AØpBg AS>g k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A.afdph¡ R>¡ “”`R>u Tu rS>ågp- Ag lzf®syg dg¡L$p qf.A. A¡l_u rTepfsku b¡lfhf \ep, Bbdp dyL$pd, Bb hlp„ku \p¡X$u v|$f R>¡, dNf hlp„ d¡ldp_, iplu d¡ldp_ hpõs¡ hlp„…sp¡ b„Ngp¡ R>¡, hlp„ Dspfp¡ Ap`p¡, A^p£ L$gpL$, `p¡_p¡ L$gpL$_p¡ fpõsp¡ rS>ågp Åsp dNf Dspfp¡ hlp„ S>, A_¡ lffp¡T aS>¡fdp Åe cpBep¡, A_¡ fps¡ `pR>p Aph¡, Tu rS>ågpdp AS>b L$fpdps! rTepfs L$fhp _ v¡$ gp¡Np¡, `¡lg¡ cpBe¡ rTepfs L$u^u, A¡d _l] L¡$ Tpl¡f_, _l]-d¿au-Tpl¡f_ S>! sp L¡$ A¡L$ i¿ke¡ A¡d L$üy \y L¡$ elp„ L¡$d rTepfs \pk¡? spf¡ e¡ hlp„ D`f hps `p¢lQu \u, sp¡ `R>u cpB_¡ rdgp, cpB _S>dyØu__¡, hlp„ sATdp, s¡ hL$sdp e¡ `yRy> L¡$ d_¡ kÃQu hps L$fp¡, A¡L$ hps d¢ `yRy>„ Ry>„ L¡$ Ap`_¡ L$p¡Be¡ rTepfs L$fhpku fp¡L$p \p? sp¡ L$üy L¡$ _p fp¡L$p _\u, sp¡ e¡ L$üy L¡$ _p, d_¡ A¡d `p¢lQy \y L$¡ L$p¡B gp¡Np¡ A¡d hps L$fsp \p L¡$ rTepfs _lu L$fhp v¡$hu, Å¡ A¡d Mfu hps lp¡e sp¡ ld¢ A¡l_p D`f step gBky„, A¡d O_p Dd|f kNgp, L$lp„ rTL$f \B kL¡$!!

AØpBg Arbg L$prkd qf.A. S>¡ hL$s ed_dp `^pfp sp¡ `¡lg¡ afTsyg rlÞv$ A_¡ A¡d Ag bgv$p_ Av$_ sifua gB Nep, hlp„ Tprlfdp A¡L$ h¡`pfu b_u_¡ rsÅfs qv$_uep Abv$uepdp dyrd_u__¡ dpgdpg L$fu v$u^p, Ap S> rsÅfs hpõs¡ AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A._¡ ed_ dp¡L$gp, Ap` afdph¡ R>¡: “” spf¡ ky„ L$pd L$u^y? L¡$ bfL$ps Ap`u Apep dyrd_u__¡ A_¡ v$p¡Apsp¡_u bfL$ps gB Apep, spf¡ export A_¡ import  b¡h¡ L$fu v$u^y!”

dp¥gp_g Bdprdg lzk¥r_TTL$u A.k. e¡ AØpBg Arbg L$prkd qf.A._¡ ed__u sfa dp¡L$gp s¡ hL$s afdpey L¡$:                  (ky„ Myv$p_u fpldp sd¢ Nyfbs B¿s¡epf L$fkp¡?/ sp¡ BdpdyTTdp_ A.k._p Bfpv$p A_¡ Myiu hpõs¡ Ap`e¡ Nyfbs A_¡ dipqL$g DW$phu_¡ ed_ `^pfp A_¡ v$pAhs L$pBd L$u^u. AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. e¡ e¡ S> ip_ku diL$L$sp¡ DW$phu_¡ AØpBg Arbg L$prkd qf.A._p¡ L$p¥g                                     (Myv$pku d¢ epfu sgb L$ê„$ Ry>„ hp¡ QuT hpõs¡ S>¡ Ap`_¡ Myi L$fph¡) dysprbL$ Adg L$fu_¡ ed_ `^pfp A_¡ AØpBg AS>g k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A._p Lëb dybpfL$_¡ Myi L$u^y.

AØpBg AS>g k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A.afdph¡ R>¡: “”e¡ rdkg kNgp v$p¡Apsp¡ S>¡ S>¡ dpAg|d R>¡ s¡ O_p dy[íL$g `lpX$p¡, ribpd O_p¡ KQp¡- dkpf sp¡ O_p¡ KQp¡, dNf hlp„ Nep rlçds_p kp\, A_¡ rTepfsku b¡lfhfu hpõs¡ bfL$ps g¡hp hpõs¡.”

AØpB Arbg L$prkd qf.A._¡ v$pAhs L$pBd L$fhp_p v$frdep_ Bdpd A.k._p rdkpgp¡ Aphsp A_¡ e¡ rdkpgp¡_p kbb aÐlp¡ _yõfs_p ApAgpd bg„v$ \ep.

AØpB Arbg L$prkd dÞkyê$g ed_ qf.A. _L$ug AÆbdp A¡L$ QË$p_ `f b¡W$u_¡ S|>su vy$fõs L$u^u, s¡ hL$s dp¥gp_p Bdpd d¡lv$u rb‰pl A.k._p v$pB_u rbipfs Tprlf \B, dÞkyê$g ed_ AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. -AØpBg AS>g k¥e¡v$_p lprsd Bb°plud qf.A._u rTepfs hpõs¡ N¥g b_u lprdv$ `^pfp, hlp„ A¡L$ QË$p_ `f sifua gB Nep s¡ hL$s “” L$ÞTyg hgv$”_u rbipfs Tprlf \B.

AØpBg Arbg L$prkd qf.A.-Bdpd A.k._p afdp_ku Apg¡ dylçdv$ k.A.h._p L$ÞT_¡ qkv$fs_p _uQ¡ku r_L$pgp, e¡ L$ÞT A¡L$ hS>¡ldp v$p¡Aps dyÐgL$u_ qf.A. `f v$gpgs L$f¡ R>¡, AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. v$p¡Aps qL$fpd dyësL$u_ qf.A. S>¡ Apg¡ dylçdv$ k.A.h._p L$ÞT R>¡ e¡ v$p¡Aps BTpd qf.A._u Ly$b|f dybpfL$p_u s¡lL$uL$ afdphu A_¡ e¡ dv$aw_ L$ÞT_¡ dyrd_u__p Mprsf dTM|f L$fu v$u^y.

AØpBg AS>g k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A. afdph¡ R>¡ : “”k¥e¡v$_p Bb°plud-k¥e¡v$_p lprsd_p hpqgv$, A¡l_u L$bf Å_sp _p¡sp kNgp, S>Np dpAg|d, dNf L$lp„ R>¡, hlp„ e¡ Å_¡ _l], cpB hlp„ `p¢lQp, A_¡ A¡L i¿ke¡ bsphu, O_u cuX$_p kp\¡ bsphu L¡$ Å¡ d¢ sd_¡ bspJ Ry>„ L¡$ Ap L$bf R>¡, A¡l_¡ L$üy L¡$ A¡d L¡$d Ap¡gMpB L¡$ e¡ S> R>¡? spf¡ L$üy L¡$ Bb°plud- e¡ S> Bb°plud L¡$ S>¡ lprsd_p hprgv$ R>¡, L¡$ S>¡_p O_p qL$spbp¡ R>¡, e¡ qL$spbp¡dp A¡L$ qL$spb_y _pd “”Ag L$ÞT” R>¡? spf¡ e¡ L$üy L¡$ A¡l_p `pk d¢ gB ÅJ Qgp¡, \p¡X$u v|$f gN A¡d Qgsp lzhp b¡ su_ dug Qgsp lzhp Nep A_¡ rTepfs L$u^u$”

L$ÞT_u dpA_p A¡L$ hS>¡ldp dyrd_u_ R>¡, AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. Apg¡ dylçdv$ k.A.h._p Bëd_p bep_p¡ L$fu_¡ Ap kafdp dyrd_u_ rlv$pes Asp L$fu_¡ aze|Tps Abv$uepsku k¥fpb L$fu v$u^p, AØpBg AS>g k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A. e¡ rTL$fdp afdph¡ R>¡ “”dp¥gp_p lprsd_u rTepfsku b¡lfhfu \B, lzs¥bdp AS>b ip_ku Åhy \ey. L$la L¡$ S>lp„ dp¥gp_p lprsd bep_ L$fsp \p kbL$_u ip_ `f ep hpAT_u ip_ `f, hlp„ cpB byflp_yØu_e¡ b¡W$u_¡ b¡ L$gpL$ gN dyrd_u_ A_¡ dyd¡_ps_¡ Afbu Tbp_dp hpAT L$fu_¡ ky_phu. sp¡ lprsd rb_ Bb°plud_y a¥T Åfu R>¡ A¡d  Tprlf \B Ney A_¡ dyrd_u__¡ O_u sk‰u \B, O_u Myiu \B, A_¡ O_u bfL$ps \B, ApS>  R>¡ s¡_¡-A_¡ Aphsu _kgp¡_¡-k¢L$X$p¡ hfk gN e¡ kNgp_¡ O_p ahpBv$ rdgp ”

AØpB Arbg L$prkd qf.A. `f ed_dp kaf_p v$frdep_ fkygy‰pl k.A.h. e¡ A¡L$ i¿k_p d_pddp v$gpgs L$u^u  L¡$ sd¢ A¡l_¡ rdgp¡, bfL$s gp¡.

bpAT _yfp_u i¿k e¡ AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. `f L$p¡B i¿k_¡ v$gpgs L$u^u L¡$ sd¡ A¡_¡ S>B_¡ L$v$dbp¡k \ph, Ag dTL|$fe¡ AfT L$u^u, L$p¡_¡ rdghy? sp¡ _yfp_u i¿ke¡ afdpey, A¡l_y _pd dylçdv$ byflp_yØu_ A_¡ buSy> _pd “”dÞkyê$g ed_” R>¡.

AØpB Arbg L$prkd qf.A. S>¡ hL$s dp¥gp_p Bdpd lzk¥r_TTL$u A.k.ku `¡lgu hL$s Ly$fps_p qL$_pfp `f BÞs¡kpg \ey s¡ hL$s AØpB Arbg L$prkd qf.A. kyfsyg L$la_u rsgphs L$fsp \p A_¡ Ap`e¡ Mpd¡k¡-Alrgg qL$kp k¥e¡v$íip¡lv$p dp¥gp_p Bdpd lzk¥_ A.k._¡ epv$ L$u^p A_¡ dp¥gp_p Bdpd lzk¥r_TTL$u A.k. Ap`_p bphpÆ kpl¡b dp¥gp_p Bdpd lzk¥_ A.k. `f byL$p L$u^y. k¥e¡v$íip¡lv$p_u rTL$f A_¡ byL$pku Tylwf_u sçluv$ iyê$ \B, e¡ S> rdkg AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. ABçds aps¡dueu_ A.k._p rdkfdp k¥e¡v$íip¡lv$p dTg|d¡ L$fbgp dp¥gp_p Bdpd lzk¥_ A.k._p fpk dybpfL$_u Tful dybpfL$_p _Tv$uL$ byL$p A_¡ dpsdku kaf_¡ iê$ L$f¡ R>¡ A_¡ lf dp¥L¡$Adp e¡ rkgrkgp_¡ Åfu fpM¡ R>¡. sp L¡$ L¡$lazßBddp AS>b ip_ku dp¥gp_p Bdpd lzk¥_ A.k._u rTL$fku, Ap` `f byL$p A_¡ dpsd_¡ Tprlf L$fu_¡ dyrd_u_, dyd¡_ps_¡ sL$hp_p rgbpk `¡l_phu_¡, rlT£ lfuT A_¡ rlõk¡ lku_dp hkphu_¡ e¡ kNgp_¡ vy$íd_p¡_p lçgpAp¡ku bQphu gu^p, A_¡ S>¡ rdkg Ap` afdph¡ R>¡

(ld¢ ld¡ip “”ep lzk¥_”_u sõbul L$fsp fluA¡ R>¡, A¡ dpfp dp¥gp! e¡ r_v$p_p kbb, Ap`_y Tylwf d_¡ L$fub _Tf Aph¡ R>¡) e¡ rdkg Tylwf_u Agpdsp¡_¡ hpT¡l L$fu v$u^u, sp L¡$ Ap kafdp Ap` dp¥gp qf.A. AßS>azg Aifadp Ardfug dyrd_u_ dp¥gp_p Agu rb_ Abu sprgb A.k._u rTepfs L$fu_¡ _yõfs A_¡ azs|l_u bfL$ps g¡ R>¡ A_¡ ApBÞv$p Tdp_dp S>¡ _yõfs A_¡ azs|l_u ip_ku Ap` Ardfug dyrd_u_ A.k. S>¡ d¡lfpbdp “”azTsp¡ h f[åbg L$pAbp” L$lu_¡ iluv$ \ep e¡ dp¥T¡Adp Tful dybpfL$ b_phk¡ A_¡ Ag d[õS>vy$g ApATd rbg Ly$ap_u sfdud L$fk¡ A¡l_p `f v$gpgs L$f¡ R>¡ A_¡ Ap kaf_p B¿s¡spd_p _Tv$uL$ L$fbgp dp¡A‰pdp k¥e¡v$íip¡lv$p dp¥gp_p Bdpd lzk¥_ A.k._u rTepfs L$f¡ R>¡, A_¡ Tylwf_u sçluv$ `f AS>b ip_ku MÐd L$f¡ R>¡.

AØpBg AS>g k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A. O_p hghgpku afdph¡ R>¡ :

 

 

(`Qpk kpg `¡lg¡ Ap`_u dv¡$ldp d¢ A¡L$ L$kuv$p rgMp \p, A_¡ A¡L$ dyØs_p bpv$ Ap L$kuv$p rgMp R>¡, `R>u qL$hpf¡ hp¡ qv$_ Aphk¡ S>¡_u aS>f¡dp d¢ Apg¡ aps¡dp A.k._p v$pB k¥e¡v$_ lprsd qf.A._u L$bf dybpfL$_u rTepfs L$fuk)

AØpBg AS>g k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A. lu.k.1383dp BõV$ ApäuL$p_u kaf_p bpv$ Av$_ sifua gB Nep, hlp„ Ap`e¡ hpAT dybpfL$ afdphu A¡ldp AØpBg AS>g k¥e¡v$_p lprsd dp¡üyØu_ qf.A._u rTepfs_p¡ ip¥L$ A_¡ hghgp¡ Tprlf L$u^p¡, Ap` afdph¡ R>¡ “” v$p¡Aps R>¡ L¡$ S>¡_p kbb Apgddp kgpl R>¡…rS>Ð_u cu peace of mind lp¡e s¡ A¡l_p kbb R>¡. Ap v$p¡Aps_p kbb R>¡..sp¡ v$p¡Aps_¡ Ap ip__p L$pBd L$u^p, `¡lgp Tp¡A¡b rb_ dykp qf.A. A_¡ buÅ k¥e¡v$_p Bb°plud qf.A., suÅ k¥e¡v$_p lprsd qf.A., AS>b lprsdyg M¥fps, d„bDg bfL$ps R>¡. dçg|L$p¡ Apg¡ dylçdv$e¡ k¥e¡v$_p Aåvy$‰pl bv$ê$Øu_ qf.A., dp¥gp_g dyL$Øk au ApAgp B‰ue__p Tdp_¡ AprMfdp dylf®d_p Dj®_p qv$_ L$kuv$p¡ rgMp¡, Bës¡Å L$u^u, lpqsd rb_ Bb°plud_u ip_dp sp¡ AS>b ip_ku e¡ rTL$f L$u^u L¡$ lprsd rb_ Bb°plud L$p¥_ R>¡?

 (A¡ _kudõkbp s| Å, k¥e¡v$_p lprsd rb_ Bb°plud_p Ap„N_dp S>¡ M¥v$dyßv$p, dp¡Arsg dy_p, dyõA¡qaf®S>hp R>¡, A_¡ dpfp slueps hlp„ `p¡„lQphÅ¡, dNf L¡$hp lpgdp L¡$ kS>v$p¡ v$B_¡.

hp ip¥L$p! AS>b ip¥L$$ L¡$ d¢ cu ÅJ, A_¡ A¡l_u L$bf dybpfL$_p _Tv$uL$ kS>v$p¡ v$B_¡ rTepfs L$ê„$!cpB byflp_yØu__¡ Myv$pe¡- e¡ _kub L$u^y R>¡, b¡ hfk `¡ísf S>B Apep, dpfu sfaku Nep, hlp„ S>lp„ kgpd `Y$sp sp¡ `¡lg¡ dpfu sfaku `Y$sp, A_¡ d¢ hkues L$u^u \u L¡$ cpB! sd¢ kNgp dyrd_u_ sfaku e¡ v$p¡Aps qL$fpd_u Ly$b|f `f e¡ kNgp_p kgpd_p¡ lv$uep¡ AfT L$fÅ¡, L¡$ S>¡ dyrd_u_ dpfp afT„v$p¡ R>¡,

k¥e¡v$_p lprsd-Apaspb_u rdkg A¡l_p¡ dL$pd R>¡, v$p¡Aps S>lpS>¡l S>¡ kNgp_¡ Afhp rbÞs¡ A¡ldv$ lzf®syg dg¡L$pe¡ L$pBd L$u^p, BdpdyTTdp__p afdp_ku Ap Adf Bdpd_p afdp_ku Bdpd s¥reb_p Bip®v$ku A_¡ e¡ A¡lv$ gu^p¡ L¡$ A¡L$ v$pB _ NyTf¡ dNf buÅ `f _k L$fu_¡ NyTf¡, sp L¡$ Adp_s_p kp¢`_pf BdpdyTTdp_ A_¡ A¡l_p i¡lTpv$p S>¡ Bdpd Tylwf L$f¡ s¡ Tprlf \pe, A_¡ Ap`_u, `p¡sp_u kp¢`¡gu Adp_s hp`k g¡, A¡d ksf \ep `R>u e¡ rdkg kNgp v$p¡Apsp¡ Adg L$fsp füp, `Qpk v$pB NyTfp, ApW$kp¡ hfk \ep, ed_dp AS>b v$p¡Aps S>lpS>¡l AaprTg, AL$pqfd, Ap¡gdp _lpfuf \ep, k¥e¡v$_p Bv$fuk_u rdkg, k¥e¡v$_p Agu rb_ dylçdv$ rb_ Ag hguv$_u rdkg A¡d lf A¡L$ v$pB_u ip_ AS>b! A¡L$_u ip_, A¡L$_u ip_, lf A¡L$_u ip_”

الداعي الاجل سيدنا طاهر سيف الدين رض فرماوسس ؛: “ثثححهي ذي جبلة – الحرة الملكة رضوان الله عليها اهني زيارة سي بظظره ور تهيا، اِب ما مُقام اِب وهاطط سي تهورٌي دُور ؛، مككر وهاطط مظظمان، شاهي مظظمان واسطسس وهاطط رامة نو بنككلو ؛، وهاطط اتارو اْثثو، اردهو كلاك، ثثونو كلاك نو راسته جبلة جاتا، مككر اُتارو وهاطط}، انسس هر  روز فجر ما جائي بهائيو انسس راتسس ثثاححها اْوسس، ذي جبلة ما عجب كرامات! زيارة كروا نه دسس لوككو، ثثظظلسس بهائي يه زيارة كيدي، ايم نظظيطط كه ظاهرًا نظظيطط – مخفي- ظاهرًا}! تاكه ايك شخص يه ايم كظظيو تهو كه يظظاطط كيم زيارة تهاسسس؟ تارسس يه وهاطط اوثثر وات ثثظظنححي تهي، تو ثثححهي بهائي نسس ملا، بهائي نجم الدين نسس، وهاطط تعز ما، ته وقت ما يه ثثوححهو كه منسس سححّي وات كرو، ايك وات ميطط ثثوححهوطط ححهوطط كه اْثث نسس كوئي يه زيارة كروا سي روكا تها؟ تو كظظيو كه نه، روكا نتهي، تو يه كظظيو كه نه، منسس ايم ثثظظنححو تهو كه كوئي لوككو ايم وات كرتا تها كه زيارة نظظيطط كروا ديوي، جو ايم كهري وات هوئي تو هميطط اهنا اوثثر Step لئيسوطط، ايم ككهنا امور، سككلا كظظاطط ذكر تهئي سكسس!!”

الداعي ابي القاسمرض جه وقت يمن ثثدهارا تو ثثظظلسس  فرضة الظظند انسس ايم البلدان – عدن تشريف لئي ككيا، وهاطط ظاهر ما ايك ويثثاري بني نسس تجارة دينية ابدية ما مؤمنين نسس مالامال كري ديدا، اْ} تجارة واسطسس الداعي الاجل سيدنا طاهر سيف الدينرض يه اْثث نا منصوص الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدينرض نسس يمن موكلا، اْثث فرماوسس ؛: “تارسس سوطط كام كيدو؟ كه بركات اْثثي اْيا مؤمنين نسس، انسس دعاتو ني بركات لئي اْيا، تارسس Export انسس Import بيوسس كري ديدو!”

مولانا الامام الحسين الزكيع م يه الداعي ابي القاسمرض نسس يمن ني طرف موكلا ته وقت فرمايو كه: “هل لك في غربة في الله؟” (سوطط خدا ني راه ما تميطط غربة اختيار كرسو؟) تو امام الزمانع م نا ارادة انسس خوشي واسطسس اْثث يه غربة انسس مشاكل اُضضهاوي نسس يمن ثثدهارا انسس دعوة قائم كيدي، الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدينرض يه – يه} شان سي مشقتو اُضضهاوي نسس الداعي ابي القاسمرض نو قول: “بالله استعين على ما يُرضيك” (خدا سي ميطط ياري طلب كروطط ححهوطط وه ححيز واسطسس جه اْثث نسس خوش كراوسس) مطابق عمل كري نسس يمن ثثدهارا انسس الداعي الاجل سيدنا طاهر سيف الدينرض نا قلب مبارك نسس خوش كيدو.

الداعي الاجل سيدنا طاهر سيف الدينرض فرماوسس ؛: “يه مثل سككلا دعاتو جه جه معلوم ؛ ته ككهنا مشكل مشكل ثثظظارٌو، شبام ككهنو اونححو – مسار تو ككهنو اونححو، مككر وهاطط ككيا همة نا ساتهـ، انسس زيارة سي بظظره وري واسطسس، بركات ليوا واسطسس”،

الداعي ابي القاسمرض نسس دعوة قائم كروا نا درميان امامع م نا مثالو اْؤتا انسس يه مثالو نا سبب فتح و نصرة نا اعلام بلند تهيا.

الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدينرض نسس الداعي الاجل سيدنا طاهر سيف الدينرض ني دعاء ني رسالات ثثظظنححتي رهي، يه رسالات نا سبب فتح و نصرة نا اعلام بلند تهيا.

الداعي ابي القاسم منصور اليمنرض نقيل عجيب ما ايك ححضضان ثثر بيضضهي نسس جوتي درست كيدي، ته وقت مولانا الامام المظظدي باللهع م نا داعي ني بشارة ظاهر تهئي، منصور اليمن الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدينرض – الداعي الاجل سيدنا حاتم  ابراهيمرض ني زيارة واسطسس غيل بن حامد ثثدهارا، وهاطط ايك ححضضان ثثر تشريف لئي ككيا ته وقت “كنز الولد” ني بشارة ظاهر تهئي.

الداعي ابي القاسمرض – امام ع م نا فرمان سي اْل محمدصلع نا كنز نسس سدرة نا نيححسس سي نكالا، يه كنز ايك وجه ما دعاة مطلقينرض ثثر دلالة كرسس ؛، الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدينرض – دعاة كرام مطلقين رض جه اْل محمدصلع نا كنز ؛ يه دعاة عظامرض ني قبور مباركة ني تحقيق فرماوي انسس يه مدفون كنز نسس مؤمنين نا خاطر مذخور كري ديدو.

الداعي الاجل سيدنا طاهر سيف الدينرض فرماوسس ؛: “سيدنا ابراهيم = سيدنا حاتم نا والد، اهني قبر جانتا نوتا سككلا، جككه معلوم مككر كظظاطط ؛، وهاطط يه جانسس نظظيطط، بهائي وهاطط ثثظظنححا، انسس ايك شخص يه بتاوي، ككهني بهيد نا ساتهسس بتاوي كه جو ميطط تمنسس بتاؤطط ححهوطط كه اْ قبر ؛، اهنسس كظظيو كه ايم كيم اولكهائي كه يه} ؛؟ تارسس كظظيو كه ابراهيم – يه} ابراهيم كه جه حاتم نا والد ؛، كه جه نا ككهنا كتابو ؛، يه كتابو ما ايك كتاب نو نام الكنز ؛، تارسس صحيح تهيو كه اهنسس كظظاطط سي ايم معلوم ثثرٌسس كه اهنا كتاب ما كنز ؛؟ تارسس يه كظظيو كه اهنا ثثاس ميطط لئي جاؤطط- ححلو، تهورٌي دور لكك، ايم ححلتا هوا بسس تين ميل ححلتا هوا ككيا انسس زيارة كيدي”.

كنز ني معنى ايك وجه ما مؤمنين ؛، الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدينرض اْل محمدصلع نا علم نا بيانو كري نسس اْ سفر ما مؤمنين نسس هداية عطاء كري نسس فيوضات ابداعية سي سيراب كري ديدا، الداعي الاجل سيدنا طاهر سيف الدينرض يه ذكر ما فرماوسس ؛: “مولانا حاتم ني زيارة سي بظظره وري تهئي، حطيب ما عجب شان سي جاوو تهيو، كظظف كه جظظاطط مولانا حاتم بيان كرتا تها سبق ني شان ثثر، يا وعظ ني شان ثثر، وهاطط بهائي برهان الدين يه بيضضهي نسس بسس2 كلاك لكك مؤمنين انسس مؤمنات نسس عربي زبان ما وعظ كري نسس سناوي، تو حاتم بن ابراهيم نو فيض جاري ؛ ايم ظاهر تهئي ككيو،  انسس مؤمنين نسس ككهني تسلي تهئي،  ككهني خوشي تهئي، انسس ككهني بركات تهئي، اْج ؛ ته نسس – انسس اْؤتي نسلو نسس- سينكرٌو ورس لكك يه سككلا نسس ككهنا  فوائد ملا”.

الداعي ابي القاسم رض ثثر يمن ما سفر نا درميان رسول اللهصلع يه ايك شخص نا منام ما دلالة كيدي كه تميطط اهنسس ملو، بركة لو.

بعض نوراني شخص يه الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدينرض ثثر كوئي شخص نسس دلالة كيدي كه  تميطط اهنسس جئي نسس قدمبوس تهاؤ، المذكور يه عرض كيدي كونسس ملوطط؟ تو نوراني شخص يه فرمايو اهنو نام محمد برهان الدين ؛، انسس بيجو نام “منصور اليمن” ؛.

الداعي ابي القاسم رض نو جه وقت مولانا الامام الحسين الزكيع م سي ثثظظلي وقت فرات نا كناره ثثر اتصال تهيو ته وقت الداعي ابي القاسمرض سورة الكظظف ني تلاوة كرتا تها، انسس اْثث يه خامس اهل الكساء سيد الشظظداء مولانا الامام الحسينع م نسس ياد كيدا، انسس مولانا الامام الحسين الزكيع م اْثث نا باواجي صاحب مولانا الامام الحسينع م ثثر بكاء كيدو، سيد الشظظداء ني ذكر انسس بكاء سي ظظظور ني تمظظيد شروع تهئي، يه} مثل الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدينرض ائمة فاطميينع م نا مصر ما سيد الشظظداء مظلوم كربلاء مولانا الامام الحسينع م نا رأس مبارك ني ضريح مبارك نا نزديك بكاء انسس ماتم سي سفر  نسس شروع كرسس ؛، انسس هر موقع ما يه سلسلة نسس جاري راكهسس ؛، تاكه كظظف النعيم ما عجب شان سي بلسان عربي مبين وعظ فرماوي نسس سيد الشظظداء مولانا الامام الحسينع م ني ذكر سي، اْثث ثثر بكاء انسس مأتم نسس ظاهر كري نسس مؤمنين  مؤمنات نسس تقوى نا لباس ثثظظناوي نسس، حرز حريز انسس حص حصين ما وساوي نسس يه سككلا نسس دشمنو نا حمله ؤ سي بححاوي ليدا، انسس جه مثل اْثث فرماوسس ؛:

دَامت تسابيحُنا   ب “ياحسينَا” اَرى  *  قُرب ظَظظورِك مولايَ بظظذا  النّدا

(هميطط هميشه “ياحسين” ني تسبيح كرتا رهيئسس ؛، اسس مارا مولى! يه نداء نا سبب، اْثث نو ظظظور منسس قريب نظر اْوسس ؛) يه مثل ظظظور ني علامتو نسس واضح كري ديدي، تا كه اْ سفر ما اْثث مولىرض النجف الاشرف ما  اميرالمؤمنين مولانا علي بن ابي طالبع م ني زيارة كري نسس نصرة انسس فتوح ني بركات لسس ؛ انسس اْئنده زمان ما جه نصرة انسس فتوح ني شان سي اْثث – اميرالمؤمنينع م جه محراب ما “فزت و رب الكعبة” كظظي نسس شظظيد تهيا يه موضع ما ضريح مبارك بناؤسسس انسس المسجد الاعظم بالكوفة ني ترميم كرسسس اهنا ثثر دلالة كرسس ؛، انسس اْ سفر نا اختتام نا نزديك كربلا المعلى ما سيد الشظظداء مولانا الامام الحسينع م ني زيارة كرسس ؛، انسس ظظظور ني تمظظيد ثثر عجب شان سي ختم كرسس ؛.

الداعي الاجل سيدنا طاهر سيف الدينرض ككهنا ولوله سي فرماوسس ؛:

“نَظَمتُ قصيدًا قبلَ خمسينَ حِجَّة  *  لِنَعتِك هذي قلتُها بعدَ ذا المدى

فياليتَ لي يوما اَزورُ بصُحِه  *  لحاتِمَ داعي اْلِ فاطمَ مَرقَدا

(ثثححاس سال ثثظظلسس اْثث ني مدح ما ميطط ايك قصيدة لكها تها، انسس ايك مدة نا بعد اْ قصيدة لكها ؛، ثثححهي كيوارسس وه دن اْؤسسس جه ني فجر ما – ميطط اْل فاطمةع م نا داعي سيدنا حاتم رض ني قبر مبارك ني زيارة كريس)

الداعي الاجل سيدنا طاهر سيف الدينرض سنة 1383هـ ما East Africa ني سفر نا بعد عدن تشريف لئي ككيا، وهاطط اْثث يه وعظ مبارك فرماوي، اهما الداعي الاجل سيدنا حاتم محيي الدينرض ني زيارة نو شوق انسس ولوله ظاهر كيدو، اْثث فرماوسس ؛: “دعاة ؛ كه جه نا سبب عالم ما صلاح ؛،… جتني بهي Peace of mind هوئي ته اهنا سبب ؛، اْ دعاتو نا سبب ؛… تو دعاة نسس اْ شان نا قائم كيدا، ثثظظلا ذؤيب بن موسى رضوان الله عليه انسس بيجا سيدنا ابراهيم، تيجا سيدنا حاتم، عجب حاتم الخيرات، منبع البركات ؛، مملوك اْل محمد يه سيدنا عبدالله بدرالدين، مولانا المقدس في اعلى عليين نا زمانِ اْخر ما محرم ما عرس نا دن قصيدة لكهو، التجاء كيدي، حاتم بن ابراهيم ني شان ما، تو عجب شان سي يه ذكر كيدي كه حاتم بن ابراهيم كون ؛؟

نسيم الصبا يمم ذرى حاتم الجدوْى  *  خضمّ النّدْى معطي المنىْ مسعف الرجوْى

و بلّغ تحياتي اليـه معفّرًا  *  لخدّك ذُلاّ في ثرْى ذلك المثوْى

اسس نسيم الصبا! تو جا، سيدنا حاتم بن ابراهيم نا اْنككن ما جه خضم الندى، معطي المنى، مسعف الرجوى ؛، انسس مارا تحيات وهاطط ثثظظنححاؤ، مككر كيوا حال ما كه سجدة دئي نسس،

واشوقاه! عجب شوق كه ميطط بهي جاؤطط، انسس اهني قبر مبارك نا نزديك سجدة دئي نسس زيارة كروطط! بهائي برهان الدين نسس خدا يه –  يه نصيب كيدو ؛، بسس ورس ثثيشتر جئي اْيا، ماري طرف سي ككيا، وهاطط جظظاطط سلام ثثرٌهتا تو ثثظظلسس ماري طرف سي ثثرٌهتا، انسس ميطط وصية كيدي تهي كه بهائي! تميطط سككلا مؤمنين طرف سي يه دعاة كرام ني قبور ثثر يه سككلا نا سلام نو هدية عرض كرجو، كه جه مؤمنين مارا فرزندو ؛،

فظظا هو شمس في دعاة حجاجح  *  اقامتظظم في السّتر مولاتنا اروى

سيدنا حاتم – اْفتاب ني مثل اهنو مقام ؛، دعاة جحاجح ما جه سككلا نسس اروى بنت احمد حرة الملكة يه قائم كيدا، امام الزمان نا فرمان سي، اْمر امام نا فرمان سي، امام طيب نا ارشاد سي، انسس يه عظظد ليدو كه ايك داعي نه ككذرسس مككر بيجا ثثر نص كري نسس ككذرسس، تاكه امانة نا سونثثنار امام الزمان انسس اهنا شظظزاده جه امام ظظظوركرسس ته ظاهر تهائي، انسس اْثث ني، ثثوتاني سونثثيلي امانة واثثس لسس، ايم ستر تهيا ثثححهي يه مثل سككلا دعاتو عمل كرتا رهيا، ثثححاس داعي ككذرا، اْضضهسو ورس تهيا، يمن ما عجب دعاة جحاجح، افاضل، اكارم، علماء نحارير تهيا، سيدنا ادريس ني مثل، سيدنا علي بن محمد بن الوليد ني مثل، ايم هر ايك داعي ني شان عجب عجب! ايك ني شان، ايك ني شان، هر ايك ني شان”.

Open chat
Need help?