L$pA¡_psdp _Tf L$fuA¡, Myv$psApgp_u rMëL$sdp bkufs gBA¡. A‰pl kyålp_lz_u `¥v$pBidp Np¥fp¡ qaL$f L$fuA¡ sp¡ dpAg|d \pe R>¡ L¡$ Myv$psApgpe¡ BÞkp__¡ L$pdp Argqaepdp Aífazg d¿g|L$ps b_pep R>¡,lf QuT_¡ A¡l_p hpõs¡ dyk¿Mf L$u^u R>¡. BÞkp_ L$pA¡_ps_u lf v$L$uL$p¡ S>gug QuT `f lphu \B kL¡$ e¡ rdkg A¡l_¡ Ly$ìhs A_¡ spL$s b¿iu R>¡. (dkg_ BÞkp_ A¡l_p Ofdp b¡W$p lzhp Qp„v$ `f Åhp_p¡ Mepg L$fu kL¡$ R>¡) Ap rdkg AL$g_u rdkg Å¡lf_u Ly$ìhsku BÞkp__¡ Myv$pe¡ Mpk L$u^p¡ R>¡. lh¡ e¡ Ly$ìhs_¡ klu sfuL$p `f Bõs¡dpg L$f¡, e¡ AL$g_¡ Myv$psApgp_u dhl¡bs kdÆ_¡ Ly$ìhs BÅbuep postive enegry ku Bõs¡dpg L$f¡ sp¡ BÞkp__u duTs A_¡ rMëL$sdp ifa dpAg|d \pk¡.

dyrd_u__ dy¿g¡ku__¡ Myv$psApgpe¡ BÞkp__p v$frdep_ Bdp__u v$p¥gs A_¡ _¡Adsku Mpk L$u^p. BÞkp_p¡dpcu ifa rTepv$p L$fu v$u^y. dyrd_u__p v$frdep_ A¡lhp lpv$u A_¡ f¡lbf_¡ dyL$p S>¡ AL$g¡ BÞkp_u_p hpõs¡ ifa A_¡ duTs, aMf_p kbb R>¡. S>¡ L$p¡B BÞkp_ ep dyrd_ A¡l_¡ spb¡A \pe sp¡ ifa_u `¿suep¡dp QY$u kL$k¡. S>¡d BÞkp__p rS>õddp AL$g_p¡ dL$pd lp¡e R>¡, AL$gku kNgy sp¡g¡ R>¡. _Tf (bkufs) L$f¡ R>¡, s¡d lf Tdp__p lpv$u A_¡ f¡lbf_y ifa R>¡.fk|gy‰pl k.A.h. v$u__p lpv$u A_¡ f¡lbf b_u_¡ sifua gpep, _Tuf h biuf b_u_¡ sifua gpep, Bõgpd_y L$prdg v$u_ gB_¡ sifua gpep. Ly$Ap®_ L$fud Ap` `f _prTg \pe R>¡. hple¡_u fp¡i_udp Apgd_¡ `yf _|f L$fu v$u^y. lh¡ S>¡ L$p¡B BÞkp_ A_¡ Mpõks_ dyrd_ dyr¿gk, dyd¡_p dy¿g¡kp A_¡ Bdp__p v$pA¡fp_p afT„v$p¡, Ap Ly$Ap®_ L$fud_u ê$lp_u, _yfp_u, AL$gu v$gug_¡, A_¡ fp¡i_pB_¡ B¿gpkku, spb¡A \pe, A¡l_u rsgphs L$f¡, bëL¡$ A¡l_¡ rlaT L$f¡ sp¡ lL$L$_ lL$L$p A¡l_u AL$g_¡ rS>gp rdgu Åk¡.

dp¥gp_p Agu A.k_¡ khpg \ep¡ L¡$ L$B QuT Myv$p_p _Tv$uL$ AaTg R>¡? Ap` S>hpbdp afdph¡ R>¡ L¡$:

 

 

 

(Ly$Ap®_ lf QuT L$fsp AaTg R>¡. Myv$p_p v|$_, S>¡ i¿kL¡$ Ly$Ap®__¡ sp¥L$uf Ap`¡ (hL$pf, ATds, L$fpds) sp¡ Myv$p sApgp_¡ hL$pf Ap`p¡. S>¡ i¿k L¡$ Ly$Ap®__¡ sp¥L$uf _l] Ap`¡ sp¡ Myv$p_p lL$_¡ e¡ lëLy$ kdS>y. Ly$Ap®__u lzfds Myv$p_p _Tv$uL$ qL$Ð_u R>¡ L¡$ afT„v$_p _Tv$uL$ rS>Ð_u A¡l_p hprgv$_u lzfds lp¡e)

dp¥gp_p Agu A.k._p L$gpd dybpfL$, S>¡_p hpõs¡ A¡d L¡$lhp Aph¡ R>¡

 

(BÞkp__p L$gpdku h^u_¡ Myv$p_p L$gpd_p v|$_ R>¡)

e¡ dp¥gp Ap L$p¥g ifuadp Myv$psApgp_u qL$spb S>¡ Myv$p_y hle¡, a¥T, `¥Npd_p¡ Åd¡A R>¡. A¡l_u ATds_¡ hpT¡l afdphu v$u^u. Bëdp¡ rlL$ds_p lTpfp¡ bpb dyõsåk¡fu_ hpõs¡ Ap L$gpddp Mp¡gu v$u^p, Ly$Ap®_ dÆv$ rlaT L$fhp hpõs¡ ApAgp fNbs bsphu v$u^u.A¡d skìhyf lprkg \pe R>¡ L¡$ Ly$Ap®_¡ L$fud AaTgdp AaTg qL$spb R>¡.AaTgdp AaTg _bu fkygy‰pl k.A.h. `f _prTg \ep R>¡.AaTgdp AaTg dlu_p i¡lê$‰prlg dyATTddp _prTg \ep R>¡. AaTgdp AaTg qaqfísp gB_¡ _prTg \ep R>¡ e¡ L$p¥_ L¡$ rS>b°Bg, AaTgdp AaTg DTh epA_u organ `f – fkygy‰pl k.A.h._p L$ëb dybpfL$ `f _prTg \ep R>¡. AaTg S>Np dL$L$p A_¡ dv$u_pdp Dsfp R>¡ A_¡ AaTg Tbp_ Afbu Tbp_dp _prTg \ep R>¡.

lh¡ Ap rdkgku sdpd AaTg QuTp¡ Ly$Ap®_ dÆv$_p hpõs¡ dyØMf lp¡e, Ly$Ap®__u ip_ A_¡ ABçds_¡ Myv$pe¡ hpT¡l bsphu lp¡e, A_¡ e¡ Ly$Ap®__¡ lh¡ L$p¡B dy[õgd, dyrd_ A¡l_u rsgphs L$f¡ A¡l_u rTL$f sp¡ A¡l_¡ fkygy‰pl k.A.h._u AaTg Dçds b_hp_y ifa L¡$d lprkg _ \pe! Ap Ly$Ap®_ dÆv$_u rsgphs AaTg Bbpv$s R>¡, S>¡d Bdpd kpqv$L$ A.k.ku rTL$f L$f¡ R>¡ L¡$:

 

Ap Ly$Ap®_ dÆv$_y rlaT L$fhy AaTg R>¡ A_¡ rlaT L$f_pf_¡ qL$Ð_p¡ AaTg b_phu v¡$ R>¡ L¡$ vy$r_epdp L$p¡B qv$_ A¡l_¡ s„Nu _lu Aphu, dp¥gp_u Myiu lprkg \pk¡ A_¡ dp¥s_p bpv$ A¡l_y rS>õd L$bfdp _l] kX¡$.

k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ s.D.i. S>¡ dp¥gp_y _pd S> dyaØg R>¡. Ap`_u S>¡ Dçduv$ A_¡ ¿hprli$ R>¡ L¡$ lf Ofdp A¡L$ sp¡ lp¡e S>¡_¡ `yfp Ly$Ap®_ rlaT lp¡e, lh¡ e¡ dp¥gp s.D.i.Ap Dçduv_¡ Ap fpl `f skìhyf gBA¡ L¡$ Ly$Ap®__u rsgphs A_¡ A¡l_p rlaT_p kbb A`_¡ L$prdg v$u_ A_¡ AaTg Dçds_u V$p¢Q `f `p¢lQhp_u sçluv$ afdphu füp R>¡. lf Of_¡ AaTg Of b_php_u svbuf afdphu füp R>¡. Ly$Ap®_dp lf QuT_y bep_ R>¡.lf v$L$uL$p¡ S>gug QuT Ly$Ap®_dp R>¡- sp¡ dp¥gp Ap rlaT>_p Adg_p kbb dyrd_u__¡ vy$r_ep A_¡ ApM¡fs_p lf fielddp perfection rdg¡ e¡ hpõs¡ Adf afdphu füp R>¡. lf subjectdp epfu rdg¡, dv$v$ rdg¡. Bõgpdu dyÞsrgL$$ rdg¡, Bdp_u dplp¥g rdg¡.lfA¡L$ Apesdp lL$_p v$pB_u skhuf_p¡ view point rdg¡. e¡ rlaT_u bfL$s_u sfa dp¥gp gB S>B füp R>¡.

k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ s.D.i. lf A¡L$ bep_ A_¡ hpATdp Ap`_u lf Ofdp Ly$Ap®_ rlaT_u dÞip Tprlf afdphu_¡ lf dyrd__p Of_¡ hL$pfh„sy L$fu v$u^y R>¡. O_u dp¡lV$u v$p¥gs O_u dp¡lV$u _¡Ads O_p¡ dp¡lV$p¡ MTp_p¡ _p Sy>çgp afdphu_¡ ê$lp_u v$p¥gs_p kp\¡ vy$r_ep_u v$p¥gsku hL$pf Asp L$u^p¡ R>¡. Ap` dp¥gp s.D.i. e¡ rlaT hpõs¡ Apkp_ fpksp¡cu hpT¡l L$fu v$u^p¡ L¡$ byflp_yØu_ dp¥gp, lpqaTg Ly$Ap®_ dp¥gp_u bfL$sku kNgy \pk¡, sp¡ Ap rdkg byflp_yØu_ dp¥gp qf.A._p _pd_u bfL$s_¡ Ly$Ap®_ku hkg L$fu_¡ lf dyrd_ dyd¡_p_¡ hL$pf Ap`u v$u^p¡ R>¡.

lh¡ S>¡ i¿kL¡$ Ly$Ap®__u rsgphs _ L$f¡, Ly$Ap®__¡ rlaT _ L$f¡. Ofp¡dp dp¥gp_u Myiu dysprbL$ Ly$Ap®__u dÅrgk _ L$f¡ sp¡ e¡ i¿k e¡ dp¥gp_¡ hL$pf _ v$u^p¡. dp¥gp_u sp¥L$uf _ L$u^u. sp¡ e¡ Ly$Ap®__¡ hL$pf Ap`p¡ L$l¡hpe? A_¡ S>¡ i¿k Ly$Ap®_ dÆv$_¡ hL$pf Ap`¡ dNf A¡l_p A¡lg_¡ Ly$Ap®__p L$fud_¡ fkygy‰pl k.A.h._p _pBb d_pb_¡, A¡l_p v$pB_¡ hL$pf _ Ap`¡ sp¡ e¡ Ly$Ap®__¡ dp_hy L¡$lhpe? lfrNT _l].

 

Myv$psApgp_p lL$_¡ TpA¡A L$u^y,lëLy$ L$u^y A¡d L$l¡hpk¡.

Ly$Ap®_ dÆv$_u lzfds O_u A_¡ O_u ApAgp R>¡. S>¡d dp¥gp_p Agu A.k. e¡ afdpey L¡$ :

_u rdkg Ly$Ap®__u lzfds R>¡.s¡ku L$p¡B buÅ Ly$syb_¡ Ly$Ap®_ dÆv$_p D`f dyL$hy b¡ -Av$bu L¡$lhpe, S>¡ rdkg L$p¡B afT„v$ A¡l_p bphp_p N¥f_u sfa r_õbs g¡. e¡ Tyëd L¡$lhpk¡. Ly$Ap®_ dÆv$ Dçdyg qL$spb R>¡.dp„ A_¡ bphp afT„v$_¡ Ly$Ap®__u fp¡i_udp A¿gpL$ L$fudp A_¡ Apv$pb S>dugp rkMph¡ R>¡. bv$ AMgpL$ A_¡ bv$ Av$bku v|$f fpM¡ R>¡. sp¡ Ly$Ap®_ tTv$Nu bkf L$fhp hpõs¡ dp„ bp` S>¡d Adg L$f¡ R>¡ e¡ dysprbL$ sfrbes_p¡ ApAgp A_¡ AS>g fõsp¡ R>¡.

k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. `2dp v$pB lpqaTyg Ly$Ap®_ dp¥gpe¡ Ly$Ap®_ dÆv$_u spAgud A_¡ rlaT hpõs¡ AS>b _p¡lTs L$pBd afdphu A_¡ A¡ls¡dpd afdpep¡- hpg¡v¥$_cu e¡ rdkg Mepg _ fpMu kL¡$ A¡l_p L$fsp rTepv$p dp¥gp qf.A. e¡ dyrd_u__¡ A_¡ A¡l_p afT„v$p¡_¡ Ly$Ap®_ `Y$sp L$fu v$u^p. rlaT L$fsp L$fu v$u^p. Ap`_p dp¥gp `0 kpg BdpdyTTdp_ A.k._p r_epbs_u Npv$u `f b¡W$u_¡ dyrd_u__¡ kprbL$ Tdp_pAp¡dp _ \ey e¡ L$fu_¡ bsphu v$u^y. Ap`_p¡ Aö¡ Tlbudp fp¥v$Ñpl¡fpdp Ly$Ap®_ dÆv$ rbÑdpd Tlb¡ Mprgkdp _Li L$fu_¡ Ap` dp¥gp s.D.i. e¡ Ly$Ap®_ A_¡ Ly$Ap®__p L$fu__¡ Å¡X$u_¡ ip_ bg„v$ afdphu v$u^u. lf dyrd___p Ofdp Ly$Ap®_ dÆv$_u bfL$ps_p _yL|$i qv$gdp bpL$u fl¡ e¡ hpõs¡ rlaTyg Ly$Ap®__u _p¡lTs _¡Adõkbb R>¡. A¡l_p hpõs¡ dAlvy$TTlfp L$pBd afdpey, A¡L$ d¿kyk Bdpfs Ly$Ap®_ dÆv$ hpõs¡ b_phu_¡ rlaT_p A¡ls¡dpd `f v$gpgs bsphu, Ap`_p L$kpBv$dp dy_pÅsdp Ly$Ap®__u rsgphs hpõs¡ A_¡ rlaT hpõs¡ Arbeps rgMu afdphu. dyrd__p¡ _¡AdíiyÁg Ly$Ap®_ dÆv$_y `Y$hy _¡ rlaT L$fhy lp¡e e¡ hpT¡l afdpey.

Ly$Ap®_ dÆv$_p rlaT L$fhpku O_p apev$pAp¡ \pk¡, A¡l_pku dyrd_u__¡ O_u bfL$s, kApv$s, eyç_ A_¡ M¥f lprkg \pk¡.dNf A¡l_p hpõs¡ dyrd_u_¡ gprTd R>¡ L¡$ Ly$Ap®_ dÆv$_p rlaT hpõs¡ serius \pe. gN_ku epv$ L$f¡.

S>¡d rTL$f \B L¡$ Ly$Ap®_ AaTg R>¡ sp¡ e¡ AaTg QuT_¡ ky„ L$pd lprkg _ L$fuA¡! S>¡d kyÞ_p_p TMufp L$fhpdp, A¡l_¡ g¡hp hpõs¡ BÞkp_ qL$Ð_u d¡l_s L$f¡ R>¡? A¡d Ly$Ap®_ dÆv$_p rlaT L$fhp hpõs¡ d¡l_s gprTd R>¡ A_¡ S>¡d Tlb¡ Mprgk b_php hpõs¡ ApNdp kp¡_p_¡ Nfd L$fhy `X¡$ R>¡ s¡ bpv$ purity lprkg \pe R>¡ e¡ rdkg Ap Ly$Ap®___p aTg_¡ lprkg L$fhp hpõs¡ kbf L$fu_¡ A_¡ strong strategy ku hL$s_u spAeu_ kp\¡ qaaT L$fhy `X$k¡.

Ly$Ap®_ dÆv$ _|f R>¡. e¡ _|f_¡ rlaT L$fhpku dyrd_ qL$Ð_p¡ _yfp_u b_u Åe R>¡! Aduê$g dyrd_u_ A.k. afdph¡ R>¡ L¡$ Ly$Ap®_ dÆv$ A¡lhy _|f R>¡.sourse of light R>¡. S>¡ L$p¡B qv$_ byT_pf _\u. sp¡ lf Bëd_y _yf Ly$Ap®_dp R>¡.tTv$Nu bkf L$fhp_y _yf Ly$Ap®_dp R>¡. tTv$Nu_p bpv$ L$bfdp A_ks Ap`u_¡ L$bf_¡ _yfp_u b_php_u spL$s Ly$Ap®_dp R>¡ sp¡ lh¡ ky„ L$pd Ly$Ap®_ dÆv$ dyrd_u_ rlaT _ L$f¡?

Ly$Ap®_ dÆv$ `Y$hpku ku_y if¡l \pe R>¡.qv$gp¡ fp¡i_ \pe R>¡. peace of mind and soul rdg¡ R>¡. sp¡ cgp A¡l_¡ rlaT L$fhpku qL$Ð_u fpls kyL|$_ A_¡ qv$gdp B[Ðd_p_ ld¡ip f¡lk¡! e¡ S> rdkg Aduê$g dyrd_u_ afdph¡ R>¡ L¡$ Ly$Ap®_ A¡L$ A¡lhp¡ v$qfep¡ R>¡ S>¡_u dAp_u_p¡ L$p¡B depth _\u. Ly$Ap®__u dAp_uep¡ lf Tdp_dp dp¥gp s.Di._p ku_pdp dp¥S|>v$ R>¡. dp¥gp s.D.i. _y ku_y v$fuepA¡ b¡-L$_pf R>¡ sp¡ L$p¡B dyrd_ Ly$Ap®_¡ _prsL$_p afdp_ A_¡ Myiu dysprbL$ Ly$Ap®_¡ kprds_¡ dyL$çdg rlaT L$fk¡ sp¡ A¡l_p ku_p_¡ e¡ sdpd dAp_u_u bfL$ps rdgu Åk¡, rlaT L$fhp_p kbb e¡ dyrd_ v$fuepA¡ b¡-L$_pfdp iprdg \B Åk¡. V$u`p¡ lsp¡ A_¡ lh¡ v$fuep¡ b_u Nep¡.

Ly$Ap®_ dÆv$ku riap lprkg \pe R>¡.riap_u Tps R>¡. lh¡ S>¡ dyrd_ Ly$Ap®_ rlaT L$f¡ sp¡ A¡l_¡ dyL$çdg rS>õd riap_y spAhuT b_u Åe L¡$ _l]? lzT|f¡Apgp s.D.i. riap hpõs¡ Ly$Ap®_ dÆv$_u Apeps_u sõbul L$fhp_y Adf afdph¡ R>¡ A_¡ spAhuT B_pes afdph¡ R>¡ lh¡ sp¡ dp¥gp s.D.i. e¡ dyrd_u__¡ one step ahead Ly$Ap®_ dÆv$ rlaT L$fhp_p¡ Adf afdpep¡ lsp¡  s¡_p kbb dyrd_u_y T¡l_, bv$_, Å_ Ly$Ap®_ dÆv$_p _|fku dy_ìhf \B Åe R>¡. Aduê$g Åd¡Ap Ag dyL$Øk afdphsp: ANf afT„v$_¡ Ly$Ap®_ epv$ f¡lk¡ A_¡ L$p¡B õLy$gdp `Y$hp Åk¡ A_¡ L$p¡B Bëlpv$ (riL®$) _u hps ky_k¡ sp¡ Ly$Ap®__u bfL$sku A¡l_u qL$Ð_u rlapTs \pk¡!

Ap ipL¡$gs `f O_u qL$kdku dyrd_u__¡ Ly$Ap®_ dÆv$_¡ rlaT L$fhp hpõs¡ A¡l_u tTv$Nudp lp¢kgp¡ lprkg L$fu kL¡$ R>¡. Aõk¥e¡vy$g AS>g i¡lTpv$p lzk¥_cpB kpl¡b byflp_yØu_ kpl¡b v$pdp dS>v$p¡lwe¡ rlaTyg Ly$Ap®q_g L$fud_u s¥kuf (k¡lgpB) hpõs¡ qL$spb s¥epf L$u^u R>¡, A¡l_pku dyrd_u_ apev$p¡ lprgk L$fu rlaT L$fu kL¡$ R>¡.

k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. A_¡ `3dp v$pB k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ s.D.i. _u Å„qaip_u_p ApAgpd `yfp Apgd¡ Bdp_dp ApS> g¡lfpB füp R>¡. lf Ofdp Ly$Ap®_ dÆv$_u dÅrgk \B flu R>¡. lf Ofdp Ly$Ap®__u r_v$pku v$fp¡ v$uhpf Ny„Æ flu R>¡. lf Ofdp Ly$Ap®_ dÆv$_p¡ sfsug A_¡ sS>huv$ku rsgphs L$fhp_p¡ AphpT bg„v$ \B füp¡ R>¡. dyrd__p lf Ofdp byflp_yØu_ dp¥gp_u epv$ R>¡, lf Ofdp dyaØg dp¥gp_u kyfs _L$i R>¡. A¡l_p kp\¡ Ly$Ap®__u Apesp¡ Tl_dp _L$i \B flu R>¡.sp¡ Ap bfL$s sdpd dyrd_u__¡ dybpfL$ \pÅ¡. sdpd rlaT L$f_pfpAp¡_¡ dybpfL$ \pÅ¡ bëL¡$ S>¡ kNgp_¡ rsgphs _lu„ L$fsp AphX$sy dNf _ues L$fu_¡ kuMu füp R>¡ A¡l_¡ dybpfL$ \pÅ¡.

Myv$psApgp k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ ApL$p_u Dd°-ifua_¡ sp-L¡$epds bp-kgpds v$fpT A_¡ v$fpT L$fÅ¡. Apdu_.

AT: S>_pb i¡M dp¡BTcpB Aíi¡M Tp¡l¡fcpB ipqL$f, Aprdg kpl¡b -s¥e¡bu dp¡l‰p- (Np¡^fp)

كائنات ما نظر كرئيسس،خدا تع ني خلقة ما بصيرة لئيسس،الله سبحانه ني ثثيدائش ما غور وفكر كرئيسس –تو معلوم تهائي ؛ كه خدا تع يه انسان نسس قامة الفية ما اشرف المخلوقات بنايا ؛.هر  ححيز نسس اهنا واسطسس مسخر كيدي ؛.انسان كائنات ني هر دقيق وجليل ححيز ثثر حاوي تهئي سكسس يه مثل اهنسس قوة انسس طاقة بخشي ؛.(مثلا:انسان اهنا ككهر ما بيتها هوا ححاند ثثر جاوا نو خيال كري سكسس ؛)اْ مثل عقل ني مثل جوهر ني قوة سي انسان نسس خدا تع يه خاص كيدا ؛.هوسس يه قوة نسس صحيح طريقة ثثر استعمال كرسس ،يه عقل نسس خدا تع ني موهبة سمجهي نسس قوة ايجابية positive energy سي استعمال كرسس تو انسان ني ميزة انسس خلقة ما شرف معلوم تهاسسس.

مؤمنين مخلصين نسس خدا تع يه انسان نا درميان ايمان ني دولة انسس نعمة سي خاص كيدا –انسانو ما بهي شرف زيادة كري ديدو .مؤمنين نا درميان اهوا هادي انسس رهبر نسس موكا كه جه عقل انساني  نا واسطسس شرف، ميزة انسس فخر نا سبب ؛.جه كوئي انسان –يا-مؤمن اهنسس تابع تهائي تو شرف ني ثثختيو ما ححرهي سكسسس.جيم انسان نا جسم ما عقل نو مقام هوئي ؛،عقل سي سككلو تولسس ؛،نظر  (بصيرة )كرسس ؛-تيم هر زمان نا هادي انسس رهبر نو شرف ؛.رسول الله صلع دين نا هادي انسس رهبر بني نسس تشريف لايا،نذير وبشير بني نسس تشريف لايا،اسلام نو كامل دين لئي نسس تشريف لايا،قراْن كريم اْثث ثثر نازل تهائي ؛-  وحي ني روشني سي عالم نسس  ثثُر نور كري ديدو. هوسس جه كوئي انسان انسس خاصة مؤمن مخلص، مؤمنة مخلصة انسس ايمان نا دائرة نا فرزندو ، اْ قراْن كريم ني روحاني نوراني عقلي دليل نسس،انسس روشنائي نسس اخلاص سي تابع تهائي ،اهني تلاوة كرسس بلكه اهنسس حفظ كرسس تو  حقاً حقاً  اهني عقل نسس جلاء  ملي جاسسس.

مولانا علي ص ع  نسس سوال تهيو كه   كئي ححيز خدا نا نزديك افضل ؛؟اْثث  جواب ما فرماوسس ؛ كه

القراْن افضل من كل شئي دون الله عزوجل ،فـمن وقّر الــقراْن وقر الله عزوجل ،ومن لم يوقــر القــراْن فقد استخف بحــق الله عزوجــل ،حرمة القراْن عند الله عزوجل كحرمة الوالد على ولده

(قراْن هر ححيز كرتا افضل ؛ خدا نا دون،جه شخص كه قراْن نسس توقير اْثثسس(وقار،عظمة،كرامة)تو خدا نسس وقار اْثثوو،جه شخص كه قراْن نسس توقير نهيطط اْثثسس تو خدا نا حق نسس يه هلكو سمجهوو،قراْن ني حرمة خدا نا نزديك كتني ؛ كه فرزندنا نزديك جتني اهنا والد ني حرمة هوئي ؛ )

مولانا علي ص ع نا كلام مبارك  جه نا واسطسس ايم كهوا ما اْوسس ؛ كه فوق كلام البشر ودون كلام الله (انسان نا كلام سي ودهي نسس انسس خدا نا كلام نا دون؛)يه مولى اْ قول شريف ما خدا تعالى ني كتاب -جه خدا نو وحي ،فيض ،ثثيغام  نو جامع ؛ -اهني عظمة نسس واضح فرماوي ديدي ،علم وحكمة نا هزارو باب مستبصرين واسطسس اْ كلام ما كهولي ديدا،قراْن مجيد حفظ كروا واسطسس اعلى رغبة بتاوي ديدي.ايم تصور  حاصل تهائي  ؛ كه  :

*قراْن كريم افضل ما افضل كتاب ؛،افضل ما افضل نبي رسول اللهصلع  ثثر نازل تهيا ؛،افضل ما افضل مهينه شهر الله المعظم ما نازل تهيا ؛،افضل ما افضل رات ليلة القدر  ما نازل تهيا ؛،افضل ما افضل فرشته لئي نسس نازل تهيا ؛ يه كون كه جبرئيـل ،افضل ما افضل عضو يعني organ ثثر-رسول الله نا قلب مبارك ثثر نازل تهيو ؛، افضل جككه مكة انسس مدينة ما اُترا ؛، انسس افضل زبان – عربي زبان ما نازل تهيا ؛.

هوسس اْ مثل سي تمام افضل ححيزو قراْن مجيد واسطسس مدخر هوئي ،قراْن ني شان انسس عظمة نسس خدا يه واضح بتاوي هوئي انسس يه قراْن نسس هوسس كوئي مسلم-مؤمن اهني تلاوة  كرسس اهنسس حفظ كرسس تو اهنسس رسول الله صلع ني افضل امة بنوا نو شرف كيم حاصل نه تهائي!، اْ قراْن مجيد ني تلاوة افضل العبادة ؛، جيم امام صادق سي ذكر ؛ كه “هي والله افضل، هي والله اشد”، اْ قراْن مجيد نو حفظ كروو افضل؛، انسس حفظ كرنار نسس كتنو افضل بناوي دسس ؛ كه دنيا ما كوئي دن اهنسس تنككي نهيطط اْوسس، مولى ني خوشي حاصل تهاسسس انسس موت نا بعد اهنو جسم قبر ما نهيطط سرٌسس.

سيدنا عالي قدر مفضل سيف الدين طع جه مولى نو نام } مفضل ؛ اْثث ني جه اميد انسس خواهش ؛ كه هر ككهر ما ايك تو هوئي جه نسس ثثورا قراْن حفظ هوئي –هوسس يه مولى ني اْ اميد نسس اْ راه ثثر تصور لئيسس كه قراْن ني تلاوة انسس اهنا حفظ نا سبب اثثنسس كامل دين انسس افضل امة ني تونحح ثثر ثثهنححوا ني تمهيد فرماوي رهيا ؛.هر ككهر نسس افضل ككهر بناوا ني تدبير فرماوي رهيا ؛.قراْن ما هر ححيز نو بيان ؛-هر دقيق و جليل ححيز قراْن ما ؛-تو مولى اْ حفظ نا عمل نا سبب مؤمنين نسس  دنيا انسس اْخرة نا هر field ما perfection ملسس يه واسطسس امر فرماوي رهيا ؛،هر subject ما ياري ملسس،مدد ملسس ،اسلامي منطلق ملسس،ايماني ماحول ملسس،هر ايك اْية ماحق نا داعي  ني تصوير نو view point ملسس  يه حفظ ني بركة ني طرف مولى لئي جئي رهيا ؛.

سيدنا عالي قدر مفضل سيف الدين طع هر ايك بيان انسس وعظ ما اْثثني  هر ككهر ما قراْن حفظ ني منشاء ظاهر فرماوي نسس هر مؤمن نا ككهر  نسس وقار ونتو كري ديدو ؛.”ككهني مهوتي دولة،ككهني مهوتي نعمة،ككهنو مهوتو خزانه ” نا جملة فرماوي نسس روحاني دولة نا ساتهسس دنيا ني دولة سي وقار عطاء كيدو ؛.اْثث مولى يه حفظ واسطسس اْسان راسته بهي واضح كري ديدو كه برهان الدين مولى ،حافظ القراْن مولى ني بركة سي سككلو تهاسسس.تو اْ مثل برهان الدين مولى نا نام ني بركة نسس قراْن سي وصل كري نسس هر مؤمن مؤمنة نسس وقار اْثثي ديدو ؛.

هوسس جه شخص كه  قراْن ني تلاوة نه كرسس، قراْن نسس حفظ نه كرسس، ككهرو ما مولى ني خوشي مطابق قراْن ني مجالس نه كرسس تو يه شخص يه مولى نسس وقار نه ديدو، مولى ني توقير نه كيدي تو يه قراْن نسس وقار اْثثو كهوائي؟ انسس جه شخص قراْن مجيد نسس وقار اْثثسس مككر اهنا اهل نسس ،قراْن نا قرين نسس،رسول الله نا نائب مناب نسس،اهنا داعي نسس وقار نه اْثثسس تو يه قراْن نسس مانوو كهوائي؟هر ككز نهيطط،فقد استخف بحق الله -خدا تع نا حق نسس ضائع كيدو،هلكو كيدو ايم كهواسسس.

قراْن مجيد ني حرمة ككهني انسس ككهني اعلى ؛،جيم مولانا علي ع م يه فرمايو كه حرمة الوالد على ولده ني مثل قراْن ني حرمة ؛.ته سي كوئي بيجا كتاب نسس قراْن مجيد نا اوثثر موكوو بسس ادبي كهوائي . جه مثل كوئي فرزند اهنا باوا نا غير ني طرف نسبة لسس يه ظلم كهوائي. قراْن مجيد ام الكتاب ؛، ماطط انسس باوا  فرزند نسس قراْن ني روشني ما  اخلاق كريمة انسس اداب جميلة سيكهاوسس ؛،بد اخلاق انسس بد  ادب سي دور راكهسس ؛.تو قراْن زندككي بسر كروا واسطسس ماطط باثث جيم عمل كرسس ؛ يه مطابق تربية نو اعلى انسس اجل رسته ؛.

سيدنا محمد برهان الدين رض 52 ما داعي حافظ القراْن مولى  يه قراْن ني تعليم انسس حفظ واسطسس عجب نهضة قائم فرماوي انسس اهتمام فرمايو –والدين بهي يه مثل خيال نه راكهي سكسس اهنا كرتا زيادة مولى يه مؤمنين نسس انسس اهنا فرزندو نسس قراْن ثثرهتا كري ديدا ،حفظ كرتا كري ديدا.اْثث مولى 50 سال امام الزمان ع م نا نيابة ني ككادي ثثر بيتهي نسس مؤمنين نسس سابق زماناؤ ما نه تهيو يه كري نسس بتاوي ديدو.اْثثنو عصر ذهبي ما روضة طاهرة ما قراْن مجيد بالتمام ذهب خالص ما نقش كري نسس اْثث مولى يه قراْن انسس قراْن نا قرين نسس جوري نسس شان بلند فرماوي ديدي.هر مؤمن نا ككهر ما قراْن مجيد ني بركات نا نقوش دل ما باقي رهسس يه واسطسس حفظ القراْن  ني نهضة  نعم السبب ؛،اهنا واسطسس معهد الزهراء قائم فرمايو ،ايك مخصوص عمارة قراْن مجيد واسطسس بناوي نسس حفظ نا اهتمام ثثر دلالة بتاوي.اْثثنا قصائد ما،مناجاة ما قراْن ني تلاوة واسطسس انسس حفظ واسطسس ابيات لكهي فرماوي.مؤمن نو نعم الشغل قراْن نو ثثرهوو انسس حفظ كروو هوئي يه واضح فرمايو .

قراْن مجيد نا حفظ  كروا سي ككهنا فائداؤ تهاسسس، اهنا سي مؤمن نسس ككهني بركة، سعادة، يُمن انسس خير حاصل تهاسسس، مككر اهنا واسطسس مؤمن نسس لازم ؛ كه قراْن مجيد نا حفظ واسطسس serious    تهائي، لككن سي ياد كرسس،

جيم ذكر تهئي كه قراْن افضل ؛، تو يه افضل ححيز نسس سوطط كام حاصل نه كريئسس، حفظ نه كريئسس، جيم سُنّا نا ذخيرة كروا ما-  اهنسس ليوا واسطسس انسان كتني محنة كرسس ؛؟ ايم قراْن مجيد نا حفظ واسطسس محنة لازم ؛، انسس جيم ذهب خالص بناوا واسطسس اْكك ما سُنّو نسس  ككرم كروو  ثثرسس ؛، ته بعد purity  حاصل تهائي ؛،  يه مثل اْ قراْن نا فضل نسس حاصل كروا واسطسس صبر كري نسس  انسس strong  strategy  سي وقت ني تعيين ساتهسس حفظ كروو ثثرٌهسسس،

قراْن مجيد نور ؛، يه نور نسس حفظ كروا سي مؤمن كتنو نوراني  بني جائي ؛! ،  امير المؤمنين ع م فرماوسس ؛ كه قراْن اهوو نور ؛ – source  of   light  ؛، جه كوئي دن بوجهنار نتهي،  تو هر علم نو نور قراْن ما ؛، زندككي بسر كروا نو نور قراْن ما ؛، زندككي نا بعد قبر ما انسة اْثثي نسس قبر نسس نوراني بناوا ني طاقة قراْن ما ؛، تو هوسس سوطط كام قراْن مجيد  مؤمنين حفظ نه كرسس ؟،

قراْن مجيد ثثرٌهوا  سي سينه  شرح تهائي ؛،  دلو روشن تهائي ؛، peace of mind and soul ملسس ؛- تو بهلا اهنا حفظ كروا سي كتني راحة سكون انسس دل ما اطمئنان هميشه رهسسس!. يه} مثل  امير المؤمنين فرماوسس ؛ كه قراْن أيك اهوو دريو ؛ جه ني معاني نو كوئي depth نتهي، قراْن ني معانيو هر زمان نا مولى نا سينه ما موجود ؛،  مولى نو  سينه دريائسس بسس كنار ؛، تو – كوئي مؤمن قراْن ناطق نا فرمان انسس خوشي مطابق قراْن صامت نسس مكمل حفظ كرسسس تو اهنا سينه نسس يه تمام معاني ني بركات ملي جاسسس، مككر حفظ كروا نا سبب يه مؤمن دريائسس بسس كنار ما شامل تهئي جاسسس، ضضيثثو هتو  انسس هوسس دريو بني ككيو.

قراْن مجيد سي شفاء حاصل تهائي ؛، شفاء  ني ذات ؛،  هوسس جه مؤمن قراْن حفظ كرسس تو اهنو مكمل جسم شفاء  نو تعويذ بني جائي كه نهيطط؟،  حضوراعلىط ع شفاء واسطسس قراْن مجيد ني اْية ني تسبيح كروا نو امر فرماوسس ؛  انسس  تعويذ عناية فرماوسس ؛،  هوسس تو مولى يه مؤمنين نسس one step  ahead  قراْن مجيد حفظ كروا نو امر فرمايو ؛ جه نا سبب مؤمن نو ذهن، بدن، جان قراْن مجيد نا نور سي منور تهئي جائي ؛، امير الجامعة المقدس فرماؤتا :- اككر فرزند نسس قراْن  ياد هسسس انسس كوئي اسكول ما ثثرٌهوا جاسسس انسس كوئي الحاد (شرك) ني وات سُنسسس تو قراْن ني بركة سي اهني كتني حفاظة تهاسسس!،

                                اْ شاكلة ثثر ككهني قسم سي مؤمنين قراْن مجيد نسس حفظ كروا واسطسس اهني زندككي ما حوصله حاصل كري سكسس ؛.  السيد الاجل شهزاده حسين بهائي صاحب برهان الدين صاحب دام مجده يه حفظ القراْن الكريم ني تيسير (سهلائي) واسطسس كتاب تيار كيدي ؛، اهنا سي مؤمنين فائدة حاصل كري حفظ كري سكسس ؛،

                                سيدنا محمد برهان الدينرض انسس 53 ما داعي سيدنا عالي قدر مفضل سيف الدينط ع  ني جانفشاني نا اعلام ثثورا عالم ايمان ما اْج لهرائي رهيا ؛، هر ككهر ما قراْن مجيد ني مجالس تهئي رهي ؛، هر ككهر ما قراْن ني نداء سي درو ديوار ككونجي رهي ؛، هر ككهر ما قراْن مجيد نو ترتيل انسس تجويد سي تلاوة كروا نو اْواز بلند تهئي رهيو ؛،  مؤمن نا هر ككهر ما برهان الدين مولى ني ياد ؛، هر ككهر ما مفضل مولى ني صورة نقش ؛، انسس اهنا ساتهسس قراْن ني اْيتو ذهن ما نقش تهئي رهي ؛، تو اْ بركة تمام مؤمنين نسس مبارك تهاجو، تمام حفظ كرناراؤ نسس مبارك تهاجو، تمام تلاوة كرنار نسس مبارك تهاجو، بلكه جه سككلا  نسس تلاوة نهيطط كرتااْورتو مككر نية كري نسس سيكهي رهيا ؛ اهنسس مبارك تهاجو، خدا تعالى سيدنا عالي قدر مفضل سيف الدين اْقا ني عمر شريف نسس قيامة نا دن لكك دراز انسس دراز كرجو. اْمين.

 

Open chat
Need help?