  كرجو،مؤمن  نا  حقوق  تو  ككهنا  ؛ ميطط  اتنو}  ككهوطط  ححهوطط  كه   ايك  مؤمن  نسس  اهنا   بهائي  مؤمن  واسطسس   – هذا اخوك  والسلام- انسس  يه  بهي   كهوطط ححهوطط  كوئي  مؤمن  نسس  اْثثو  تو  كرامة  نا  ساتهسس  مخفي  ما   اْثثو،صدقة  السر  تطفي  غضب الرب- مؤمن   نا  حقوق    تو  ككهنا  ؛  هوسس  كئي  نه  تهئي  سكسس  تو  اهنا  حق  ما  دعاء  تو  ضرور  كرجو   اسس   تو  واجب ؛”،

اْج   الداعي الاجل   سيدنا  محمد برهان الدين  رض   نا  منصوص  اْثثني  اقتداء  كري  نسس   اْثثني   هر  خير  ني  نية  نسس  تمام  كروا  واسطسس  سعي  فرماوي    رهيا  ؛،  مؤمن   نا  دور  دراز  ككامو  ما    ححهوتا  ححهوتا  ككامو  ما  ثثدهاري  نسس   سككلا  نسس   بركات  عطاء  فرماوي  رهيا  ؛، مؤمنين  نا  ككهرو  ما  ثثدهاري  نسس   سككلا  نسس  Uplift    كري  رهيا  ؛-  مؤمنين  نا  ديني  امور  ما  نظر  فرماوي  رهيا  ؛،انسس هر ايك  ككهر  ما  ايك ايك  فرد  عشرة  مباركة  ني   مجلس  ما  حاضر  تهائي –  هر ككهر  ما  ايك  حافظ  هوئي   يه  واسطسس  مؤمن  نسس  تيار  كري  رهيا  ؛-  هر  ككهر  ما   فيض الموائد  نا  جمن  ني  بركة  ثثهنححسس  يه  واسطسس   مسلسل   سعي  فرماوي  رهيا  ؛- انسس  مؤمن  نا  هرككهر  ما   اهني  ضروريات  مهياء  هوئي  انسس مؤمن  كرامة  سي  ايك  بهتر  standard    سي  زندككي  ككذارسس  يه  واسطسس  Fostership   نو  تصور  جه  برهان الدين  اْقا رض  يه  اْثثو  ؛  اهنسس  مؤمنين   نا  ككامو ما   عملي  جامه  ثثهناوي  رهيا  ؛  انسس  9200   فيميلي نسس  Uplifment   ني  اميد  ظاهر  فرماوي  ؛،

اْثث  مسلسل   هر  بيان  ما  اهواز  نا     والي  ني  ذكر   فرماوي  نسس   مؤمنين  نسس   اخوة   نا رشته  باندهي  رهيا  ؛،مؤمن  نسس  ايك بيجا نا بهائي  بناوي  رهيا ؛،رسول الله  يه   اسلام  نا  شروع  ما  جه  عمل  فرمايو يه  مثل   اْثث  عمل  فرماوي  رهيا ؛،اْثث  يه  ايك  بيان ما  ايم  فرمايو-

” مؤمن   مؤمن  نو  بهائي  ؛  تو  تميطط  تمارا  بهائي  نسس  هر  طرح  سي   مستوى  بلند  تهائي  يه  واسطسس ضرور  كوشش  كرجو،انسس هميشه  تميطط  مؤمن ني  دعاء  ليجو، مؤمن  جه  دعاء  كرسس  ؛  يه  ككهني  مهوتي  ؛ ،باواجي  صاحب  ككهني  وار  فرماؤتا    – مؤمن  دعاء  كرسس   يه  كئي  نهاني  ححيز  نتهي   ككهني  مهوتي   ححيز  ؛  كه  مؤمن  دعاء  كرسس-  تميطط  سككلا   ضرور   كوشش  كرجو- تمارا  ايك ايك  بهائي  نسس   مدد  كرجو،جه  نسس  ضرورة  هوئي ،كوئي   نسس  مال  ني  ضرورة  هوئي   ،كوئي  نسس  قرضا  ني  ضرورة  هوئي ،قسم قسم  ني  ضرورة  هوئي ؛،اهوا   كتناك  لوككو   جه  اغنياء   ؛  يه  اهوا  لوككو  نسس   جه  نا  ثثاسسس  ككهنو  ناهنو  مكان ؛ ،ناهني  دكان  ؛ ،باكرو ؛ ،تميطط  مدد  كرجو،ضرور  مدد  كرجو، اهنو  مكان  برابر  نه  هوئي  ، بححهونو  نه  هوئي ،واسن  نه  هوئي  ضرور  ياري  ديجو، جمنا  هاتهـ   سي  اْثثو  تو  دابا   هاتهـ  نسس  خبر  نه  كرجو، خانككي  ما  كرجو،انسس  مكان  نسس  uplift   كرجو ،  مؤمن  نا  ككهرسس   جاؤ  كه  بهائي   سوطط  تمنسس  ضرورة  ؛  !  ثثاني  ثثري  رهيو  ؛   بارش  اْؤسسس  هوسس  ،season   اْؤسسس  !  بارش  ثثرسس  ؛  !  اهنسس   ححهاثثرو  كري  اْثثجو،بححهونو  نتهي   بححهونو  كري  اْثثجو،ثثاني  نتهي  اْؤتو  ،باتهرورم  برابر  نتهي،باهر  جاؤو  ثثرسس ؛ اهنسس  اهوؤ  كوشش  كرجو  كه  اهنسس  اندر  انككوليو  كري  اْثثجو،اثثنا   بئيراؤ   هوئي  باهر  جاوؤ  ثثرسس  اهنسس !  ثثاني  اْؤتو   نه  هوئي   ،  8 – 8   دن  ما  ثثاني   اْوسس  تو    اهنسس   تاكي  نو  بندوبست  كري  اْثثجو،  يه  مثل    ككهني   قسم قسم  ني  ححيزو  جه   مملوك اْل  محمد   يه  ككهنو  تهورو  كيدو  تميطط   ككهنو  وححار  كري  نسس  كرجو، اْ  ككام  ما   انسس    بيسرا  ككامو  ما  كهوطط  ححهوطط  كه  مؤمن  ني  دعاء  ليجو  يه  دعاء   تمنسس  ككهني    كام  لاككسسس ،اثثنسس    ايم  لاككسس  كه      اْ  دعاء  سوطط  كام  لاككسس،نه نه  ككهني  كام  لاككسسس-  اهوا  وقت  ما  كام  لاككسسس  تمنسس  كه  ايم   تهائي  كه   اْ  كهاطط  سي  اْوي  ككيو !  اْ  مؤمن   يه  دعاء   كيدي    تو  منسس  كام  لاككي  ككيو”،

الداعي الاجل   سيدنا  مفضل  سيف الدين  ط ع  اْ  مثل  نا  بيانو  ككهنا  بلاد  ما  فرمايا  انسس  مؤمنين  يه    اْثث  نا    امر  نو  امتثال   كري  نسس  مؤمنين  نسس    بهائي   بناوي   نسس  مدد  كروؤ  شروع   كري ديدو –   مؤمنين  نا   ككهرو  ما    ضروري    اشياء    مهياء   كري ديدي-  كوئي  نا  ككهر  ما   Repairing   كام  هتو  يه     كراوي   ديدو،كوئي  نامناسب ككهرو  ما  رهتا    هتا   اهنسس  مناسب   جككه  shift   كراوي  ديدا، كوئي نا  ككهرو  ما   رنكك  روغن  ني  ضرورة  هتي  يه  ثثوري  كري ديدي،كوئي  يه  مؤمن  نسس    روزي  سي   لككاوي   ديدا،اْ  مثل  ايك   نهضة  اك   movement   ني  شاكلة  ثثرWarfoot    ثثر   تمام  بلاد   ايمانية   ما  اْ  كام  تهيو  انسس   جاري   ؛-  حضوراعلىْ ط ع   يه  كرم  فرماوي  نسس  قصر عالي  نا  سادات   كرام ،كوتهار مبارك  نا خدمة ككذارو،الجامعة السيفية  نا اساتذة  انسس  طلبة العلم  نسس  انسس   معلمين مراقبين   هر  ادارة  نا  خدمة  ككذارو  نسس ارشاد  فرمايو  كه   يه  سككلا    ثثهلا   اك اك  مؤمن  نسس    انتخاب  كرسس  انسس   Fostership    نا  بهائي   بناوسس ،ته  بعد    سككلا   خدمة ككذارو  نسس مؤمنين  نا  بلاد ما موكلايا،يه  سككلا يه   ككامو  ما   جئي  نسس   Survey  كيدو  كه  كتنا  مؤمنين   مدد  نا مستحقين  ؛  انسس  جه  نسس  فورا   مدد  ني ضرورة  ؛  اهنسس  ته}   وقت    مدد كيدي  انسس  ته  ككام  نا  مؤمنين  ما  سي   خيرين   يه  Fostership    ليدي  انسس  مستحقين  نسس  Uplift   كيدا،

جه ككام ما مؤمنين خيرينFostership     زيادة ؛ انسس  مستحقين  ني تعداد كم ؛  يه  سككلا نسس  بيسرا جه ككامو  ما مستحقين زيادة ؛  يه  سككلا ني Fostership  سونثثوا  ما  اْوي- فورين نا بلاد  ما جه  خيرين  ؛  يه سككلا  نسس هندوستان  نا  اك   اك  ككام  جه ما مستحقين  ؛  يه  ككام  سونثثوا ما  اْيا ؛،اْ مثل  منظم  طور  ثثر  مؤمنين  مولى  نا فرمان  نسس  امتثال  كري  نسس   مولى  ني خوشي  انسس  خدا  ني خوشي  حاصل كري رهيا ؛،

الداعي الاجل سيدنا مفضل سيف الدين اْقا ط ع  مؤمنين ثثر  كرم  انسس  احسان رأفة  انسس  رحمة  فرماوي   نسس  مؤمنين  نا  ككامو  ما تشريف  لئي   جائي ؛،مؤمنين  نا  ككهرو ما ثثدهاري  رهيا ؛،انسس ايم  امكان  نتهي  كه  مولى   مؤمن نا هر ككهر  ما ثثدهاري   ته سي مولى  يه اك عمل  اهوؤ   فرمايو  كه  جه  نا  سبب   هر  ككهر ما مولى   نا قدم  تهائي  يه  سوطط كه   اْثث  فرماوسس ؛  كه  ماري  ذات  الجامعة  ؛، مولىْ  خود جامعة  ؛  انسس  اْثث  يه    ثثورا  جامعة  نسس   مؤمنين نا  ككهرو  ما موكلا   تو   ككويا   خود  مولى  مؤمن  نا  اك  اك   ككهر  ما  ثثدهاري  ككيا  انسس  هر  مؤمن   نو  ككهر  جامعة ؛-  اْثثنا   بيان  ني تصديق   همنسس  ظاهر  تهئي  ككئي ،

سيدنا محمد برهان الدين اْقا  رض  يه   سن 1425  هـ   ما   عشرة  مباركة  ما  Upliftment    نو  بيان  كرتا   هوا  ايك   نادر  ذكر  فرماوي اهنا  سي   بصيرة  لئيسس ،

ابوذر الغفاري يه ذكر كرسس ؛ كه اْ زاد كرؤو شيئ عجيب ؛ ككهني بظظتر ححيز ؛،    غلام اْزاد كرؤو ، ايك انسان غلامي ما سي اْزاد تهئي جائي،  رسول الله فرماوسس ؛، تارسس ابي ذر ثثو؛ ؛ ” ايّ الرّقاب افضل يا رسول الله ؟” سككلي ككردنو ما ودهارسس افضل كئي ككردن ؟       فرمايو كه جه ني قيمة زيادة هوئي،  جه اهنا نزديك نفيس تر هوئي ته ، نظظيطط تو اهوا هوئي كه ماتهسس ثثرٌسس ته نسس اْزاد كري دسس ايم نظظيطط، صدقة ما بهي ايم } جوئيسس ، صدقة بهي كرو،  ايم كه ححلو اثثنا ككهر ما كام نتهي لاككتو تو كوئي غريب نسس اْثثي دو ، ايم نظظيطط ، اححها ما اححهي ححيز فقير نسس اْثثو، بعض الائمة كهاندٌ نو صدقة كرتا ، تو كوئي يه عرض بهي كيدي كهاندٌ سوطط كام ؟ تارسس امام فرماوسس ؛ كه منسس كهاندٌ ككهني ثثسند ؛ ، تارسس ميطط اهنو صدقة كروطط ححهوطط ، تو اححها ما اححهو هوئي ته      اْثثسس، تارسس سات ححيزو اْوسس ؛، اْ ايك اْزادككي،

هوسس ابوذر كظظسس ؛ : اسس رسول الله ! كوئي نا ثثاس مال نه هوئي غلام جتنو ، تو ثثححهي سوطط كرسس ؟ ثثئيسة نه هوئي غلام خريدوانا ، تارسس فرمايو ،  جمن ككهنو ثثكاوسس،  جمن ودهسس تو اهوا لوككو هوئي ته نسس اهوي طرح سي كه جيم زين العابدين-  ته شاكلة ثثر صدقة كرسس. ايك ايك ابي ذر ثثوححهتا } جائي ؛ انسس رسول الله جواب ديتا جائي ؛ . ابي ذر ثثو؛ ؛ كه صاحب جه جمن ثثيضض بهري سكسس اتنا كرتا زيادة نه هوئي ثثوتسس نا ثثاس بهي، تو صاحب سوطط كرسس ؟ رسول الله فرماوسس ؛ كه ”  فضل رأي ” خدا اهنسس سمجهـ  اْثثي هوئي ، تو  رأي اْثثي هوئي جه اهنا سي صاحب نسس راستـه بتاوسس،  بهائي اْم كرو ! كتناك اهوا هوئي ؛ لوككو ، كام كروا ني سمجهـ   هوئي ؛ ، كوئي  اْوسس ثثوححهوا نسس تو يه رأي بتاوسس، كه جو اْ كام كرو انسس كوئي بهائي اهوا كه ثثوححهوانسس اْوسس تو اهنسس جواب سوطط دسس كه ميطط نيورو ححهوطط !  نه      تمنسس ثثوححهوانسس اْيا تو تميطط اهني دلبري كري نسس كظظو كه اْ كام اْم كرو ته نا بدل اْم جواب دو ححهو !  ” المستشار مؤتمن ” جه ني رأي ثثوححهوا ما اْوسس ته مؤتمن ؛ ، اهنسس صحيح راستـه بتاؤو جوئيسس.

تارسس ابي ذر كظظسس ؛،يه بهي قوة نه هوئي كه كئي رأي اْثثي سكسس، تارسس رسول الله فرماوسس ؛ ” بقوة جسمه ” ، تمار ا جسم ما تو قوة ؛ نسس !تو  ضعيف   نسس ياري دو      كوئي كام ما ، اهنسس اْ جسم ني قوة سي كام كري اْثثسس، وه عقل ني قوة ؛ انسس ته نه هوئي تو ثثححهي جسماني قوة ، جسم تمارو مضبوط ؛ تو جسم سي ياري اْثثو،

ثثححهي ابي ذر كظظسس ؛ كه :      اْ ححار تهئي. ايم نه بني سكسس ماراسي ، يه بهي ميطط نظظيطط كري سكتو تو سوطط كروطط ؟ تو فرماوسس ؛ كه : تميطط تماري اْخرة واسطسس كاريككري كرو ، يه كري نسس كه كوئي مظلوم هوئي اهنسس ياري دو . تو ابي ذر  تو مانككي} لسس ؛ زيادة ،      اْم فرماوسس تو ثثاححها سؤال كه صاحب ميطط ايم نه كروطط تو ثثححهي سوطط ؟ تارسس رسول الله فرماوسس ؛ كه:  تميطط مسلمين نا  راستـه ما سي ايذاء نسس دور كرو ،  مسلمين نا راستـه ما ايذاء يعني كانضضا ناكها  هوئي ، ظاهر راسته  ما ياكام نا راستـه ما كوئي يه      روك راكهي هوئي ، كوئي يه ثثهاححر ماري هوئي ته سككلي تميطط دور كرو ، مسلمين نا راستـه ما سي ايذاء دور كرو ، يه بهي ثواب نوكام ؛، تارسس راسته ؤ صاف كروا جوئيسس ، كتناك سوطط كه راستـه نا اندر بيجي ححيز ناكهي دسس ، يه تو ضضهوكر لاككي جائي ، اهنا سي دور رهو ، مؤمنين نسس دور رهؤو ، رسول الله ابوذر نسس يه سكهامن كظظسس ؛ ته جانسس ، ته نسس ايم مانوو جوئيسس ، انسس ايم عمل كرؤو } جوئيسس      مؤمنين مؤمنات تمنسس سككلا نسس،تارسس ابو ذر كظظسس ؛، ثثححهي  ” اِن لَم اَفعَل ”  اْ ححهضضي ححيز يه بهي ميطط نه كري سكوطط تو ميطط سوطط كروطط ؟ تارسس رسول الله ححهيلسس فرماوسس ؛ : ” كُفّ اذاك عن الناس ” ، كئي نه بنسس تو تميطط لوككو نسس ايذاء  تو نه كرو ، تمارا سبب كوئي نسس ايذاء نه تهائي يه بهي صدقة ؛،    تميطط كوئي نسس ايذاء  نه دو ، انسس اهوا سيدها سما رهو كه جه نا سي كوئي نسس تكليف نه تهائي ، تمارا ثثرٌوسي نسس  تماراساتهـ رهنار نسس ، تمارا ساتهـ كوئي بهي طرح سي سمبندهـ  ما اْؤنار نسس  كوئي بهي بشر نسس تمارا سبب سي ايذاء نه تهائي ، يه بهي صدقة نا محل ما ؛. تو مؤمنين نسس لازم ؛      كه      اْ  ابوذر نسس رسول الله يه  جه ارشاد كرسس ؛ ، سات سات ححيزو ني ذكر كري نسس، تو يه ححيز سي اهوي عادة ثثارٌسس، سككلي ححيز عادة سي ؛ ، جيوي عادة ثثارٌو تيوي ثثرٌسس.”

تارسس اْ ايك رواية سي ككهنا جوانب سامنسس اْوسس ؛.  اولاً – كه رسول اللهصلع يه غلام نسس اْزاد كروا نو فرمايو كيم كه اهما ككهنو ثواب ؛. غلام نسس اْزاد كروو يعني سوطط كه ثثوتاني مثل “حر” بناوي ديوو، ثثوتانا جيوا  كليةً  كري ديوو. اْجسس سيدنا مفضل سيف الدينط ع  رسول اللهصلع ني مثل مؤمنين نسس عمل كرتا سيكهاوسس ؛، مؤمنين نسس حكم كرسس ؛ كه تميطط تمارا بهائي مؤمن نسس مدد كرو- كليةً ذمه داري لئي لو انسس مدد كري نسس تمارا جيوا بناوي دو، انسس يه مثل عمل كروا ما ككويا غلام اْزاد كروا برابر نو ثواب ؛.

بيجو –  رسول اللهصلع يه فرمايو غلام اْزاد نه كري سكو تو  جمن ودهارسس ثثكاوي نسس بيجا نسس جمن جمارو اهما ككهنو ثواب ؛. ديكهو – انسان ني زندككي ما سككلا كرتا ضرورة مند ححيز جمن ؛، جو جمن نه هوئي تو انسان زنده} نه رهي سكسس. ته سي} اسلام انسس شريعة ما بهي فريضة نا اعمال نا بعد كوئي خير نو عمل هوئي جه ما سككلا كرتا زيادة ثواب ؛- بلكسس  جه نا سي جنة واجب تهئي جائي ؛ تو يه “اطعام الطعام” (جمن جماروو) ؛، جمن جماروو يه بهي عبادة ؛، جمن جمارنار نا هاتهـ  ثثر بيجا نسس رزق ملسس ؛ تو خدا تعالى جمارنار ني روزي ما بركة زيادة اْثثسس ؛. اولياء اللهع م سي جمن جماروا ما  جه ثواب ؛  يه ذكر يهاطط نتهي كرتا كيم كه هميشه سُنيئسس} ؛. فقط اتنو اشارة كريئسس كه رسول اللهصلع يه حكم كيدو ؛ كه “اطعموا الطعام”(جمن جمارو)، انسس تمام اولياء اللهع م سي جماروا ما ثواب ؛ ايم بيانو اْيا ؛. ككهنا لوككو نا وححار ما ايم هوئي ؛ كه  جمن جموا ما ثواب ؛ انسس نياز نا جمن ما برابر حاضر تهئي جائي مككر كوئي نسس جمارسس نهيطط. تو – اْ تصور غلط ؛، نياز نا جمن جموا ما بركة ؛- شفاء ؛، مككر ثواب انسس جنة  تو جمن جماروا ما} ؛. تارسس هوسس حضوراعلىط ع نا عمل ما نظر كريئسس تو اهني عظمة معلوم ثثرٌسس ؛. ايك تو يه كه اْثث يه “فيض الموائد البرهانية” ني خير  رسم شروع فرماوي جه ني اعلى غرض يه} ؛ كه عالم ايمان ما هر ايك شهر ما- هر ايك مؤمن- هر روز بيسرا مؤمنين نسس جمن جمارسس  انسس ته بعد ثثوتسس بهي نياز نا جمن ني بركة لسس. اْ خير ني رسم سي حضوراعلىط ع يه ايك ايك مؤمن- ادنى ما ادنى مؤمن – جه ني اتني سكت نتهي كه بيسرا نسس جمن جماري سكسس بلكسس ثثوتسس  مواساة(مدد) طلب كرنار ما سي ؛ – يه بهي جماروا  ما شامل تهئي سكسس ؛، جماروا نو ثواب لئي سكسس ؛- يه بهي اتني} رقم ما جه نا سي اهنو ككهر خرحح نكلسس ؛ ، يا اهنا كرتا تهورو زيادة. بيسرو يه كه اْ “فيض الموائد البرهانية” ني رسم نا ذريعة حضوراعلىط ع يه تمام مؤمنين نسس  ايك جيوا كري ديدا، سككلا نسس محبة –اتفاق- اتحاد نا بندهن ما باندهي ناكها، ايك ثثنا ني طرف سككلا نسس لئي اْيا، ثثوتاني ني مثل بناوي ديدا، بلكسس جنة نا لوككو انسس فرشته ني صفة عطاء كري ديدي.

تيجو – رسول اللهصلع يه ابوذررض نسس ايم فرمايو كه جمن نه جماري سكو تو سوطط كرو كه تماري رأي مشورة سي مدد كرو – عقل ني قوة سي مدد كرو. ثثححهي فرمايو كه يه بهي نه تهائي تو جسم ني قوة سي مدد كرو، كام كري اْثثو. تارسس هر ايك مؤمن نسس اهنا بهائي مؤمن نسس  هر حيثية سي مدد كروو لازم ؛. ثثوتانا مال سي مدد كرسس، جسم سي مدد كرسس، انسس جان سي – عقل سي بهي مدد كرسس.

                        ححوتهو – رسول اللهصلع يه ثثححهي ايم فرمايو كه تميطط مظلوم نسس مدد كرو، يه  نه كري سكو تو مؤمنين ناراسته سي تكليف نسس دور كرو، انسس يه بهي نه كري سكو تو تميطط كوئي نسس تكليف تو نه اْثثو. تارسس اْ ارشاد ما غور كريئسس تو  ايم عقيدة مضبوط تهائي ؛ كه جو كوئي مؤمن اهنا بهائي مؤمن نسس كليةً ذمه داري لئي نسس مدد نه كري سكسس، جمن نه جماري سكسس، ثثوتانا جسم- جان- مال- عقل سي مدد نه كري سكسس، مظلوم نسس مدد نه كري سكسس، تو – اتنو تو كري} سكسس ؛ كه مؤمنين نا راسته سي تكليف نسس دور كرسس، انسس جو يه بهي نه تهائي تو اتني تو مدد كري} سكسس ؛ كه ثثوتسس كوئي بهي حيثية سي مؤمنين نسس تكليف نه اْثثسس – يه ححيز سي تو باز رهي سكسس ؛، انسس ايم كروو بهي ايك معنى ما مؤمن نسس مدد كروا برابر ؛. يه} مثل حضوراعلىط ع ايك بيان ما فرماوسس ؛ كه  “…انسس كئي نه بنسس تو مؤمنين نا حق ما دعاء تو ضرور كروطط ححهوطط” ، تارسس يه} مثل مؤمن ني مدد كوئي بهي حيثية سي نه كري سكيئسس تو  اهنسس تكليف تو نه} اْثثيئسس انسس اهنا حق ما دعاء تو ضرور كروو} جوئيسس.

                        كتناك لوككو اهوا هوئي ؛ كه اهنا بهائي مؤمن ني مدد كروو تو دور بلكسس اهنسس تكليف اْثثسس، اهنا خلاف واتو كرسس، انسس اهنا واسطسس بد دعاء كرسس. اْ مثل عمل كروا نا سبب وه مؤمن نو كئي نقصان نهيطط تهائي بلكسس اْ بد دعاء كرنار نا ككناه تهئي جاسسس، وه مؤمن تو ملائكة ني صفة حاصل كري ليسسس مككر اْ ابليس نا وسوسة- حسد- كينه- عداوة ما  بندهايو هوو رهسسس.

                       الداعي الاجل  سيدنا مفضل  سيف الدين  اْقا  ط ع  نا  ذهن انسس خيال مبارك ما مؤمنين نسس جه high level لكك – جه منزل مقصود لكك uplift كروا ني ثثلاننكك ؛، جه ارادة؛ وهاطط لكك ايك ايك مؤمن نسس ثثهنححوا واسطسس خدا نا نزديك دعاء كريئسس ؛ كه ايك ايك مؤمن نسس تو ياري اْثثجسس، توفيق اْثثجسس، انسس  هر جانب سي – هر ناحية سي- ديني انسس دنيوي  هر امور ما uplift  تهاوؤ ميسر كري اْثثجسس، تاكه انتهاء ما عالم الابداع ما انسس امام الزمان نا قدمو ما سيدنا مفضل سيف الدينط ع نا ساتهـ ححرٌهوؤ نصيب كرجسس كه جه مقام لكك ثثهنححوؤ يه} final upliftment ؛، يه} زمين سي اْسماني بنوا ني حقيقي معنى ؛، انسس يه} مقام نسس حاصل كراوا واسطسس حضوراعلىط ع دنيا ما مؤمنين نو قسم قسم سي upliftment  كري رهيا ؛ انسس كراوي رهيا ؛.

                       خداتعالى مفضل سيف الدين اْقا ط ع ني عمر شريف نسس دراز كرسس جظظاطط لكك كه سخت ثثتهرو نسس خدا تعالى زمين سي نكالي نسس اْسماني بناؤتا رهسس.

فاسلم ودم وابق واخلد ما بدى قمر      *                   وابعث من الصخرة الصماء باقينا

اسس مولى اْثث باقي رهو جظظاطط لكك ححاند باقي؛، سخت ثثتهرو  ما جه لوككو باقي ؛ اهنسس اْثث اضضهاوي نسس اْسماني بناوي دو، فرشته بناوي دو، زميطط سي اْسماني بناوي دو مولى!

 

Open chat
Need help?