NyqTísp dTd|_dp L$fT_ lk_p k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A.e¡ qL$hpf¡ iyê$A afdpey A¡ rTL$f \B A_¡ L$fT_ lk_p dyspArgL$ k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. e¡ lu.1408dp S>¡ bep_ afdpey \y. A¡ldpku bfL$s gu^u e¡ bep__u fp¡i_udp bpAT rTL$f L$fuA¡.

Myv$psApgp Ly$Ap®_ dÆv$dp L$fT_ lk_p_u rTL$f afdph¡ R>¡ S>lp„ cu L$fT_ lk_p_u rTL$f Aphu R>¡ sp¡ A¡d afdph¡ R>¡ L¡$ sd¢ Myv$p_¡ L$fT_ lk_p Ap`p¡. L$p¡B_p _Tv$uL$ \p¡X$ucu AL$g lp¡e sp¡ b¡ QuT kp¡Q¡.A¡L$ sp¡ e¡ L¡$ Myv$pe¡ sp¡ Tdu_ Apkdp__¡ `¥v$p L$u^p R>¡. Myv$p sdpd L$pA¡_ps_¡ fp¡Tu_p¡ Ap`_pf R>¡. Myv$p hpõs¡ Apkdp_ Tdu__p MTp_pAp¡ R>¡                     Myv$p sp¡ bpv$ipl R>¡ A_¡ Myv$p N_u R>¡. v$p¥gsd„v$ R>¡ A_¡ Myv$p gp¡Np¡ sfa dp¡lspS> _\u bëL¡$ gp¡Np¡ Myv$p_u sfa aL$uf R>¡                            lh¡ S>¡ hL$s L¡$ Myv$p Ap rdkg lp¡e sp¡ `R>u Myv$p_¡ L$fT_ lk_p_u ky„ Tê$fs `X$u NB L¡$ Ly$Ap®_ dÆv$dp lzL$d L$fu v$u^p¡ L¡$ Myv$p_¡ L$T® Ap`p¡.? Myv$p_¡ `¥kp_u ky„ Tê$fs Aphu? Myv$p_¡ ANf Å¡ L$fT__u Tê$fs `X$u lp¡e sp¡ `R>u buÅ_¡ fp¡Tu L$B sfl Ap`k¡? bpv$ipl L$p¡B qv$_ aL$ufku dp„N¡? buSy> e¡ kp¢Qhy L¡$ Myv$p_¡ L$T® L$B sfl Ap`kp¡? Myv$p sp¡ v¡$Mpsp¡ _\u, Myv$p L$lp„ R>¡?

spf¡ elp„               _u ky„ dpA_p lprkg \B R>¡. vy$r_epdp Myv$p_p b„v$p_¡ Myv$p_u fpldp A_¡ Myv$p_p r_Tpd Bõgpd_p r_Tpd dysprbL$ L$fT_ lk_p Ap`hy. Myv$p_u fpldp      L$T® Ap`hy epA_¡ L$T® Ap`u_¡ L$p¡B qfV®$__u Dçduv$ _p lp¡e, L$p¡B dApau sgb _ lp¡e, without any worldly benefit  L$T®_ lk_p Ap`p¡ sp¡ e¡ Myv$p_¡ Ap`hp bfpbf R>¡. Myv$p aL$uf _\u dNf vy$r_epdp L$p¡B Myv$p_p b„v$p_¡ s„Nv$õsu aL$ufu Aphu lp¡e sp¡ A¡l_¡ L$T® Ap`p¡ sp¡ Myv$p_¡ Ap`hp bfpbf R>¡, bëL¡$ Aduê$g dyrd_u_ A.k.sp¡ A¡d afdph¡ R>¡ L¡$ sd_¡ cu s„Nv$õsu Aphu lp¡e A_¡ e¡ aL$ufu_¡ v|$f L$fhy lp¡e sp¡ Myv$p afdph¡ R>¡ L¡$ sd¡ L$fT_ lk_p Ap`p¡.A¡ldp Myv$p sdpfy B[çslp_ g¡ R>¡. sdpfu ApTdpBi L$f¡ R>¡. Myv$p sdpfu fp¡Tu_¡ rTepv$p L$fk¡.

v$¡Mp¡ Bõgpddp Myv$psApgpe¡ fp¡Tu sgb L$fhp_p O_p Tfuep fpMp R>¡         (fp¡Tu sgb L$fhy). fp¡Tu L$B ipL¡$gsku rTepv$p L$fhy fkygy‰pl k.A.h. rlS>S>syg hv$pdp A¡d afdph¡ R>¡ L¡$ rS>b°Bg dpfp L$p_dp Aphu_¡ L$lu Nep R>¡ L¡$ “”L$p¡B b„v$p_¡ dp¡s _l] Aph¡ lÑp L¡$ A¡l_u fp¡Tu vy$r_epdp `yfu \pk¡ spf¡ lfA¡L$ i¿k_u fp¡Tu dyL$f®f R>¡ BÐ_y  rdgk¡, sp¡ ANf L$p¡B i¿k h¡`pf S> L$fp L$f¡ A_¡ v$p¥gs rTepv$p L$dpe R>¡ sp¡ e¡ i¿k A¡l_u fp¡Tu_¡ rTepv$p _\u L$fu füp¡     _y Adg _\u L$fu füp¡, bëL¡$ A¡l_u dyL$f®f iyv$p fp¡Tu_¡ S> S>ëv$u lprkg L$fu füp¡ R>¡ A_¡ A¡d L$fu_¡ A¡l_p dp¥s_¡ S>ëv$u v$pAhs v$B füp¡ R>¡, h¡`pf L$fhpku fp¡Tu rTepv$p _\u \psu A¡l_pku sp¡ aL$s sdpfu dyL$f®f fp¡Tu S> sd_¡ rdg¡ R>¡ sp¡ dyL$f®f fp¡Tudp rTepv$p L$fhy lp¡e sp¡ Bõgpde¡ O_p Tfuep bspep R>¡      hpõs¡ O_u dyS>f®b v$p¡ApAp¡ cu AhrgepD‰ple¡ bsphu R>¡.

(1) hpS>¡bps Ap`hpku fp¡Tu rTepv$p \pe R>¡

(2) Ny_plp¡ fp¡Tu L$Ðf¡ R>¡, sp¡ Ny_pl dyApa L$fphpku-AksNa¡ê$‰pl_u sõbul L$fhpku fp¡Tu rTepv$p \pe R>¡.

(3) M¥f_p Adg L$fhpku fp¡Tu rTepv$p \pe R>¡

(4) s„Nu lp¡e A_¡ A¡ldp rTepv$p M¥f_p L$pddp MfQhpku fp¡Tu rTepv$p \pe R>¡, S>¡d dp¥gp_p Agu A.k e¡ afdpey e¡          A_¡               dpku A¡L$ Adg ky„ R>¡ L¡$ L$fT_ lk_p Ap`hy R>¡. Ap Adgku L$fT Ap`_pf_u fp¡Tu rTepv$p \B Åe R>¡, A¡l_p _kub_u fp¡Tu rTepv$p \B Åe R>¡, A¡l_u Ddf rTepv$p \pe R>¡, L$fT_ lk_p bfL$s M¢Qhp_p¡ A¡L$ fpõsp¡ R>¡, L$fT_ lk_p aL$s commerical activity  _\u S>¡d vy$r_ep_p gp¡Np¡ gp¡__y Adg L$f¡ R>¡ A¡d aL$s _\u bëL¡$ L$fT_ lk_pdp A¡L$ ê$lpr_eps R>¡, L$fT_ lk_p dyrd_u_ hpõs¡ A¡L$ dpA_pdp Bbpv$s R>¡, S>¡d h¡`pfcu Bõgpddp vy$r_ep_p gp¡Np¡_u S>¡ commerical activity  _\u bëL¡$ h¡`pf Bõgpddp Bbpv$s_y Adg R>¡, ifuAs dysprbL$ h¡`pfdp khpb¡ ATud R>¡. S>¡lpv$ L$f_pf lT L$f_pf, Dçfp L$f_pf_y khpb R>¡ A_¡ B[õsL$fTpL$_y khpb R>¡.

L$p¡B b„v$p_¡ Myv$p_u fpldp dyrd_u_ L$T® Ap`¡ A_¡ e¡ b„v$pku L$p¡B apev$p¡ qfV®$_cu sgb _ L$f¡ sp¡ Myv$p_¡ L$T® Ap`hp bfpbf R>¡ Np¡ep Myv$p_y L$pd e¡ dyrd_u_e¡ L$fu Ap`y. qL$Ð_y dp¡lVy$ ifa R>¡ sp¡ lh¡ Myv$psApgp e¡ dyrd_u__¡ B_pd Ap`¡ R>¡, A¡hp¡X®$ Ap`¡ R>¡. B_pd ky„ L¡$ khpb Ap`¡ R>¡ A_¡ fp¡Tu sp¡ rTepv$p L$f¡ S> R>¡. khpbcu qL$Ð_y Ap`¡ R>¡ L¡$

A¡L$ bep_dp k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ ApL$p s.D.i. afdph¡ R>¡ L¡$ “Ag dÅrgkyg lps¡rdepl’ dp bep_ R>¡  L¡$ Aduê$g dyrd_u__¡ A¡L$ i¿ke¡ khpg L$u^p¡ L¡$ kv$L$p AaTg L¡$ L$fT_ lk_p? Aduê$g dyrd_u_ afdph¡ R>¡ L¡$ d¢ dpfp lbub fkygy‰pl_¡ ky_p R>¡ Ap` afdphsp L¡$ rS>hpf¡ kpsdp Apkdp__u sfa dpê$ Bõfp \ey sp¡ S>ßs_p v$fhpTp D`f d¢ e¡ v¡$My L¡$ Ap rdkg rgM¡gy lsy L¡$                          kv$L$p L$fhpdp v$k Ny_p khpb A_¡ L$fT_ lk_pdp v$k lÅf Ny_p khpb.  `R>u fkygy‰ple¡ rS>b°Bg_¡ khpg L$u^p¡ L¡$ rS>b°Bg kv$L$p L$fsp L$fT_ lk_p AaTg ky„ L$pd? sp¡ rS>b°Bg L$l¡ R>¡ L¡$ bfpbf R>¡, A¡d kpBg khpg L$f¡ R>¡ sp¡ bpAT hL$s A¡l_p `pk¡ L$p¡B QuT lp¡e R>¡ sp¡ cu khpg L$f¡ R>¡ A_¡ L$T® sgb L$f_pf sp¡ Tê$fs lp¡e sp¡ S> L$T® sgb L$f¡ R>¡ sp¡ Ap rdkg L$fT_ lk_pdp khpb R>¡.

Aduê$g dyrd_u_ afdph¡ R>¡ L¡$ fkygy‰ple¡ afdpey L¡$ L$p¡B i¿k L$p¡B_¡ L$fT_ lkp_pl Ap`¡ sp¡ kv$L$p_u rdkg R>¡. s¡ bpv$ afdph¡ R>¡ L¡$ L$p¡B i¿k L$p¡B_¡ L$fT_ lk_p Ap`¡ sp¡ lf qv$_ kv$L$p_u rdkg khpb R>¡ sp¡ Aduê$g dyrd_u_ afdph¡ R>¡ L¡$  d¢ AT® L$u^u L¡$ A¡ fkygy‰pl `¡lg¡ sp¡ Ap`e¡ afdpey L¡$ L$p¡B L$fT_ lk_p Ap`¡ sp¡ kv$L$p Ap`hp rS>Ð_y khpb R>¡ A_¡ ApS>¡ Ap`e¡ Apd afdpey L¡$ lf qv$_ kv$L$p L$f¡ BÐ_y khpb R>¡ sp¡ ky„ dpA_p? fkygy‰pl k.A.h. afdph¡ R>¡ L¡$ S>¡ i¿k L$fT_ lk_p Ap`¡ sp¡ BÐ_y kv$L$p L$fhp rS>Ð_y khpb R>¡. lh¡ dyAèe_ hL$sdp Av$p _ L$f¡ S>¡ V$pBd Ap`p¡ lp¡e _¡ L¡$ Ap rdkg Av$p L$fuk, spMuf \B Åe sp¡ lf qv$_ BÐ_y kv$L$p L$fhp rS>Ð_y khpb R>¡.

elp„ Np¡f sgb R>¡, Bõgpddp O_p A¡lhp M¥f_p Apdpg R>¡. S>¡dp Myv$psApgp Ny_pNy_ khpb Ap`¡ R>¡. L$p¡Bdp v$k Ny_p R>¡, kv$L$p Ap`p¡, sõbul aps¡dp L$fp¡ sp¡ A¡ldp v$k Ny_p khpb R>¡, L$p¡Bdp `Quk Ny_p R>¡, S>¡d L¡$ d[õS>v$dp _dpT Bdpdsku `Y$p¡ sp¡ BÐ_y khpb R>¡, L$p¡Bdp 70 Ny_p R>¡, i¡lê$‰prlg dyATTddp Bbpv$s L$fp¡ ep L$p¡B cu M¥f_y Adg L$fp¡ sp¡ 70 Ny_p khpb R>¡, L$p¡Bdp 100 Ny_p khpb R>¡. Åd¡A d[õS>v$dp _dpT `Y$hpdp 100 Ny_p khpb R>¡. L$p¡Bdp A¡L$ lÅf Ny_p R>¡, gegsygL$Ödp Bbpv$s L$fhpdp BÐ_y rTepv$p khpb R>¡, dNf L$fT_ lk_p Ap`hpdp qL$Ð_y khpb R>¡? L¡$ v$k lÅf Ny_p khpb R>¡. BÐ_y rTepv$p highest return  R>¡. Bõgpddp ipev$ S> L$p¡B Adgdp BÐ_y highest return  khpb Myv$psApgpe¡ Ap`y lp¡e.

L$fT_ lk_p Ap`hpdp b¡ QuT R>¡ A¡L$ sp¡ highest return  khpbdp rdg¡ R>¡ buSy> ky„ L¡$ L$p¡B dyrd_u_ Bõgpddp L$p¡B qv$_ M¥f_p Adgdp MQ® L$fk¡, d[õS>v$ b_phk¡, S>d_ S>dpX$k¡, rTepas L$fk¡, kv$L$p Ap`k¡, lS> ep Dçfp L$fk¡ ep L$p¡Bcu M¥f_y Adg gB g¡ sp¡ Tprlfdp sp¡ A¡l_p lp\ku e¡ fL$d Qgu Åk¡. `¥kp MQ® \B Åk¡ lp„ e¡ hps Sy>v$u R>¡ L¡$ Myv$p A¡l_¡ e¡ fL$d bukfu sflku hpgu S> Ap`¡ R>¡ dNf ld_p auglpg sp¡ MQ® \B Nep dNf L$fT_ lk_p Cõgpddp Adg A¡L$ A¡lhy Adg R>¡ L¡$ S>¡dp fL$d MQp®sp _\u, fL$d hpr`k sdpfp `pk¡ Aphu Åe money back gurantee  R>¡. sd¢ L$p¡B_¡ L$fT_ lk_p Ap`kp¡ sp¡ e¡ sd_¡ fL$d A¡L$ dyv$s_p bpv$ `pR>u L$fu S> v¡$k¡. ApS>¡ Ap rkõV$d_¡ lzT|f¡Apgp s.D.i. e¡ lzk¥_u õL$ud _pd Ap`yy R>¡. lzk¥_u õL$uddp `_ fL$d dyL$ue¡ A_¡ e¡ fL$dku bukfp_¡ L$fT_ lk_p Ap`hpdp Aph¡ A_¡ A`_¡ Æhpf¡ fL$d_u Tê$fs lp¡e sp¡ `pR>u rdgu Åe (L$fT_ lk_pdp 2 õL$ud dylçdv$u A_¡ spl¡fu _p¡_ fua„X¡$bg S>¡ lyåb_ fL$d dyrd_u_ AT® L$fu v¡$ R>¡ ) spf¡ L$fT_ lk_p_p Adgdp highest return cu R>¡ A_¡ money back gurantee  cu R>¡.

vy$r_ep_p gp¡Np¡ A_¡ dp¡lV$p economist  Ap b¡h¡ QuT_u O_u QQp® L$f¡ R>¡ A_¡ S>lp„ Ap b¡h¡ QuT lprkg \psu lp¡e sp¡ hlp„ O_p S>ëv$u invest   L$fu v¡$ R>¡, dNf BÞh¡õV$ L$fhp_p bpv$cu Ap b¡h¡ QuT_y eL$u_ _\u lp¡sy L¡$ highest return  rdgk¡?  A_¡ money back gurantee  N¡f¡ÞV$u R>¡ ep _l]? sp¡ vy$r_ep_p rglpTkucu L$fT_ lk_pdp Ap b¡h¡ Mybu S>d¡A \B Åe R>¡ A_¡ elp„ sp¡ eL$u_ L$prdg R>¡ L¡$ highest return  rdgk¡ S>. L¡$dL¡$ L$T® Myv$p_¡ Ap`p¡ R>p¡ A_¡ Myv$p_p¡ hpAv$p¡ R>¡ L¡$ Ap`ku Myv$p `p¡sp_p hpAv$p_¡ _l] sp¡X¡$               A_¡ elp„ sp¡ really money back gurantee R>¡ A¡l_ycu eL$u_ R>¡ sp¡ `R>u dyrd_ L$fT_ lk_p ky„ L$pd _ Ap`¡? ky„ L$pd lzk¥_u õL$uddp iprdg _p \pe? ky„ L$pd L$fT_ lk_pdp invest _ L$f¡?

Nature dp R>¡ L¡$ Myv$p_p L$p_|_dp R>¡ L¡$ A¡L$ v$p_p¡ Tdu_dp _pMp¡ sp¡ A¡l_pku O_p v$p_p DN¡ R>¡ lÅfp¡ v$p_p r_L$gsp S> Åe R>¡ sp¡ e¡ S> rdkgku Ap L$fT_ lk_p_y Adg R>¡, A¡L$ ê$r`ep¡ L$fT_ lk_pdp Ap`p¡. A¡L$  seed  _pMp¡ L$fT_ lk_pdp, A¡L$ Q¡L$ _pMp¡ L$fT_ lk_pdp sp¡ bfL$ps lÅfp¡_u \B Åe R>¡. Ap Myv$p_u `p¡guku R>¡ L¡$ dl¡_s O_u L$d R>¡ A_¡ khpb O_y rTepv$p R>¡, S>¡d  dyrd_u_ Ofdp dNqfb_u su_ fL$As _dpT `Y¡$ R>¡. sp¡ A¡L$ _dpT_y khpb, e¡ S> _dpT d[õS>v$dp `Y¡$ sp¡ 2` _dpT, g¥gsyg L$v$fdp `Y¡$ sp¡ A¡L$ lÅf _dpT, d[õS>vy$g _bhudp `Y¡$ sp¡ v$k lÅf _dpT, b¥sy‰pldp `Y¡$ sp¡ A¡L$ gpM _dpT_y khpb rdg¡ R>¡, sp¡ fL$Assp¡ su_ S> `Y$hp_u R>¡ d¡l_s L$d R>¡, dNf khpb O_y Ap`u v$u^y. Bõgpddp Ap rdkg `p¡guku R>¡ e¡ S> A¡L$ dpA_pdp Myv$p_p MTp_pAp¡ R>¡. Myv$p N_u R>¡, bpv$ipl R>¡ A¡l_p MTpB_dpku Ap`sp¡ Qgp¡ Åe R>¡ spf¡ d¡l_s O_u L$d A_¡ khpb O_y h^pf¡ Ap Bõgpddp Myv$p_u `p¡guku R>¡ A_¡ e¡ S> `p¡guku `f L$fT_ lk_p R>¡.d¡l_s O_u S> L$d A_¡ khpb O_y h^u_¡ S> R>¡.e¡ `p¡guku_u sfa k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. ApL$p e¡ A`_ dyrd_u__¡ bygpep R>¡ A_¡ ApS>¡ k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ ApL$p s.D.i. A`_¡ A¡l_u sfa v$pAhs L$fu füp R>¡.

Myv$p_p¡ iyLy$f L$fuA¡ L¡$ Myv$pe¡ A`_¡ Ap v$pAhs_p¡ gåb¥L$ ep v$pB‰pl L$lu_¡ S>hpb_p v¡$_pf L$u^p R>¡. Myv$pe¡ sp¥auL$ Ap`u A_¡ L$fT_ lk_p_p ATud Adg_u rlL$ds_¡ kdS>_pf L$u^p A_¡ kdÆ_¡ L$fT_ lk_p Ap`_pf L$u^p R>¡ Myv$psApgp k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. _¡ AaTgyg S>Tp Ap`Å¡ A_¡ k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ ApL$p s.D.i._¡ L¡$epds_p qv$_ gN v$fpT A_¡ v$fpT L$fÅ¡. Apdu_.

AT: S>_pb i¡M dp¡BTcpB Aíi¡M Tp¡l¡fcpB ipqL$f, Aprdg kpl¡b -s¥e¡bu dp¡l‰p- (Np¡^fp)

            ككذشته مضمون ما  قرضا حسنا سيدنا محمد برهان الدين رض يه كيوارسس شروع فرمايو يه ذكر تهئي انسس قرضا حسنا متعلق سيدنا محمد برهان الدين رض يه  1408هـ  ما جه بيان فرمايو تهو اهما سي بركة ليدي،  يه بيان ني روشني ما بعض ذكرو كريئسس.

            خدا تعالى قراْن مجيد ما قرضاً حسناً ني ذكر فرماوي ؛، جهاطط بهي قرضا حسنا ني ذكر اْوي ؛  تو ايم فرماوسس ؛ كه “تميطط خدا نسس قرضا حسنا اْثثو”. كوئي نا نزديك تهورٌي بهي عقل هوئي تو بسس2 ححيز سونححسسس، ايك تو يه كه خدا يه تو اْسمان زمين نسس ثثيدا كيدو ؛، خدا تو تمام كائنات نسس روزي نو اْثثنار ؛، خدا واسطسس اْسمان زمين نا خزانه ؤ ؛ “ولله خزائن السموات والارض” ، خدا تو بادشاه ؛  انسس خدا غني ؛ – دولة مند ؛ انسس خدا لوككو طرف محتاج نتهي، بلكه لوككو خدا ني طرف فقير ؛ “والله الغني وانتم الفقراء”. هوسس جه وقت كه خدا اْ مثل هوئي تو ثثححهي خدا نسس قرضا حسنا ني سوطط ضرورة ثثرٌي ككئي كه قراْن مجيد ما حُكم كري ديدو كه خدا نسس قرض اْثثو؟،  خدا نسس ثثئيسه ني سوطط ضرورة اْوي ؟  خدا نسس اككر جو قرض ني ضرورة ثثرٌي هوئي تو ثثححهي بيجا نسس روزي كئي طرح اْثثسسس؟، بادشاه كوئي دن فقير سي مانككسس؟. بيجو يه سونححسسس كه خدا نسس قرض كئي طرح اْثثسو؟ خدا تو ديكهاتو نتهي، خدا كهاطط ؛؟.

 تارسس يهاطط ” اقرضوا الله” ني سوطط معنى حاصل تهئي كه  “دنيا ما خدانا بنده نسس خدا ني راه ما انسس خدانا نظام – اسلام نا نظام مطابق قرضا حسنا اْثثو “.  خدا ني راه ما “لله في الله” قرض اْثثوو يعني  قرض اْثثي نسس كوئي return  ني اميد نه هوئي، كوئي منافع طلب نه هوئي، without any worldly benefit  قرضا حسنا اْثثو تو يه خدا نسس اْثثوا برابر ؛. خدا فقير نتهي مككر دنيا ما كوئي خدا نا بنده نسس تنككدستي – فقيري اْوي هوئي تو اهنسس قرض اْثثو تو خدا نسس اْثثوا برابر ؛، بلكه امير المؤمنين ع م تو ايم فرماوسس ؛ كه تمنسس بهي تنككدستي اْوي هوئي انسس يه فقيري نسس دور كروو هوئي تو خدا فرماوسس ؛ كه تميطط قرضا حسنا اْثثو- اهما خدا تمارو امتحان لسس ؛، تماري اْزمائش كرسس ، خدا تماري روزي نسس زيادة كرسسس.

            ديكهو  اسلام ما  خدا تعالى يه  روزي طلب كروا نا ككهنا ذريعة راكها ؛ ــــــــ “استرزاق” (روزي طلب كروو)، روزي نسس كئي شاكلة سي زيادة كروو. رسول اللهصلع حجة الوداع ما ايم فرماوسس ؛ كه جبرئيل ما را كان ما اْوي نسس كهي ككيا ؛ كه ” كوئي بنده نسس موت نهيطط اْوسس حتى كه اهني روزي دنيا ما ثثوري تهاسسس”، تارسس هر ايك شخص ني روزي مقرر ؛، اتنو} ملسسس، تو اككر كوئي شخص ويثثار} كرا كرسس  انسس دولة زيادة كمائي ؛ تو يه شخص اهني روزي نسس زيادة نتهي كري رهيو –”استرزاق” نو عمل نتهي كري رهيو بلكه اهني مقرر شده روزي نسس} جلدي حاصل كري رهيو ؛  انسس ايم كري نسس اهنا موت نسس جلدي دعوة دئي رهيو ؛. ويثثاركروا سي روزي زيادة نتهي تهاتي- اهنا سي فقط تماري مقرر روزي تمنسس ملسس ؛. تو – مقرر  روزي ما} زيادة كروو هوئي تو اسلام يه ككهنا ذريعة بتايا ؛، “استجلاب الرزق” واسطسس ككهني مجرب دعاؤ بهي اولياء اللهع م يه بتاوي ؛،

*          واجبات اْثثوا  سي روزي زيادة تهائي ؛

*          ككناهو روزي كترسس ؛، تو ككناهو معاف كراوا سي – استغفر الله ني تسبيح كروا سي روزي زيادة تهائي ؛.

*          خير نا عمل ما كرححوا سي روزي زيادة تهائي ؛،

*          تنككي هوئي انسس اهما زيادة خير نا كام ما كرححوا سي روزي زيادة تهائي ؛- جيم مولانا عليع م يه فرمايو

يه استرزاق انسس استجلاب الرزق ما سي ايك عمل سوطط ؛ كه قرضا حسنا اْثثوو ؛، اْ عمل سي قرض اْثثنار ني روزي زيادة تهئي جائي ؛، اهنا نصيب ني روزي زيادة تهئي جائي ؛، اهني عمر زيادة تهائي ؛. قرضا حسنا بركات كهينححوا نو ايك راسته ؛، قرضا حسنا فقط commercial activity   نتهي، جيم دنيا نا لوككو loan  نو عمل كرسس ؛ – ايم فقط نتهي، بلكه قرضا حسنا ما ايك روحانية ؛، قرضا حسنا مؤمن واسطسس ايك معنى ما عبادة ؛، جيم ويثثار بهي اسلام ما دنيا نا لوككو نا جيم commercial activity   نتهي – بلكه ويثثار اسلام ما عبادة نو عمل ؛، شريعة مطابق ويثثار ما  ثواب عظيم ؛، جهاد كرنار، حج كرنار، عمرة كرنار نو ثواب ؛. ايم } قرضا حسنا ما ثواب عظيم ؛ انسس استرزاق نو سبب ؛.

            “واقرضوا الله” –  كوئي بنده نسس خدا ني راه ما مؤمن قرض اْثثسس انسس يه بنده سي كوئي فائدة return  بهي طلب نه كرسس، تو خدا نسس قرض اْثثوا برابر ؛- ككويا خدا نو كام يه مؤمن يه كري اْثثو، كتنو مهوضضو شرف ؛!!،  تو هوسس خدا تعالى يه مؤمن نسس انعام اْثثسس ؛- award   اْثثسس ؛،انعام سوطط كه –  ثواب اْثثسس ؛  انسس روزي تو زيادة كرسس} ؛. ثواب بهي كتنو اْثثسس ؛  كه  “عشرة اْلاف” ، ايك بيان ما سيدنا عالي قدر مفضل سيف الدين اْقاط ع فرماوسس ؛ كه :-

“المجالس الحاتمية ما بيان ؛، كه امير المؤمنين نسس ايك شخص يه سؤال كيدو، كه صدقة  افضل كه  قرضا حسنا؟، امير المؤمنين فرماوسس ؛ كه ميطط يه مارا حبيب رسول الله نسس سُنا ؛، اْثث فرماؤتا كه جيوارسس ساتما اْسمان ني طرف مارو اسراء تهيو تو جنة  نا دروازه ثثر ميطط يه ديكهو كه اْ مثل لكهيلو هتو كه “الصدقة بعشرة امثالها  والقرض بعشرة اْْلاف ” – كه صدقة كروا ما دس ككنه ثواب انسس قرضا حسنا ما  دس هزار ككونا ثواب. ثثححهي رسول الله يه جبرئيل نسس سؤال كدو، كه اسس جبرئيل  صدقة كرتا قرضا حسنا افضل سوطط كام؟ تو جبرئيل كهسس ؛  كه برابر ؛ كيم كه سائل سؤال  كرسس ؛ تو بعض وقت اهنا ثثاسسس كوئي ححبز هوئي ؛،  توبهي  سؤال كرسس ؛، انسس قرض طلب كرنار تو ضرورة هوئي تو}  قرض طلب كرسس ؛، تو اْ مثل  قرضا حسنا ما ثواب ؛،

            امير المؤمنين فرماوسس ؛ كه رسول الله يه فرمايو ، كوئي شخص كوئي نسس قرضا حسنا اْثثسس تو صدقة ني مثل ؛، ته بعد فرماوسس ؛  كه كوئي شخص كوئي نسس قرضا حسنا اْثثسس تو هر دن صدقة ني مثل ثواب ؛،  تو امير المؤمنين فرماوسس ؛ كه ميطط عرض كيدي كه اسس رسول الله ثثهلسس تو اْثث فرمايو  كه كوئي قرضا حسنا اْثثسس تو صدقة  اْثثوا جتنو ثواب ؛ انسس اْجسس اْثث يه اْم فرمايو كه هر دن  صدقة  كرسس اتنو ثواب ؛، تو سوطط معنى؟، رسول الله  فرماوسس ؛  كه هاطط، جه شخص قرضا حسنا اْثثسس تو اتنو صدقة كروا جتنو ثواب ؛، هوسس معين وقت ما  اداء نه كرسس، جه time  اْثثوطط هوئي نسس كه اْ مثل اداء كريس، تأخير تهئي جائي تو هر دن اتنو صدقة كروا جتنو ثواب ؛، “

            يهاطط غور طلب ؛، اسلام ما  ككهنا اهوا خير نا  اعمال ؛ جه ما خدا تعالى ككوناككون  ثواب اْثثسس ؛، كوئي ما دس ككونا ؛، صدقة اْثثو، تسبيح فاطمة كرو  تو اهما  دس ككونا ثواب ؛،كوئي ما 25 ككونا ؛ ، جيم كه مسجد ما نماز امامة سي ثثرٌهو تو اتنو ثواب ؛،كوئي ما 70 ككونا ؛، شهر الله المعظم ما عبادة كرو يا كوئي بهي خير نو عمل كرو تو 70 ككونا ثواب ؛، كوئي ما 100 ككونا  ؛، جامع مسجد ما نماز ثثرٌهوا ما 100 ككونا ثواب ؛، كوئي ما 1000 ككونا ؛، ليلة القدر ما عبادة كروا ما اتنو زيادة ثواب ؛. مككر – قرضا حسنا اْثثوا ما كتنو ثواب ؛؟ كه دس هزار ككونا ثواب ؛ ، اتنو زيادة، highest return ؛، اسلام ما شائد} كوئي عمل ما اتنو highest return   ثواب خدا تعالى يه اْثثو هوئي!!.

            قرضا حسنا اْثثوا ما  بسس2 ححيز ؛، ايك تو highest return   ثواب ما ملسس ؛. بيجو سوطط كه كوئي مؤمن اسلام ما كوئي بهي خير نا عمل ما خرحح كرسسس ــــــــ  مسجد بناؤسسس، جمن جمارسسس، ضيافة كرسسس، صدقة اْثثسسس، حج يا عمرة كرسسس، يا كوئي بهي خير نو عمل لئي لو ــــــــــــــ  تو  ظاهر ما تو اهنا هاتهـ  سي يه رقم ححلي جاسسس، ثثئيسه خرحح تهئي جاسسس، هاطط –   يه وات جُدي ؛ كه خدا اهنسس يه رقم بيسري طرح سي والي } اْثثسس ؛، مككر همنا في الحال تو خرحح تهئي ككيا،  مككر قرضا حسنا اسلام ما ايك اهوو عمل ؛ جه ما رقم خرححاتا نتهي، رقم واثثس تمارا ثثاسسس اْوي جائي ؛، money back guarantee  ؛، تميطط كوئي نسس قرضا حسنا اْثثسو تو يه تمنسس رقم ايك مدة نا بعد ثثاححهي كري} ديسسس، اْجسس اْ سـسضضم نسس حضوراعلىط ع يه “حسين اسكيم” نام اْثثو ؛، حسين اسكيم ما اثثن رقم موكئيسس انسس يه رقم سي بيسرا نسس قرضا حسنا اْثثوا ما اْوسس انسس اثثنسس جيوارسس رقم ني ضرورة هوئي تو ثثاححهي ملي جائي، (قرضا حسنا ما بسس اسكيم محمدي انسس طاهري non refundable  ؛ جه حُباً  رقم مؤمن عرض كري دسس ؛). تارسس قرضاً حسناً  نا عمل ما highest return   بهي ؛، انسس money back guarantee  بهي ؛.

            اْجسس دنيا نا لوككو انسس مهوضضا economist   اْ بيوسس ححيز ني ككهني ححرححا كرسس ؛، انسس جهاطط اْ بيوسس ححيز حاصل تهاتي هوئي تو  وهاطط ككهنا جلدي invest   كري دسس ؛، مككر invest   كروا نا بعد بهي اْ بيوسس ححيز نو يقين نتهي هوتو كه highest return   ملسسس}؟ انسس money back guarantee  ؛} يا نهيطط؟.  تو – دنيا نا لحاظ سي بهي قرضا حسنا ما اْ بيوسس خوبي جمع تهئي جائي ؛، انسس يهاطط تو يقين كامل ؛ كه highest return   ملسسس} كيم كه قرض خدا نسس اْثثو ؛ انسس خدا نو وعده ؛ كه اْثثسسس، خدا ثثوتانا وعده نسس نهيطط تورٌسس – “ان الله لا يخلف الميعاد”، انسس يهاطط تو  really money back guarantee   ؛ اهنو  بهي يقين ؛. تو ثثححهي مؤمن قرضا حسنا سوطط كام نه اْثثسس؟ سوطط كام حسين اسكيم ما  شامل نه تهائي؟ سوطط كام قرضا حسنا ما invest   نه كرسس؟.

            Nature  ما ؛، خدا نا قانون ما ؛ كه ايك دانه زمين ما ناكهو تو اهما سي ككهنا دانه اُككسس ؛، هزارو دانه نكلسس ؛، نكلتا} جائي ؛، تو ايجمثل سي اْ قرضا حسنا نو عمل ؛، ايك روثثيـه قرضا حسنا ما اْثثو – ايك seed  ناكهو قرضا حسنا ما، ايك ححيك ناكهو قرضا حسنا ما ـــــــــ  تو بركة هزارو ني تهئي جائي ؛.  اْ خدا ني policy  ؛ كه “محنة ككهني كم ؛ انسس ثواب ككهنو زيادة ؛“. جيم مؤمن اهنا ككهر ما مغرب ني تين ركعة نماز ثثرٌهسس تو ايك نماز نو} ثواب، يه} نماز مسجد ما ثثرٌهسس تو 25 نماز، ليلة القدر ما ثثرٌهسس تو 1000 نماز، مسجد النبوي ما ثثرٌهسس تو دس هزار، بيت الله ما ثثرٌهسس تو ايك لاكهـ  نماز نو ثواب ملسس ؛. تو  – ركعة تو تين} ثثرٌهوا ني ؛- محنة كم ؛  مككر ثواب ككهنو اْثثي ديدو، اسلام ما اْ مثل policy ؛ يه} ايك معنى ما خدا ناخزائن – خزانه ؤ ؛، خدا غني ؛ – بادشاه ؛، اهنا خزائن ما سي اْثثتو  ححلو جائي ؛. تارسس محنة ككهني كم انسس ثواب ككهنو ودهارسس، اْ  اسلام ما خدا ني Policy   ؛، انسس يه} policy   ثثر قرضا حسنا ؛، محنة ككهني} كم ؛ انسس ثواب ككهنو ودهي نسس ؛، يه policy   ني طرف سيدنا محمد برهان الدينرض اْقا يه اثثن مؤمنين نسس بلايا ؛ انسس اْجسس سيدنا عالي قدر مفضل سيف الدين اْقاط ع اثثنسس اهني طرف دعوة كري رهيا ؛.

خدا نو شكر كريئسس كه خدا يه اثثنسس اْ دعوة نو “لبيك يا داعي الله” كهي نسس جواب نا دينار كيدا ؛، خدا يه توفيق اْثثي انسس قرضا حسنا نا عظيم عمل ني حكمة نسس  سمجهنار كيدا ، انسس سمجهي نسس قرضا حسنا اْثثنار كيدا ؛. خد ا تعالى سيدنا محمد برهان الدينرض نسس افضل الجزاء اْثثجو انسس سيدنا عالي قدر مفضل سيف الدين اْقاط ع ني عمر شريف نسس قيامة نا دن لكك دراز انسس دراز كرجو. اْمين.

 

Open chat
Need help?