NyqTísp dTd|_dp k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. A_¡ k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i._p L$g¡dps _yfpr_epl_u fp¡i_udp L$fT_ lk_pl_u Alrdes_p bpfpdp bpAT rTL$fp¡ L$u^u, Ap dTd|_dp AhrgepD‰pl A.k._u spfuMdp Np¥f L$fu_¡ L$fT_ lk_p_u ATuds `¡lQp_hp_u L$p¡rii L$fuA¡.

qfhpes dil|f R>¡ L¡$ Myv$psApgpe¡ fkygy‰pl k.A.h._¡ afdphu v$u^y L¡$                            (Ap` Ap`_p L$fbps_p gp¡Np¡_¡ X$fphp¡-Bõgpd_u sfa v$pAhs L$fp¡). fkygy‰pl k.A.h.e¡ Myv$psApgp_p lzL$dku Ap`_p v$pv$pÆ kpl¡b dp¥gp_p Aåvy$g dyÑgub_p kNgp afT„v$p¡_¡ bygpep. e¡ kNgp hpõs¡ S>d_ `L$pey. dNf S>d_dp ky„ lsy L¡$ aL$s bL$fu_u A¡L$ Å„N A_¡ A¡L$ L$v¡$l cfu_¡ vy$^. rS>hpf¡ kNgp lprTf \ep sp¡ e¡ kNgp Qpguk L$fsp cu h^pf¡ lsp A_¡ A¡ldpku v$k S>_ sp¡ A¡lhp lsp L¡$ A¡L$ A¡L$ S>_ A¡L$ bL$fp¡ MpB Åe A_¡ A¡L$ A¡L$ díL$u cfu_¡ vy$^ `u Åe. dNf fkygy‰pl_p¡ dp¡ArS>Tp¡ sp¡ v¡$Mp¡! Ap`e¡ ky„ Adg L$u^y L¡$ S>d_ dp¥gp_p Agu A.k._p lp\`f d„Npey A_¡ rS>hpf¡ S>d_ Ap`y sp¡ Ap`e¡ S>d_dp Ap„Ngu _pMu_¡ bfL$s bp¡gu A_¡ afdpey “”rb[õd‰pl” bp¡gu_¡ kNgp s_phyg L$fp¡. sp¡ Ap fkygy‰pl k.A.h._u bfL$s_p kbb dp¡ArS>Tp¡ ky„ \ep¡ L¡$ Ap kNgp Qpguk L$fsp h^pf¡ dv$p£ bL$fu_u A¡L$ Å„Ndpku S>dp A_¡ ^fpB Nep A_¡ A¡L$ L$v¡$ldpku vy$^ `u^y A_¡ k¥fpb \B Nep s¡ bpv$ fkygy‰pl k.A.h. e¡ kNgp_¡ afdpey “”A¡ b_u Aåvy$g dyÑrgb! sd_¡ kNgp L$üy dp_kp¡ dpfu spAs L$kp¡ sp¡ Tdu__p bpv$iplp¡ b_u Åkp¡” `R>u Ap` afdph¡ R>¡ L¡$ Myv$psApgp e¡ lf _bu hpõs¡ A¡l_p hku, hpqfk, Mguap A_¡ cpB b_pep R>¡, sp¡ sdpfpdpku L$p¥_ dpfp cpB dpfp hku, dpfp hTuf, dpfp Mguap A_¡ dpfp hpqfk b_¡ R>¡? b_u Aåvy$g dyÑrgb kNgp Mpdp¡i füp, L$p¡Be¡ S>hpb _ v$u^p¡. s¡ hL$s fkygyggpl k.A.h. e¡ A¡L$ A¡L$ S>_p_¡ AgN AgN `yRy> sp¡ cu L$p¡Be¡ S>hpb _ v$u^p¡ kNgp S> Mpdp¡i füp. dp¥gp_p Agu_u Ddf s¡ hL$s kNgp L$fsp R>p¡V$u lsu sp¡ AprMfdp fkygy‰pl k.A.h. e¡ dp¥gp_p Agu k.A. _¡ `yRy> L¡$ A¡ Agu! Ap` b_p¡ R>p¡? sp¡ dp¥gp_p Agu e¡ sfs S> S>hpb v$u^p¡ L¡$ Ælp„! A¡ fkygy‰pl! d¢ b_y Ry>„. s¡ hL$s fkygy‰pl k.A.h. e¡ afdpey L¡$ e¡ Agu! Ap` S> dpfp cpB dpfp hku dpfp hTuf dpfp hpqfk A_¡ dpfp Mguap R>p¡ s¡ bpv$ fkygy‰pl k.A.h.e¡ kNgp b_u Aåvy$g dyÑrgb_¡ afdpey L¡$ sd_¡ kNgp Agu_u spAs L$fÅ¡ A_¡ A¡l_u lf hps ky_Å¡. vy$íd_ Aby glbcu hlp„ dp¥S|>v$ lsp¡ bplf r_L$gu_¡ fky‰pl_u dõMfu L$fhp gp¡Np¡ L¡$ Ap dylçdv$_p¡ Åvy$ v¡$Mp¡! L¡$ sd_¡ bL$fu_u A¡L$ Å„Nku ^fpB Nep A_¡ vy$^_u A¡L$ L$v¡$lku k¥fpb \B Nep. Ap L$B Åvy$ _\u bëL¡$ fkygy‰pl k.A.h._p¡ dp¡ArS>Tp¡ R>¡.

e¡ S> rdkg L$fT_ lk_p_y Adg fkygy‰pl k.A.h. _u ifuAsdp Ap`e¡ hp¡ ip__y Adg dyLy$ R>¡-Np¡ep L¡$ A¡L$ Ap`_p¡ dp¡ArS>Tp¡ R>¡. Ap Adgdp Ap`e¡ A¡lhu bfL$s bp¡gu R>¡ L¡$ O_u L$d fL$ddp O_p gp¡Np¡_¡ apev$p¡ `p¢lQu Åe R>¡.O_p dyrd_u_ k¥fpb \B Åe R>¡.Ap A¡lhy _¡L$ Adg R>¡.S>¡_y Adf fkygy‰pl k.A.h. afdph¡ R>¡ A_¡ v|$fA„v¡$iuku A¡d hpT¡l L$fu v$u^y L¡$ S>¡ cu i¿k Ap Adg L$fk¡ A_¡ Ap`_u spAs L$fk¡ sp¡ Tdu__p bpv$iplp¡ b_u Åk¡.h¡`pf A_¡ L$pfp¡bpfdp bpv$iplp¡ b_u Åk¡. Ap Adg_u sfa fkygy‰pl k.A.h._p dÞkyk lf Tdp_dp Bdpd A_¡ ksfdp Ap`_p _pBb lf Tdp_dp v$pB dyrd_u__¡ bygph¡ R>¡ A_¡ ApS>¡ k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. A_¡ k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. _u L$fT_ lk_p sfa v$pAhs r_fpgu R>¡ S>¡ Ap`_u spAs L$u^u A_¡ gåb¥L$ bp¡gu_¡ S>hpb v$u^p¡ e¡ Tdu__p bpv$ipl b_u Nep lh¡ Ap Adg_u bfL$s A_¡ A¡l_p¡ dp¡ArS>Tp¡ v¡$Mu_¡ vy$íd_p¡ A_¡ dy_pa¡L$u_ ky„ bL$hpk L$f¡ R>¡ L¡$ Ap L$fT_ lk_p_y Adg L$B dp¡ArS>Tp¡ _\u- e¡ sp¡ Åvy$ R>¡. Ap„M_p¡ ^p¡L$p¡ R>¡, Tp„Thy R>¡. S>¡ rdV$u Åk¡, L$fT lk_p_p bv$g b¢L$_y Adg bfpbf R>¡. ìepS>_y Adg klu R>¡ e¡ bpL$u f¡lk¡ A_¡ A¡d L$lu_¡ gp¡Np¡_¡ Nydfpl L$fhp_u L$p¡rii L$f¡ R>¡ dNf L¡$l_pf A¡d _l] Å_sp¡ L¡$ L$fT_ lk_p lL$uL$s_ A¡L$ dp¡ArS>Tp¡ R>¡ S>¡ ld¡ip bpL$u f¡lk¡ A_¡ ìepS> A_¡ b¢L$ gp¡Np¡_¡ ^p¡L$p¡ Ap`¡ R>¡. gp¡Np¡_p hpõs¡ Tp„Thp b_¡ R>¡ A_¡ Sy>W$p hpAv$pAp¡ L$fu_¡ Åvy$ L$f¡ R>¡ A_¡ e¡ rdV$u Å_pf R>¡.spf¡ L$fT_ lk_p fkygy‰pl k.A.h._p¡ dp¡ArS>Tp¡ R>¡.

dp¥gps¡_p aps¡dp A.k._p dpgp_u rTL$f dilzf R>¡ L¡$ A¡L$ byTyN® i¿k fky‰pl k.A.h. `pk¡ Aphu_¡ AfT L$f¡ R>¡ L¡$ d¢ cyL$p¡ Ry>„ d_¡ Ap` S>dpX$p¡ dpfp `pk¡ bv$_ Y$p„L$hp_¡ L$`X$p _\u Ap` d_¡ Ap`p¡, d¢ aL$uf Ry>„ Ap` d_¡ dpg Asp L$fp¡. fkygy‰pl k.A.h. afdph¡ R>¡ L¡$ dpfp _Tv$uL$ L$B cu _\u dNf sd¢ aps¡dp_p Of¡ Åh hlp„ sdpfu lpS>s `|fu \pk¡. hp¡ ApAfpbu rbgpg kp\¡ aps¡dp_p Of¡ Aphu_¡ `|fu AfT L$u^u. S>¡ qv$_ Ap kpBg Apep lsp sp¡ su_ qv$_ku dp¥gps¡_p aps¡dp A_¡ Adufug dyrd_u_ S>d_ S>dp _\u A_¡ fkygy‰pl k.A.h._¡cu Ap hps_u Mbf lsu. dNf s¡ kp\Ap kpBg_¡ dp¡L$gp. aps¡dp A.k. e¡ A¡L$ QpdX$p_p¡ Vy$L$X$pp¡ Ap`p¡ S>¡_p D`f Bdpd lk_ lzk¥_ A.k. Apfpd L$fsp, hp¡ i¿k L$l¡ R>¡ L¡$ d¢ cyL$_u riL$pes L$ê„$ Ry>„, A_¡ QpdXy$ Ap`p¡ R>p¡! s¡ hL$s dp¥gps¡_p aps¡dpe¡ `p¡sp_p Ngpdpku dp¡su_u dpgp r_L$pgu_¡ hp¡ dv®$_¡ Ap`u v$u^u, Ap kpBg dpgp gB_¡ fkygy‰pl k.A.h._p _Tv$uL$ Aphu_¡ Mbf L$u^u, fkyg|‰pl kA.h._p _Tv$uL$ Açdpf rb_ eprkf b¡W$p lsp. AfT L$u^u L¡$ Ap` d_¡ fTp Ap`uA¡ d¢ dpgp_¡ Mfuv$u gJ. Açdpf hp¡ dv®$_¡ `yR>¡ L¡$ sd¢ Ap dpgp qL$Ð_pdp„ Ap`p¡ R>p¡? hp¡ kpBg L$l¡ R>¡ L¡$ d_¡ sp¡ fp¡V$u A_¡ Np¡ís Ap`p¡ sp L¡$ dpfy `¡V$ cfu kLy„$, A¡L$ L$`X$p Ap`uA¡ spL¡$ dpfp rS>õd `f Y$p„L$u kLy$ A_¡ A¡L$ qv$_pf Ap`uA¡ spL¡$ d¢ dpfp A¡lg_u sfa Of¡ `p¢lQu kLy$. s¡ hL$s Açdpf L$l¡ R>¡ L¡$ d_¡ S>¡ M¥bfdp rlõkp¡ Apep¡ lsp¡ A¡ldpku sd_¡ Ap`u v$J Ry>„. sd_¡ 200 qv$_pf A_¡ 100 qv$fld Ap`y„ Ry>„ A_¡ ed__p `p¡ipL$ Ap`y Ry>, A_¡ dpfy bpfL$i Ap`y Ry>„ A_¡ fp¡V$u A_¡ Np¡ís Ap`y„ Ry>„ hp¡ kpBg Ap kNgy gB_¡ Myi \B Nep A_¡ L$l¡hp gpNp L¡$ aps¡dp_u dpgpe¡ d_¡ N_u L$fu v$u^p. fkygy‰pl k.A.h. e¡ kpBg_¡ aps¡dp_p lL$dp v$p¡Ap L$fhp_y L$üy A_¡ s¡ bpv$ aps¡dp A.k._p aTpBg rTL$f L$fsp füp, sp L¡$ e¡ aTpBg ky_u_¡ Açdpf rb_ eprkf MX$p \ep A_¡ S>¡ dpgp kpBgku Mfuv$u e¡ dpgp_¡ L$õsyfu gNphu_¡ A¡L$ edp_u L$`X$pdp g`¡V$u_¡ `p¡sp_p A¡L$ Nygpd_¡ Ap`u_¡ L$üy L¡$ Ap dpgp S>B_¡ fkygy‰pl k.A.h._¡ lv$uep¡ L$fÅ¡ A_¡ sd_¡cu fkygy‰pl k.A.h._¡ lv$uep¡ L$ê„$ Ry>„. lh¡ku fkygy‰pl k.A.h._u rMv$ds L$fÅ¡. Ap Nygpd_¡ dpgp_p kp\¡ Ap`_u sfa dp¡L$gp. dp¥gps¡_p aps¡dp A.k. e¡ dpgp sp¡ gB gu^u dNf S>¡ Nygpd gB_¡ Apep lsp. (S>¡ Nygpdcu Ap`_u sfa lv$uep¡ lsp¡) e¡ Nygpd_¡ ApTpv$ L$fu v$u^p. Nygpd fkygy‰pl k.A.h._u lTfsdp Apep A_¡ lkhp gpNp. Ap`e¡ l„khp_p¡ kbb `yR>p¡, Nygpd L$l¡ R>¡ L¡$ Ap dpgp_u ATud bfL$s e¡ d_¡ lkphu v$u^p¡ R>¡ L¡$dL¡$ Ap dpgpe¡ c|L$p_¡ S>dpX$p, S>¡_p rS>õd `f L$`X$p _p¡sp s¡_¡ qL$õhs Asp L$u^u. aL$uf_¡ N_u L$u^p A_¡ bpfL$icu Ap`u v$u^y A_¡ Nygpd_¡ ApTpv$ L$fu v$u^p. kpBg_p sdpd Dd|f klg \B Nep. sL$gua v|$f \B NB A_¡ vy$bpfp A¡l_p dpgqL$_-^_uep_u sfa hgu NB.

Ap qfhpesdp Np¥f L$fuA¡ sp¡ L$fT_ lk_p_u bfL$s _ydpep„ dpAgyd `X$u Åe R>¡. dp¥gps¡_p aps¡dp_p v$pB – aps¡du v$pB s.D.i. e¡ ApS>_p Tdp_dp L$fT_ lk_p_p Tfuepku aps¡dp A..k._p dpgp_u bfL$s dyrd_u_ gN `p¢lQphu v$u^u. ApL$p dp¥gp s.D.i. L$fT_ lk_p Ap`¡ R>¡. sp¡ A¡l_p kbb dyrd__p Ofp¡ \B Åe R>¡, fp¡TNpf rdgu Åe R>¡.klzrges A_¡ klpfp¡ \B Åe R>¡. L$`X$p _ lp¡e, bpfL$i _ lp¡e e¡ \B Åe R>¡. dyrd__u lf qL$kd_u sL$gua vy$f \B Åe R>¡ A_¡ e¡ fL$d vy$bpfp A¡l_p kpl¡b_p _Tv$uL$ Aphu Åe R>¡. kNgy L$pd \ey A_¡ fL$d sp¡ bpL$u S> R>¡. AS>b L$fT_ lk_pdp bfL$s R>¡.

k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. fkygy‰pl k.A.h._p ld_pd R>¡. Ap`_p _pBb R>¡, aps¡du v$pB R>¡, Ap`e¡ hp¡ ip_ku L$fT_ lk_p_p Adg_¡ ApiL$pfp L$u^y, bëL¡$ L$fT_ lk_p_¡ A¡L$ _p¡lTs Adrgepl_u rdkg gB DW$p A_¡ dyrd_u__¡ A¡l_u sfa v$pAhs L$u^u L¡$ S>¡_u spfuM_p kalpsdp L$p¡B rdkpg _\u. L$fT_ lk_p_y Adg Myv$ A¡l_u Tpsdp byflp_yØu_ ApL$p qf.A._p¡ ATud dp¡ArS>Tp¡ R>¡. L$fT_ lk_p_u bfL$s_p kbb S>¡ dp¡ArS>TpAp¡ \ep e¡ sp¡ O_p R>¡.

BÞkp_ S>¡ hL$s budpf \pe R>¡ A_¡ A¡l_p a¡rdgu X$p¡L$V$f `pk¡ v$hp g¡hp Åe R>¡, s¡ hL$s X$p¡L$V$f `¡lg¡ A¡l_p rbdpfu_p symptoms v¡$M¡ R>¡ s¡ bpv$ A¡l_u _åT_¡ v¡$Mk¡ A_¡ check L$fk¡. bpAT hL$s A¡l_p a¡rdgu_u d¡X$uL$g history `fcu ApNpl \pk¡ A_¡ S>¡ hL$s A¡l_¡ s¡lL$uL$ \pk¡ L¡$ budpfu ky„ R>¡? A_¡ A¡l_p symptoms A_¡ Aõbpb ky„ R>¡ A¡l_p `R>u S> v$hp rgMu Ap`k¡ S>¡ v$hp budpfu_¡ _l] bëL¡$ symptoms _¡ Msd L$fu v$¡ sp L¡$ A¡l_p kbb budpfucu v|$f \B Åe. dNf S>¡ X$p¡L$V$f aL$s budpfu v¡$Mu_¡ v$hp Ap`u v¡$ ep bfpbf check up L$u^p bN¥f v$hp Ap`u v¡$ sp¡ ipev$ ap¥f_ riap \Bcu Åe dNf symptoms bpL$u lp¡hp_p kbb e¡ budpfu vy$bpfp Aphk¡. klul A_¡ L$prdepb X$p¡L$V$f hp¡ S> L¡$lhpe S>¡ A¡lhu v$hp Ap`¡ S>¡_pku budpfudpku budpf_¡ _l] bëL¡$ symptoms _¡ r_L$pgu v¡$. S>¡d ANf L$p¡B_¡ byMpf \ep¡ lp¡e sp¡ X$p¡L$V$f_¡ gprTd R>¡ L¡$ A¡d Å_¡ L¡$ byMpf ky„ kbbku Apep¡ R>¡ A_¡ e¡ kbb_¡ Msd L$fhp_u L$p¡rii L$f¡, _ L¡$ aL$s byMpf_u v$hp Ap`u v¡$.

AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A.k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ s.D.i. ApS>_p Tdp_dp Apgd hpõs¡ sbub¡ ê$lp_u R>¡-ê$lp_u X$p¡L$V$f R>¡ S>¡ Å_ ep L¡$ rS>kd_u _l] bëL¡$ Å_ A_¡ rS>kd b¡h¡_p¡ A¡L$ kp\¡ BgpS> L$f¡ R>¡. A¡lhu v$hp B_pes L$f¡ R>¡ L¡$ budpfdpku budpf_p kp\¡ A¡l_p symptoms_¡ cu _pb|v$$ L$fu v¡$ R>¡.Ap` dp¥gp s.D.i. A¡lhp sbub R>¡ L¡$ Tdp_p_u sdpd budpfuep¡_¡ Å_u gu^u R>¡. budpfuep¡_u síMuk L$fu gu^u R>¡. A¡l_p  symptomsidentifiy L$fu QyL$p R>¡ A_¡ Tdp_p_u _åT_¡ bfpbf `fMu gu^u R>¡. lh¡ Tdp_p_p lpgps_p kbb ANf L$p¡B dyrd_u__¡ budpfu Aph¡ R>¡ ep L$p¡B_p Ofdp ld¡ip L$p¡B budpf fl¡ R>¡. L$p¡B dyrd_ v¥$_dp hpL¡$A \B Åe R>¡ sp¡ L$p¡B dyrd__u s„Nv$õsu Msd S> _\u \psu. L$p¡B_¡ tTv$Nudp Apfpd _\u ep L$p¡B_¡ fpsp¡dp qaL$f A_¡ `f¡ip_u_p kbb _]v$ _\u Aphsu. L$p¡B_¡ fp¡Tudp bfL$s _\u, sp¡ L$p¡B_u `p¡sp_u vy$L$p_ ep dL$p_ _\u \psy. L$p¡B dyrd_ afT„v$ku d¡lê$d ep L$p¡B dyrd__p Ny_pl_p kbb afT„v$ NyTfu Åsp lp¡e, L$p¡B dyrd__u ipv$u _ \psu lp¡e, sp¡ L$p¡B_u Dçduv$p¡ sdpd _ \psu lp¡e. qL$kd qL$kd_u rbdpfuep¡ Ap leygp_p v$qfepdp dyrd_u__¡ v$f`¡i Aph¡. Ap Tdp_p_p lpgps A¡l_¡ A¡ldp dyåsgp L$fu v¡$.dNf k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. Ap` S> A¡lhp sbub R>¡- X$p¡L$V$f R>¡ S>¡ Ap sdpd rbdpfuep¡ku riap Asp L$fu v¡$ R>¡. Ap sdpd rbdpfuep¡_p S>¡ symptoms R>¡ A¡l_¡ v|$f L$fhp hpõs¡ Ap`e¡ dyrd_u__¡ A¡lhu v$hp Asp L$u^u R>¡ A¡lhp BgpS> bspep R>¡ L¡$ S>¡_p kbb dyrd_u__p Å_p¡ A_¡ rS>kd_p kp\¡ Ap sdpd budpfuep¡_p¡ BgpS> \B Nep¡ R>¡. fp¡Tu A_¡ bfL$s_p v$fhpTp Mygu Nep R>¡. dyrd_u__u financial lpgps sfL$L$u_p d_prTg QY$u füp R>¡.

S>¡d A¡L$ X$p¡L$V$f budpfu_p¡ BgpS> L$f¡ sp¡ v$hp_p¡ `yfp¡ L$p¡k® Ap`¡ R>¡. lh¡ S>¡ L$p¡B X$p¡L$V$f_u hps dp_¡ e¡ L$p¡k® sdpd L$f¡ sp¡ A¡l_¡ riap \pk¡ A_¡ Å¡ L$p¡k® sdpd _ L$f¡ A_¡ hQdpku dyL$u v¡$k¡ sp¡ A¡l_¡ riap _l] \pe e¡ rdkg dp¥gp_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. A_¡ k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. sbub¡ _akp_u R>¡. S>¡d rS>õdp_u X$p¡L$V$f budpfu v¡$Mu_¡ v$hp Ap`¡ R>¡. s¡d dp¥gp s.D.i. e¡ ApS>_p Tdp__u budpfu_¡ diagnose L$u^u R>¡. ApS>¡ commerical crises A_¡¡ financial recession_p¡ BgpS>cu BL$s¡kpv$u sp¥f `f dp¥gp s.D.i. e¡ Ap`p¡ R>¡. lzT|f¡Apgp s.D.i. e¡ Ap sdpd dy[íL$gp¡_u budpfuku riap Asp L$fhp hpõs¡ A¡L$ v$hp_p¡ `yfp¡ L$p¡k® bspep¡ R>¡. S>¡ i¿ke¡ Ap`_p afdp_ dysprbL$ Adg L$u^y sp¡ A¡l_¡ riap \B NB A_¡ S>¡ e¡ Adg _ L$u^y ep \p¡Xy$ L$u^y A_¡ bpAT _ L$u^y sp¡ A¡l_¡ riap _ \B, lzT|f¡Apgp s.D.i. e¡ vy$r_ep_u Ap rdkg_u sdpd budpfuep¡_u symptoms Å_u_¡ dyrd_u__¡ bsphu v$u^y L¡$ Ap sdpd dykubsp¡_p¡ kbb A¡L$ S> R>¡- S>¡ qfbp- ìepS> R>¡. lfpd_u fp¡Tu R>¡.ìepS>_p kbb Å_, rS>kd, h¡`pf A_¡ vy$r_ep_u sdpd QuTp¡dp budpfuep¡ Aphu Åe R>¡. h¡`pf_¡ rdV$phu v¡$ R>¡. ApS>¡ lf dy[íL$g _p¡ BgpS> ìepS>ku vy$f f¡lhy R>¡. sp f¡ S>¡d “”rb[õd‰pl” `¡lgp “”AETp¡rb‰pl” R>¡- hgpes_p `¡lgp bfpAs-hyTy L$fu `pL$ \php_p `¡lgp B[õsÞÅ L$fu_¡ _p`pL$u_¡ v|$f L$fhy R>¡.„ e¡ S> rdkg k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. e¡ kNgp L$fsp `¡lgp ìepS>_u _p`pL$uku vy$f \php_y afdp_ L$u^y. 1`du kv$u_p ApNpTdp S>¡ hL$s Ag Åd¡Asyõk¥auepldp lu.k.1399dp Ag dyësL$p Ag aps¡rdg Bëdu \pe R>¡. A¡dp Ap` dp¥gp qf.A. e¡ O_p k¿suku Adf afdpep¡ L¡$ kNgp ìepS>_u _p`pL$uku r_L$gu Åe, ìepS>_p kp\¡ S>¡ S>¡ lfpd_u QuTp¡ R>¡- S>¡d hudp¡, Sy>Npf, lfpd_p¡ h¡`pf, e¡ sdpd QuTp¡ku vy$f \phy. Ap`_p¡ Ap Adf Ap` dp¥gp s.D.i._p ê$lp_u BgpS>_p course _u `¡lgu v$hp R>¡. byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. kp\¡ dyaØg dp¥gp s.D.i. e¡ cu dyrd_u_¡ ìepS>ku Ry>X$ph_¡ O_u kpAe¡ L$u^u.

S>¡ hL$s O_p dyrd_u_ ìepS>ku v|$f \ep sp¡ lh¡ byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. BgpS>_p L$p¡k®_u buÆ v$hp bsph¡ R>¡ S>¡ Np¡ep “”rb[õd‰pl” `Y$hp bfpbf R>¡. hyTy L$fhp bfpbf R>¡, e¡ ky„ L¡$ sdpd dyrd_u__¡ hpS>¡bps O_u A_¡ O_u Ap`hp_u sfa v$pAhs L$u^u. A¡d bsphu v$u^y L¡$ s„Nu v|$$f L$fu_¡ fp¡Tu_u Dçduv$ lp¡e sp¡ A¡l_p¡ Ap S> BgpS> R>¡. lzLy$‰prlg hpS>¡bps rTepv$p Av$p L$fp¡. Ag dyësL$p A_¡ Ag Åd¡Dg A_hpf_p Bas¡spl `R>u dyrd_u__¡ bpS>¡bps rTepv$p Ap`hp_u sfa byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. e¡ v$pAhs L$u^u. hpS>¡bps rTepv$p A`hp_u sfa A¡L$ _p¡lTs L$pBd \B. A¡L$ movement iyê$ \B NB.dyaØg dp¥gp s.D.i. e¡ cu O_u kpAe¡ L$u^u R>¡ A_¡ dyrd_u_ hpS>¡bps rTepv$p Ap`¡ s¡ hpõs¡ ApS>cu AS>b ip_ku kpAe¡ afdphu füp R>¡.

Bdpd A¡ldqv$g dõs|f A.k. B¿hp_yõkap_p qL$spbdp afdph¡ R>¡ L¡$ b¡ QuT gprTd R>¡ A¡L$                         budpfu_p kbb S>¡ k¡ls Qgu NB R>¡ e¡ k¡ls_¡ budpfu v|$f L$fu_¡ vy$bpfp gphhy A_¡ buSy>                     S>¡ k¡ls dp¥S|>v$ R>¡ A¡l_u rlapTs L$fhy precaution L$fhy sp L¡$ budpfu _ Aph¡ spf¡ S>¡ hL$s L¡$ k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. e¡ sdpd budpfuep¡_¡ diagnose L$fu_¡ A¡l_p symptoms_¡ ìepS>ku v|$f L$fu A_¡ hpS>¡bps rTepv$p Ap`sp L$fu_¡ e¡ symptoms_¡ vy$f L$u^p lh¡ dyrd_u_dp S>¡ k¡ls dp¥Sy>v$ R>¡. A¡l_u rlapTs hpõs¡ precaution hpõs¡, sp L¡$ vy$bpfp budpfuep¡ _ Aph¡.dyrd_u__¡ BL$s¡kpv$u sfL$L$u_u suÆ `¿su `f gB Åe R>¡. BgpS>_p L$p¡k®_u suÆ v$hp bsph¡ R>¡.e¡ ky„ L¡$ L$fT_ lk_p Ap`hy A_¡ L$fT_ lk_p g¡hy. h¡`pf Åfu fpMhp hpõs¡ A_¡ h¡`pf h^pfhp hpõs¡ `¥kp_u Tê$fs sp¡ kNgp_¡ S> R>¡ A_¡ ìepS> lfpd R>¡ s¡ku byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. lh¡ lu.k.1403dp L$fT_ lk_p_u õL$ud byflp_u L$fT_ lk_p dy„bBdp L$pBd L$f¡ R>¡ s¡ bpv$ Ap` S>¡ S>¡ Apgddp `^pfp hlp„ L$fT_ lk_p_u õL$ud L$pBd afdphu A_¡ kNgu S>Np _pqv$f fL$d B_pes afdphu sp L¡$ lh¡ S>¡ hL$s AL$kf Npdp¡dp L$fT_ lk_p_u õL$ud L$pBd R>¡ sp¡ byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. lh¡ S>lp„cu `^pf¡ R>¡ hlp„ e¡ õL$uddp lÆ rTepv$p fL$d B_pes afdph¡ S> R>¡, Ap Ap`_u B_pes_p¡ hsufp¡ \B Nep¡ R>¡. ìepS> `f h¡`pf_p hpõs¡ `¥kp g¡hp_p bv$g L$fT_ lk_p g¡hp_u sfa byflp_yØu_ dp¥gp qf.A.e¡ dyrd_u__¡ bygpep. ApS>¡ k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. e¡ S> hsufp `f Adg afdphu füp R>¡. bëL¡$ L$fT_ lk_p_p Adg_¡ A¡L$ _hu KQpB sfa gB Nep R>¡. dyrd_u__¡ lzk¥_u õL$uddp iprdg L$fsp L$fu v$u^p R>¡. sp L¡$ dyrd_u_ b¢L$dp fL$d dyL$u_¡ b¢L$_¡ apev$p¡ _ Ap`¡. bëL¡$ A¡l_p bv$g L$fT_ lk_p_p TfuAp dyrd_u__¡ apev$p¡ Ap`sp L$fu v$u^p. `¡lg¡ sp¡ AL$kf dyrd_u_ L$fT_ lk_p g¡sp lsp. dNf lh¡ lzT|f¡Apgp s.D.i. e¡ dyrd_u_¡ L$fT_ lk_p Ap`sp L$fu v$u^p A¡d L$luA¡ sp¡ Ngs _l] L¡$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. e¡ dyrd_u__¡ ìepS>ku Ry>X$phu_¡ L$fT_ lk_p g¡sp L$fu v$u^p A_¡ dyaØg dp¥gp s.D.i. e¡ dyrd_u__¡ byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. A_¡ Bdpd lzk¥_ A.k._p _pd `f L$fT_ lk_p Ap`sp L$fu v$u^p R>¡.

S>¡d fkygy‰pl k.A.h. dp¡ArS>Tp¡ bsph¡ R>¡ dp¥gps¡_p aps¡dp_u dpgp dp¡ArS>Tp bsph¡ R>¡. s¡dS>Ap rdkg L$fT_ lk_p_y Adg k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. A_¡ k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. _p¡ ATud dp¡ArS>Tp¡ R>¡.Myv$psApgp `„S>s_, ABçds A_¡ v$p¡Aps_p dAprS>T_p hpqfk.k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A._p dAprS>T_p hpqfk Ap rdkg L$fT_ lk_p_p¡ dp¡ArS>Tp_p bsph_pf dp¥gp lzT|f¡Apgp k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu__u Dd° ifua_¡ L¡$epds_p qv$_ gN v$fpT A_¡ v$fpT L$fÅ¡. Apdu_.

AT: S>_pb i¡M dp¡BTcpB Aíi¡M Tp¡l¡fcpB ipqL$f, Aprdg kpl¡b -s¥e¡bu dp¡l‰p- (Np¡^fp)

قرضا حسنا -3

                        ككذشته مضمون ما سيدنا محمد برهان الدينرض  انسس سيدنا مفضل سيف الدينط ع نا كلمات نورانية ني روشني ما قرضا حسنا ني اهمية نا باره ما بعض ذكرو كيدي. اْ مضمون ما اولياء الله عليهم السلام ني تاريخ ما غور كري نسس قرضا حسنا ني عظيمة ثثظظححانوا  ني كوشش كريئسس.

                        رواية مشهور ؛ كه خدا تعالى يه رسول اللهصلع نسس فرمان كيدو كه “وانذر عشيرتك الاقربين”(اْثث اْثثنا قرابة نا لوككو نسس دٌراؤ – اسلام ني طرف دعوة كرو)، رسول الله يه خدا تع نا حكم سي اْثث نا دادا جي صاحب مولانا عبد المطلب نا سككلا فرزندو نسس بلايا،  يه سككلا واسطسس جمن ثثكايو ، مككر جمن ما سوطط هتو كه فقط بكري ني ايك جهانكك انسس ايك قدح بهري نسس دودهـ. جيوارسس سككلا حاضر تهيا تو يه سككلا ححاليس كرتا بهي ودهارسس هتا انسس اهما سي دس جَن تو اهوا هتا كه ايك ايك جَن ايك ايك بكرو كهائي جائي انسس ايك ايك مشكي بهري نسس دودهـ ثثي جائي .مككر رسول الله نو معجزة تو ديكهو!، اْثث يه سوطط عمل كيدو كه جمن مولانا عليع م نا هاتهـ  ثثر منككايو، انسس جيوارسس جمن اْيو تو اْثث يه جمن ما اْنككلي ناكهي نسس بركة بولي انسس فرمايو كه “بسم الله” بولي نسس سككلا تناول كرو، تو اْ رسول اللهصلع ني بركة نا سبب معجزة سوطط تهيو  كه اْ سككلا ححاليس كرتا ودهارسس مردو بكري ني ايك جهانكك ما سي جما انسس دهرائي ككيا انسس ايك قدح ما سي دودهـ ثثيدو انسس سيراب تهئي ككيا.  ته بعد رسول الله يه سككلا نسس فرمايو ” اسس بني عبد المطلب تمسس سككلا مارو كظظيو مانسو،  ماري طاعة كرسو ، تو زمين نا بادشاهو بني جاسو .” ثثححهي اْثث فرماوسس ؛ كه خدا تع يه هر نبي واسطسس اهنا وصي وارث خليفة انسس بهائي بنايا ؛ تو تمارا ما سي كون مارا بهائي مارا وصي مارا وزير مارا خليفة انسس مارا وارث بنسس ؛؟ بني عبد المطلب سككلا خاموش رهيا كوئي يه جواب نه ديدو ته وقت رسول الله يه ايك ايك جَن نسس الكك الكك ثثوححهو  تو بهي كوئي يه جواب نه ديدو سككلا } خاموش رهيا. مولانا علي ني عمر ته وقت سككلا كرتا ححهوضضي هتي تو اْخر ما رسول الله يه مولانا علي نسس ثثوححهو اسس علي اْثث بنو ححهو ؟  تو مولانا علي يه ترت} جواب ديدو جي هاطط اسس رسول الله ميطط بنو ححهوطط.  ته وقت رسول الله يه فرمايو اسس علي اْثث} مارا بهائي مارا وصي مارا وزير مارا وارث انسس مارا خليفة ححهو .  ته بعد رسول الله يه سككلا بني عبد المطلب نسس فرمايو تمسس سككلا علي ني طاعة كرجو انسس اهني هر وات سنجو . دشمن ابو لظظب بهي وهاطط موجود هتو باهر نكلي نسس رسول الله ني مسخري كروا لاككو كه  اْمحمد نو جادو ديكهو كه تمسس بكري ني ايك جهانكك سي دهرائي ككيا انسس دودهـ ني ايك قدح سي سيراب تهئي ككيا.  اْ كئي جادو نتهي بلكه رسول الله نو معجزة ؛.

يه} مثل قرضا حسنا نو عمل رسول اللهصلع ني شريعة ما  اْثث يه وه شان نو عمل موكو ؛  – ككويا كه يه ايك اْثث نو معجزة ؛، اْ عمل ما اْثث يه اهوي بركة بولي ؛ كه ككهني كم رقم ما ككهنا لوككو نسس فائدة ثثهنححي جائي ؛،  ككهنا مؤمنين سيراب تهئي جائي ؛. اْ اهوو نيك عمل ؛  جه نو امر رسول اللهصلع فرماوسس ؛ انسس دور انديشي سي ايم واضح كري ديدو كه جه بهي شخص اْ عمل كرسسس انسس اْثث ني طاعة كرسسس تو  زمين نا بادشاهو بني جاسسس، ويثثار  انسس كاروبار ما بادشاهو بني جاسسس. اْ عمل ني طرف رسول اللهصلع نا منصوص هر زمان ما امام انسس ستر ما اْثثنا نائب هر زمان ما داعي مؤمنين نسس بلاوسس ؛، انسس اْجسس سيدنا محمد برهان الدين رض انسس سيدنا مفضل سيف الدينط ع ني قرضا حسنا طرف دعوة نرالي ؛، جه اْثث ني طاعة كيدي انسس لبيك بولي نسس جواب ديدو يه زمين نا بادشاه بني ككيا. هوسس اْ عمل ني بركة انسس اهنو معجزة ديكهي نسس دشمنو انسس منافقين سوطط بكواس كرسس ؛ كه اْ قرضا حسنا نو عمل كئي معجزة نتهي – يه تو جادو ؛، اْنكهـ  نو دهوكو ؛،جهانجوه  ؛ جه مضضي جاسسس، قرضا حسنا نا بدل بينك نو عمل برابر ؛، وياج نو عمل صحيح ؛ يه باقي رهسسس، انسس ايم كهي نسس لوككو نسس ككمراه كروا ني كوشش كرسس ؛. مككر يه كهنار ايم نهيطط جانتو كه  قرضا حسنا حقيقة ً  ايك معجزة ؛ جه هميشه باقي رهسسس انسس وياج انسس بينك – لوككو نسس دهوكو اْثثسس ؛، لوككو نا واسطسس جهانجوه بنسس ؛ انسس جهوضضا وعداؤ كري نسس جادو كرسس ؛، انسس يه مضضي جانار ؛. تارسس قرضا حسنا رسول اللهصلع نو معجزة ؛.

مولاتنا فاطمة ع م نا مالا ني ذكر مشهور ؛ كه ايك بزركك شخص رسول اللهصلع ثثاسسس اْوي نسس عرض كرسس ؛ كه ميطط بهوكو ححهوطط منسس اْثث جمارو، مارا ثثاسسس بدن دهانكوا نسس كثثرٌا نتهي اْثث منسس اْثثو،  ميطط فقير ححهووطط اْثث منسس مال عطاء كرو، رسول اللهصلع فرماوسس ؛ كه مارا نزديك كئي بهي نتهي مككر تميطط  فاطمة نا ككهرسس جاؤ وهاطط تماري حاجة ثثوري تهاسسس.وه اعرابي بلال ساتهسس فاطمة نا ككهرسس اْوي نسس ثثوري عرض كيدي،  جه دن اْ سائل اْيا تها تو تين دن سي مولاتنا فاطمة انسس اميرا لمؤمنين جمن جما نتهي انسس رسول اللهصلع نسس بهي اْ وات ني خبر هتي مككر ته ساتهـ  اْ سائل نسس موكلا،  فاطمةع م يه ايك ححامرٌا نو ضضكرو اْثثو جه نا اوثثر امام حسن حسينع م اْرام كرتا، وه شخص كهسس ؛ كه ميطط بهوك ني شكاية كروطط ححهوطط انسس اْثث ححامرٌو اْثثو ححهو!، ته وقت مولاتنا فاطمةع م يه ثثوتانا ككلا ما سي موضضي ني مالا نكالي نسس وه مرد نسس اْثثي ديدي،  اْ سائل مالا لئي نسس رسول اللهصلع نا نزديك اْوي نسس خبر كيدي، رسول اللهصلع نا نزديك عمار بن ياسر بيضضها هتا، عرض كيدي كه اْثث منسس رزا اْثثيئسس ميطط مالا نسس خريدي لوطط، عمار وه مرد نسس ثثوححهسس ؛ كه تميطط اْ مالا كتنا ما اْثثو ححهو؟، وه سائل كهسس ؛ كه منسس تو روضضي انسس ككوشت اْثثو تاكه مارو ثثيضض بهري سكوطط، ايك كثثرٌا اْثثيئسس تاكه مارا جسم ثثر دهانكي سكوطط، انسس ايك دينار اْثثيئسس تاكه ميطط مارا اهل ني طرف ككهرسس ثثهنححي سكوطط، ته وقت عمار كهسس ؛ كه منسس جه خيبر ما حصة  اْيو تهو اهما سي تمنسس اْثثي دؤطط ححهوطط، تمنسس 20 دينار انسس 100 درهم اْثثوطط ححهوطط، انسس يمن نا ثثوشاك اْثثوطط ححهوطط، انسس مارو باركش اْثثو ححهوطط، انسس روضضي انسس ككوشت اْثثوطط ححهوطط. وه سائل يه اْ سككلو لئي نسس خوش تهئي ككيا نسس كهوا لاككا كه فاطمة ني مالا يه منسس غني كري ديدا، رسول اللهصلع يه سائل نسس فاطمة نا حق ما دعاء كروا نو كهيو انسس ته بعد فاطمةع م نا فضائل ذكر كرتا رهيا، تاكه يه فضائل سُني نسس عمار بن ياسر كهرٌا تهيا انسس جه مالا سائل سي خريدي هتي يه  مالا نسس كستوري لككاوي نسس ايك يماني كثثرٌا ما لثثيضضي نسس ثثوتانا ايك غلام نسس اْثثي نسس كهيو كه اْ مالا جئي نسس رسول اللهصلع نسس هدية كرجو انسس تمنسس بهي رسول اللهصلع نسس هدية كروطط ححهوطط – هوسس سي رسول اللهصلع ني خدمة كرجو، اْ غلام مالا لئي نسس اْيا انسس عرض كيدي، رسول اللهصلع يه اْ مالا انسس غلام بيوسس مولاتنا فاطمة ع م نسس هدية كري ديدو، انسس غلام نسس مالا نا ساتهسس اْثث ني طرف موكلا،  مولاتنا فاطمة ع م يه مالا تو لئي ليدي مككر جه غلام لئي نسس اْيا هتا (جه غلام بهي اْثث ني طرف هدية هتو) يه غلام نسس اْزاد كري ديدا. غلام رسول اللهصلع ني حضرة ما اْيا انسس هنسوا لاككا، اْثث يه هنسوا نو سبب ثثوححهو، غلام كهسس ؛ كه  اْ مالا ني عظيم بركة يه منسس هنساوي ديدو ؛ كيم كه  اْ مالا يه بهوكا نسس جمارا، جه نا جسم ثثر كثثرٌا نوتا ته نسس كسوة عطاء كيدي، فقير نسس غني كيدا، انسس باركش بهي اْثثي ديدو، انسس غلام نسس اْزاد كري ديدا، سائل نا تمام امور سهل تهئي ككيا، تكليف دور تهئي ككئي، انسس دباره اهنا مالكن – دهنياني ني طرف ولي ككئي.

اْ رواية ما غور كريئسس تو قرضا حسنا  ني بركة نماياطط معلوم ثثرٌهي جائي ؛، مولاتنا فاطمة نا داعى – فاطمي داعيط ع يه اْج نا زمان ما قرضاً حسناً نا ذريعة فاطمةع م نا مالا ني بركة مؤمنين لكك ثثظظنححاوي ديدي. اْقا مولىط ع قرضاً حسناً  اْثثسس ؛ تو اهنا سبب مؤمن نا ككهرو تهئي جائي ؛، روزككار ملي جائي ؛، سهولية انسس سهارو تهئي جائي ؛، كثثرٌا نه هوئي، باركش نه هوئي يه تهئي جائي ؛، مؤمن ني هر قسم ني تكليف دور تهئي جائي ؛ انسس يه رقم دوباره اهنا صاحب نا نزديك اْوي جائي ؛، سككلو كام تهيو انسس رقم تو باقي} ؛. عجب قرضا حسنا ما بركة ؛.

سيدنا محمد برهان الدينرض اْقا رسول اللهصلع نا همنام ؛، اْثثنا نائب ؛، فاطمي داعي ؛، اْثث يه وه شان سي قرضا حسنا نا عمل نسس اْشكاره كيدو، بلكه قرضا حسنا نسس ايك نهضة عملية ني مثل لئي اُتها انسس مؤمنين نسس اهني طرف دعوة كيدي كه جه ني تاريخ نا صفحات ما كوئي مثال نتهي. قرضا حسنا نو عمل خود اهني ذات ما برهان الدين اْقارض نو عظيم معجزة ؛ ـــــــــــ  قرضا حسنا ني بركة نا سبب جه معجزاؤ تهيا يه تو ككهنا ؛.

انسان جه وقت كه بيمار تهائي ؛ انسس اهنا فيميلي داكضضر ثثاسسس دواء ليوا جائي ؛ ته وقت  داكضضر ثثظظلسس اهني بيماري نا symptoms ديكهسس ؛، ته بعد اهني نبض نسس ثثريكهسسس انسس check كرسسس، بعض وقت اهنا فيميلي ني ميدٌيكل historyثثر بهي اْككاه تهاسسس، انسس جه وقت اهنسس تحقيق تهاسسس كه بيماري سوطط ؛؟ انسس اهنا symptoms انسس اسباب سوطط ؟ اهنا ثثححهي} دواء لكهي اْثثسسس جه دواء بيماري نسس نهيطط بلكسس symptoms نسس ختم كري دسس تاكه اهنا سبب بيماري بهي دور تهئي جائي. مككر جه داكضضر فقط بيماري ديكهي نسس دواء اْثثي دسس يا برابر check up كيدا بغير دواء اْثثي دسس تو شائد فوراً شفاء تهئي بهي جائي مككر symptoms باقي هوا نا سبب يه بيماري دوباره اْؤسسس. صحيح انسس كامياب داكضضر وه} كظظوائي جه  اهوي دواء اْثثسس جه نا سي بيمار ما سي بيماري نسس نظظيطط بلكسس symptoms نسس نكالي دسس. جيم اككر كوئي نسس بخار تهيو هوئي تو داكضضر نسس لازم ؛ كه ايم جانسس كه بخار سوطط سبب سي اْيو ؛ انسس يه سبب نسس ختم كروا ني كوشش كرسس، نه كه فقط بخار ني دواء اْثثي دسس.

                        الداعي الاجل سيدنا محمد برهاني الدينرض انسس سيدنا عالي قدر مفضل سيف الدينط ع اْج نا زمان ما عالم واسطسس طبيبِ روحاني ؛- روحاني داكضضر ؛ جه  جان ياكه جسم ني نهيطط بلكسس جان انسس جسم بيوسس نو ايك ساتهـسس علاج كرسس ؛. اهوي دواء عناية كرسس ؛ كه بيمار ما سي بيماري نا ساتهسس اهنا symptoms نسس بهي نابود كري دسس ؛. اْثث مولىط ع  اهوا طبيب ؛ كه زمانه ني تمام بيماريو نسس جاني ليدي ؛، بيماريو ني تشخيص  كري ليدي ؛، اهنا symptoms نسس identify كري ححكا ؛ انسس زمانه نا نبض نسس برابر ثثركهي ليدي ؛. هوسس زمانه نا حالات نا سبب اككر كوئي مؤمن نسس بيماري اْوسس ؛  يا كوئي نا ككهر ما هميشه كوئي بيمار رهسس ؛، كوئي مؤمن دَين ما واقع تهئي جائي ؛ تو كوئي مؤمن ني تنككدستي ختم} نتهي تهاتي، كوئي نسس زندككي ما اْرام نتهي يا كوئي نسس راتو ما فكر انسس ثثريشاني نا سبب نيند نتهي اْؤتي، كوئي نسس روزي ما بركة نتهي، تو كوئي ني ثثوتاني دكان يا مكان نتهي تهاتو، كوئي مؤمن فرزند سي محروم ؛ يا كوئي مؤمن نا ككنه نا سبب فرزند ككذري جاتا هوئي، كوئي مؤمن ني شادي نه تهاتي هوئي تو كوئي  ني اميدو تمام نه تهاتي هوئي، قسم قسم ني بيماريو اْ هيولي نا دريا ما مؤمنين نسس درثثيش اْوسس، اْ زمانه نا حالات اهنسس اهما مبتلى كري دسس – مككر سيدنا محمد برهان الدينط ع اْثث } اهوا طبيب ؛ – داكضضر ؛ جه اْ تمام بيماريو  سي شفاء عطاء كري دسس ؛.اْ تمام بيماريو نا جه symptoms ؛ اهنسس دور كروا واسطسس اْثث يه مؤمنين نسس اهوي دواء عطاء كيدي ؛ اهوؤ علاج بتايو ؛ كه جه نا سبب مؤمنين نا جانو  انسس جسم نا ساتهسس اْ تمام بيماريو نو علاج تهئي ككيو ؛ – روزي انسس بركة نا دروازه كهولي ككيا ؛، مؤمنين ني financial حالات ترقي نا منازل ححرٌهي رهيا ؛.

                        جيم ايك داكضضر بيماري نو علاج كرسس تو دواء نو  ثثوروcourseاْثثسس ؛، هوسس جو كوئي داكضضر ني وات ماني نسس يه course تمام كرسس تو اهنسس شفاء تهاسسس انسس جو كوئي course تمام نه كرسس انسس وححما سي موكي ديسسس تو اهنسس شفاء نهيطط تهائي. يه} مثل مولانا محمد بر ها ن الدين رض انسس سيدنا مفضل سيف الدينط ع طبيب نفساني ؛ جيم جسماني داكضضر بيماري ديكهي نسس دوا اْثثسس؛،تيم مولىْ يه اْج نا زمان ني بيماري نسس Diagnoseكيدي ؛، اْجسس Commercial Crisesانسس  Financial Recession نو علاج بهي اقتصادي طور ثثر مو لىْ يه اْ ثثو ؛، حضوراعلىط ع يه اْ تمام مشكلو  ني بيماري سي شفاء عطاء كروا واسطسس ايك دواء  نو ثثورو course بتايو ؛، جه شخص يه اْثثنا فرمان مطابق عمل كيدو تو اهنسس شفاء تهئي ككئي انسس جه يه عمل نه كيدو يا تهورو كيدو انسس بعض نه كيدو تو اهنسس شفاء نه تهئي.  حضوراعلىط ع يه دنيا ني اْ مثل ني تمام بيماريو ني  symptoms جاني نسس مؤمنين نسس بتاوي ديدو كه اْ تمام مصيبتو  نو سبب ايك} ؛ جه  ربى – وياج ؛، حرام ني روزي ؛. وياج نا سبب جان، جسم، ويثثار  انسس دنيا ني تمام ححيزو ما بيماريو اْوي جائي ؛، ويثثار نسس مضضاوي دسس ؛ اْجسس هر مشكل نو علا ج  وياج سي دور رهوو ؛. تارسس جيم  “بسم الله” ثثظظلا “اعوذ بالله” ؛ – ولاية نا ثثظظلا براءة – وضوء كري ثثاك تهاوا نا ثثظظلا استنجاء كري نسس ناثثاكي نسس دور كروؤ ؛، يه} مثل سيدنا محمد برهان الدينرض يه سككلا كرتا ثثظظلا  وياج ني ناثثاكي سي دور تهاوا نو فرمان كيدو. 15 مي صدي نا اْغاز ما جه وقت الجامعة السيفية ما 1399هـ  ما الملتقى الفاطمي العلمي تهائي ؛ اهما اْثث مولى يه ككهنا سختائي سي امر فرمايو كه  سككلا وياج ني ناثثاكي سي نكلي جائي، وياج نا ساتهسس جه جه حرام ني ححيزو ؛  – جيم ويمو، جككار ،حرام نو ويثثار- يه تمام ححيزو سي دور تهاوؤ. اْثث نو اْ امر اْثث مولى نا روحاني علاج نا course ني ثثظظلي دواء ؛، برهان الدين مولىرض ساتهسس مفضل مولى ط ع يه بهي مؤمنين نسس وياج سي ححهورٌاوانسس ككهني سعي كيدي ؛

جه وقت ككهنا مؤمنين وياج سي دور تهيا تو هوسس برهان الدين مولىرض  علاج نا course ني بيجي دواء بتاوسس ؛ جه ككويا “بسم الله” ثثرٌهوا برابر ؛، وضوء كروا برابر ؛، يه سوطط كه تمام مؤمنين نسس واجبات ككهني انسس ككهني اْثثوا ني طرف دعوة كيدي. ايم بتاوي ديدو كه تنككي دور كري نسس روزي ني اميد هوئي تو اهنو اْج علاج ؛، حقوق الله الواجبات زيادة اداء كرو، الملتقى  انسس الجامع الانور نا افتتاح ثثححهي مؤمنين نسس واجبات زيادة اْثثوا ني طرف برهان الدين مولىرض يه دعوة كيدي، واجبات زيادة اْثثوا ني طرف ايك نهضة قائم تهئي- ايك movementشروع تهئي ككئي ، مفضل مولىط ع يه بهي ككهني سعي كيدي ؛ انسس مؤمنين واجبات زيادة اْثثسس ته واسطسس اْج بهي عجب شان سي سعي فرماوي رهيا ؛.

امام احمد المستورع م اخوان الصفاء نا كتاب ما فرماوسس ؛ كه بسس ححيز لازم ؛، ايك “استرجاع الصحة المفقودة”- بيماري نا سبب جه صحة ححلي ككئي ؛ يه صحة نسس بيماري دور كري نسس دوباره لاوؤ، انسس بيجو “حفظ الصحة الموجودة” – جه صحة موجود ؛  اهني حفاظة كروؤ، precaution  كروؤ تاكه بيماري نه اْوسس. تارسس جه وقت كه   سيدنا محمد برهان الدينرض يه تمام  بيماريو  نسس  diagnose كري نسس  اهنا symptoms نسس وياج سي دور كري– انسس واجبات زيادة اْثثتا كري نسس يه symptoms نسس دور كري ديدا، هوسس مؤمنين ما جه صحة موجود ؛ اهني حفاظة واسطسس انسس precaution واسطسس-تاكه دوباره بيماريو نه اْوسس- مؤمنين نسس اقتصادي  ترقي ني تيجي ثثختي ثثر لئي جائي ؛، علاج نا course ني تيجي دواء بتاوسس ؛، يه سوطط كه قرضاً حسناً اْثثوؤ انسس قرضاً حسناً  ليوؤ. ويثثار جاري راكهوا واسطسس انسس ويثثار ودهاوا واسطسس ثثئيسه ني ضرورة  تو سككلا نسس} ؛  انسس وياج حرام ؛- ته سي برهان الدين مولىرض  هوسس 1403هـ  ما قرضاً حسناً ني اسكيم –برهاني قرضا حسنا- ممبئي ما قائم كرسس ؛. ته بعد اْثث جه جه ككام ما ثثدهارا وهاطط قرضاً حسناً ني اسكيم قائم فرماوي انسس سككلي جككه نادر رقم عناية فرماوي، تاكه هوسس جه وقت اكثر ككامو ما قرضا حسنا ني اسكيم قائم ؛ تو برهان الدين مولىرض هوسس جظظاطط بهي ثثدهارسس ؛ وهاطط يه اسكيم ما هجي زيادة رقم عناية  فرماوسس} ؛، اْ اْثث ني عناية نو وتيرة تهئي ككيو ؛. وياج ثثر ويثثار نا واسطسس ثثئيسه ليوا نا بدل قرضاً حسناً ليوا ني طرف برهان الدين مولىرض يه مؤمنين نسس بلايا. اْجسس سيدنا مفضل سيف الدينط ع يه} وتيرة ثثر عمل فرماوي رهيا ؛، بلكه قرضا حسنا نا عمل نسس ايك نوي اونححائي طرف لئي ككيا ؛، مؤمنين نسس حسين اسكيم ما شامل كرتا كري ديدا ؛، تاكه مؤمنين بينك ما رقم موكي نسس بينك نسس فائدة نه اْثثسس بلكه اهنا بدل قرضا حسنا نا ذريعة مؤمنين نسس فائدة ثثظظنححاوسس، انسس يه} مثل محمدي اسكيم – جهولي  ني رسم سي اْثث مولى يه ايك ايك ادنى ما ادنى مؤمن نسس قرضا حسنا اْثثتا كري ديدا. ثثهلسس تو اكثر مؤمنين قرضا حسنا ليتا هتا، مككر هوسس حضوراعلىط ع يه مؤمنين نسس قرضا حسنا اْثثتا كري ديدا. ايم كهيئسس تو غلط نهيطط كه برهان الدين اْقارض يه مؤمنين نسس وياج سي ححهورٌاوي نسس قرضا حسنا ليتا كري ديدا، انسس مفضل مولىط ع يه مؤمنين نسس برهان الدين مولىرض انسس امام حسينع م نا نام ثثر قرضا حسنا اْثثتا كري ديدا ؛.

جيم رسول اللهصلع معجزة بتاوسس ؛، مولاتنا فاطمة نا مالا معجزة بتاوسس ؛، تيم} اْ مثل قرضا حسنا نو عمل سيدنا محمد برهان الدين رض انسس سيدنا مفضل سيف الدين اْقا ط ع نو عظيم معجزة ؛. خدا تعالى ثثنجتن، ائمة انسس دعاة نا معاجز نا وارث، سيدنا محمد برهان الدينرض نا معاجز نا وارث ـــــــــــــ   اْ مثل قرضا حسنا نو معجزة نا بتاؤنار مولى –  حضوراعلى سيدنا عالي قدر مفضل سيف الدينط ع ني عمر شريف نسس قيامة نا دن لكك دراز انسس دراز كرجو. اْمين

Open chat
Need help?