Myv$psApgp_p¡ lçv$ A_¡ iyL$f L$fuA¡ R>¡ L¡$ Myv$psApgpe¡ BÞkp__¡ vy$r_epdp f¡lhp hpõs¡ Of_u _¡Ads b¿iu R>¡. Ly$Ap®_ dÆv$dp Myv$psApgp afdph¡ R>¡ L¡$

(Myv$psApgpe¡ BÞkp_ hpõs¡ e¡ kNgp_p Ofp¡_¡ dõL$_ L$u^p R>¡. kyLy$_ g¡hp_u S>Np L$u^u R>¡.)

vy$r_epdp gp¡Np¡ `p¡sp_p Of_¡ b_php hpõs¡, Apbpv$ L$fhp hpõs¡ sfl sfl_u d¡l_s, diL$L$s DW$ph¡ R>¡. Of g¡hp hpõs¡ gp¡_ g¡ R>¡, Of b_u Åe sp¡ BÞõep¡fÞk L$fph¡ R>¡. Of_¡ Tu_sv$pf b_ph¡ R>¡. Facilities $Of_u bfpbf lp¡e e¡ hpõs¡ L$p¡rii L$f¡ R>¡ Ap kNgu d¡l_s A_¡ L$p¡rii kp hpõs¡ L$f¡ R>¡? sp L¡$ A¡l_¡ kyLy$_ lprkg \pe, dNf lL$uL$sdp kyLy$_ A_¡ B[Ðd_p_ rdgsy _\u, `f¡ip_ fl¡ R>¡. Peace of mind rdgsy _\u L¡$dL¡$ vy$r_ep_y Of Apbpv$ L$fhp hpõs¡ aL$s kpAe¡ L$u^u R>¡. lpgp„ L¡$ Bõgpd_y v$u_ A_¡ lL$_p AhrgepD‰pl A.k. dyrd_u__¡ vy$r_epdp ApM¡fs_y Of b_php hpõs¡ s¥epf L$f¡ R>¡. S>¡_p kbb vy$r_ep_p Ofdp kyL|$_ A_¡ BrÐd_p_ lprkg \B Åe R>¡, A_¡ ApM¡fsdp sp¡ Myv$psApgpe¡ dkpqL$_¡ s¥e¡bp s¥epf L$u^p R>¡ S,> S>¡d Ly$Ap®_ Av$p L$f¡ R>¡ L¡$

 

k¥e¡v$_p Aby ÅAaê$õkpqv$L$ ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ s.D.i. Ap dkpqL$_¡ s¥e¡bp_u rbipfs v¡$sp lzhp Aifp dybpfL$p lu.k.1437_u buÆ hpATdp A¡d afdpey L¡$: “”lf dyrd__y Of Ag Åd¡Ap R>¡”

k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ ApL$p s.D.i. _p Ap Sy>çgp dybpfL$p sdpd dyrd__ `f A¡lkp_¡ ATud R>¡. Ap` e¡ A¡L$ A¡L$ dyrd_u__¡ Ag Åd¡Apku Bës¡lpL$ A_¡ BÞs¡kpb_y ifa B_pes afdpey R>¡. lf dyrd_u__p v$fÅs_¡ bg„v$ afdpep R>¡. AØpBg AS>gyg ApAgp Ag lèeyg dyL$Øk k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. e¡ A¡L$ bep_dp A¡d afdpey lsy L¡$ S>¡_¡ Ag Åd¡Asyõk¥qaepldp v$prMg \php_y ifa rdg¡ e¡ A¡l_u Myi_kubu R>¡. A¡l_p L$p¡B khprbL$ lk¡. `¡lgp_p Tdp_pdp L$p¡B _¡L$u_p L$pdp¡ L$u^p lk¡ s¡ku A¡l_¡ Ap ifa lprkg \ey lk¡. dyaØg dp¥gp s.D.i. e¡ dyrd_u__¡ Ap ATud ifa b¿iy R>¡ L¡$ Åd¡Ap_¡ dyrd__y Of b_pey R>¡. dyrd_u__p L$p¡B A¡lhp khprbL$ R>¡ S>¡_u  S>Tpdp dp¥gp s.D.i. e¡ Ap A¡lkp_ afdpey R>¡. ld¢ Ap _¡Ads `f lTpfp¡ kS>v$syíiy¾$ AT® L$fuA R>¡ A_¡ Ap L$p¥g¡ lL$udu `f Bëdu A„v$pTku B[õsbkpf L$fuA¡ R>¡.

Ag Åd¡Ap…ky„ R>¡…L¡$ S>¡d k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. bpflp afdphsp L¡$ v$pB_u Tps Åd¡Ap R>¡. Ap`_u Tps¡ rNfpdu Bëd_p¡ d„bA R>¡. v$pB_p qv$gdp Apg¡ dylçdv$_p Dg|d kdprhep_p kalps kdpep R>¡. Akfpf gvy$ßuep_p ayeyTps e¡ qv$g `f _prTg \pe R>¡. dyrd_u_ Ap rdkg_p v$pB_u qv$gku dylåbs_p B¿gpkku dylåbs L$u^u. e¡ hpõs¡ byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. dyrd_u__¡ l_u_p¡ iaL$sku hpf„hpf rMspb L$fu. Ap rdkg_p Sy>çgp afdphsp L¡$:

* “”dyrd_u_! sd¢ dpfp qv$gdp hkp¡ R>p¡.”

* “”dpfp qv$gdp sdpfu S>Np R>¡.”

* sd¢ rS>Ð_u dpfu dylåbs L$fp¡ R>p¡ A¡l_p L$fsp rTepv$p d¢ sdpfu dylåbs L$ê„$ Ry>„.”

¡A¡d hpT¡l \pe R>¡ L¡$ dp¥gp s.D.i. e¡ dyrd_u__¡ `p¡sp_p qv$gdp kdpep R>¡. S>¡ dp¥gp_u Tps Ag Åd¡Ap R>¡ A_¡ dyrd_u_ dp¥gp_p qv$gdp hk¡ R>¡. s¡ku “”lf dyrd__y Of Ag Åd¡Ap R>¡.” dylåbs_p Bëd_p kbb dyrd_u__¡ Ofdp kyL|$_ A_¡ B[Ðd_p_ R>¡. gyÐa_u hps R>¡ L¡$ Ag Åd¡Apdp sgbsyg Bëd_p flpBi hpõs¡ S>¡ e¡ kNgp_y Of R>¡. e¡ b_phpdp Apey. A¡l_y _pd k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. e¡ dkpqL$_¡ dylçdv$uep B_pes afdpey. e¡ dõL$__p entrance `f Ap Apes ifuap _L$i R>¡ L¡$

 

A¡d skìhyf gBA¡ R>¡ L¡$ Ap rdkg k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A._p Adgku hpT¡l \B Åe R>¡ L¡$ vy$r_ep, v$u_ A_¡ ApM¡fs_y dõL$_ dyrd_u_ hpõs¡ b_phpdp Ap`_u kpAe¡ bguN R>¡. Ag Åd¡Ap e¡ kpAe¡ bguN_p¡ A¡L$ Aep__ dp¡ArS>Tp¡ R>¡. bëL¡$ qafv$p¥k S>¡hp¡ R>¡. dkpqL$_ s¥e¡bp_y dkpqL$_ dylçdv$uep A¡L$ _L$i¡ dy¿skf R>¡.

“”lf dyrd_u__y Of Ag Åd¡Ap R>¡

dp¥gp_p s.D.i._p Ap L$p¥g_u sp¥Æl R>¡ L¡$ lf dyrd_ Apg¡ dylçdv$ k.A.h._p Bëd_u bfL$s lprkg L$f¡. S>¡ Bëd_p¡ d„bA Ag Åd¡Asyõk¥auepl R>¡. dyrd_u__y qv$g Ap Bëd_p d„bA hpõs¡ Of b_u Åe. Å¡Nfpqaep_p rglpTku dyrd_u_ L$lp„cu f¡lsp lp¡e `_ e¡ A¡l_p qv$gku Ag Åd¡Apdp fl¡ A¡l_y ê$lp_u dõL$_ Ag Åd¡Asyõk¥auepl R>¡. L¡$hu sfl L¡$ S>¡ Bëd Ag Åd¡Apdp `Y$phpdp Aph¡ R>¡ A¡l_u bfL$s dyrd_ g¡sp fl¡-kbL$, hpAT, dÖkp_p TfuApku.

e¡ S> rdkg Ag Åd¡Asykk¥raepl_u ApAgp sApgud ky„ R>¡ L¡$ Ag Ly$Ap®_yg dÆv$_y rlaT L$fhy A_¡ ApS>¡ Ap` v$pBTTdp_ s.D.i.-S>¡_u Tps Åd¡Ap R>¡ e¡ dp¥gp_u Myiucu e¡ S> R>¡ L¡$ lf dyqd__p Ofdp A¡L$ lpqaT lp¡e, sp¡ lh¡ S>¡ dyrd__p Ofdp A¡L$ lpqaT lk¡ ep S>¡ Ofdp rlaTyg Ly$Ap®__y Adg \psy lk¡-e¡ dyrd__y Of Ag Åd¡Ap R>¡.

* Ag Åd¡Asyõk¥auepl_u dbp_u A_¡ Mpõks_ dkpqL$_¡ dylçdqv$epl_¡ k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. e¡ hp¡ ipL¡$gsku  Architrectural work L$fu_¡ L$pBd afdpey R>¡ L¡$ Ag Åd¡Asyõk¥auepl_u bpfuep¡ ( windows) dp d^dpMu_p Of_u X$uTpB_ BÞs¡Mpb afdphu R>¡. A¡ldp rlL$ds_p Akfpf kdpep lzhp R>¡. Myv$psApgp Ly$Ap®_ dÆv$dp d^dpMu_u rTL$fdp A¡d afdph¡ R>¡

 

 

Myv$psApgpe¡ d^dpMu_¡ ifa Ap`y R>¡ L¡$ A¡l_p D`f hple¡ L$u^y R>¡ A_¡ A¡d afdp_ L$u^y L¡$ `lpX$p¡ `f A_¡ X$pgpAp¡ `f `p¡sp_p  Ofp¡_¡ b_ph¡ sp¡ k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. e¡ Ag Åd¡Asyõk¥qaepl_p dbp_udp d^dpMu_p dpgp_u X$uTpB_ gB_¡ A¡d hpT¡l L$fu v$u^y L¡$ S>¡d d^dpMu_y Of lp¡e R>¡. s¡d Ap dyrd_ (d^dpMu) _y Of ky„ R>¡ L¡$ Ag Åd¡Ap R>¡.

d^dpMu_u Mpkues e¡ R>¡ L¡$ e¡ azgdpku  nectar _¡ `p¡sp_p Ofdp gph¡ R>¡ A_¡ A¡l_pku Akg¡ dykaap b_¡ R>¡, S>¡dp riap R>¡. “”qal¡ riapD_ rgßpk” d^dpMu_p v$frdep_ A¡L$ epAkyb lp¡e R>¡. (Queen Bee) S>¡ A¡l_p L$Øp¡-L$pdpdp buÆ d^dpMu (Servant Bees) L$fsp r_fpgu lp¡e R>¡. A¡l_u sfa ip¥L$ L$fsp lzhp sdpd d^dpMuep¡ Aph¡ R>¡, `fhp_p b_¡ R>¡. ApS>_p Tdp_dp d^dpMu essential part of a healthy agriculture economy ku dpAê$a R>¡ s¡ku A¡l_u Value O_u R>¡.

Myv$psApgp _lg_¡ kNgp L$fsp `¡lgp¡ Adf A¡d afdph¡ R>¡ L¡$ `¡lg¡ `p¡sp_y Of b_ph¡. s¡ bpv$ agp¡dpku Akpfs (r_Qp¡X$) g¡hp Åe A_¡ vy$bpfp Of_u sfa hgu_¡ Aph¡ A_¡ hlp„ ilv$ d|L¡$. S>¡d d^dpMu lf awgdpku A¡l_p¡ Akpfs gB_¡ A¡l_p Of_u sfa hg¡ R>¡ A_¡ hlp„ sdpd ilv$$ S>d¡A L$f¡ R>¡. e¡ S> rdkg d^dpMu_y dkg dyrd_ R>¡. Ardfug dyrd_u_ A.k. S>¡ dp¥gp_p Aduê$ßlg R>¡. epAkybyg dyrd_u_ R>¡, e¡ dyrd_u__¡ Bip®v$ afdph¡ R>¡ L¡$ “”Ly$_ L$ßlgs” (sd¢ d^dpMu_u rdkg b_u Åh). dyrd_u__p¡ dylåbs_p¡ sL$pTp¡ R>¡. kNgp_¡ gpBL$ A¡d \pe R>¡. A¡l_p¡ AL$uv$p¡ A¡d R>¡ L¡$ `¡lg¡ `p¡sp_y Of b_ph¡-epA_u L¡$ dyrd_ L$p¡Bcu Bëd lprkg L$f¡, v$u__y ep vy$r_ep_y, L$p¡Bcu qaëX$dp ApN¡ bY¡$ sp¡ dp¥gp_u fTp dybpfL$ A_¡ v$p¡Ap dybpfL$ku ApN¡ bY¡$ A_¡ lf Bëd_¡ dp¥gp_u Tpsku hpbõsp flu_¡ lprkg L$f¡. e¡ Bëdku dp¥gp_u dylåbs, dp¥gp_u rMv$ds L¡$d rTepv$p \B kL¡$ e¡ dØ¡ _Tf fpMu_¡ lprkg L$f¡. L¡$dL¡$ Akg_y dkg Bëd_y R>¡. Akgdp duW$pk A_¡ riap e¡ hpõs¡ lp¡e R>¡ L¡$ d^dpMu lf a|gdpku gB_¡ Of sfa hg¡ R>¡ A_¡ hlp„ honey form \pe R>¡. e¡ S> rdkg dyrd_u_ S>¡ Bëd lprkg L$f¡ A¡l_¡ dp¥gp s.D.i.ku hkg L$fu_¡ dp¥gp_u Tpsku Å¡X$u_¡ lL$_u skìhyf g¡k¡ sp¡ e¡ Bëddp A¡l_p L$gpddp duW$pk f¡lk¡ A_¡ qv$g_¡ riap rdgk¡. lf Bëd lprkg L$fu_¡ `p¡sp_p Of_u sfa dp¥gp_u sfa hg¡ sp¡ S> A¡l_y Bëd A¡l_¡ apev$p¡ L$fk¡. duW$pk `p¡„lQphk¡, Akg¡ dykaap_u lL$uL$s hpT¡l \pk¡. Ap rdkg Adg lk¡ sp¡ lf dyrd__p Ofdp Ag Åd¡Ap_u bfL$s `p¡„lQu Åk¡. S>¡ Åd¡Apdp dp¥gp_p kpepdp Ap`_u fTp dybpfL$ku sdpd Bëd `Y$phpdp Aph¡ R>¡ A_¡ dp¥gp s.D.i._u hkg L$fhpdp Aph¡ R>¡ A_¡ O_u dp¡lV$u v$gug R>¡ S>¡ lf S>Np dp¥gp dp¥gp lp¡e. dyrd_u_ A¡l_p `fhp_p lp¡e. sp¡ qiap A_¡ duW$pk Aphsu S> f¡lk¡.

_lg_y Ap Adg L¡$ `¡lg¡ Of b_ph¡ R>¡, `R>u bpNdp awgp¡_u sfa Åe R>¡ A_¡ vy$bpfp Of_u sfa hgu_¡ Aph¡ R>¡ Ap Adgdp A¡L$ dyrd__p hpõs¡ tTv$Nu bkf L$fhp hpõs¡ ATud sp¥Ælps R>¡ R>¡. `¡lgy- dyrd_ h¡`pf L$f¡ ep L$p¡Bcu L$pd L$f¡ sp¡ `¡lg¡ A¡l_¡ A¡l_y Of L$fhy Å¡BA¡. Of vy$fyõs lp¡hy gprTd R>¡, A¡d S> Ofdp kyLy$_ A_¡ sdL$Ly$_, B[Ðd_p_ A_¡ skggu lk¡ sp¡ A¡l_¡ h¡`pf fp¡TNpfdpcu sdL$Ly$_ lk¡ A_¡ vy$bpfp hgu_¡ Of¡ Aphk¡ sp¡ fpls A_¡ kyLy$_ lk¡, sp¡ S> A¡l_u tTv$Nudp ilv$_u rdkg duW$pk lk¡ _l] sp¡ L„$L$pk L„$L$pk lk¡. buSy>-dyd¡_ps bBfp¡ `fcu gprTd R>¡ L¡$ `¡lg¡ `p¡sp_p Of_¡ k„hpf¡ A_¡ k„cpg¡, afT„v$p¡_u sfrbes A_¡ `p¡sp_p dv®$_p¡ Mepg fpM¡. s¡ bpv$ buÅ L$pdp¡dp diNyg \pe-buÅ L$pdp¡ku ep Dg|dku apev$p¡ g¡, vy$r_ep_p sSy>®bpAp¡ lprkg L$f¡. kp¡kpeV$udp gp¡Np¡ku spA‰yL$ `¥vp$ L$f¡, A_¡ vy$bpfp `p¡sp_p Of_u sfa afT„v$p¡ A_u ^_u (ip¡lf) _u sfa hgu_¡ Aph¡-cV$L$u _ Åe. sp¡ e¡ bBfp¡_¡ ilv$$_u qdkg duW$pk A_¡ gTTs d¡lkyk \pk¡, dkg_-bBfp¡ spAgud g¡, A_¡ s¡ bpv$ Of_¡  _ k„cpg¡ A_¡ Å¡b L$f¡ sp¡ e¡ Of_u sfa hghy _\u, Adg bfpbf _\u. d^dpMu_y Adg _\u, dyrd__y Adg _\u.

dp¥gp_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. A¡L$ bep_dp _lg_¡ dyrd_u__p kp\¡ kfMpd_u L$fu_¡ _lg_u rkasku dyrd_u__u rkas bep_ L$fsp lzhp Ap rdkg afdph¡ R>¡: “”dyrd_u__u S>dpAs! Aduê$g dyrd_u_, Adufyßlg-_lg_u rkas L$fsp lzhp Ap`_p Nygpdp¡_¡ hkues afdph¡ R>¡ “”Ly$_ L$ßlgs” A¡ dv®$ dyrd_! sd¢ d^dpMu_u rdkg b_p¡ S>¡ d^dpMu_u Mybu ky„ R>¡ L¡$             L¡$ e¡ L$p¡B QuT NuTp g¡k¡ sp¡ “”`pL$ rNTp” g¡k¡.

_lg d^dpMu L$p¡B QuT hT¡A L$fk¡. dy„lku r_L$pgk¡. sp¡ e¡ cu A¡lhy `pL$ lk¡ L¡$ S>¡ku kNgp_¡ riap \B Åk¡. S>¡d Myv$pe¡ afdpey

s¡ bpv$ Aduê$g dyrd_u_ _lg_u rkas bep_ L$fsp lzhp afdph¡ R>¡:                           L¡$ d^dpMu_u A¡L$ rkas e¡cu R>¡ L¡$ e¡ S>¡ cu v$f¿s_p X$pgp `f ep `Ñp `f ep azgp¡ `f S>B_¡ b¡W$k¡ sp¡ L$p¡B hL$s A¡l_¡ Mfpb _l] L$f¡, sp¡X$k¡ _l] bëL¡$ A¡ldpku apev$p¡ g¡k¡. dyrd_u_! sd¢ Adufyßlg_p Nygpdp¡ R>p¡, sgbsyg Bëd s¥reb Bdpd_p sd¢ Nygpdp¡ R>p¡ sd_¡ ApS> d¢ L$lz„ Ry>„, lf A¡L$ dyrd_ dyd¡_p_¡, lf rMv$dsNyTpf_¡, lf spg¡byg Bëd_¡ L$lz„ Ry>„ L¡$                       A¡ s¥reb Bdpd_p Nygpdp¡ sd¢ S>¡cu s_phyg L$fp¡, rNTp gp¡ e¡ `pL$ lp¡e, A¡dp s¥reb Bdpd A_¡ B¿gpk_u sub lp¡e. sd¢ bep_ L$fp¡. gp¡Np¡_p v$frdep_ hps L$fp¡. Adg L$fp¡ e¡ kNgy `pL$ lp¡e. A¡lhy bep_ L$fp¡, B¿gpk A_¡ kap_u Myíby A¡ldpku d¡lL$su lp¡e A_¡ e¡ bep_ku qv$gp¡_¡ riap \B Åe. sdpfp Adg A¡lhp lp¡e L¡$ e¡ Adgku rlv$pes_u fp¡i_u rdgu Åe…”

dyrd_u__p L$gpddp lf rMv$dsNyTpf A_¡ sgbsyg Bëd_p L$gpddp ld¡ip ilv$ Akg_u rdkg lgphs A_¡ duW$pk lp¡e. içA dp¡d_u rdkg buÅ_¡ fp¡i_u Ap`¡ A¡lhu kNgp_u hpsp¡ lp¡e A_¡ Adg lp¡e, Ap kNgy qL$hpf¡ \pe L¡$ qv$gp¡dp B¿gpk A_¡ kap lp¡e sp¡ S>.

lh¡ d^dpMu_u S>¡ ApMfu rkas R>¡ e¡ ky„ L¡$ d^dpMu S>¡ S>Np b¡W$k¡ hlp„ akpv$ _l] L$f¡ A_¡ S>¡ QuT `f S>B_¡ b¡W$k¡ A¡l_¡ L$p¡B _yL$kp_ L$fu_¡ sp¡X$k¡ _l],S>¡d buÅ qL$Ð_pL$ S>¡ lifps Å_hfp¡ lp¡e R>¡ A¡l_u Apv$s lp¡e R>¡. S>¡d v$udL$ gpL$X$p_¡ Msd S> L$fu v¡$R>¡. dbp_u_¡ L$dTp¡f L$fu _pM¡ R>¡. spf¡ dyrd_u_ `f, v$pAhsyg lL$_p lf rMv$dsNyTpf `f, sgbsyg Bëd `f Ap rkas dysprbL$ Adg gprTd R>¡ L¡$ S>¡ S>Npdp S>¡ Bv$pfpdp rMv$ds L$f¡, S>¡_u rMv$ds L$f¡ A¡l_u dõgls ld¡ip dØ¡ _Tf fpM¡. A¡lhy L$p¡B Adg _p L$f¡ S>¡ku v$pAhs, v$pAhs_p ^_u, v$pAhs_p Bv$pfp_¡ _yL$kp_ \pe.

* Aduqfg dyrd_u_ A.k. S>¡ epAkybyg dyrd_u_ R>¡ e¡ dyrd_u__y dkg 3 QuTku afdph¡ R>¡  L¡$ dyrd_u__y dkg.

(1) `p_u_y dkg R>¡ S>¡ lf QuT hpõs¡ lepsu_p¡ kbb R>¡.

(2) iS>fs_y dkg R>¡, S>¡_y Akg kprbs R>¡ A_¡ azê$A (branches) bg„v$ R>¡ A_¡ iS>fs `f O_p agp¡ R>¡.

(3) _lgs (honey bee) _y dkg R>¡ S>¡ lf ag azg TpX$ `p_dpku s_phyg L$f¡ R>¡ A_¡ lf R>p¡V$p dp¡lV$p_¡ duWy$ (epA_u ilv$$/ Ag S>dpX¡$ R>¡)

Adufug dyrd_u__p Ap L$gpddp Np¥f L$fuA¡ sp¡ dpAg|d `X¡$ R>¡ L¡$ su_¡ QuT S>¡ Ap`e¡ rTL$f afdphu-`p_u,iS>fs A_¡ _lg A¡l_p¡ spA‰yL$ Apkdp_ku R>¡ A_¡ e¡ S> rdkg Tdu__u sfa, S>¡_p kbbku Tdu_ kfkåT \pe R>¡. tTv$p \pe R>¡ A_¡ TpX$ `p_ EN¡ R>¡ iS>fs Tdu_ku A¡l_y Akg r_L$g¡ R>¡ A_¡ D`f Apkdp__u sfa bg„v$ \pe R>¡, KQpB_¡ lprkg L$f¡ R>¡. _lgs ky„ L$f¡ R>¡ L¡$ A¡l_p¡ dpgp¡ TpX$_p KQpB `f b_ph¡ R>¡ A_¡ Apkdp_dp A¡l_u b¡ `p„Mku k¥f L$f¡ R>¡.

Aduqfg dyrd_u_e¡ Ap su_¡ QuS>dp A¡L$ Mpkues bep_ L$u^u R>¡ L¡$ `p_u S>¡_pku leps qdg¡ R>¡. iS>fs S>¡ kprbs fl¡ R>¡ A_¡ _lgs  S>¡ lf ag azg TpX$ `p_dpku s_phyg L$f¡ R>¡ A_¡ Akg b_ph¡ R>¡. Ap su_¡ QuT_¡ Ardê$g dyrd_u_ A.k. e¡ dyrd_u_ku Å¡Xy$, A¡l_y dkg bep_ L$u^y R>¡. sp¡ dyrd__p¡ spA‰yL$ ld¡ip hp¡ AhrgepD‰pl A.k.ku R>¡ S>¡ kNgp _ybyìhs, qfkpgs, hkpes, Bdpds_p Apkdp_dp bg„v$ R>¡. hp¡ v$p¡Aps dyÐgL$u_ qf.A.ku R>¡.S>¡ kNgp BÐgpL$, BífpL$, spBv$ A_¡ Bëlpdku dlTTyu_ R>¡. dyrd_u_ AhrgepD‰pl A.k._p Bëd_p `p_uku Åh¡v$p_u lepsu lprkg L$f¡ R>¡ A_¡ e¡ kNgp_u dylåbsdp BÐ_p fprkM R>¡. kprbs L$v$d R>¡ L¡$ e¡ dylåbs_¡ vy$r_ep_p¡ Nfd `h_ Akf _l] L$fsp¡ A_¡ S>¡d kprbL$ rTL$f \B L¡$ dyrd_u_ Ap byflp_u v$p¥fdp, Ap k¥au v$p¥fdp, kNgp_u BTTs BÐ_u bg„v$ \B R>¡ L¡$ vy$r_epdp S>lp„ L$lp„ hk¡ R>¡. L$p¡Bcu ip¡Abpdp lp¡e R>¡, dNf kNgp byflp_yØu_ dp¥gp, k¥azØu_ dp¥gp_p spb¡B_ku Ap¡gMpB R>¡. dyrd_u_ qL$Ð_ucu E„QpB lprkg L$f¡ dNf A¡d skìhyf g¡ R>¡ L¡$ Ap bg„v$u_p¡ kbb d_¡ dpfp dp¥gp_u v$p¡Ap_p sya¥gdp lprkg \ep¡ R>¡. S>lp„ L$lp„ Education g¡, Bëd lprkg L$f¡ sp¡ e¡ Bëd A¡l_p hpõs¡ dp¥gp_u fTp A_¡ _Tfs_p kbb qv$g_p hpõs¡ `pL$ rNTp b_¡ R>¡. aul¡ riapD_ rgßpk_u lL$uL$s Ap dhpgu qL$fpd A.k._p kbb dpAg|d `X¡$ R>¡. dp¥gp_p Agu A.k. e¡ dyrd__u rkas `p_u, TpX$ A_¡ d^dpMuku L$fu_¡ dyrd_u__¡ su_¡ Mõgs b¿i¡ R>¡. leps, kbps A_¡ qaL$fs¡, klulp_p kbb lf QuTdp duW$pk A_¡ riap.

Ap dTdy__p A„v$f Aduê$g dyrd_u_ A.k. S>¡ Adufyßlg R>¡. epAkybyg dyrd__ bëL¡$ epAkybyØu_ R>¡. A¡l_p L$gpd_u fp¡i_udp A_¡ k¥e¡v$_p byflp_yØu_ ApL$p qf.A._u ip_dp h A_lpfp¡ rd_ Akg¡ dykaap_u Apes L$fudp_¡ hkg L$u^u R>¡. A¡l_pku B[õsbkpf L$fsp lzhp A_¡ A¡ldp d^dpMu_p Of_u M|bu A_¡ A¡l_u r„T„v$Nu_p sfuL$p¡ v¡$Msp lzhp _lg A_¡ Akg dyspArgL$ rTL$f L$fuA¡. Myv$psApgp Ap sdpd Bëdp¡ rlL$ds_p hpqfk, Adufyßlg_p v$pB, S>¡ dp¥gp_y _pd riap R>¡-Apgu dL$pd R>¡- ApguL$v$f dyaØg R>¡, A¡l_u Dd°-ifua_¡ L¡$epds_p qv$_ gN v$fpT L$fÅ¡. Apdu_.

qfkpgsp¡ B¿hp_yõkapdp Bdpd A¡ldqv$g dõs|f A.k. qfkpgsyg l¥hp_psdp _lg_u rTL$f afdph¡ R>¡. A¡l_pku Bõs¡apv$p L$fu_¡ dyrd_u__¡ A¡ldp S>¡ sp¥Æl rdg¡ R>¡ A¡l_u rTL$f L$fuA¡. Bdpd A¡ldqv$g dõs|f A.k. afdph¡ R>¡ L¡$ :

* _lg_u Mõgsp¡dp _¡L$ A¿gpL$_u O_u rdkpgp¡ dp¥S|>v$ R>¡. A¡ldp shpTp¡A, afdp„-bfv$pfu, `fl¡TNpfu, Adp_sv$pfu R>¡ A_¡ A¡l_u Mõgsp¡dp lL$v$ A_¡ lkv$ _\u. S>¡ lifpsdp Ap rdkg_p bv$ AMgpL$ dp¥Sy>v$ lp¡e sp¡ hlp„ Myv$p_u hple¡ L¡$d _prTg \pe? _lgdp bv$ AMgpL$ _\u s¡ku _lg_p D`f Myv$p hple¡ Dspf¡ R>¡. e¡ S> rdkg dyrd_u_- S>¡dp Ap rdkg_p _¡L$ AMgpL$ dp¥S|>v$ R>¡. bv$ AMgpL$ku e¡ `pL$ R>¡. sp¡ sp¥auL$ A_¡ spBv$_u bfL$ps_y _kub e¡ dyrd_u__¡ lprkg \pe R>¡.

* _lg- ld¡ip `p¡sp_p L$pddp S> diNyg fl¡ R>¡. A„N°¡Ædp A¡L$ dlphfp¡ R>¡ L¡$ As busy as a honey bee Aduê$g dyrd_u_ A.k. e¡ dyrd__u rkasdp A¡d afdpey L¡$: “”Ag dyd¡_p¡ díNygp¡ hL$slz” dyrd_, ld¡ip A¡l_p¡ hL$s díN|g R>¡. e¡ ld¡ip Myv$p_u b„v$Nudp sõbul A_¡ Bbpv$sdp díN|g fl¡ R>¡. ifuAs dysprbL$ lf L$pd L$fhy e¡ dyrd_u_u Bbpv$s S> R>¡.

 

(lf agdpku s_phyg L$fp¡) _p Bip®v$ dysprbL$ ld¡ip agp¡ A_¡ azgp¡dpku A¡l_p Dõfs (nectar)  _¡ g¡ R>¡. dNf e¡ A¡l_p Adgku ag azg_¡ _yL$kp_ `p¡„lQphsy _\u ag azg_u blp A_¡ b¡lS>s A¡l_p lpg `f bpL$u fpM¡ R>¡, A¡S> rdkg dyrd__u rkasdp bpAT kpg¡lu_e¡ L$üy R>¡ L¡$:

dyrd_ A¡l_p Adgku L$p¡B qv$_ L$p¡B_¡ BTp v¡$sp¡ _\u e¡ sp¡ lf A¡L$ kp\¡ b¡lsf kygyL$ fpM¡ R>¡. vy$r_ep_p lf Dgyddp _Tf L$f¡ R>¡… A_¡ A¡ldpku S>¡ lL$_u hps lp¡e s¡cu g¡ R>¡ A_¡ ld¡ip ApM¡fs_p lL$_u hps lp¡e s¡ cu g¡ R>¡ A_¡ ld¡ip ApM¡fs_p sp¡ip_u qaL$fdp fl¡ R>¡.

s¡ bpv$ _lg_¡ Myv$p_p¡ Adf R>¡ L¡$:

 

L¡$ sdpfp fb_p fpõspdp shpTp¡A_p kp\¡ Qgp¡. A¡ S> rdkg dyrd__p¡ hsufp¡ R>¡ L¡$ ld¡ip Myv$p_p hpõs¡ shpTp¡A L$fhy. v$pAhs_p lzvy$v$ A_¡ rMv$dsNyTpfp¡ hpõs¡ shpTp¡A L$fhy. fTp_p kpl¡b hpõs¡ shpTp¡A L$fhy. S>¡_p _Tv$uL$ku Bëd lpqkg L$f¡ R>¡ A¡l_p hpõs¡ shpTp¡A L$fhy A_¡ lf A¡L$ Av$_p dyrd_ A_¡ dyd¡_pku shpTp¡Aku `¡i Aphhy. e¡ dyrd__u Mõgs R>¡. A¡ldp S> dyrd_u_u BTTs A_¡ bg„v$u R>¡. AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. A¡L$ bep_dp afdph¡ R>¡ “” Ap Ly$Ap®_dp Apes R>¡ L¡$ kNgp kdfpsdpku rNTp gB_¡ fb_p kågdp, fpõspdp, MyT|A, MyiyA_p kp\v$prMg \php_p¡ Adf _lg_¡ R>¡

sp¡ dyrd_u_ hpõs¡ Myv$p A_¡ Myv$p_p Ahrgep_p _Tv$uL$ MyT|A A_¡ Myi|A A_¡ sTgTygdp A¥_ BTTs R>¡”

* _lg ld¡ip A¡l_p Aduf-epAkyb (Queen) follow \pe R>¡. sbpAs L$f¡ R>¡ A_¡ spAs L$f¡ R>¡. A¡l_u Nygpdudp fl¡ R>¡, A¡l_u Nygpduku _pT L$f¡ R>¡ A_¡ A¡d Å_¡ R>¡ L¡$ A¡l_u Nygpdudp S> lzfu®es R>¡. leps A_¡ `pL$ tTv$Nu R>¡, bL$p$ R>¡. ApS>¡ Apgddp Aö¡ lprTfdp Apfp A_¡ AaL$pf_y syap_ modern science & technologyyyyyyyy _p _pdku dp¥ST_ R>¡. BÞkp_ lzf}es_p¡ v$pAhp¡ L$f¡ R>¡ A_¡ technlogyy _u Nygpdu_p¡ sp¥L$ `¡l_u füp¡ R>¡. d_OX$s hpsp¡ku Ny_plp¡_u T„Æfp¡dp aku füp R>. sp¥luv$_u lzf}es_p bv$g Bëlpv$ A_¡ Ly$ä_p S>„Ngdp S>L$X$pB Nep¡ R>¡. e¡ vy$r_ep S>¥ v$pfyg L$p¥_p¡ akpv$ R>¡ A¡ldp díN|g flu Abv$_u tTv$Nu ky„ R>¡ A¡l_pku Npqag R>¡. AL$gd„v$u_p¡ v$pAhp¡ L$f¡ R>¡ dNf rbg lL$uL$L$s S>¡ AL$g_u hpsp¡ R>¡ A¡l_pku v|$f \psp¡ S>B füp¡ R>¡. Ap rdkg_p slp¡ bpgpB_p Tdp_ku lL$_p v$pB dyrd_u__¡ dv$u_p apT¡gp ê$lpr_ep_p rlõ_¡ lku_-dlazT qL$ëApdp hkph¡ R>¡, AL$uv$pdp A¡l_¡ kbps, rS>gp (fp¡i_u) A_¡ dTbysu Asp afdph¡ R>¡. Apg¡ dylçdv$ k.A.h._p Bëdku A¡l_¡ k¥f A_¡ k¥fpb L$f¡ R>¡. vy$r_epdp leps¡ s¥e¡bp bkf L$fsp rkMph¡ R>¡ A_¡ A¡l_p kp\¡ dApv$_p¡ sp¡ip¡ lprkg L$fsp¡ fl¡ R>¡, e¡ rbg lL$uL$s _lg_p¡ dkg R>¡. Adufyßlg_u hgpes A_¡ dylåbs_p kbb A¡l_u sbpAs_p kbb Apg¡ dylçdv$ k.A.h._p Bëd_u bfL$s S>¡ A¡l_u sfa `p¢lQ¡ R>¡ A¡l_p kbb e¡ dyrd__ S>¡ cu lprkg L$f¡ R>¡ e¡ Akg_u rdkg R>¡.

* _lg- S>¡ hL$s agp¡dpku gTTs gu^p bpv$ `p¡sp_p dpgpdp v$prMg \php_p¡ Bfpv$p¡ L$f¡ R>¡, s¡ hL$s e¡ A¡L$ qL$kd_y Adg L$f¡ R>¡. S>¡_p kbb buÅ sdpd _lg_¡ A¡d Mbf \pe R>¡ L¡$ Ap fk_p¡ dõv$f L$lp„ R>¡ A_¡ L$B År_bdp bpN A_¡ azg R>¡. _lg_p Ap Adgku -A¡l_p- S>¡ ATd, _ips, Dgyg qlçdp (bg„v$ rlçds) R>¡. s¡ Tprlf \pe R>¡ A_¡ Ap`kdp S>¡ sAphy_ R>¡ e¡ hpT¡l \pe R>¡. dyrd__¡ S>¡ hL$s Bëd lprkg L$fhpdp ep ATd, _ips A_¡ bg„v$ rlçds rTepv$p \pe R>¡ A_¡ lL$_p kpl¡b hpõs¡ sapv$u_p¡ S>Tbp¡ rTepv$p \pe R>¡ A_¡ e¡ dyrd_ A¡l_p cpBep¡ bukfp dyrd_u__¡ e¡ Bëd A_¡ e¡ S>Tbp_u sfa v$gpgs bsph¡ R>¡, fpõsp bsph¡ R>¡, Tprlfdpcu v¡$My R>¡ L¡$ A¡L$ dyrd_ dp¥gp_p v$uv$pf L$fu_¡ Aphk¡ sp¡ bukfp dyrd_u__¡ L¡$lk¡ L¡$ ÅAp¡- elp„ku ÅAp¡ A_¡ v$uv$pf L$fu Aphp¡. L$p¡B L$fbgp Åk¡ ep Aifp dybpfL$p dp¥gp_p kp\ L$fk¡ sp¡ bukfp dyrd_u_¡ A¡l_u rTL$fp¡ L$fu_¡ ip¥L$ bsphk¡. Ap rdkg L$fhy _lg_y Adg R>¡. dyrd__y Adg R>¡

*_lg_u Ap ip__u bg„v$ rkaps_p kbb A¡l_p dpgpdpku ilv$ r_L$pghp_p bpv$ S>¡ dp¡d bQ¡ R>¡, e¡ cu BÞkp__¡ içA b_u_¡ fp¡i_ \B_¡ _|f Asp L$f¡ R>¡. dp¡d TpA¡ _\u \psy. A¡ S> rdkg dyrd__p ApAdpg e¡ L$p¡B qv$_ TpA¡A \psp _\u, dyrd_ e¡ ip__p lp¡e L¡$ dyrd__p lf Adgku L$p¥gku, bëL¡$ lf QuTku bukfp_¡ apev$p¡ rdg¡, dyrd__u Mpdp¡iukucu apev$p¡ rdg¡ lÑp L¡$ bukfp gp¡Np¡ A¡l_¡ v¡$Mu_¡ Adg L$f¡, A¡l_pku bfL$s g¡. _lg A_¡ A¡l_p Adgku BÞkp__¡ A¿gpL$ fTuepl, kÅep lduv$p_u spAgud, Bëdyg rlÞv$kp (geometry) _u sp¥Æl A_¡ e¡ rdkg_u buÆ rdkpg hpõs¡ rlv$pes rdg¡ R>¡ A_¡ AL$g_¡ _|f rdg¡ R>¡. Adufyßlg A_¡ A¡l_p v$pB_p kbb _lg-dyrd__¡ bfL$s rdg¡ R>¡. Aduê$ßlg A_¡ A¡l_p v$pB_p kbb _lg- dyrd__u¡ bL$p R>¡.

* lh¡ AprMfdp Ap kNgp Adg L$fu_¡ _lg ky„ L$f¡ R>¡ L¡$                                           A¡L$ ifpb A¡l_p bysy_ (`¡V$) dpku r_L$pg¡ R>¡ e¡ ifpb_u bfL$s ky„ R>¡ L¡$ “”aul¡ riapD_ rgßpk” A_¡ e¡ ifpb ky„ R>¡ L¡$ : Akg (ilv$) Aduê$ßlg- v$pBTTdp__u fTp A_¡ v$p¡Ap_u bfL$sku dyrd_u__p lf Adgdp riap R>¡, L¡$dL¡$ A¡l_p Adg L$b|g R>¡ A_¡ S>¡ dp¥gp Adufyßlg R>¡ A¡l_p lf Adgdp, lf L$p¥gdp, lf QuTdp riap R>¡. Ap`_u az„L$dp Ap`_u aL$s _Tfdp cu riap R>¡.

ApS> vy$r_epdp Arsåbp- X$p¡L$V$fp¡cu Akg_u Ap rkas L¡$ “”qal¡ riapD_ rgßpk” ilv$$dp riap R>¡ A_¡ A¡l_p¡ BL$fpf L$f¡ R>¡. ApS>_p Tdp_dp doctors and science  e¡ A¡l_p reasearch ku ilv$_p ahpBv$ rTL$f L$u^p R>¡ e¡ Ap rdkg R>¡.

 

* Honey can cure more than 100 diseases.

* ilv$_¡ fp¡Tp_p s_phyg L$fhpku constipation _u budpfu v|$f \pe R>¡.

* Coughs and sour throat v|$f \pe R>¡.

* ilv$_¡ Nfd v|$^dp rdgphku Ap rdkg_u budpfu v|$f \pe R>¡. diarrhea A_¡ dysentery ku relief rdg¡ R>¡.

* ilv$ `p_udp anti bacterial properties dp¥S|>v$ R>¡. s¡ku lffp¡T aS>¡fdp Nfd `p_udp `uhy O_y dyauv$ R>¡.

* ilv$ s_phyg L$fhpku M|_ kpa \pe R>¡ e¡ S> rdkg blood circulation b¡lsf \pe R>¡. Nfd `p_udp ilv$ g¡hpku ilv$ A¡L$ ipL¡$gsku energy booster sfuL¡$ cu L$pd L$f¡ R>¡.

* ilv$dp antiseptic properties R>¡, S>¡_p kbb ulcer / burns/ surgical wounds ku riap rdg¡ R>¡.

* ilv$ O_u Apkp_uku lTd \B Åe R>¡. S>¡_p kbb kidney A_¡ intenstine b¡lsf sfuL$pku function L$fu kL¡$ R>¡.

* hT__¡ L$d L$fhp hpõs¡ ilv$ O_y dyauv$ R>¡. low fat content A¡ldp R>¡.

* qv$g_u budpfu L$d L$f¡ R>¡.

* ilv$$_p A„v$f qL$kd qL$kd_p minerals A_¡ protien, calcium dp¥Sy>v$ R>¡. bpAT Ap rdkgku R>¡. “”

Honey is composed of sugars like glucose and fructose and minerals like magnesium, potassium, calcium, sodium chloride, sulphur, iron and phosphate. It contains vitamins B1, B2, C, B6, B5 and B3 all of which change according to the qualities of the nectar and pollen. Besides the above, copper, iodine, and zinc exist in it in small quantities. Several kinds of hormones are also present in it.

* ilv$ e¡ S> rdkg BÞkp__u QpdX$u A_¡ bpg_¡ most L$f¡ R>¡ olive oil  kp\¡ ilv$$ g¡hpku e¡ good conditioner b_¡ R>¡.

* e¡ S> rdkg gu„bydp g¡hpku visceral fat L$d \pe R>¡.

* ilv$ A_¡ L$gp¢Æ_¡ kp\¡ g¡hp_p¡ Adf ApL$p dp¥gp s.D.i. e¡ O_p hfkp¡ `¡lg¡ dyrd_u__¡ afdpep¡ R>¡. fkygy‰pl k.A.h.e¡ sp¡ 1400 hfk `¡lg¡ afdpey \y. lh¡ dp¥gp s.D.i. _u bfL$s_p kbb dyrd_u__u Apv$sdp Aphu Ney R>¡ Ap b¡h¡ kp\¡ g¡hy e¡ best antioxidant R>¡ A¡d prove \ey R>¡.

* k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg dp¥gp s.D.i. e¡ nagarmotha _p hpõs¡ A¡d afdpey \y L¡$ e¡ epv$v$pís s¡T L$f¡ R>¡ Aö¡ lprTf_p bpl¡ku_e¡ Å_hfp¡ D`f ilv$ A_¡ nagarmotha _p¡ ap¡d®eygp b_phu_¡ experiment L$u^p¡ S>¡_pku kprbs \ey L¡$ lL$uL$sdp O_p L$d laspdp positive results Ly$ìhs lpa¡Tpdp v¡$Mpe R>¡. nagarmotha (Bhadra)_¡ Tp¡Aafp_ A_¡ ilv$_p kp\¡ rdgphu_¡ aS>¡f¡ _písp `¡lgp g¡hpku epv$v$pís s¡T \pe R>¡.

AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ ApL$p s.D.i. e¡ Ap kpg Aifp dybpfL$p_u A¡L$ hpATdp ilv$$_p ahpBv$_u Ap rdkg rTL$f afdphu “”vy$r_ep_p bpl¡ku_ rTL$f L$f¡ R>¡ L¡$ ilv$_p O_p ahpBv$ R>¡. ilv$_p kbb heart diseases ku prevention R>¡. ilv$ lf Ddf hpõs¡ AÃRy> R>¡. Allergy lp¡e A_¡ ilv$ `uA¡ sp¡ A¡l_¡ riap rdg¡ R>¡. A common theory is  that honey acts like  a natural vaccine.

Natural energy hpõs¡ ilv$ O_y dyauv$ R>¡. qv$dpN_¡ calcium _u Tê$fs R>¡, spL¡$ decisions bfpbf gB kL¡$. sp¡ ilv$ memory boost L$f¡ R>¡. Cough  bgNd_u budpfuku ilv$ riap Ap`¡ R>¡. _]v$ _ Aphsu lp¡e sp¡ ilv$ `uhy S>BA¡, wounds A_¡ burns _p¡ cu BgpS> ilv$ku \pe R>¡ L¡$dL¡$ Honey is a natural antibiotic that can act both internally and externa. lprdg bBfpAp¡ hpõs¡cu Akg O_y dyauv$ R>¡. A¡ S> rdkg S>¡dp„ afT„v$_¡ v|$^ r`gph¡ A¡l_¡cu Akg s_phyg L$fhy Å¡BA¡. v$p„s_p DNhp hpõs¡cu ilv$ apev$p¡ L$f¡ R>¡. Ap„M_u v¡$Mhp_u Ly$ìhscu ilv$ dTbys L$f¡ R>¡. S>¡ gp¡Np¡_p bpg rNfu Åsp lp¡e e¡ cu ilv$ `uA¡ sp¡ A¡l_¡ riap \pe R>¡. bÃQpAp¡_p O_p AdfpT_p¡ BgpS> ilv$_p kbb R>¡. e¡ rdkg ilv$_p O_p ahpBv$ R>¡.”

lzT|f¡Apgp s.D.i. e¡ Ap bep_dp S>¡ rbdpfuep¡_u rTL$f afdphu R>¡. A¡ldp ilv$_p _yõMpAp¡ Ap rdkg R>¡.

(1) lprdg bBfp¡ A¡l_p ldg_p v$p¥fp_ lffp¡T 1` N°pd ilv$ qv$_dp b¡ hL$s Nfd `p_u kp\¡ g¡ sp¡ ldg_p v$p¡fp__u A_¡ hTDg ldg_u dipqL$g v|$f \pe R>¡.

(2) Arthritis – lf fp¡T aS>¡f¡ A_¡ fps¡ A¡L$ rNgpk Nfd `p_udp 1 QdQu ilv$_p kp\¡ cinnamon (v$pgQu_u) (sS>) _¡ rdgphu_¡ dykgkg g¡hpku Ap budpfu vy$f \pe R>¡.

(3) Cholesterol: 2 QdQu  ilv$_¡ 3 QdQu v$pgQu_u (sS>) kp\¡ 16 ounce `p_udp S>¡dp green tea rdgphu lp¡e, L$p¡B g¡ sp¡ 2 L$gpL$dp 10% cholesterol L$d \B ÅeR>¡.

(4) 2  QdQu ilv$dp 1/4 QdQu v$pgQu_u rdgphu Nfd `p_udp dykgkg 3 qv$_ g¡hpku iv$}, TyL$pd, bgNd vy$f \pe R>¡.

(`) Heart _p dfuT_¡ attack _p Aph¡ A_¡ ågp¡L¡$S> Msd \B Åe e¡ hpõs¡ ilv$ A_¡ v$pgQu_u_p `phX$f_¡ dugphu A¡l_u `¡õV$ b_phu OJ_u fp¡V$u `f ep OJ_u b°¡X$ `f gNphu_¡ _píspdp Mphpku apev$p¡ \pe R>¡. A¡ S> rdkg `¡V$dp v$v®$ lp¡e, bv$lTdu lp¡e, ep gastric problem lp¡e A¡ldpcu apev$p¡ \pe R>¡ A_¡ ilv$$ A_¡ v$pgQu_u g¡hpku rS>õd_u immune power rTepv$p \pe R>¡ A_¡ b¡L$V$fuep A_¡ hpBfkku bQu kL$pe R>¡ A_¡ S>d__p L$åg ilv$ A_¡ v$pgQu_u g¡hpku S>d_ lTd \pe R>¡ A_¡ cpf¡ S>d_ _yL$kp_ _\u L$fsy.

(6) aS>¡f¡ _píspku A¡L$ L$gpL$ L$åg A_¡ fps¡ kyhpku A¡L$ L$gpL$ L$åg ilv$ A_¡ v$pgQu_u_p `phX$f_¡ `p_u rdgphu \p¡Xy Nfd L$f¡ A_¡ A¡l_¡ `uhpku hS>_ L$d \pe R>¡ A_¡ Qfbu L$d \pe R>¡. Fat reduce \pe R>¡.

(7) L$p¡B_¡ flue A_¡ influenza _p¡ byMpf lp¡e A¡ldpcu Ap rdkg ilv$$ A_¡ v$pgQu_u_p `phX$f_¡ `p_udp dugphu \p¡Xy$ Nfd L$f¡ A_¡ A¡l_p `uphku apev$p¡ \pe R>¡.

(8) rS>õd `f v$p_p ep `ud`ëk lp¡e 3 QdQu ilv$_p kp\¡ A¡L$ QdQu v$pgQu_u rdgphu_¡ `¡õV$ b_phu_¡ v$p_p `f gNphu fps¡ kyB Åe A_¡ aS>¡f¡ Nfd `p_uku ^p¡B g¡. õL$u_ `f L$p¡B TMd gpNy lp¡e ep infection  \ey lp¡e A¡ldpcu Ap S> rdkg Adg L$f¡.

(9) rS>õddp Ly$ìhs, _ips A_¡ Ly$ìhs¡-bpA rTepv$p L$fhp hpõs¡ _písp `¡lgp A_¡ v$p¡`lf¡ S>d_ L$åg A¡L$ QdQ ilv$_p kp\¡ A¡L$ QdQ v$pgQu_u Nfd `p_udp rdgphu_¡ `uhp\u O_p¡ apev$p¡ \pe R>¡.

(11) ilv$ 31 ml A_¡ ginger juice (Av$fL$) 2ml fp¡S> aS>¡f¡ _lpf dy„l g¡hpku colon cancer A_¡ intestine _y L¡$Þkf vy$f \pe R>¡.

lwTfyApgp s.D.i. e¡ hpAT dybpfL$dp A¡l_u rTL$f afdphu L¡$ ilv$ku L¡$Þkf v|$f \pe R>¡. s¡S> Afkpdp Ad¡qfL$pdp Asia Cancer Pacific Cancer Reaserch Institue e¡ O_u dp¡lV$u research _p bpv$ scientific sp¥f `f A¡d kprbs L$u^y L¡$ ilv$ku cancer v|$f \pe R>¡.

(12) fps¡ kysu hL$s ilv$_p kp\¡ AMfp¡V$_p¡ `phX$f rdgphu g¡hpku _]v$ bfpbf Aph¡ R>¡ A_¡ aS>¡f¡ _písp L$åg A_¡ ilv$_p kp\¡ AMfp¡V$_p¡ `phX$f g¡hpku epv$v$pís s¡T \pe R>¡. Mpõks_ Ap _yõMp¡ bÃQpAp¡ hpõs¡ O_p¡ dyauv$ R>¡.

(13) fkygy‰pl k.Ah. _¡ L$p¡Be¡ khpg L$u^p¡ L¡$ dpfp cpB_¡ loose motion R>¡ sp¡ ky„ L$f¡? sp¡ Ap`e¡ A¡l_¡ afdpey L¡$  A¡l_¡ ilv$ r`gphp¡ sp¡ A¡l_¡ apev$p¡ \pk¡. L$p¡B_¡ `\fu_u budpfu lp¡e ep `¡ipb fyL$u_¡ Aphsu lp¡e ep bBfpAp¡_¡ l¥T ê$L$u_¡ Aphsy lp¡e A_¡ v|$^ fyL$u_¡ Aphsy lp¡e sp¡- L$gp¢Æ (ip¡_¡T) _¡ `uku_¡ `pDX$f b_ph¡ A_¡ i¡lv$ kp\¡  rdkgphu_¡ dAS|>_ b_ph¡ A_¡ aS>¡f¡ A¡L$ QdQu Nfd `p_u kp\¡ ëe¡.

vy$r_epdp dilzf qL$kd_p ilv$ S>¡ k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. e¡ rTL$f afdphu R>¡ e¡ Ap rdkg R>¡:

* rkÖ (Sidr honey)  ed_, Ap ilv$ vy$r_ep_y most expensive ilv$R>¡. `yfp hfkdp b¡ S> hL$s harvest \pe R>¡. k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. rkÖ_u A¡lrdes bsphsp lzhp k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A. _u b¥s `Y$u L¡$

 

* Switzerland – Beach honey dew – Ap ilv$ rich in minerals R>¡ A_¡ A¡ldp complex sugars dp¥S|>v$ R>¡.

* SwitzerlandManuka Honey –  Ap ilv$ dark gold lp¡e R>¡. A¡l_p khpv$dp O_y richness R>¡ A_¡ Mpk internally for stomach and externally for burns hpõs¡ Bõs¡dpg \pe R>¡.

* Ap¡dp_dp bee keepers e¡ sdpd vy$q_ep_p ratio dysprbL$ A¡L$ lv$ gN ilv$ A_¡ bee colony _¡ O_y dy_TTd fpMy R>¡. Traditional and modern method of bee keeping Ap¡dp_dp \pe R>¡.

* ilv$_¡ S>lp„ produce L$fhpdp Aph¡ R>¡. s¡ kbb e¡ ilv$ e¡ S>Npku dilwf \pe R>¡. S>¡d longan honey (Thailand)

* O_p ilv$ A¡l_p f„Nku ep õhpv$ku Ap¡gMphdp Aph¡ R>¡ S>¡d O_p agp¡_p _pdku dkg: avocado, blossom, honey, blue berry honey, L$HL$ ilv$ S>¡ ag azgku _lg A¡l_¡ g¡ R>¡ A¡l_pku dilyf \pe R>¡.dkg_ sunflower hon ey.

Ap ipL¡$gs `f ilv$_u AL$kpd A_¡ ahpBv$_u dy¿skf rTL$f L$fu_¡ Myv$psApgp_p¡ L$p¥g L¡$                                   _u lL$uL$s dpgyd \pe R>¡. ilv$ BÞkp__p hpõs¡ nature _y O_u dp¡lV$u$ qNaV$ R>¡ A¡d A¡lkpk \B Åe R>¡.

d^dpMu qL$kd qL$kd_u rNTp g¡ R>¡ dNf r_L$pg¡ ky„ R>¡ L¡$ Akg-ilv$, e¡ S> rdkg dyrd_u__u kudp R>¡ L¡$ vy$r_epdp S>lp„ L$lp„ hksp lp¡e R>¡ dNf dp¥gp_u dylåbsdp kNgp A¡L$ \B_¡ fl¡ R>¡, rgbpk A¡L$, fl_ kl_ A¡L$, Tbp_ A¡L$, kL$pas A¡L$, L¡$dL¡$ e¡ kNgp_p dp¥gp A¡L$ R>¡. Myv$psApgp ld¡ip Ap qdkgku dyrd_u__p içg_¡ dp¥gp_u dylåbsdp S>d¡A fpM¡ A_¡ e¡ dp¥gp_u Dd°_¡ v$fpT L$f¡.

Ly$Ap®_ dÆv$dp Myv$psApgpe¡ A¡d rTL$f afdphu R>¡ L¡$ S>ßsdp 4 qL$kd_u AÞlpf R>¡. A¡L$ `p_u_u AÞlpf, buÆ v|$^_u AÞlpf, suÆ ifpb_u AÞlpf, Qp¡\u ilv$$_u AÞlpf, v$pAhs¡ lpv$uep_p Ly$sybdp A¡d bep_ R>¡ L¡$

(1) kpl¡byf®kpBg dp¥gp_p Bdpd A¡ldqv$g dõs|f A.k._y Bëd `p_u_u AÞlpf_u rdkg R>¡

(2) AØpBg AS>g k¥e¡v$_p h dp¥gp_p L$pTußp¡Adp_ qf.A. _y Bëd v|$^_u AÞlpf_u rdkg R>¡.

(3) AØpBg AS>gyg ApAgp bpbyg Aåhpb k¥e¡v$_g dp¡Aèvy$íiufpTu qf.A._y Bëd `pL$uTp ifpb_u AÞlpf_u rdkg R>¡.

(4) AØpBg AS>gyg A‰pdp bpbyg Aåhpb k¥e¡v$_p A¡ldv$ lduvy$Øu_ Ag qL$fdp_u_y Bëd Akg¡ dykaap_u AÞlpf_u rdkg R>¡.

AØpBg AS>gyg ApAgp Ag A‰pdsyßlfuf k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A. e¡ Ap`_u A¡L$ hpATdp Ly$Ap®_ dÆv$_u Ap Apes_u sp¥Ælps bep_ afdphu- S>¡dp lf A¡L$ _¡lf_¡ A¡L$ v$pB_p D`f hkg L$u^u R>¡.

(1) `p_u_u _¡lf k¥e¡v$_p Tp¡A¡b qf.A.

(2)v|$^_u _¡lf k¥e¡v$_p Bb°plud qf.A.

(3) ifpb_u _¡lf k¥e¡v$_p lprsd qf.A.

(4) Akg¡ dykaap_u _¡lf k¥e¡v$_p Agu qf.A. rb_ lprsd qf.A.

Ap rdkgku 4 AÞlpf_¡ 4-4 v$p¡Aps_p D`f hkg L$fsp lzhp `2dp v$pB k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. _u rTL$fdp A¡d afdpey L¡$ cpB dylçdv$ byflp_yØu_ Akg¡ dykaap R>¡. v$p¡Aps_p rkahs R>¡ A_¡ Tyåv$s R>¡. dpfp dÞkyk R>¡. A¡l_p _pddp iufu_u R>¡

AØpBg AS>g k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A. Adufug dyqd_u_ A.k._u ip_dp afdph¡ R>¡:

 

(dp¥gp_p Agu A.k. Adufyßlg R>¡. d^dpMu_p kfv$pf R>¡ f¡lds_p hpv$g R>¡. dyrd_u__p klpfp R>¡ A_¡ vy$íd_p¡ `f i¡f_u rdkg R>¡)

Adufyßlg A_¡ epAkybyØu_ dp¥gp_p Agu A.k._p v$pB k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p rf.A. e¡ ip_dp Tprlf \ep. dyrd_u__y dkg d^dpMu_y R>¡. S>¡

dyrd_u__y Input A_¡ Output b¡h¡ `pL$ R>¡. L¡$dL¡$ e¡ A¡l_p Aduf- Aduqfg dyrd_u_p v$pB_p lzL$dku lf Adg L$f¡ R>¡. dyrd_u__p Aduf byflp_yØu_ ApL$p qf.A. AS>b ip__p epAkyb b_u_¡ Apep L¡$ dyrd_u_ `fhp_p hpf Qp¡sfa T„`gpsp \p, byflp_yØu_ ApL$p qf.A. hp¡ f¡lds_p hpv$g \p S>¡_¡ v¡$Mu_¡ Apkdp__p hpv$gp¡ hfku Åsp. Rainmaker _p _pdku vy$r_ep_p gp¡Np¡ Ap`_¡ Ap¡gMsp \p, dyrd_u__p klpfp \p A_¡ ApS>¡ cu R>¡. S>¡d k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. e¡ dpA_p_¡ Av$p L$fsp lyhp afdpey : “”A¡ dp¥gp dylçdv$ ldpfp klpfp”, Ap` vy$íd_p¡ hpõs¡ i¡f¡ bbf_u qdkg \p. dp¡lV$p vy$íd_p¡cu Ap`\u gfTsp \p spL¡$ Ap`_p haps_p hL$s Apg¡k¡ Npb_u Ly$ìhs BÐ_u rTepv$p \B L¡$ vy$íd_ Ap`_p S>gpg_¡ v¡$Mu_¡ cpNu Nep¡. Ap`e¡ v$pAhs_p lp¥Ts A_¡ Afu_-Å¡gp__u qlapTs L$u^u A_¡ ApS>¡ cu L$fu füp R>¡.

* AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. _u Tps Akg¡ dykaap R>¡, Ap`_y _pd dybpfL$ AS>b duWy$ R>¡. –               Tbp__¡ _pd g¡hpdp ilv$_u gTTs d¡lkyk \pe R>¡. L$p_p¡dp Ap _pd ky_u ilv$_u duW$pk Oygu Åe R>¡. qv$gp¡dp Ap _pd_u bfL$sku riap A_¡ kyLy$_ \B Åe R>¡.

* byflp_yØu_ ApL$p qf.A._p Q¡lfp dybpfL$ AS>b ilv$_u rdkg lsp¡. S>¡d ilv$_y A¡L$ iyfbs `uhpku àepk byTu Åe R>¡. k¥fpbNu rdgu Åe R>¡. spTNu A_¡ _ips Aphu Åe R>¡ e¡ S> rdkg byflp_yØu_ ApL$p qf.A. _p Q¡lfp dybpfL$_p v$uv$pf ilv$_y ifbs R>¡, S>¡_pku qv$gp¡_u àepk byTu Åe R>¡. k¥fpbNu rdgu Åe R>¡. Ap`_p v$uv$pf A_¡ Ap`_y _pd A¡hp¡ duW$p¡$ ilv$_p¡ Oy„V$ R>¡ L¡$ dyrd__¡ _ipsdp gB Aph¡ R>¡. k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. bpflp afdph¡ R>¡ L¡$ byflp_yØu_ dp¥gp_y _pd gp¡ L¡$ _ips Aphu Åe.

*byflp_yØu_ ApL$p qf.A._p Bëd A_¡ Adgdp ilv$_u AÞlpf Åfuep lsu. Ag dyësL$g aps¡du Ag Bëdu A¡L$ ilv$_u _lf R>¡. L$fT_ lk_pl ilv$_u _lf R>¡. a¥Tyg dhpA¡qv$g bylpr_epl ilv$_u _¡lf R>¡. dkprS>v$_¡ Apbpv$ L$fhy ilv$_u _lf R>¡. Ag hpS>¡bps gB_¡ dyrd_u__¡ ilv$_u rdkg `pL$ L$fhy A¡L$ _lf R>¡. Ap sdpd ilv$_u AÞlpfku dyrd_u_ k¥fpb \B füp R>¡ A_¡ L¡$epds_p qv$_ gN \psp f¡lk¡.

* byflp_yØu_ dp¥gp qf.A._p Mprgk ilv$_u AÞlpf Ap`_p dÞkyk A_¡ Å_iu_ ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ ApL$p s.D.i. R>¡. Ap`_y _pd, Ap`_y bep_,Ap`_u Av$p, Ap`_p Bëd A_¡ Adg_u lf ip_ A_lpfp¡ rd_ Akg¡ dykaap R>¡. S>¡_pku ApS> ld¢ kNgp k¥fpb \B füp R>¡.

AØpBg AS>g k¥e¡v$_p Aåvy$gL$pqv$f _S>dyØu_ qf.A. Tdp__p v$pB_u ip_dp rgMu afdph¡ R>¡ L¡$

 

A¡d L¡$lhpdp Aph¡ R>¡ L¡$ ilv$_y _pd ilv$ BÐ_p hpõs¡ `Xy$ L¡$- ilv$-Ap`dp S>¡ _¡L$ Mõgsp¡ R>¡- A¡l_p duW$pk_u ilpv$s v¡$ R>¡, Nhplu v¡$ R>¡. (e¡ A¿gpL$_p duW$pk_u ilpv$s_p kbb ilv$ _pd `Xy$) Ap L$gpd aL$s dÅTu _\u bëL¡$ lf Tdp__p v$pB_u ip_ `f v$gpgs R>¡. lL$uL$s R>¡. AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. Akg¡ dykaap lsp. Ap`_p A¿gpL$_u duW$pk sdpd Apgddp dílzf R>¡. e¡ S> rdkg A¡L$ skìhyf A¡d cu lprkg \pe R>¡ L¡$ Ap` S>¡ hL$s Bdpd lzk¥_ A.k._u ilpv$s_u rsgphs afdphsp s¡ hL$s dyrd_u__p qv$gp¡_¡ riap \B Åe. Ap„Mku Ap„ky hfku Åsp. sp¡ lL$uL$sdp Ap k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. e¡ rS>Ð_u hpf ilpv$s `Y$u R>¡. BÐ_u duW$pk ApS> gN dyrd_u_p qv$gp¡dp R>¡ A_¡ ld¡ip f¡lk¡ A_¡ e¡ S> ilpv$s_p kbb ilv$_y _pd ilv$ R>¡.

e¡ S> rdkg k¥¡e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ s.D.i. hpf„hpf Ap ilv$ dyrd_u__¡ QMph¡ R>¡. Tprlfu ilv$_p ahpBv$_¡ Aö¡ lprTf_p dyL$sv$p dysprbL$ bep_ L$fu_¡ A¡l_p kp\¡ S>¡ dp¥gp Akg¡ dykaap lsp A¡l_u dpAf¡as L$fph¡ R>¡. Np¥f L$fuA¡ sp¡ Ap rdkg dpAf¡as L$fphu_¡ dyrd_u__¡ k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. _u Ap ip_ps R>¡. A¡l_p D`f iprlv$ fpMu füp R>¡ A_¡ dyrd_u__ku hpf„hpf Ap ip_ps_p¡ BL$fpf gB_¡ afdph¡ R>¡ “”sd¢ v¡$My R>¡_¡ dyrd_u_! ky_y R>¡ _¡! ” Np¡ep dyrd_u__¡ k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A._u dpAf¡as_p E`f ilpv$s qv$gphu_¡ Ap`_u dpAf¡as L$fphu füp R>¡ A_¡ dyrd_u__¡ e¡ ilpv$s_p kbb ilv$_u duW$pk `p¢lQphu füp R>¡. A¡d hpT¡l afdphu füp R>¡ L¡$ byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. _u _k Akg¡ dykaap R>¡. A¡l_p dÞkyk ApguL$v$f dyaØg dp¥gp s.D.i. Akg¡ dykaap R>¡-A¡l_p qied (AMgpL$) _u duW$pk Ap`_p lL$L$p_ues_u ilpv$s v¡$ R>¡ A_¡ hp¡ gp¡Np¡_p¡ v$pAhp¡ bprsg R>¡ L¡$ S>¡ A¡d bp¡g¡ R>¡ L¡$ v$pAh¡v$pf, _k iprlv$_u ilpv$s bN¥f byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. e¡ afdphu R>¡ (_ETp¡rb‰pl).

hpAT dybpfL$dp lzT|f¡Apgp s.D.i. e¡ A¡d rTL$f afdphu L¡$ _lg_u kfMpd_u L$p¥_ L$f¡ R>¡ L¡$ T„b|f-cdfu, S>¡ _lg_u rdkg b_hp_u L$p¡rii L$f¡ R>¡. _lg_u qdkg Of b_php_u L$p¡rii L$f¡ R>¡ dNf e¡ Akg ilv$ _\u b_phu kL$su, A¡ldp duW$pk _\u, A¡ S> rdkg S>¡ A¡lgyv$gpg Nydfpl gp¡Np¡ R>¡ e¡ lL$_p gp¡Np¡-dyrd_u__u rdkg b_hp_u L$p¡rii L$f¡ R>¡. lL$_p¡ v$pAhp¡ L$f¡ R>¡. dNf e¡ kNgp sp¡ cdfu_u rdkg R>¡. _lg_p dpr_Þv$ sp¡ dyrd_u_ R>¡. Nydfpl gp¡Np¡dp Akg-ilv$_u duW$pk L$lp„? A¡ S> rdkg Adufyßlg, epbkybyØu_ v$pBTTdp_ s.D.i. _p kpd_¡ L$p¡B lL$_p¡ v$pAhp¡ L$f¡ sp¡ e¡ cdfu_u rdkg R>¡. A¡ldp _k_u duW$pk _\u. A¡l_u v$pAhs cdfu_p dpV$u_p Of_u qdkg R>¡. A¡l_y Bëd A¡guep_u rdkg L$X$hy R>¡. A¡l_u hpsp¡ aL$s AphpT R>¡. Myv$psApgp dyrd_u__¡ Ap rdkg_p gp¡Np¡ku rlapTsdp fpM¡.

k¥e¡v$_p Aåv¡$Agu k¥azØu_ qf.A. afdphu Nep

 

(Ap`_p aTg_p v$pAh¡v$pf_u kfMpd_u Ap`_pku _ \B kL¡$. S>¡ rdkg A¡guep_u kfMpd_u ilv$ku _ \B kL¡$)

dyrd_u_ kNgp byflp_yØu_ dp¥gp qf.A._p dÞk|k A_¡ Ap`_p aTg k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ dp¥gp s.D.i. hpõs¡ `fhp_p R>¡. e¡ aTg_p¡ BL$fpf L$fu_¡ dyaØg dp¥gp s.Di.. _¡ lL$_p v$pB dp_u_¡ ilv$_u duW$pk gB füp R>¡ A_¡ _k_u rTL$fdp ÅbÅ A¡d ilpv$s v¡$ R>¡ L¡$

lh¡ S>¡ Ap` dp¥gp s.D.i.ku bfpbfu L$f_pf R>¡. Ap`_p aTg_p¡ v$pAhp¡ L$f_pf R>¡. e¡ v$pAh¡v$pf A¡guep R>¡. L$X$hp¡ R>¡.

lzT|f¡Apgp s.D.i. e¡ hpAT dybpfL$dp Akg hpõs¡ b¡ gaT afdpep R>¡ L¡$ riap A_¡ kap A_¡ A¡dcu afdpey L¡$      _y DëVy$               -X„$M dpfhy, L$pV$hy \pe R>¡, d^dpMu Akg- ilv$ Ap`¡ R>¡ A_¡ S>¡ A¡l_¡ sL$gua Ap`¡ R>¡ A¡l_¡ gkA- X„$Mcu dpf¡ R>¡. sp¡ riap L$p¡_¡ rdg¡ L¡$ S>¡ dyrd__p qv$gdp kap lp¡e, S>¡ ld¡ip kap_p L$g¡dp, duW$p L$g¡dp “”Bßu h‰pl¡ Ap¡rlåp¡bp¡ L$p ep dp¥gpep” _p L$g¡dp Av$p L$fsp fl¡, A¡l_¡ dp¥gp_p L$gpdku ld¡ip riap A_¡ riap \psu S> fl¡ R>¡ A_¡ Å¡ qv$gdp kap (B¿gpk/Purity) _ lp¡e, Av$phs lp¡e, _p`pL$u lp¡e sp¡ ilv$ S>¡ Mprkg rNTp R>¡ e¡ _p`pL$ gp¡Np¡_p hpõs¡ dp¥s_p¡ kbb b_u Åe. dkg_:- Ly$sfpAp¡_¡ ilv$ r`gphpdp Aph¡ sp¡ e¡ dfu Åk¡. sp¡ dp¥gp_p duW$p L$gpdku Akg¡ dykaapku dyrd_u__¡ riap \pe R>¡, A_¡ vy$íd_p¡_p qv$g_u budpfuep¡ rTepv$p \pe R>¡.

 

 

 

 

 

 

 

k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ ApL$p s.D.i. _p ipau bep_ A_¡ kpau bep_ Akg¡ dykaap_u rdkg R>¡. A¡l_pku dyrd_u__p Å_p¡_¡ tTv$Nu A_¡ riap rdgsu fl¡ R>¡ A_¡ vy$íd_p¡ r_apL$ A_¡ Av$phs_u dp¥sdp S>lpgs_u dp¥sdp dfsp fl¡ R>¡. k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyãØg dp¡gp s.D.i. e¡ lu.k.1437dp Aifp dybpfL$pdp buÆ hpATdp A¡d afdpey “”A¡ rbfpv$fp¡! A¡ qL$kd qL$kd_p awgp¡ku s_phyg L$f_pf gp¡Np¡! v¡$Mp¡ v¡$Mp¡! Ap dp¥gpep lk_ rb_ _|l- dp¥gp_¡ ky„ AfT L$f¡ R>¡ L¡$ ANf d¢ Ap`_p qL$ëAp A_¡ Of_u rlapTsdp dpfp¡ Å_ A_¡ dpg qav$p _ L$ê$„ sp¡ d¢ lk_ rb_ _|l _l], Ap qdkg L$lu_¡ `p¡sp_u identity  bsphu v$u^u L¡$ dpfu identity dpfp dpgku ep dpfp lz_fku ep knowledge ku _\u.. bëL¡$ dpfp dp¥gpku R>¡. A_¡ A¡l_u dylåbsku R>¡.”

* S>¡d d^dpMu_u identity  A¡l_p Aduf_u spAs L$fhpku R>¡ s¡d ldpfu identity  ldpfp dp¥gp_u Nygpdudp R>¡.

* S>¡d d^dpMu_u identity A¡l_p Mygpkpku R>¡ S>¡ ilv$ A_¡ duW$pk R>¡ s¡d ldpfu identity dp¥gp_u dylåbsku R>¡, S>¡ dylåbs ldpfu tTv$Nu_p¡ Mygpkp¡ R>¡ A¡l_pku S> dp¥s_p hL$s ldpfp Å_p¡dp duW$pi R>¡.

* S>¡d d^dpMu_p dpgpku A¡l_u identity R>¡ s¡d ldpfu identity  ldpfp hp¡ Ofku R>¡. S>¡_u sfa dp¥gpe¡ afdpey R>¡ L¡$ “”lf dyrd_u_y Of Ag Åd¡Ap R>¡.” A_¡ ld¢ dp¥gp s.D.i._p qv$gdp hkuA¡ R>¡, dp¥gp_p L$v$dp¡dp hkuA¡ R>¡. e¡ S> ldpfu identity R>¡, Myv$psApgp ldpfu Ap identity  ld¡ip bpL$u fpM¡.

ilv$_u A¡L$ Mõgs e¡ R>¡ L¡$ A¡ldp bL$p R>¡. e¡ Mfpb _\u \psy. A_¡ Å¡ ilv$dp L$p¡B QuT dyL$hpdp Aph¡ sp¡ e¡ cu L$p¡B hL$s Mfpb _l] \pe, ilv$ natural preservative R>¡. A¡ldp bL$p_u Mybu R>¡. k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. Akg¡ dykaap R>¡. Ap`_u rTL$f ld¡ip bpL$u R>¡. Ap`_u epv$ A_¡ dylåbs bpL$u R>¡. Ap`_p hpqfk A_¡ dÞk|k ldpfp v$frdep_ Akg¡ dykaap_p dpr_Þv$ bpL$u R>¡. k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. ApS>¡ Akg¡ dykaap R>¡ A_¡ Akg¡ dykaap_u bfL$s dyrd_u__¡ Ap`u füp R>¡. S>¡d Akgdp bL$p R>¡, e¡ S> rdkg Myv$p_p _Tv$uL$ Bës¡Å R>¡ L¡$ Ap lL$uL$u Akg¡ dykaap k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. ld¡ip bpL$u fl¡. k¡ls Apauesdp bpL$u fl¡. Ap`ku dyrd_u__¡ k¡ls A_¡ riap rdgsu fl¡. “”aul¡ riapD_ rgßpk” Myv$psApgp Ap` dp¥gp_u Dd° ifua_¡ _lg S>lp„ gN A¡l_p dpgpdp ilv$ b_phsu fl¡ A_¡ e¡ ilv$_u duW$pk sdpd Apgd_¡ rdgsu fl¡- hlp„ gN v$fpT A_¡ v$fpT L$fÅ¡. Apdu_.

AT: S>_pb i¡M dp¡BTcpB Aíi¡M Tp¡l¡fcpB ipqL$f, Aprdg kpl¡b -s¥e¡bu dp¡l‰p- (Np¡^fp)

خداتع نو حمد انسس شكر كرئيسس ؛ كه خداتع يه انسان نسس دنيا ما رهوا واسطسس ككهر ني نعمة بخشي ؛.قراْن مجيد ما خداتع فرماوسس ؛ كه:

والله جعل لكم من بيوتكم سكنا” .

(خداتع يه انسان واسطسس يه سككلا نا ككهرو نسس مسكن كيدا ؛ .سكون ليوا ني جككه كيدي ؛.)

دنيا ما لوككو ثثوتانا ككهر نسس بناوا واسطسس،اْباد كروا واسطسس طرح طرح ني محنة،مشقة اتهاوسس ؛،ككهر ليوا واسطسس loan   لسس ؛،ككهر بني جائي تو insurance كراوسس ؛. ككهر نسس زينة دار بناوسس ؛،Facilitiesككهرني برابر  هوئي يه واسطسس كوشش كرسس ؛ .اْ سككلي محنة انسس كوششو ساطط واسطسس كرسس ؛؟،تاكه اهنسس سكون حاصل تهائي.مككر حقيقة ما سكون انسس اطمئنان ملنو نتهي،ثثريشان رهسس ؛،Peace of mind ملتو نتهي كيم كه دنيا نو ككهر اْباد كروا واسطسس  فقط سعي كيدي ؛.حالاكه اسلام نو دين انسس حق نا اولياء اللهص ع مؤمنين نسس دنيا ما اْخرة نو ككهر بناوا واسطسس تيار كرسس ؛.جه نا سبب دنيا نا ككهر ما سكون انسس اطمئنان  حاصل تهئي جائي ؛،انسس اْخرة ما تو خداتع يه مساكن طيبة تيار كيدا ؛ج.جيم قراْن اداء كرسس ؛ كه:”ومساكن طيبة في جنات عدن”

سيدنا ابوجعفر الصادق عالي قدر مفضل سيف الدينط ع اْ مساكن طيبة ني بشارة ديتا هوا العشرة المباركة 1437 ني بيجي وعظ ما ايم فرمايو كه هر مؤمن نو ككهر الجامعة ؛

سيدنا مفضل سيف الدين اْقا ط ع نا  اْجملة  مباركة تمام مؤمنين ثثر احسان عظيم ؛ ،اْثث يه  ايك ايك مؤمن نسس  الجامعة سي التحاق  انسس انتساب  نو  شرف عناية فرمايو ؛ ، هر مؤمن نا درجات  نسس بلند فرمايا ؛، الدعي الاجل الاعلى المقدس سيدنا محمد برهان الدين  رض  يه  ايك بيان ما  ايم فرمايو هتو   كه  جه  نسس  الجامعة السيفية ما داخل  تهاوا نو شرف ملسس   يه  اهني  خوش نصيبي ؛،اهنا  كوئي سوابق هسسس،ثثظظلا نا زمانه ما  كوئي  نيكي   نا  كامو كيدا هسسس  ته سي   اهنسس  اْشرف  حاصل  تهيو هسسس،   مفضل  مولىْ ط ع  يه  مؤمنين  نسس  اْعظيم  شرف  بخشو ؛  كه  جامعة  نسس   مؤمن  نو  ككهر  بنايو ؛ ،  مؤمنين نا  كوئي  اهوا  سوابق  ؛   جه  ني  جزاء  ما    مولىْ ط ع  يه  اْ  احسان  فرمايو ؛، هميطط   اْ  نعمة  ثثر  هزارو  سجدات الشكر  عرض  كرئيسس ؛  انسس  اْ  قول  حكمي  ثثر  علمي    انداز  سي  استبصار  كرئيسس ؛.

الجامعة سوطط ؛ كه جيم سيدنا محمد برهان الدينرض بارها فرماؤتا كه داعي ني ذات جامعة ؛.اْثثني ذات ككرامي علم نو منبع ؛.داعي نا دل  ما اْل محمد نا علوم سماوية  نا صفحات  سمايا ؛. اسرار  لدنية نا فيوضات يه دل ثثرنازل تهائي  ؛.مؤمنين  اْ مثل نا داعي ني دل سي محبة نا اخلاص سي محبة كيدي،يه واسطسس برهان الدين مولى مؤمنين نسس حنين وشفقة سي وارم وار خطاب كري اْ مثل نا جملة فرماؤتا كه

 • ” مؤمنين تميطط مارا دل ما وسو ححهوطط“،
 • مارا دل ما تماري جككه ؛“،
 • “تميطط جتني ماري محبة كرو ححهو اهنا كرتا زيادة ميطط تماري محبة كروو ححهوطط“.

ايم واضح تهائي ؛ كه مولى يه مؤمن نسس ثثوتانا دل ما سمايا ؛ جه مولى ني ذات الجامعة ؛،انسس  مؤمنين  مولىْ  نا  دل  ما وسسس ؛   ته سي “هر مؤمن نو ككهر الجامعة ؛”.محبة نا علم نا سبب مؤمن نسس ككهر ما سكون انسس اطمئنان ؛.لطف ني وات ؛ كه الجامعة ما طلبة العلم نا رهائش واسطسس، جه يه سككلا نو ككهر ؛ ،يه بناوا ما اْيو،اهنو نام سيدنا محمد برهان الدين رضمساكن محمدية عناية فرمايو .يه مسكن نا entrance ثثر اْ اْية شريفة نقش ؛  كه:”ومساكن طيبة في جنات عدن”

ايم تصور لئيسس ؛ كه اْ مثل سيدنا محمد برهان الدين رض نا عمل سي واضح تهئي جائي ؛ كه دنيا،دين انسس اْخرة  نو مسكن  مؤمنين واسطسس بناوا ما اْثث ني سعي بليغ ؛.الجامعة يه سعي بليغ نو ايك عيانا معجزة ؛ بلكه فردوس جيو مدرسة ؛-مساكن طيبة نو مساكن محمدية ايك نقش مختصر ؛.

هر مؤمن نو ككهر الجامعة ؛”

* مولانانا  اْ  قول  ما  عمل  ني  توجيه  ؛  كه  هر  مؤمن اْل محمد نا  علم ني  بركة  حاصل  كرسس،جه  علم  نو  منبع  الجامعة السيفية ؛،مؤمن نو دل اْ  علم نا  منبع واسطسس ككهر  بني  جائي، جغرافية  لحاظ  سي مؤمنين كهاطط بهي  رهتا هوئي  ثثن يه اهنا  دل  سي الجامعة ما  رهسس،اهنو  روحاني  مساكن الجامعة السيفية ؛، كيوي طرح كه جه علم الجامعة ما ثثرٌهاوا ما اْوسس ؛ اهني بركة مؤمن ليتو رهسس ـــــــــ  سبق، وعظ، مدرسة نا ذريعة سي.

* يه} مثل الجامعة السيفية ني اعلى تعليم سوطط ؛، كه القراْن المجيد نو حفظ كروو، انسس اْجسس اْثث داعي الزمانط ع جه ني ذات جامعة ؛ يه مولى ني خوشي بهي يه} ؛ كه هر مؤمن نا ككهر ما ايك حافظ هوئي. تو هوسس جه مؤمن نا ككهر ما ايك حافظ هسسس يا جه ككهر ما حفظ القراْن نو عمل تهاتو هسسس ـــــــــ يه مؤمن نو ككهر الجامعة ؛.

* الجامعة السيفية ني مباني نسس  انسس خاصة مساكن محمدية نسس سيدنا محمد برهان الدين رض يه وه شاكلة  سي Architectural work كري قائم فرمايو ؛ كه الجامعة السيفية  ني باريو (windows)ما  مدهـ ماكهي نا ككهر ني design انتخاب فرماوي ؛.اهما حكمة  نا  دريا  سمايا  هوا ؛،خدا تع  قراْن مجيد  ما  مدماكهي  ني  ذكر ما ايم  فرماوسس ؛ – 

واوحى ربك   الى   النحل    ان اتخذي من الجبال  بيوتا  ومن الشجر  ومما يعرشون ،ثم كلي  من كل الثمرات فاسلكي  سبل ربك ذللا يخرج من بطونها  شراب مختلف  الوانه  فيه  شفاء  للناس  ان  في ذلك لاية   لقوم يتفكرون  “

خدا  تع  يه  مدهـ ماكهي  نسس  شرف  اْثثو  ؛ كه   اهنا  اوثثر  وحي  كيدو ؛ انسس ايم فرمان كيدو كه ثثظظارو ثثر انسس دالاؤ ثثر ثثوتانا ككهر نسس بناوسس. مدهـ ماكهي  نو  مثل  مؤمن نو ؛ ، يه  مؤمن  نسس  بهي  خدا تع  يه  وحي  سي  هداية  اْثثي  ؛، انسس ايم فرمان كيدو ؛ كه ثثوتانا ككهرو نسس بناوسس. تو سيدنا محمد  برهان الدين  اْقا  يه    الجامعة السيفية  نا  مباني   ما  مدهـ ماكهي   نا   مالا  ني  design    لئينسس  ايم  واضح  كري  ديدو   كه  جيم   مدهـ ماكهي نو ككهر هوئي ؛، تيم اْ   مؤمن (مدهـ ماكهي)  نو  ككهر  سوطط ؛ كه   الجامعة  ؛، 

مدهـ ماكهي ني خاصية يه ؛ كه يه هر ثثهول ما سي nectar  لئي نسس Pollinationنو processكرسس ؛. nectar نسس ثثوتانا ككهر ما لاوسس ؛ انسس اهنا سي عسل مصفى بنسس ؛.جه ما شفاء ؛”فيه شفاء للناس”.مدهـ ماكهي نا درميان ايك يعسوب هوئي ؛(Queen Bee)جه اهنا قد وقامة ما بيجا مدهـ ماكهي(Servant Bees)كرتا نرالو هوئي ؛.اهني طرف شوق كرتا هوا تمام مدهـ ماكهيو اْوسس ؛ ثثروانه بنسس؛.اْج نا زمان ما مدهـ ماكهي essential part of a healthy agriculture economyسي معروف ؛ ته سي اهني value ككهني ؛.

خدا تعالى يه نحل نسس سككلا كرتا ثثهلو امر ايم فرماوسس ؛ كه ثثهلسس ثثوتانو ككهر بناوسس، ته بعد ثثهلو ما سي عصارة (نيححور) ليوا جائي، انسس دباره ككهر ني طرف ولي نسس اْوسس انسس وهاطط شهد موكسس.جيم مدهـ ماكهي هر ثثهول ما سي اهنو عصارة لئي نسس  اهنا ككهر ني طرف ولسس ؛ انسس وهاطط تمام شهد جمع كرسس ؛.يه } مثل مدهـ ماكهي نو مثل مؤمن ؛،امير المؤمنين ص ع جه مولى امير النحل ؛ يعسوب المؤمنين ؛ يه  مؤمنين نسس ارشاد فرمايو ؛ كه كن كالنحلة(تميطط مدهـ ماكهي ني مثل بني جاؤ) . مؤمنين  نو محبة نو تقاضة يه ؛ ،سككلا نسس لائق ايم تهائي ؛ ،اهنو عقيدة ايم ؛كه ثثهلسس ثثوتانو ككهر بناوسس ـــــــــــ  يعني كه مؤمن كوئي بهي علم حاصل كرسس-دين نو يا دنيا نو-كوئي بهي Field ما اْككسس برهسس  تو مولى ني رزا مبارك  انسس دعاء مبارك سي اْككسس برهسس،انسس هر علم نسس مولى ني ذات سي وابسته رهي نسس حاصل كرسس، يه علم سي مولى ني محبة ،مولى ني خدمة كيم زيادة تهئي سكسس يه مد نظر راكهي نسس حاصل كرسس.كيم كه عسل نو مثل علم نو ؛ .عسل ما ميتهاس انسس شفاء  يه واسطسس هوئي ؛ كه مدهـ ماكهي هر ثثهول ما سي لئي نسس ككهر طرف ولسس ؛ انسس وهاطط  Honey Form تهائي ؛.يه } مثل مؤمنين جه علم حاصل كرسس اهنسس مولى سي وصل كري نسس مولى ني ذات سي جوري نسس حق ني تصور ليسسس تو يه علم ما اهنا كلام ما ميتهاس رهسسس انسس دل نسس شفاء ملسسس، هر علم حاصل كري نسس ثثوتانا ككهر ني طرف – مولى ني طرف ولسس تو} اهنو علم اهنسس فائدة كرسسس، ميتهاس ثثهنححاؤسسس، عسل مصفى ني حقيقة واضح تهاسسس. اْ مثل عمل هسسس تو هر مؤمن نا ككهر  ما جامعة ني بركة ثثهنححي جاسسس – جه جامعة ما مولى نا سايه ما اْثث ني رزا سي تمام علوم ثثرٌهاوا ما اْوسس ؛، انسس مولى ني وصل كروا ما اْوسس ؛.  اْ ككهني مهوتي دليل ؛ كه هر جككه مولى مولى هوئي ،مؤمنين اهنا ثثروانه هوئي ،تو شفاء انسس ميتهاس اْوتي } رهسسس. 

نحل نو اْ عمل كه ثثهلسس ككهر بناوسس ؛، ثثححهي باغ ما ثثهلو ني طرف جائي ؛ انسس دباره ككهر ني طرف ولي نسس اْوسس ؛ ـــــــــــ  اْ عمل ما ايك مؤمن نا واسطسس زندككي بسر كروا واسطسس عظيم توجيهات ؛. ثثهلو – مؤمن ويثثار كرسس يا كوئي بهي كام كرسس تو ثثهلسس اهنسس اهنو ككهر كروو جوئيسس، ككهر درست هوو لازم ؛، ايم} ككهر ما سكون انسس تمكن، اطمئنان انسس تسلي هسسس تو اهنسس ويثثار روزككار ما بهي تمكن هسسس انسس دباره ولي نسس ككهرسس اْؤسسس تو راحة انسس سكون هسسس، تو} اهني زندككي ما شهد ني مثل ميتهاس هسسس، نهيطط تو كنكاس كنكاس هسسس. بيجو –  مؤمنات ــــــــ بئيرو ثثر بهي لازم ؛ كه ثثهلسس ثثوتانا ككهر نسس سوارسس انسس سنبهالسس ، فرزندو ني تربية  انسس ثثوتانا مرد نو خيال راكهسس،  ته بعد بيجا كامو ما مشغول تهائي  – بيجا كامو سي يا علوم سي فائدة لسس، دنيا نا تجربةؤ حاصل كرسس، سوسائيتي ما لوككو ساتهسس تعلق ثثيدا كرسس، انسس دباره ثثوتانا ككهر ني طرف – فرزندو انسس ككهر دهني (شوهر) ني طرف ولي نسس اْوسس ـــــــــ  بهضضكي نه جائي ، تو يه بئيرو نسس شهد ني مثل ميتهاس انسس لذة محسوس تهاسسس. مثلاً  – بئيرو تعليم لسس انسس ته بعد ككهر نه سنبهالسس انسس job  كرسس تو يه  ككهر ني طرف ولوو نتهي، عمل برابر نتهي، مدهـ  ماكهي نو عمل نتهي، مؤمن نو عمل نتهي.

مولانا محمد برهان الدين اْقا رض  ايك  بيان ما نحل نسس مؤمن نا ساتهسس سركهامني كري نسس، نحل ني صفة سي مؤمن ني صفة بيان كرتا هوا    اْمثل  فرماوسس ؛:-

”   مؤمنين ني جماعة ! اميرالمؤمنين  اميرالنحل – نحل ني صفة كرتا هوا  اْثث نا غلامو  نسس وصية فرماوسس  ؛  “كُن كالنحلة ”  اسس مرد مؤمن  تميطط  مدهـ ماكهي  ني مثل  بنو  جه مدهـ ماكهي  ني  خوبي  سوطط ؛ كه  ” تأكل طيبا ”  كه  يه كوئي ححيز غذاء  ليسسس تو “ثثاك غذاء ”  ليسسس.”  فان وضعت  وضعت طيبا  ” – نحل  مدهـ ماكهي  كوئي  ححيز  وضع كرسسس،منهـ  سي نكالسسس تو يه  بهي  اهؤو  ثثاك هسسس كه  جه  سي  سككلا نسس  شفاء  تهئي جاسسس ، جيم خدا  يه فرمايو  -” يخرج من بطونها   شراب  مختلف  الوانه  فيه شفاء  للناس ” – ته بعد  اميرالمؤمنين  نحل ني صفة بيان كرتا هوا فرماوسس ؛ ” وقفت  ولم تكسر  ولم تفسد ”   كه مدهـ ماكهي   ني ايك صفة يه بهي ؛ كه  يه جه بهي  درخت نا دٌالا  ثثر  يا ثثته  ثثر يا  ثثهولو  ثثر جئي  نسس بيضضهسسس تو  كوئي وقت  اهنسس خراب  نظظيطط كرسس،ضضورسسس نظظيطط بلكه اهما سي فائدة ليسسس،مؤمنين  تميطط اميرالنحل  نا غلامو ححهو، طلبة العلم  طيب امام  نا تميطط غلامو  ححهو  تو تمنسس اْج ميطط كظظوطط ححهوطط ،هر ايك مؤمن مؤمنة  نسس ،هر خدمة ككذار  نسس، هر طالب علم  نسس كظظوطط ححهوطط كه   ” كن كالنحلة  تأكل  طيبا” – اسس طيب  امام نا غلامو  تميطط جه بهي تناول كرو  ،غذاء لو  يه ثثاك هوئي ،اهما طيب  امام انسس  اْثثنا دعاة كرام ني محبة  انسس اخلاص  ني  طيب  هوئي، تميطط بيان كرو ،لوككو نا درميان  وات كرو ،عمل  كرو يه سككلو ثثاك هوئي ،اهؤو بيان كرو  ،اخلاص انسس صفاء  ني خوشبو  اهما سي مظظكتي  هوئي  انسس  يه بيان  سي دلو  نسس  شفاء  تهئي جائي ،تمارا عمل  اهوا  هوئي  كه يه عمل  سي هداية  ني روشني ملي جائي.”

مؤمن نا كلام  ما هر  خدمة ككذار  انسس طلبة العلم  نا كلام  ما هميشه  شهد  –  عسل  ني مثل  حلاوة  انسس  ميضضهاس  هوئي، شمع  -موم ني مثل  بيجا نسس  روشني  اْثثسس  اهوي  سككلا  ني واتو  هوئي  انسس   عمل هوئي  ، اْ  سككلو  كيوارسس  تهائي كه  دلو ما  اخلاص  انسس  صفاء  هوئي تو} .

هوسس  مدماكهي  ني  جه  اْخري صفة ؛ يه  سوطط  كه  مدهـ ماكهي  جه  جككه  بيضضهسسس  وهاطط  فساد  نظظيطط  كرسس  انسس  جه  ححيز  ثثر جئي  نسس  بيضضهسسس  اهنسس  كوئي  نقصان  كري  نسس ضضورٌسسس نظظيطط،جيم  بيجا  كتناك  جه حشرات  جانورو  هوئي ؛  اهني عادة هوئي ؛،جيم  ديمك لاكرٌا  نسس  ختم} كري دسس ؛.مباني  نسس  كمزور  كري ناكهسس ؛، تارسس  مؤمنين  ثثر  ، دعوة الحق  نا هر خدمة ككذار  ثثر ،   طلبة العلم ثثر  اْصفة  مطابق عمل لازم ؛ كه  جه  جككه ما ،جه ادارة ما خدمة كرسس  جه ني  خدمة كرسس  اهني مصلحة  هميشه مدنظر راكهسس،اهؤو كوئي  عمل نه كرسس  جه  سي  دعوة  ني دعوة نا دهني ،دعوة نا ادارة  نسس  نقصان تهائي.

*امير المؤمنين ص ع جه يعسوب المؤمنين ؛ يه مؤمنين نو مثل 3 ححيز سي  فرماوسس ؛ كه مؤمن نو مثل:

1-ثثاني نو مثل ؛ جه هر ححيز واسطسس حياتي نو سبب ؛.

2-شجرة نو مثل ؛ جه نو اصل ثابت ؛ انسس فروع(branches)بلند ؛انسس شجرة ثثر ككهنا ثثهلو ؛.

3-نحلة(Honey Bee) نو مثل ؛ جه هر ثثهل ثثهول جهار ثثان ما سي تناول كرسس ؛ انسس هر ححهوتا مهوتا نسس ميتهو  (يعني شهد /عسل)جمارسس ؛.

امير المؤمنين نا اْ كلام ما غور كرئيسس تو معلوم ثثرهسس ؛ كه تينسس ححيز جه اْثث يه ذكر فرماوي –ثثاني،شجرة،نحل –اهنو تعلق اْسمان سي ؛ انسس يه } مثل ايك بيجا سي بهي ؛.ثثاني اْسمان سي ورسسس ؛ زمين ني طرف جه نا سبب زمين سرسبز تهائي ؛ زندا تهائي ؛،انسس جهار ثثان اككسس ؛.شجرة زمين سي اهنو اصل نكلسس ؛ انسس اوثثر اْسمان ني طرف بلند تهائي ؛،اونححائي نسس حاصل كرسس ؛. نحلة سوطط كرسس ؛ كه اهنو مالو جهار نا اونححائي ثثر بناوسس ؛ انسس اْسمان ما اهني بسس ثثانكهـ   سي سير كرسس ؛ .

امير المؤمنين  يه اْ تينسس ححيز ما ايك ايك خاصية  بيان كيدي ؛ كه ثثاني جه نا سي حياة ملسس ؛،شجرة جه ثابت رهسس ؛،انسس نحلة جه هر  ثثهل ثثهول جهار ثثان ما سي تناول كرسس ؛ انسس عسل بناوسس ؛. اْ تينسس ححيز نسس امير المؤمنين ص ع يه مؤمن سي جورو اهنو مثل بيان كيدو؛،تو مؤمن نو تعلق  هميشة وه اولياء الله ص ع سي ؛ جه سككلانبوة،رسالة،وصاية،امامة نا  اْسمان ما بلند ؛.وه دعاة مطلقين رض سي ؛ جه سككلا اطلاق ،اشراق ،تائيد انسس الهام سي محظوظين ؛.مؤمنين اولياء الله ص عنا علم نا ثثاني سي جاوداني  حياتي حاصل كرسس ؛ انسس يه سككلا ني محبة ما   اتنا راسخ ؛.ثابت قدم ؛ كه  يه محبة نسس دنيا نو ككرم ثثون اثر نهيطط كرتو.انسس جيم سابق ذكر تهئي كه مؤمنين اْ برهاني دور ما اْ سيفي دور ما  ،سككلا ني عزة اتني بلند تهئي ؛ كه دنيا ما جهاطط كهاطط وسسس ؛،كوئي بهي شعبة ما هوئي ؛ مككر سككلا  برهان الدين مولى،سيف الدين مولى نا تابعين سي اولكهائي ؛.مؤمن كتني بهي اونححائي حاصل كرسس مككر ايم تصور لسس ؛ كه اْ بلندي نو سبب منسس مارا مولى ني دعاء نا طفيل ما حاصل تهيو ؛.جهاطط كهاطط Education  لسس، علم حاصل كرسس تو يه علم اهنا واسطسس مولى ني رزا انسس نظرة نا سبب ،دل نا واسطسس  ثثاك   غذاء بنسس ؛.فيه شفاء للناس ني حقيقة اْ موالي كرام ص ع نا سبب معلوم ثثرسس ؛.مولاناعلي  يه   مؤمن ني  صفة ،  ثثاني  ، جهارٌ   انسس   مدهـ ماكهي  سي   كري   نسس  مؤمن نسس   تين  خصلة  بخشسس ؛، حياة ،ثبات ، انسس     فكرة  صحيحة نا سبب هر ححيز ما ميتهاس انسس شفاء.

 اْ  مضمون نا اندر امير المؤمنينص ع جه امير النحل ؛،يعسوب المؤمنين بلكه يعسوب الدين ؛ اهنا كلام ني روشني ما انسس سيدنا عالي قدر مفضل مولىطع يه العشرة المباركة ما  برهان الدين اْقارض ني شان ما وانهار من عسل مصفى ني اْية كريمة نسس وصل كيدي ؛ ، اهنا سي استبصار كرتا هوا انسس اهما مدهـ ماكهي نا ككهر ني خوبي انسس اهني زندككي نو طريقة ديكهتا هوا نحل انسس عسلمتعلق ذكر كرئيسس،خدا تع اْ تمام علم وحكمة نا وارث ، امير النحل نا داعي،جه مولى نو نام شفاء ؛-عالي مقام ؛-عالي قدر مفضل ؛- اهني عمر شريف نسس قيامة نا دن لكك دراز كرجو .اْمين.

رسالة اخوان الصفاء ما امام احمد المستور ص ع رسالة الحيوانات ما نحل ني ذكر فرماوي ؛،اهنا سي استفادة كري نسس مؤمن  نسس اهما جه توجيه ملسس ؛ اهني ذكر كرئيسس.امام احمد المستور فرماوسس ؛ كه:

 • نحل ني خصلتو ما نيك اخلاق ني ككهني مثالو موجود؛ ، اهما تواضع ، فرمان برداري، ثثرهيزككاري، امانة داري؛، انسس اهني خصلتو ما حقد انسس حسد نتهي.جه حشرات ما اْ مثل ني بد اخلاق موجود هوئي تو وهاطط خدا ني وحي كيم نازل تهائي؟، نحل ما بد اخلاقي نتهي ته سي نحل نا اوثثر خدا وحي اتارسس ؛. يه }مثل مؤمنين جه ما اْمثل نا نيك اخلاق موجود ؛، بد اخلاق سي يه ثثاك ؛، تو توفيق انسس تائيد ني بركات نو نصيب يه مؤمن نسس حاصل تهائي ؛.
 • نحل هميشه ثثوتانا كام ما ج مشغول رهـسس ؛، انككريزي ما ايك محاورة ؛ كهAs busy as a honey bee. امير المؤمنين ص ع يه مؤمن ني صفة ما ايم فرمايو كه : “المؤمن مشغول وقته” ، مؤمن هميشه اهنو وقت مشغول ؛، يه هميشه خدا ني بندككي ما ، تسبيح انـسس  عبادة ما مشغول رهسس ؛، شريعة مطابق هر كام كروو يه مؤمن ني عبادة} ؛.
 • “ثم كلي من كل الثمرات”(هر ثثهل ما سي تناول كرو) نا ارشاد مطابق هميشه ثثهولو   انسس   ثثهلو   سي اهنا عصرة (nectar) نــسس لسس ؛، مككر يه اهنا عمل سي ثثهل ثثهول نسس نقصان ثثهنححاؤتو نتهي ، ثثهل ثثهول ني بهاء انسس بهجة  اهنا حال ثثر باقي راكهسس ؛.  ايجمثل – مؤمن ني صفة ما بعض الصالحين يه كهيو ؛كه “المؤمن من آمن الناس بوائقه وامنت جوائحه”مؤمن اهنا عمل سي كوئي دن كوئي نـسس  ايذاء ديتو نتهي يه تو هر ايك ساتهــسس بهتر سلوك راكهسس ؛.دنيا نا هر علوم ما نظر كرسس ؛انـسس  اهما سي جه حق ني وات هوئي ته بهي لسس ؛انــسس هميشه آخرة نا توشه ني فكر ما رهسس؛.
 • ته بعد نحل نسس خدا نو امر ؛ كه “فاسلكي سبل ربك ذللا” – كه تمارا رب نا راسته ما تواضع نا ساتهسس ححلو. ايجمثل مؤمن نو وتيرة ؛، كه هميشه خدا نا واسطسس تواضع كروو، داعي الزمانط ع نا واسطسس تواضع كروو، دعوة نا حدود انسس خدمة ككذارو واسطسس تواضع كروو، رزا نا صاحب واسطسس تواضع كروو، جه نا نزديك سي علم حاصل كرسس ؛ اهنا واسطسس تواضع كروو، انسس هر ايك ادنى مؤمن انسس مؤمنة سي تواضع سي ثثيش اْوو – يه مؤمن ني خصلة ؛، اهما} مؤمن ني عزة انسس بلندي ؛. الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدين رض ايك بيان ما فرماوسس ؛:” اْقرآن ما آية؛ كه سككلا ثمرات ما سي غذاء لئي نــسس رب نا سبل ما ، راسته ما ، خضوع ، خشوع نا ساتهـ داخل تهاوانو امر نحل نسس ؛.”فاسلكي سبل ربك ذللا”،تو مؤمنين واسطــسس خدا انسس  خدا نا اولياء نا نزديك خضوع انـسس خشوع انسس  تذلل ما عين عزة؛.”
 • نحل هميشه اهنا امير – يعسوب (queen) نسس follow  تهائي ؛، تباعة كرسس ؛ انسس طاعة كرسس ؛، اهني غلامي ما رهسس ؛، اهني غلامي سي ناز كرسس ؛، انسس ايم جانسس ؛ كه اهني غلامي ما} حرية ؛، حيوة انسس ثثاك زندككي؛، بقاء ؛ . اْجسس ــــــــ   عالم ما عصر حاضر ما آراء انـسس افكار نو طوفان modern science & technology  نا نام سي موجزن ؛، انسان حرية نو دعوى كر  سس ؛ انـسس technology ني غلامي نو طوق ثثهني رهيو ؛، من ككهرت واتو سي ككناهو ني زنجيرو ما ثثهسي رهيو ؛. توحيد ني حرية نا بدل الحاد انـسس كفر نا جنككل ما جكرائي ككيو ؛، يه دنيا جه دار الكون والفساد؛ اهما مشغول رهي ابد ني زندككي سوطط ؛ اهنا سي غافل ؛، عقلمندي نو دعوى كرسس ؛ مككر بالحقيقة جه عقل ني واتو ؛ اهنا سي دور تهاتو جئي رهيو؛. اْ مثل نا ته و  بالائي نا زمان ما حق نا داعي مؤمن نـسس مدينة فاضلة روحانية نا حصن حصين – محفوظ قلعة  ما  وساوسس ؛، عقيدة ما اهنـسس ثبات ، جلاء (روشني) انسس  مضبوطي عطاء فرماوسس؛. آل محمد صلع نا علم سي اهنـسس سير انـسس  سيراب كرسس ؛، دنيا ما حيوة طيبة بسر كرتا سكهاوسس ؛ انـسس اهنا ساتهـسس معاد نو توشه حاصل كرتو رهـسس؛.يه بالحقيقة نحل نو مثل؛.امير النحل ني ولاية انـسس محبة نا سبب اهني تباعة نا سبب ، آل محمد صلع نا علم ني بركات جه اهني طرف ثثهنححسس؛اهنا سبب يه مؤمن جه بهي حاصل كرسس ؛يه عسل ني مثل؛.
 • نحل جه وقت ثثهلو ما سي لذة ليدا بعد ثثوتانا مالا ما داخل تهاوا نو اراده كرسس ؛ته وقت يه ايك قسم نو عمل كرسس ؛، جه نا سبب بيجا تمام نحل نــسس ايم خبر تهائي؛ كه اْ رس نو مصدر كهاطط ؛ انــسس كئي جانب ما باغ انـسس ثثهولو  ؛. نحل نا اْعمل سي   اهما جه عزم ، نشاط ، علو الهمة(بلند همة) ؛  ته ظاهر تهائي ؛، انــسس اْثثس  ما جه تعاون ؛ يه واضح تهائي؛. مؤمن نــسس جه وقت علم حاصل كروا ما يا كوئي خدمة ما لذة حاصل تهائي ؛ تو اهنو عزم ، نشاط انـسس بلند همة زيادة تهائي ؛ انسس حق نا صاحب واسطـسس  تفادي نو جذبه زيادة تهائي؛، انسس يه مؤمن اهنا بهائيو بيسرا مؤمنين نسس يه علم انسس يه خدمة ني طرف دلالة بتاوسس ؛، راسته بتاوسس ؛. ظاهر ما بهي ديكهوطط ؛ كه ايك مؤمن مولى نا ديدار كري نسس اْؤسسس تو بيسرا مؤمنين نسس كهسسس كه جاؤ – يهاطط سي جاؤ انسس ديدار كري اْؤ، كوئي كربلاء جاسسس يا عشرة مباركة مولى نا ساتهـ  كرسسس تو بيسرا مؤمنين نسس اهني ذكرو كري نسس شوق بتاؤسسس. اْ مثل كروو نحل نو عمل ؛، مؤمن نو عمل ؛.
 • نحل ني اْشان ني بلند صفات نا سبب اهنا مالا ما سي شهد نكالوا نا بعد جه موم بححسس ؛يه بهي انسان نـسس شمع بني نـسس روشن تهئي نـسس  نور عطاء كرسس ؛، موم ضائع نتهي تهاتو. ايجمثل مؤمن نا اعمال يه كوئي دن ضائع تهاتا نتهي ، مؤمن يه شان نا هوئي كه مؤمن سي بيسرا لوككو نسس فائدة} ملتو رهسس، مؤمن نا هر عمل سي، قول سي، بلكه هر ححيز سي بيسرا نسس فائدة ملسس، مؤمن ني خاموشي سي بهي فائدة ملسس، حتى كه  بيسرا لوككو اهنــسس ديكهي نـسس  عمل كرسس ، اهنا سي بركة لــسس.  نحل انسس  اهنا عمل سي انسان نـسس اخلاق رضية ، سجايا حميدة ني تعليم ، علم الهندسة (geometry) ني توجيه انــسس يه مثل ني بيجي خصال واسطـسس هداية ملــسس ؛انسس عقل نسس نور ملسس ؛.امير النحل انسس اهنا داعي نا سبب نحل ـــــ  مؤمن نسس بركة ملسس ؛، امير النحل انسس اهنا داعي نا سبب نحل ــــ  مؤمن ني بقاء؛.
 • هوسس آخر ما اْسككلا عمل كري نـسس نحل سوطط كرسس ؛ كه “يخرج من بطونها شراب مختلف الوانها” ايك شراب اهنا بطون (ثثيت) ما سي نكالـسس ؛، يه شراب ني بركة سوطط ؛ كه-“فيه شفاء للناس”.انسس يه شراب سوطط ؛كه : عسل (شهد). امير النحل – داعي الزمان ني رزا انسس دعاء ني بركة سي مؤمن نا هر عمل ما شفاء ؛، كيم كه اهنا عمل قبول ؛، انسس جه مولى امير النحل ؛ اهنا هر عمل ما، هر قول ما، هر ححيز ما شفاء ؛، اْثثني ثثهونك ما اْثثني فقط نظر ما بهي شفاء ؛.

 اْج دنيا ما اطباء -داكضضرو بهي عسل ني اْ صفة كه “فيه شفاء للناس”  – شهد ما شفاء ؛ اهنو اقرار كرسس؛. اْج نا زمان ما doctors and science يه اهنا research سي شهد نا فوائدذكر  كيدا ؛ يه اْ مثل سي ؛:

* Honey can cure more than 100 diseases.

*شهد نسس روزانه تناول كروا سي constipation ني بيماري دور تهائي ؛.

*Coughs and sour throat دور تهائي ؛.

* شهد نسس ككرم دودهـ ما ملاوا سي اْ مثل ني بيماري دور تهائي ؛.diarrhea and dysentery  سي relief ملسس ؛.

*شهد ثثاني ما  anti bacterial properties موجود ؛.ته سي هر روز فجر ما ككرم ثثاني ما ثثيوو ككهنو مفيد ؛.

*شهد تناول كروا سي خون صاف تهائي ؛.يه } مثل blood circulation بهتر تهائي ؛.ككرم ثثاني ما شهد ليوا سي شهد ايك شاكلة نو energy booster طريقة بهي استعمال تهائي ؛.

*شهد ما antiseptic properties ؛ جه نا سبب ulcer/burns/surgical woundsسي شفاء ملسس ؛.

*شهد سي  ككهني اْساني سي هضم تهئي جائي ؛ جه نا سبب kidney   انسس intestine بهتر طريقة سي function كري سكسس ؛.

*وزن نسس كم كروا واسطسس شهد ككهنو مفيد ؛.low fat content   اهما ؛.

*دل ني بيماري كم كرسس ؛.

*شهد نا اندر قسم قسم نا minerals انسس protein/calciumموجود ؛.بعض اْ مثل سي ؛:

                Honey is composed of sugars like glucose and fructose and minerals like magnesium, potassium, calcium, sodium chlorine, sulphur, iron and phosphate. It contains vitamins B1, B2, C, B6, B5 and B3 all of which change according to the qualities of the nectar and pollen. Besides the above, copper, iodine, and zinc exist in it in small quantities. Several kinds of hormones are also present in it.

*شهد يه } مثل انسان ني ححامري انسس بال نسس moist كرسس ؛.olive oil ساتهسس شهد ليوا سي  يه good conditioner بنسس ؛.

* يه } مثل نمبو ما ليوا سي visceral fat كم تهائي ؛.

*شهد انسس كلونجي نسس ساتهسس ليوا  نو امر اْقا مولى طع يه ككهنا ورسو ثثهلسس مؤمنين نسس فرمايو ؛، رسول الله يه تو 1400 ورس ثثهلسس فرمايو تهو، هوسس مولىط ع ني بركة نا سبب مؤمنين ني عادة ما اْوي ككيو ؛.اْ بيوسس ساتهسس ليوو يه best antioxidant ؛ ايم prove  تهيو ؛.

*سيدنا عالي قدر مفضل مولىطع يه nagarmothaنا واسطسس ايم فرمايو تهو كه يه ياداشت نسس تيز كرسس ؛. عصر حاضر نا باحثين يه جانورو نا اوثثر شهد انسس nagarmotha  نو formula   بناوي نسس experiment كيدو.جه نا سي ثابت تهيو كه حقيقة ما ككهنا كم هفته ما positive results   قوة حافظة ما ديكهائي ؛. (bhadra) nagarmotha   –   اْ  nagarmotha   نسس   زعفران   انسس   شظظد  نا  ساتهسس   ملاوي   نسس   فجرسس ناشته  ثثظظلا  ليوا  سي  يادداشت   تيز  تهائي ؛،

الداعي الاجل  سيدنا مفضل  سيف الدين اْقا ط ع  يه  اْ  سال  عشرة مباركة ني  ايك  وعظ  ما  شهد  نا   فوائد  ني  اْ  مثل  ذكر  فرماوي  –

” دنيا نا باحثين  ذكر كرسس  ؛ كه شظظد  نا  ككهنا فوائد ؛،شظظد نا  سبب heart diseasesسي  prevention  ؛، شظظدهر عمر واسطسس  اححهو ؛،allergy  هوئي  انسس  شظظد  ثثئيسس تو  اهنسس شفاء ملسس ؛،A common theory is  that honey acts like  a natural vaccine

Natural energy  واسطسس  شظظد ككهنو مفيد ؛،دماغ  نسس calcium ني ضرورة  ؛ تاكه  decisions  برابر لئي سكسس ،تو شظظد memory   نسس   boost  كرسس ؛، Cough –  بلغم   انسس  بلغم ني  بيماري سي  شظظد شفاء  اْثثسس ؛،نيند نه اْ ؤتي  هوئي  تو شظظد ثثيوو  جوئيسس،wounds  انسس  burns  نو  بهي علاج شظظد سي  تهائي ؛ ،كيم  كه –Honey is a natural antibiotic that  can act both internally and externally.     حامل  بئير اؤ  واسطسس  بهي عسل  ككهنو مفيد ؛، ايجمثل  جه ماطط  فرزند  نسس  دودهـ  ثثلاوسس  اهنسس  بهي عسل  تناول  كروو  جوئيسس، دانت   اُككوا   واسطسس  بهي شظظد  فائدة كرسس ؛،اْنكهـ   ني  ديكهوا ني قوة  بهي شظظد مضبوط  كرسس ؛. جه لوككو نا بال  كهري  جاتا  هوئي  يه بهي  شظظد ثثيئسس  تو  اهنسس  شفاء  تهئي جائي  ؛، بححه ؤ   نا ككهنا  امراض  نو علاج  شظظد نا سبب  ؛، يه مثل  شظظد  نا  ككهنا  فوائد ؛.”

حضور اعلىْ ط  ع يه  اْبيان ما  جه  بيماريو ني ذكر فرماوي ؛ اهما  شظظد  نا  نسخةؤ   اْ  مثل  ؛ :-

 1. حامل بئيرو   اهنا  حمل نا دوران  هر  روز     15  ككرام  شظظد   دن  ما  بسس  وقت   ككرم  ثثاني  ساتهسس  لسس  تو  حمل  نا  دوران ني ،  انسس  وضع الحمل   ني  مشاكل   دور  تهائي ؛،
 2. Arthritis –    هر  روز  فجرسس  انسس  راتسس    ايك  ككلاس   ككرم  ثثاني  ما   ايك   Tea spoon    شظظد نا  ساتهسس  Cinnamon    (  دال ححيني  )  نسس   ملاوي  نسس  مسلسل  ليوا  سي  اْ  بيماري  دور  تهائي ؛،
 3. Cholesterol –   2  Tea spoon    شظظد  نسس    3    Tea spoon   دال  ححيني   ساتهـ   16  ounce    ثثاني   ما  جه    ما  green tea   ملاوي هوئي،كوئي   لسس  تو  2  كلاك  10%   Cholesterol     كم   تهئي  جائي ؛ ،
 4. 2 Tea spoon      شظظد  ما     ¼Tea spoon    دالححيني   ملاوي  ككرم  ثثاني  ما  مسلسل   3  دن  ليوا  سي  سردي  ،   زكام ، بلغم   دور  تهائي ؛،
 5. Heart نا  مريض   نسس  Attack   نه  اْ  وسس   انسس   Blockage    ختم  تهائي   يه  واسطسس    شظظد  انسس  دال ححيني   نا  ثثاودر    نسس  ملاوي   اهنو  Past   بناوي    ككظظوطط   ني  روضضي  ثثر  يا  Wheat bread    ثثر   لككاوي  نسس  ناشته  ما  كهاوا   سي    فائدة  تهائي ؛، ايجمثل  ثثيضض  ما درد   هوئي  ،  بدحضمي   هوئي   ،يا  Gastric     ثثروبلم  هوئي   اهما  بهي  فائدة  تهائي ؛،  انسس    شظظد  انسس  دال ححيني ليوا  سي  جسم نو  immune  power    زيادة  تهائي ؛، انسس  Bacteria    انسس  viruses    سي   بححي   سكائي   ؛ ،انسس   جمن  نا قبل   شظظد  انسس  دال ححيني  ليوا  سي  جمن  هضم  تهائي  ؛  انسس   Heavy   جمن  نقصان  نتهي  كرتو  ،
 6. فجرسس ناشته  سي  ايك  كلاك  قبل   انسس  راتسس  سوا  سي  ايك  كلاك  قبل    شظظد  انسس   دال ححيني  نا  ثثاودر  نسس   ثثاني  ملا ملاوي   تهورو  Boil    كرسس    انسس    اهنسس   ثثيوا  سي  وزن  كم  تهائي ؛،انسس   ححربي  كم  تهائي ؛، Fat  –  Reduce   تهائي    ؛،
 7. كوئي نسس   Flue    انسس   Influenza    نو  بخار   هوئي    اهما  بهي  اْ  مثل  شظظد  انسس دال ححيني  نا  ثثاودر  نسس   ثثاني  ما ملاوي   تهورو  Boil    كرسس    انسس    اهنسس   ثثيوا  سي  فائدة  تهائي  ؛،
 8. جسم ثثر  دانا     يا  pimples    هوئي تو     3   table spoon    شظظد  نا  ساتهـ    1   table spoon    دال ححيني   ملاوي   نسس   ثثيسضض   بناوي    دانا  ثثر  لككاوي  راتسس   سوئي  جائي،انسس  فجرسس   ككرم  ثثاني  سي  دهوئي   لسس ،  Skin   ثثر  كوئي  زخم  لاككو  هوئي   يا  infection    تهيو  هوئي    اهما  بهي    اْج   مثل  عمل  كرسس  ،
 9. جسم ما  قوة ،  نشاط  انسس    قوة  باءة    زيادة  كروا  واسطسس   فجرسس   ناشته  ثثظظلا    انسس  دوثثهرسس    جمن  قبل    ايكك  table spoon   شظظد   ساتهسس  ايك    table spoon   دال ححيني   ككرم  ثثاني  ما  ملاوي    boil    كري   نسس   ثثييئسس   تو  ككهنو  فائدة  تهائي   ؛،
 10. Cancer – هدي   انسس  ثثيضض   نا  cancer    واسطسس   3  مهينه  لكك  مسلسل    دال ححيني  انسس  شهد   اوثثر  لكها  مطابق   ليوا   سي   ككهنو  فائدة  تهائي ؛،
 11. شظظد 31 ml.   انسس    juiceginger    ( ادرك )      روز  فجرسس   نهارمنهـ      ليوا   سي  colon cancer   انسس    intestine   نو  cancer   دور   تهائي  ؛،

حضور اعلىْ ط ع  يه  وعظ  مبارك  ما  اهني  ذكر  فرماوي  كه  شظظد  سي   cancer  دور  تهائي ؛،ته}  عرصه  ما  اميريكا  ما  Asia Cancer Pacific Cancer Research Institute    يه    ايك  ككهني   مهوضضي  research    نا  بعد    scientific   طور   ثثر   ايم  ثابت  كيدو  كه  شظظد  سي  cancer  دور  تهائي ؛،

 1. راتسس سوتي  وقت  شظظد  نا  ساتهسس   اخروضض   نو  ثثاودر  ملاوي  ليوا  سي   نينيد  برابر  اْوسس   ؛ ،انسس  فجرسس   ناشته  قبل  شظظد  نا  ساتهسس    اخروضض  نو  ثثاودر  ليوا  سي  يادداشت  تيز  تهائي  ؛،خاصة   اْ  نسخه  بححاؤ  واسطسس  ككهنو  مفيد  ؛،
 2. رسول الله صلع    نسس  كوئي  يه  سؤال  كيدو   كه  مارا   بهائي  نسس   loose motion     ؛   تو  سوطط  كرسس  ؟  تو  اْثثيه  اهنسس  فرمايو   كه    اهنسس   شظظد  ثثلاو   تو  اهنسس  فائدة  تهاسسس،
 3. كوئي نسس ثثتهري (stone) ني بيماري هوئي يا ثثيشاب رُكي نسس اْؤتي هوئي يا بئيرو نسس حيض رُكي نسس اْؤتو هوئي انسس دودهـ  رُكي نسس اْؤتو هوئي تو ــــــــــــ  كلونجي (شونيز)  نسس ثثيسي نسس ثثاؤدر بناوسس انسس شهد ساتهسس ملاوي نسس معجون بناوسس، انسس فجرسس ايك tea spoon   ككرم ثثاني ساتهسس لسس.

دنيا ما مشهور قسم نا شهد جه سيدنا مفضل سيف الدين اْقا  طع يه ذكر فرماوي ؛ يه اْ مثل سي ؛:-

 • سدر (sidr honey)–يمن،اْ شهد دنيا نو most expensive شهد ؛.ثثورا ورس ما بسس وقت } harvestتهائي ؛.سيدنا مفضل سيف الدين طع سدر ني اهمية بتاؤتا هوا سيدنا طاهر سيف الدين رض ني بيت ثثرهي كه:

قم واخرج لك كنزا  *  تحت ذا السدر دفينا

 • Beach honey dew –Switzerland –اْ شهد rich in minerals ؛ انسس اهما complex sugars موجود ؛.
 • Manuka honey-Switzerland-اْ شهد dark golden هوئي ؛.اهنا سواد ما ككهنو richness ؛.انسس خاص internally for stomach and externally for burns واسطسس استعمال تهائي ؛.
 • عُمان ما bee keepers يه تمام دنيا نا ratio مطابق ايك حد لكك شهد انسس bee colonyنسس ككهنو منظم راكهو ؛ .Traditional and modern method of bee keeping عُمان ما تهائي ؛
 • شهد نسس جهاطط produce كروا ما اْوسس ؛  ته سبب يه شهد يه جككه سي بهي مشهور تهائي ؛،جيم longan honey (Thailand)،
 • ككهنا شهد اهنا رنكك سي يا سواد سي اولكهوا ما اْوسس ؛ جيم ككهنا fruits نا نام سي مثلا:- avocado، blossom honey، blue berry honey.كئينك شهد جه ثثهل ثثهول سي نحل اهنسس  لسس ؛ اهنا سي مشهور تهائي ؛مثلا:sunflower honey.

اْ شاكلة ثثر شهد ني اقسام انسس فوائد ني مختصر ذكر كري نسس خدا تع نو قول كه-“كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا” ني حقيقة معلوم تهائي ؛.شهد انسان ناواسطسسnature نو ككهنو مهوتو gift ؛  ايم احساس تهئي جائي ؛.

مدهـ ماكهي  قسم قسم ني غذاء لسس ؛، مككر نكالسس سوطط ؛ كه عسل – شهد.يه} مثل مؤمنين ني سيما ؛ كه  دنيا ما جهاطط كهاطط وستا هوئي ؛ مككر مولى ني محبة ما سككلا ايك تهئي نسس رهسس ؛.لباس ايك،رهن سهن ايك،زبان ايك،ثقافة ايك، كيم كه يه سككلا نا مولى ايك ؛.خدا تع هميشة اْ مثل سي مؤمنين نا شمل نسس مولى ني محبة ما جمع راكهسس، انسس يه مولى ني عمر نسس دراز كرسس.

قراْن  مجيد  ما    خدا تع  يه  ايم  ذكر  فرماوي  ؛ كه  جنة  ما   4   قسم  ني  انهار  ؛ . ايك – ثثاني  ني  انهار ، بيجي – دودهـ  ني  انهار، تيجي – شراب  ني  انهار، ححوتهي – شظظد  ني  انهار. دعوة هادية  نا  كتب  ما  ايم  بيان  ؛  كه  : –

 • صاحب الرسائل   مولانا  امام  احمد المستور   ص ع  نو  علم    ثثاني   ني  انهار  ني  مثل  ؛،
 • الداعي الاجل سيدنا مولانا  القاضي النعمان قس  نو  علم  دودهـ  ني  انهار  ني   مثل  ؛،
 • الداعي الاجل الاعلى با ب الابواب  سيدنا المؤيد الشيرازي  نو  علم  ثثاكيزة  شراب  ني  مثل  ؛،
 • الداعي الاجل العلامة باب الابواب   سيدنا احمد حميد الدين الكرماني  نو  علم  عسل  مصفى  ني  انهار  ني  مثل  ؛،

الدعي الاجل الاعلى  العلامة النحرير  سيدنا طاهر سيف الدين رض  يه    اْثثني  ايك  وعظ  ما  قراْن مجيد  ني  اْ   اْية  ني  توجيهات   بيان  فرماوي –جه  ما   هر  ايك  نهر   نسس   ايك  ايك  داعي  نا  اوثثر   وصل  كيدي ؛،

 • ثثاني ني   نهر   سيدنا ذوئب  رض
 • دودهـ ني   نهر   سيدنا  ابراهيم  رض 
 • شراب ني  نهر   سيدنا  حاتم  بن  ابراهيم رض
 • عسل مصفى  ني   نهر  سيدنا  علي بن  حاتم  رض

اْ  مثل   سي  4  انهار    نسس  4 – 4   دعاة  نا  اوثثر  وصل  كرتا  هوا     52   ما   داعي  سيدنا محمد برهان الدين رض  ني  ذكر  ما  ايم  فرمايو كه  بهائي محمد برهان الدين   عسل مصفى ؛، دعاة نا  صفوة ؛، انسس  زبدة  ؛،مارا  منصوص ؛، اهنا  نام ما}  شيريني   ؛.

الداعي الاجل سيدنا طاهر سيف الدينرض امير المؤمنين ص ع ني شان ما  فرماوسس ؛:-

امير النحل غيث المحل غوث   *   الولي على الاعادي ليث غاب

(مولانا عليص ع امير النحل ؛،مدماكهي نا سردار ؛،رحمة نا وادل ؛،مؤمنين نا سهارا ؛ انسس دشمنو ثثر شير ني مثل ؛)

امير النحل انسس يعسوب الدين مولانا عليع م نا داعي سيدنا محمد برهان الدين اْقارض  يه شان ما ظاهر تهيا. مؤمنين نو مثل مد ماكهي نو ؛ جه تاكل طيبا وتضع طيبا، مؤمن نو input   انسس output  بيوسس ثثاك ؛ كيم كه يه اهنا امير – امير المؤمنين نا داعي نا حكم سي هر عمل كرسس ؛.مؤمنين نا امير برهان الدين اْقارض عجب شان نا يعسوب بني نسس اْيا كه  مؤمنين ثثروانه وار اْثث نا ححو طرف ححهثثلاتا تها.برهان الدين اْقارض وه رحمة نا وادل تها جه نسس ديكهي نسس اْسمان نا وادلو ورسي جاتا،Rainmaker نا نام سي دنيا نا لوككو اْثث نسس اولكهتا تها،مؤمنين نا سهارا تها انسس اْجسس بهي ؛،جيم سيدنا مفضل سيف الدينطع يه معنى نسس اداء كرتا هوا فرمايو:”اسس مولى محمد همارا سهارا”.اْثث دشمن واسطسس شير ببر ني مثل تها،مهوتا دشمن بهي اْثث سي لرزتا تاكه اْثث نا وفاة نا وقت اْ ليث غاب ني قوة اتني زيادة تهئي كه دشمن اْثثنا جلال نسس ديكهي نسس بهاككي ككيو،اْثث يه دعوة نا حوزة انسس عرين ـــــ  جولان ني حفاظة كيدي انسس اْجسس بهي كري رهيا ؛.

* الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدين رض ني ذات عسل مصفى ؛.اْثث نو نام مبارك عجب ميتهو ؛-ما احلى اسمه-زبان نسس  نام ليوا ما شهد ني لذة محسوس تهائي ؛،كانو ما اْنام سني شهد ني ميتهاس ككُهلي جائي ؛،دلو ما اْ نام ني بركة سي شفاء انسس سكون تهئي جائي ؛.

* برهان الدين اْقا رض نا ححهره مبارك عجب شهد ني مثل هتو جيم شهد نو  ايك شُربة ثثيوا سي ثثياس بُجهي جائي ؛ ،سيرابككي ملي جائي ؛،تازككي انسس نشاط اْوي جائي ؛،يه ج مثل برهان الدين اْقا رضنا ححهره مبارك نا ديدار شهد نو  شُربة ؛ جه نا سي دلو ني ثثياس بُجهي جائي ؛،سيرابككي ملي جائي ؛،تازككي انسس نشاط اْوي جائي ؛، اْثثنو ديدار انسس اْثثنو نام اهوو ميتهو شهد نو ككهونضض ؛ كه مؤمن نسس نشاط ما لئي اْوسس ؛، سيدنا مفضل سيف الدينط ع بارها فرماوسس ؛ كه برهان الدين مولى نو نام لو كه نشاط اْوي جائي.

* برهان الدين مولى رض نا كلام ما شهد ني ميتهاس تثثكتي تهي،يه كلام شفاء نو سبب هتو،يه كلام سي كئينك دلو ني بيماري ني دواء تهئي ؛،اْثثنا اْواز ما ميتهاس هتي،اْثثنا هر اداء ما شهد وه مثل تثثكتو هتو جيم مد ماكهي نا مالا ما سي شهد تثثكسس ؛.

* برهان الدين  اْقا رض نا علم انسس عمل ما شهد ني انهار جارية هتي.الملتقى الفاطمي العلمي ايك شهد ني نهر ؛،قرضا حسنا شهد ني نهر ؛،فيض الموائد البرهانية شهد ني نهر ؛،مساجد نسس اْباد كروو شهد ني نهر ؛،الواجبات  لئي نسس مؤمنين نسس شهد ني مثل ثثاك كروؤ ايك نهر ؛،اْ تمام شهد ني انهار سي مؤمنين سيراب تهئي رهيا ؛ انسس قيامة نا دن لكك تهاتا رهسسس.

* برهان الدين مولىرض نا خالص شهد ني نهر اْثثنا منصوص انسس جانشيطط عالي قدر مفضل سيف الدين اْقاطع ؛.اْثثنو نام،اْثثنو بيان،اْثثني اداء ،اْثثنا علم انسس عمل ني هر شان انهار من عسل مصفى ؛جه نا سي اْج هميطط سككلا سيراب تهئي رهيا ؛.

الداعي الاجل سيدنا عبد القادر نجم الدين رض زمان نا داعي ني شان ما لكهي فرماوسس ؛ كه:

وقيل سمي ذا الشهد من شهادته                *   على حلاوة ما كان فيك من شيم

ايم كهوا ما اْوسس ؛ كه شهد نو نام شهد اتنا واسطسس ثثرٌو كه – شهد – اْثث ما جه نيك خصلتو ؛ اهني ميتهاس ني شهادة  دسس ؛، ككواهي دسس ؛، ( يه اخلاق نا ميتهاس ني شهادة نا سبب شهد نام ثثرٌو)

اْ كلام فقط مجازي نتهي بلكه هر زمان نا داعي ني شان ثثر دلالة ؛،حقيقة ؛،الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدين رض عسل مصفى هتا ،اْثثنا اخلاق ني ميتهاس تمام عالم ما مشهور ؛.يه} مثل ايك تصور ايم بهي حاصل تهائي ؛ كه  اْثث جه وقت امام حسينص ع ني شهادة ني تلاوة فرماؤتا ته وقت مؤمنين نا دلو نسس شفاء تهئي جائي،اْنكهـ سي اْنسوطط ورسي جاتا.تو حقيقة ما اْ سيدنا محمد برهان الدين يه جتني وار شهادة ثثرهي ؛ اهني ميتهاس اْج لكك مؤمنين نا دلو ما ؛ انسس هميشة رهسسس انسس يه } شهادة نا سبب شهد نو نام  شهد ؛.

يه} مثل سيدنا عالي قدر مفضل سيف الدينطع وارم وار اْ شهد مؤمنين نسس ححهكاوسس ؛،ظاهري شهد نا  فوائد نسس عصرحاضر نا مقتضى مطابق بيان كري نسس اهنا ساتهسس جه مولى عسل مصفى هتا اهني معرفة كراوسس ؛.غور كرئيسس تو اْ مثل معرفة كراوي نسس مؤمنين نسس سيدنا محمد برهان الدين رض ني اْ شانات ؛ اهنا اوثثر شاهد راكهي رهيا ؛ انسس مؤمنين سي وارم وار اْ شانات نو اقرار لئي نسس  فرماوسس ؛ كه “تميطط ديكهوطط ؛ نسس مؤمنين،سُنو ؛ نسس”. ككويا مؤمنين نسس سيدنا محمد برهان الدين رض ني معرفة نا اوثثر شهادة دلاوي نسس اْثثني معرفة كراوي رهيا ؛ انسس مؤمن نسس يه شهادة نا سبب شهد ني ميتهاس ثثهنححاوي رهيا ؛.ايم واضح فرماوي رهيا ؛ كه برهان الدين مولى ني نص عسل مصفى ؛،اهنا منصوص عالي قدر مفضل مولىطع عسل مصفى ؛ اهنا شيم(اخلاق) ني ميتهاس اْثث نا حقانية ني شهادة دسس ؛، انسس وه لوككو نو دعوى باطل ؛ كه جه ايم بولسس ؛ كه  دعوى دار ثثر نص شاهد ني شهادة بغير برهان الدين مولىرض يه فرماوي ؛(نعوذ بالله).

وعظ مبارك ما حضوراعلىط ع يه ايم بهي ذكر فرماوي كه نحل – ني سركهامني كون كرسس ؛ كه زنبور ــــــــ  بهمري، جه نحل ني مثل بنوا ني كوشش كرسس ؛، نحل ني مثل ككهر بناوا ني كوشش كري ؛، مككر يه عسل – شهد نتهي بناوي سكتي، اهما ميتهاس نتهي. ايجمثل جه اهل الضلال – ككمراه لوككو ؛ يه حق نا لوككو ــــــــ  مؤمنين ني مثل بنوا ني كوشش كرسس ؛، حق نو دعوى كرسس ؛، مككر يه سككلا تو بهمري ني مثل ؛، نحل نا مانند تو مؤمنين ؛، ككمراه لوككو ما عسل – شهد ني ميتهاس كهاطط؟. ايجمثل امير النحل – يعسوب الدين داعي الزمان ط ع نا سامنسس كوئي حق نو دعوى كرسس تو يه بهمري ني مثل ؛، اهما نص ني ميتهاس  نتهي، اهني دعوة بهمري نا ماضضي نا ككهر ني مثل ؛، اهنو علم ايليا ني مثل كروو ؛، اهني واتو فقط اْواز ؛، خدا تعالى مؤمنين نسس اْ مثل نا لوككو سي حفاظة ما راكهسس.

سيدنا عبد علي سيف الدينرض فرماوي ككيا:-

ما مدعي فضله يقاس به    *    كالصاب ليس يقاس بالعسل

(اْثثنا فضل نا دعوى دارني سركهامني  اْثثنا سي نه تهئي سكسس ،جه مثل  ايليا ني سركهامني شهد سي نه تهئي سكسس )

مؤمنين سككلا برهان الدين مولى رض نا منصوص انسس اْثث نا فضل سيدنا عالي قدر  مفضل سيف الدين مولىط ع واسطسس ثثروانه ؛، يه فضل نو اقرار كري نسس، مفضل مولى نسس حق نا داعي ماني نسس شهد ني ميتهاس لئي رهيا ؛،،انسس نص ني ذكر ما جابجا ايم شهادة دسس ؛ كه “ونحن على ذلك من الشاهدين”.هوسس جه  اْثث مولىط ع سي برابري كرنار ؛، اْثثنا فضل نو دعوى كرنار ؛، يه دعوى دار ايليا ؛، كروو ؛  .

حضوراعلىْ  ط ع  يه  وعظ  مبارك  ما  عسل واسطسس بسس  لفظ فرمايا ؛ كه     شفاء  انسس صفاء ، انسس ايم بهي فرمايو كه عسل نو اُلتو لسع  – دنك ماروو، كانضضوو تهائي ؛. مدهـ ماكهي عسل – شهد اْثثسس ؛ انسس جه اهنسس تكليف اْثثسس اهنسس لسع – دنك بهي مارسس ؛. تو   شفاء  كونسس  ملسس  كه  جه  مؤمن نا  دل  ما  صفاء  هوئي ،جه  هميشه   صفاء  نا  كلمة   ، ميتها  كلمة  -” اني والله  احبك  يا  مولاي ”  نا  كلمة    اداء  كرتا  رهسس، اهنسس  مولى نا  كلام   سي  هميشه  شفاء  انسس  شفاء   تهاتي}  رهسس ؛ ، انسس  جو  دل  ما  صفاء (اخلاص/ Purity) نه  هوئي   ،عداوة هوئي،  ناثثاكي  هوئي   تو  شظظد  جه  خالص  غذاء  ؛  يه    ناثثاك  لوككو  نا  واسطسس  موت  نو  سبب  بني  جائي، مثلاً –   كتراؤ   نسس   شظظد   كهلاوا  ما   اْوسس   تو  يه  مري   جاسسس،تو  مولانا   نا   ميضضها   كلام  سي، عسل  مصفى  سي  مؤمن   نسس  شفاء   تهائي ؛،  انسس  دشمنو  نا  دل   ني   بيماريو  زيادة  تهائي ؛،”  واذا  ما  انزلت  سورة   فمنهم   من  يقول    ايكم  زادته  هذه   ايمانا   فاماالذين   اْمنوا   فزادتهم  ايمانا   وهم  يستبشرون ،واما الذين    في  قلوبهم   مرض   فزادتهم   رجسا   الى  رجسهم  وماتوا  وهم  كافرون،

سيدنا  مفضل  سيف الدين اْقا  ط ع  نا   شافي   بيان  انسس  صافي  بيان    عسل مصفى  ني  مثل ؛ ،اهنا  سي مؤمنين  نا  جانو  نسس زندككي  انسس  شفاء  ملتي  رهسس ؛،انسس  دشمنو  نفاق  انسس  عداوة  ني    موت  ما   جهالة  ني  موت  ما  مرتا  رهسس  ؛،   سيدنا عالي  قدر  مفضل  مولىْ ط  ع  يه 1437  ما  عشرة مباركة  ما   بيجي  وعظ   ما  ايم  فرمايو –

 ”  اسس   برادرو   اسس  قسم قسم  نا  ثثهلو   سي  تناول  كرنار  لوككو !  ديكهو ديكهو !  اْ  مولاي  حسن بن نوح  –  مولى  نسس  سوطط  عرض   كرسس ؛  كه  اككر  ميطط  اْثث  نا  قلعة   انسس  ككهر  ني حفاظة   ما   مارو  جان  انسس  مال   فداء   نه  كروطط  تو  ميطط  حسن بن  نوح   نظظيطط ،اْ  مثل  كهي   نسس  ثثوتاني   identity    بتاوي  ديدي ،  كه  ماري  identity   مارا  مال   سي  يا  مارا  هنر  سي   يا   knowledge    سي   نتهي…  بلكه     مارا  مولى   سي  ؛ ،  انسس   اهني    محبة  سي  ؛”.

 • جيم مدهـ  ماكهي    ني   identity     اهنا  امير  ني  طاعة  كروا  سي  ؛  تيم  هماري  identity   همارا   مولى  ني  غلامي  ما   ؛،
 • جيم مدهـ  ماكهي   ني  identity     اهنا   خلاصة  سي  ؛ جه  شظظد  انسس  ميضضهاس  ؛  تيم  هماري  identity    مولا  ني  محبة  سي  ؛  جه   محبة  هماري  زندككي   نو  خلاصة  ؛  اهنا سي} موت  نا  وقت  همارا  جانو  ما  ميضضهاس  ؛،
 • جيم مدهـ ماكهي   نا  مالا  سي  اهني  identity   ؛  تيم  هماري   identity    همارا   وه  ككهر  سي  ؛  جه  ني  طرف  مولى  يه  فرمايو  ؛ كه  هر  مؤمن  نو  ككهر   جامعة  ؛،انسس  هميطط مولانا  نا  دل  ما  وسئيسس ؛ ، مولانا  نا  قدمو  ما  وسئيسس ؛   يه}   هماري  identity   ؛،خدا تع  هماري  اْ  identity   نسس  هميشه  باقي  راكهسس ،

شهد ني ايك خصلة يه ؛ كه اهما بقاء ؛، يه خراب نتهي تهاتو، انسس جو شهد ما كوئي ححيز موكوا ما اْوسس تو يه بهي كوئي وقت خراب نهيطط تهائي،شهد  natural preservative ؛، اهما بقاء ني خوبي ؛. سيدنا محمد برهان الدينرض عسل مصفى ؛، اْثث ني ذكر هميشه باقي رهسسس، اْثث همارا دلو ما هميشه باقي ؛، اْثثني ياد انسس محبة باقي ؛، اْثثنا وارث انسس منصوص همارا درميان عسل مصفى نا مانند باقي ؛، سيدنا مفضل سيف الدينط ع اْجسس عسل مصفى ؛، انسس عسل مصفى ني بركة مؤمنين نسس اْثثي رهيا ؛، جيم عسل ما بقاء ؛ يه} مثل خدا نا تزديك التجاء ؛ كه اْ حقيقي عسل مصفى سيدنا مفضل سيف الدينط ع هميشه باقي رهسس، صحة عافية ما باقي رهسس، اْثث سي مؤمنين نسس صحة انسس شفاء ملتي رهسس – فيه شفاء للناس.خداتع  اْثث مولىط ع ني عمر شريف نسس نحل جهاطط لككن اهنا مالا ما شهد بناوتي رهسس انسس يه شهد ني ميتهاس تمام عالم نسس ملتي رهسس وهاطط لككن  دراز انسس دراز كرجو.اْمين

 

Need help?
Scan the code