MANSURUL YEMEN

Qist 6 (Mansurul Yemen)

Qist 6 (Mansurul Yemen)

AØpBg AS>g k¥e¡v$_p lprsddp¡lueyØu_ qf.A._pLy$åbpdybpfL$pAØpBg AS>g k¥e¡v$_p spl¡fk¥azØu_ qf.A._pLy$åbpdybpfL$p_pA_d|TS> `f b_pep, A_¡ dÞkyê$ged_ AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A.sifuagpep A_¡ A¡l_yip_kuBas¡splafdpey A_¡ AØpBg AS>g k¥e¡v$_p...

read more
Qist 5 (Mansurul Yemen)

Qist 5 (Mansurul Yemen)

Apkafkudy„bBAp¥v¡$ A¡ldv$ bpv$ 27du ipAbp_ygL$fud lu.k.1383 gegsyõkp¡gkphpATdybpfL$dpAp` dp¥gpqf.A.e¡ afdpey : ""ed_ S>hp_p¡ Mepglsp¡ dNfhlp„_p lpgps_pkbb S>B _ kL$p¡, Myv$pBçL$p_ L$fuAp`¡ sp¡ ed_ S>B_¡ v$p¡Aps_pdp„ kpl¡bpdp¥gps¡_p lzf®sygdg¡L$pqf.A._pL$bf_¡...

read more
Qist 4 (Mansurul Yemen)

Qist 4 (Mansurul Yemen)

AØpBg AS>g k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A.afdph¡ R>¡ ""`R>u Tu rS>ågp- Ag lzf®syg dg¡L$p qf.A. A¡l_u rTepfsku b¡lfhf \ep, Bbdp dyL$pd, Bb hlp„ku \p¡X$u v|$f R>¡, dNf hlp„ d¡ldp_, iplu d¡ldp_ hpõs¡ hlp„...sp¡ b„Ngp¡ R>¡, hlp„ Dspfp¡ Ap`p¡, A^p£ L$gpL$,...

read more
Qist 3 (Mansurul Yemen)

Qist 3 (Mansurul Yemen)

Ap rdkg Qpfkp¡ hfT NyTfp, sp L¡$ B_pes¡ Bgpluep_u sçluv$ps_p _suÅdp AØpBg AS>g k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A. e¡ Ap`_p dÞkyk, Ap`_u qfkpgs lèep _ps¡L$p AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. _¡ Ap`_p Aö¡ d¥dy_dp lu.k.1381/B.k.1961dp S>Tufsyg ed__u sfa...

read more
Qist 2 (Mansurul Yemen)

Qist 2 (Mansurul Yemen)

AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A.afdph¡ R>¡: ""B_pes¡ Bgpluep_us¡lfuL$kugdL$ rb_ dprgL$ kNgp_¡ gB_¡ Nep R>¡. A¡L$ delegate gB_¡ rdkf Nep R>¡, elp„ rdkfTprlfky„ DTf R>¡ L¡$ v$pBlzS>S>syg S>TufpAgurb_ dylçdqv$kyg¡lue¡ Ap`_¡ lS>_u...

read more
Qist 1 (Mansurul Yemen)

Qist 1 (Mansurul Yemen)

tA‰pl kyålp_lz Ly$Ap®_ dÆv$dp afdph¡ R>¡   AØpBg AS>gyg A‰pdsyßlfuf, içkyØp¡Aprsg dyÐgL$u_, _pBb¡ Apg¡ splp h epku_,k¥e¡v$_p h dp¥gp_p Aby dylçdv$ spl¡f k¥azØu_ qf.A._p dÞk|k, A_p_u ip_ku d¿kyk, AØpBg AS>gyg Agpdsyßlfuf, içkyv$p¡Aprsg dyÐgL$u_,...

read more
Open chat
Need help?