NyrTísp dTdy_dp S>¡d rTL$f \B L¡$ L$B sfl L$fT_ lk_p_y Adg fkygy‰pl k.A.h._p ld_pd v$pB, aps¡du v$pB AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. _p¡ A¡L$ dp¡ArS>Tp¡ R>¡, A_¡ L$B sfl Ap`e¡ Tdp__p dyL$sv$p dysprbL$ dyrd___¡ BL$s¡kpv$u budpfu_¡ sbub¡-ê$lp_u b_u_¡ vy$f L$u^u. BgpS>_p¡ sfuL$p¡ hpT¡l L$u^p¡, A_¡ L$fT_ lk_pl_u sfa v$pAhs L$u^u.

e¡ S> rdkg `¡lgp dTdy_dp rTL$f \B R>¡ L¡$ AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. e¡ A¡d Bip®v$ afdpey R>¡ L¡$ “”L$fT_ lk_p_¡ BL$s¡kpv$u _lS> Nfv$p_¡” epA_u A¡L$ economical system  _p sp¥f `f L$fT_ lk_p Qgph¡, Ap`e¡ AØpBg AS>g k¥e¡v$_p BõdpBg bv$ê$Øu_ qf.A._p Ly$åbp dybpfL$p_p Bas¡spl_p dp¥L¡$A `f lu.1413dp Åd_Nfdp Ag S>çBesyg k¥auesyg dfL$Tuepl hpõs¡ `p„Q _p¡lTs L$ped afdphu, A¡ldpku A¡L$ L$fT_ lk_pl_u _p¡lTs-movement R>¡.

Ap economical system A_¡ Ap movement _¡ fkygy‰pl k.A.h. e¡ 1400 hfk L$åg iyê$A afdphu R>¡. ApS> gN vy$r_epdp rTepv$p sf su_ economical system L$pd L$f¡ R>¡, A¡L$ capitalism R>¡- S>¡dp kp¡kpeV$u v$p¥gs A¡L$ sbL$L$p_p gp¡Np¡ `pk¡ S>d¡A \B Åe R>¡, A_¡ bukfp gp¡Np¡ dp¡lspS> lp¡e R>¡, Aduf Nfub_p¡ saphs O_p¡ rTepv$p lp¡e R>¡, A_¡ Tyëd h skv¹y$v$_u bu_p `f Ap kp¡kpeV$u L$pBd \pe R>¡, S>¡ Bõgpd_p Dkyg_p rMgpa R>¡. buÆ system S>¡ dykphps_u R>¡, comunism _u R>¡, S>¡dp kNgp_¡ A¡L$ kfMp rN_¡ R>¡, dyõsqlL$$ A_¡ N¥f dyõsqlL$ A¡L$ S>¡hp \B Åe R>¡, L$p¡B i¿k `p¡sp_p `pk¡ rTepv$p v$p¥gs _ fpMu iL¡$, L$p¡B rTepv$p L$dphu _ iL¡$, wealth _¡ gp¡Np¡dp equal sL$kud L$fhp_u hps L$f¡ R>¡, Ap skìhyfcu Bõgpd, Ly$v$fs A_¡ qaÐfs_p rMgpa R>¡. rskfu system hp¡ R>¡ S>¡ `¡lgu b¡h¡ system S>d¡A L$fhp_u L$p¡rii L$f¡ R>¡, S>¡_¡ socialism L$l¡ R>¡. rTepv$psf Ap capitalism _u sfa dpBg R>¡- gp¡Np¡_¡ L$dphhp_p¡ lL$ A_¡ v$p¥gs S>dp L$fhp_p¡ lL$ sp¡ R>¡ dNf lzLy$ds A¡lhp L$p_y_ b_ph¡ R>¡ S>¡_pku e¡ v$p¥gs_u bpAT_u Nfub_u sfa `p¢lQph¡, S>¡d income tax , A_¡ bukfp Sy>v$p Sy>v$p V¡$L$k, Ap rdkg_p L$p_|_ b_phu_¡ S>bf_-Myiu bN¥f gp¡Np¡ku `¥kp hkyg L$fu_¡ wealth _¡ circulate L$fhp_u L$p¡rii L$f¡ R>¡, A¡ldp L$p¡B ê$lp_ues_u hps _\u. rlÞvy$õsp_ socialism _p L$p_y_ `f Qg¡ R>¡.

Bõgpde¡ A¡L$ r_fpgu skìhyf Asp L$u^u R>¡ S>¡dp lf i¿k S>¡ d¡l_s L$f¡, A¡l_¡ L$dphhp_p¡ lL$ R>¡, `p¡sp_u rdëL$s A_¡ v$p¥gs fpMhp_p¡ lL$ R>¡, g¡L$u_ Bõgpde¡ AL$uv$p, khpb, bfL$s A_¡ ê$lp_ues_u bu_p `f Ap v$p¥gs wealth _¡ distribute L$u^u R>¡, Bõgpddp A¡lhp L$p_y_ dyL$hpdp Apep R>¡ L¡$ S>bf_ _l]- `_ Myiuku v$p¥gsd„v$ dy[õgd `pk¡ku wealth _¡ circulate L$u^u R>¡.

A¡L$ i¿k ÆÐ_y Qpl¡ BÐ_y L$dphu iL¡¡$ R>¡, `p¡sp_u b¡rlkpb v$p¥gs A_¡ rdgL$s fpMu iL¡$ R>¡, BÞL$d_p D`f Bõgpde¡ L$p¡B `pb„v$u _\u fpMu. dNf rTepv$p savings L$fhp_p fpõspAp¡ `f `pb„v$u gNphu R>¡. TL$ps_¡ savings 5f hprS>b L$u^u R>¡, TL$ps_p kp\¡ BÞapL$ au krbgu‰pl -Myv$p_u fpldp MQ®hp `f O_p¡ Tp¡f v$u^p¡ R>¡, BÐApdyÑApd `f, dkprS>v$ b_phhp `f dyrd_u__u lpS>s fhpB `f, A_¡ L$fT_ lk_pl Ap`hp `f O_u fNpBb bsphu R>¡, sp L¡$ lf A¡L$ dy[õgd dyrd_u_ hpõs¡ MfQhp_p fpõspAp¡ hpT¡l \psp fl¡ A_¡ lf dy[õgd L$dphu_¡ A¡l_¡ save _p L$f¡, bëL¡$ MQ® L$fsp fl¡, S>¡_p kbb v$p¥gs-wealth kp¡kpeV$udp circulate \psu fl¡, A_¡ kNgp_¡ opportunity  rdgsu fl¡. Ap rdkg Bõgpd_p Concept _p D`f ANf L$p¡B economical system  lk¡ sp¡ e¡ dyS>sdpAdp- e¡ lzLy$dsdp ep country dp L$p¡B hL$s Nfubu A_¡ s„Nv$õsu _lu v¡$Mpe, Ap v$pAhp¡ _\u bëL¡$ lL$uL$s R>¡. fact R>¡, L¡$dL¡$ fkygy‰pl k.A.h. afdphu Nep (S>¡d NyrTísp dTdy_dp rTL$f \B)

dpfu spAs L$fp¡, Bõgpd_p dysprbL$ L$pd L$fp¡, Bõgpd_p L$p_y_ `f economical system _¡ Qgphp¡ – sp¡ sd_¡ Tdu__p bpv$ipl b_phu v$Bi.

Bõgpd_p economical system _p `p„Q Dkyg R>¡. A¡L$- qfbp- ìepS>_¡ lfpd L$u^y R>¡, buSy>-lzL$fs-stock _¡ lfpd L$u^y R>¡, suSy>-TL$ps hprS>b L$u^u R>¡, Qp¡\y- BÞapL$ au kburg‰pl-`f Tp¡f v$u^y R>¡ (S>d_ S>dpX$hy, drõS>v$ b_phy, rTepfs `f Åhy), `p„Qdy-L$fT_ lk_p fNpBb bsphu R>¡, sp L¡$ lf A¡L$ dp¡rd_ buÅ dp¡rd__¡ L$fT_ lk_p A_¡ A¡l_y ìepS> _ g¡, _suÅdp S>¡ dp¡rd_ L$fT_ lk_p gB_¡ h¡`pf L$u^p¡ lp¡e-A¡l_p¡ _ap¡ rTepv$p \pe A_¡ e¡ dp¡rd_cu TL$ps Ap`sp \B Åe A_¡ M¥f_p L$pddp MQ® L$fsp \B Åe, Ap rdkg ku  wealth circulate \pe e¡ S> islamic economic _p¡ Dkyg R>¡.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A¡L$ v$pefp¡ b_phuA¡, A¡dp b¡ QuT d_p L$fhpdp Aphu R>¡- ìepS>_y g¥_ v¥$_ _p L$f¡ A_¡ lzL$fs _ L$f¡- epA_u dpg_¡ stock L$fu_¡ dpL£$V$dp dpg MÐd L$fu v¡$. `R>u dS>byf_ gp¡Np¡_¡ A¡l_u KQu price dp g¡hy `X¡$, Ap b¡h¡ QuTku Bõgpde¡ fp¡Ly$ R>¡. b¡ QuT_y Adf L$u^y R>¡- TL$ps O_u Ap`¡ A_¡ M¥f_p L„$BL$ L$pdp¡dp MQ® L$f¡.

Ap Qpf factor ku wealth _y„ circulate R>¡, A_¡ A¡ldp dfL$Tu l¡kues-center dp combining force  L$fT_ lk_p R>¡.

L¡$dL¡$ L$fT_ lk_pdp ìepS>_p¡ A¡L$ L$Ðfp¡cu _\u, A_¡ L$fT_ lk_p ìepS>ku v|$f \phpdpcu dv$v$ L$f¡ R>¡, stock ku Ry>V$hpdpcu dv$v$ L$f¡ R>¡, TL$ps Ap`hpdp cu A_¡ M¥f_p L$pdp¡dp MQ®hp hpõs¡cu L$fT_ lk_pku epfu A_¡ dv$v$ gB iL$pe R>¡.

Ap ipL¡$gsku Bõgpde¡ `p¡sp_u A¡L$  BL$s¡kpv$u _lS>-economical system b_phu R>¡, k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. Tdp__u _åT> `pfMu_¡ -BL$s¡kpv$u Dd|fdp vy$r_ep ky„ budpfuep¡dp dyåsgp R>¡ A_¡ \pk¡ e¡ Å_u gu^y A_¡ Ap` dp¥gp qf.A. e¡ Ap Bõgpdu BL$s¡kpv$u _lS> sfa v$pAhs L$u^u, Ap`e¡ dyrd_u__¡ ìepS>ku v|$$f L$u^p, BÐ_u lv$ gN afdphu v$u^y L¡$ L$p¡B_¡ vy$L$p_- dL$p_ h¡Qhy `X¡$ sp¡ h¢Qu_¡ ìepS>ku Ry>V$u Åe, dp¡V$p dp¡V$p h¡`pfuAp¡_¡ ApS>_p Tdp_dp A_¡ Ap dyS>sdpAdp S>¡ interest oriented society  R>¡- A¡lhp Tdp_dp ìepS> bN¥f h¡`pf L$fsp rkMpey, dyrd_u__¡ h¡`pfdp b¡lsf A¿gpL$ rkMpep, L$p¡B i¿k_p¡ dS>byfu_p¡ apev$p¡ gB A¡l_pku rTepv$p Lu$ds hkyg _ L$f¡, ^p¡L$p¡ _ L$f¡, h¡`pfdp v$Np¡ _p L$f¡, e¡ rdkg h¡`pf_p Dkyg Ap`e¡ rkMpep A_¡ dyrd_u__¡ TL$ps, hpS>¡bps sfa fNbs bsphu bëL¡$ spL$uv$ cu afdphu, Apv$s `pX$u, sp L¡$ kNgp bfL$psku dpgpdpg \B Nep, s¡ bpv$ Ap`e¡ M¥f_p L$pdp¡dp MQ®sp L$u^p, dyrd_u__¡ S>d_ S>dpX$hp_u Apv$s `pX$u, i¡lê$‰pldp r_epT, Aifp dybpfL$pdp r_epT, sAåbyv$ps_p qv$_p¡dp r_epTp¡, s¡ bpv$ dkprS>v$ b_phhpdp dyrd_u_ku MQ® L$fpey, Ap`_p kp\¡ lS>- L$fbgp-dL$pdps¡ dyL$Økpdp dyrd_u__¡ gB Nep A_¡ MQ®sp L$u^p. Aifp dybpfL$p hpõs¡ dyrd_u__¡ dp¥gp s.D.i._p kp\¡ vy$r_ep_p rbgpv$dp kaf L$fsp L$u^p. i¡lê$‰prlg dyATTddp dyrd_u_ hpS>¡bps Av$p L$f¡ s¡ bpv$ku Aifp dybpfL$pdp dp¥gp s.D.i. kp\¡ Åhp_u s¥epfu L$f¡, s¡ bpv$ dp¥gp s.D.i. kp\¡ rTepfsp¡ `f Åhp_u s¥epfu L$f¡, Ap rdkg dyrd_u_ ApBÞv$p duL$ps hpõs¡ MfQhp_u s¥epfu L$fsp fl¡ A_¡ Ap Adf-Ap QuT-Ap s¥epfu L$fhy dyrd_u__¡ L$dphhp hpõs¡ incentive Ap`sy füy.

i¡lê$‰prlg dyATTddp hpS>¡bps Av$p L$fhp bpv$ Aifp dybpfL$p `f Åhp_p `¥kp Å¡BA¡ sp¡ dyrd_u_ h¡`pfdp rTepv$p d¡l_s L$fsp \ep, rTepv$p L$dpsp \ep A_¡ bg„v$ _ues_p kbb A_¡ M¥f_p L$pdp¡dp MfQhp_p kbb bfL$s rTepv$p \psu, A_¡ bfL$s rTepv$p \pe sp¡ `¥kp cu rTepv$p \psp, A_¡ dyrd_u_ BÞa¡fpv$u A_¡ BS>s¡dpB sp¥f `f L$fT_ lk_p Ap`sp, Ap L$fT_ lk_p vy$bpfp dyrd_u__p v$frdep_ rotate \pe sp¡ dyrd_u__¡ lÆ rTepv$p apev$p¡ \pe. Ap rdkgku bfL$s A_¡ v$p¥gs rTepv$p \psu flu, dyrd_u_ dpgpdpg \B Nep. dyrd_u__u wealth _y circulation A  rotation \psy S> fley, bëL¡$ v$p¥gs rTepv$p \psu NB L¡$dL¡$ M¥fdp MfQhp `f Myv$pe¡ fp¡Tudp rTepv$su_p¡ hpAv$p¡ L$u^p¡ R>¡, A_¡ S>¡ khpb R>¡ e¡ sp¡ AgN,bukfu su_¡ vy$r_ep_u economical system dp Ap QuT L$lp„? khpb A_¡ bfL$ps_u hps sp¡ v|$f A¡ldp fp¡Tu_u rTepv$su_p¡ hpAv$p¡cu _\u.

Ap kNgy “”L$fT_ lk_pl_u BL$s¡kpv$u _lS> Nfv$p_¡”-A¡l_u bfL$s R>¡, Ap rdkg k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. e¡ Bõgpd_p Dkyg dysprbL$ suÅfs fpb¡lp (profitable business) L$fphu, A_¡ ApS>¡cu L$fphu füp R>¡-

 

(ky„ sd_¡ A¡lhp h¡`pf_u sfa v$gpgs _ bsphy S>¡ sd_¡ ATpb¡-Agudku bQphk¡), e¡ rdkg suÅfs¡-fpb¡lp L$fpey A_¡ A¡l_y Akg L$fT_ lk_p_¡ b_pey, sp¡ L$fT_ lk_p, bTps¡- Myv$ A¡L$ system R>¡, itself -economical system -R>¡ A_¡ byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. e¡ Ap L$fT_ lk_p_¡ A¡L$ _p¡lTs b_phu_¡-movement b_phu_¡ dyrd__p lf rbgpv$-rbgpv$ Bdpr_epl gN `p¢lQphu v$u^u, Ap` S>lp„cu kaf afdph¡ hlp„ rNfp„ L$v$f fL$d L$fT_ lk_pdp B_pes afdph¡, lf L$pddp e¡ _p¡lTs_u bfL$s `p¡„lQphu v$u^u. ApS>¡ Ap`_p dÞk|k A_¡ Å_iu_ k¥e¡v$_p AbyÅAaê$õkpqv$L$ k¥e¡v$_p dyaØg ApguL$v$f k¥azØu_ dp¥gp s.D.i. Ap _p¡lTs_¡-Ap movement _¡ dyrd_u__p lf Of gN-A_¡ A¡L$ A¡L$ dyrd_u__p qv$g gN `p¢lQphu v$u^u. lf Sy>dp¡Ap_p qv$_, lf duL$ps `f A¡L$ A¡L$ dyrd_ dyaØg dp¥gp s.D.i. _u dylåbsdp A_¡ byflp_yØu_ ApL$p qf.A._p _pd `f “”dylçdv$u õL$ud”dp L$fT_ lk_pl Ap`¡ R>¡, A_¡ A¡l_u bfL$ps lf dyrd_u__¡ _Tf Aph¡ R>¡.e¡ S> rdkg Ap` dp¥gp s.D.i. “lzk¥_u õL$ud’_u sfa O_p S> hghgpku v$pAhs L$fu füp R>¡ sp L¡$ dyrd_u__u savings _¡ rlapTs \pe A_¡ A¡l_p `¥kp saved f¡lhp_p bphSy>v$ e¡ S> fL$dku bukfp dyrd_u__¡ apev$p¡ rdg¡, wealth circulate \psy fl¡.

AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. e¡ AS>b L$fT_ lk_p_¡ A¡L$ economical system b_phu R>¡- L¡$ dyrd_u_ L$fT_ lk_pl Ap`¡ A_¡ bfL$s lprkg L$f¡ A_¡ e¡ S> rdkg h¡`pf hpõs¡ A_¡ sdpd L$pdp¡ hpõs¡ L$fT_ lk_pku A¡l_u Tê$fueps `yfu \pe, A_¡ dyrd_u__¡ S>¡d dApi_u qaL$f R>¡ A_¡ A¡l_¡ lg L$fhp hpõs¡ a¥Tyg dhpA¡rv$g byflpr_epl Åfu afdpey S>¡_p kbb dyrd_u__¡ S>d__u qaL$f _ flu. Ap rdkg L$fT_ lk_pl_u fL$d A_¡ a¥Tyg dhpA¡qv$$g byflpr_epl_p S>d_ku Ap` A¡L$ r_fpgu ip_ku dyrd_u__¡ uplift L$fu füp R>¡, bëL¡$ dpgpdpg L$fu füp R>¡, Ap vy$r_ep_u sdpd economical system ku Sy>v$u A_¡ O_u bg„v$ system L$pBd afdphu R>¡, S>¡_p kbb dyrd_u_ Ap Tdp_dp economical  crisis dpcu Apbpv$p¡-ipv$ R>¡ A_¡ M¥f_p L$pdp¡dp MQ}füp R>¡, dyrd_u__p Npdp¡dp S>dpAs-Mp_p Qpgy R>¡, dkprS>v$_p âp¡S>¡L$V$ Åfu R>¡, kNgp rTepfsp¡ `f S>B füp R>¡, dp¥gp s.D.i. _u rTepasp¡ L$fu füp R>¡, hpS>¡bps Ny_pNy_ Av$p L$fu füp R>¡, dyrd_u__¡ S>d_ S>dpX$u füp R>¡, dyrd_u_dp L$p¡B crisis _Tf Aphsy S> _\u.

Myv$psApgp ldpfp dp¥gp A_¡ ApL$p k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ s.D.i. _¡ S>¡ sdpd dy[íL$gp¡ku Ry>X$ph_pf R>¡, crises _¡ v|$f L$f_pf R>¡, L$fT_ lk_pl_u sfa v$pAhs L$f_pf R>¡- Ap`_¡ ld¡ip k¡ls A_¡ Apauesdp kgpds bpL$u fpMÅ¡. Ap`_u Dd° ifua_¡ L¡$epds gN v$fpT A_¡ v$fpT L$fÅ¡. Apdu_.

AT: S>_pb i¡M dp¡BTcpB Aíi¡M Tp¡l¡fcpB ipqL$f, Aprdg kpl¡b -s¥e¡bu dp¡l‰p- (Np¡^fp)

ككذشته مضمون ما جيم ذكر تهئي  كه كئي طرح قرضا حسنا نو عمل رسول اللهصلع نا همنام داعي، فاطمي داعي الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدينرض نو ايك معجزة ؛، انسس كئي طرح اْثث يه زمان نا مقتضى مطابق – مؤمنين نا اقتصادي بيماري نسس طبيب روحاني بني نسس دور كيدي، علاج نو طريقه واضح كيدو، انسس قرضا حسنا ني طرف دعوة كيدي.

يه } مثل ثثظظلا مضمون ما  ذكر تهئي ؛ كه  الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدينرض يه ايم ارشاد فرمايو ؛ كه “قرضا حسنا نسس اقتصادي نهج ككردانسس”، يعني ايك economical system   نا طور ثثر قرضا حسنا ححلاوسس، اْثث يه الداعي الاجل سيدنا اسمعيل بدر الدينرض نا قبة مباركة نا افتتاح نا موقع ثثر 1414هـ  ما جامنككر ما الجمعية السيفية المركزية واسطسس  ثثانحح نهضة قائم فرماوي، اهما سي ايك قرضا حسنا ني نهضة  – movement   ؛.

اْ economical system   انسس اْ movement   نسس رسول الله يه 1400 ورس قبل شروع فرماوي ؛. اْج لكك دنيا ما زيادة تَر  تين economical system   كام كرسس ؛، ايك capitalism ؛ – جه ما society   ني دولة ايك طبقة نا لوككو ثثاسسس جمع تهاتي جائي ؛، انسس بيسرا لوككو محتاج هوئي ؛، امير غريب نو تفاوت ككهنو زيادة هوئي ؛، انسس ظلم و تشدد ني بناء ثثر اْ سوسائيتي قائم تهائي ؛، جه اسلام نا اصول نا خلاف ؛. بيجي system   جه  مساوات ني ؛، communism   ني ؛، جه ما سككلا نسس ايك سركها ككِنسس ؛، مستحق انسس غير مستحق ايك جيوا تهئي جائي ؛، كوئي شخص ثثوتانا ثثاسسس زيادة دولة نه راكهي سكسس، كوئي زيادة كماوي نه سكسس، wealth  نسس لوككو ما equal   تقسيم كروا ني وات كرسس ؛، اْ تصور بهي اسلام ، قدرة انسس فطرة نا خلاف ؛. تيسري system  وه ؛ جه  ثثظظلي بيوسس system   نسس جمع كروا ني كوشش كرسس ؛، جه نسس socialism  كهسس ؛، زيادة تَر اْ capitalism  ني طرف مائل ؛ ـــــــــ  لوككو نسس كماوا نو حق انسس دولة جمع كروا نو حق تو ؛ مككر حكومة اهوا قانون بناوسس ؛  جه نا سي يه دولة ني بعض نسس غريب ني طرف ثثهنححاوسس، جيم income tax، انسس بيسرا ككهنا جدا جدا tax، اْ مثل نا قانون بناوي نسس جبراً – خوشي بغير لوككو سي ثثئيسه وصول كري نسس wealth  نسس circulate  كروا ني كوشش كرسس ؛، اهما كوئي روحانية ني وات نتهي. هندستان socialism   نا قانون ثثر ححلسس ؛.

اسلام يه ايك نرالي تصور عطاء كيدي ؛ جه ما هر شخص جه محنة كرسس ، اهنسس كماوا نو حق ؛، ثثوتاني ملكة انسس دولة راكهوا نو حق ؛، ليكن اسلام يه عقيدة، ثواب، بركة  انسس روحانية ني بناء ثثر اْ دولة wealth  نسس distribute   كيدي ؛، اسلام ما  اهوا قانون موكوا ما اْيا ؛ كه  جبراً نهيطط – بلكه خوشي سي دولة مند مسلم مؤمن ثثاسسس سي wealth  نسس circulate   كيدي ؛.

  ايك شخص جتنو ححاهسس كماوي سكسس ؛، ثثوتاني بسس حساب دولة انسس ملكة راكهي سكسس ؛، اِنكم نا اوثثر اسلام يه كوئي ثثابندي نتهي راكهي، مككر زيادة savings  كروا نا راسته ؤ ثثر ثثابندي لككاوي ؛.  زكوة نسس savings   ثثر واجب كيدي ؛،زكوة نا ساتهسس اِنفاق في سبيل الله  ــــــــــ خدا ني راه ما خرححوا ثثر ككهنو زور ديدو ؛، اطعام الطعام ثثر، مساجد بناوا ثثر، مؤمن ني حاجة روائي ثثر، انسس قرضا حسنا اْثثوا ثثر ككهني رغائب بتاوي ؛، تاكه هر ايك مسلم مؤمن واسطسس خرححوا نا راسته ؤ واضح تهاتا رهسس، انسس هر مسلم كماوي نسس اهنسس save   نه كرسس بلكه خرحح كرتا رهسس، جه نا سبب دولة – wealth   سوسائيتي ما circulate   تهاتي رهسس،انسس سككلا نسس opportunity   ملتي رهسس. اْ مثل اسلام نا concept   نا اوثثر اككر كوئي economical system  هسسس تو يه مجتمع ما – يه حكومة ما يا country   ما كوئي وقت غريبي انسس تنككدستي نهيطط ديكهائي، اْ دعوى نتهي بلكه حقيقة ؛ fact  ؛، كيم كه رسول اللهصلع فرماوي ككيا (جيم ككذشته مضمون ما ذكر تهئي) كه اطيعوني تكونوا ملوك الارض وحكامها”- ماري طاعة كروــــــــــ  اسلام نا مطابق كام كرو، اسلام نا قانون ثثر economical system  نسس ححلاؤ ــــــــــ  تو تمنسس زمين نا بادشاه بناوي دئيس.

اسلام نا economical system   نا ثثانحح اصول ؛. ايك – ربى ــــــــــ  وياج نسس حرام كيدو ؛، بيجو – حكرة ـــــــــــ  stock   نسس حرام كيدو ؛، تيجو – زكوة واجب كيدي ؛، ححوتهو – اِنفاق في سبيل الله ثثر زور ديدو ؛ (جمن جماروو، مسجد بناوو، زيارتو ثثر جاوو)، ثثانححمو –  قرضا حسنا ما رغائب بتاوي ؛، تاكه هر ايك مؤمن بيجا مؤمن نسس قرضا حسنا اْثثسس انسس اهنو وياج نه لسس، نتيجة ما جه مؤمن قرضا حسنا لئي نسس ويثثار كيدو هوئي – اهنو نفع زيادة تهائي انسس يه مؤمن بهي زكوة اْثثتا تهئي جائي انسس خير نا كام ما خرحح كرتا تهئي جائي، اْ مثل سي wealth circulate   تهائي يه} Islamic economy  نو اصل ؛.

ايك دائرة بناويئسس ، اهما بسس ححيز منع كروا ما اْوي ؛ ـــــــــــ  وياج نو لين دين نه كرسس انسس حكرة نه كرسس- يعني مال نسس stock  كري نسس ماركيت ما مال ختم كري دسس انسس ثثححهي مجبوراً لوككو نسس اهني اونححي price   ما ليوؤ ثثرٌسس، اْ بيوسس ححيز سي اسلام يه روكو ؛. بسس ححيز نو امر كيدو ؛ ــــــــــ  زكوة ككهني اْثثسس، انسس خير نا كئينك كامو ما خرحح كرسس. اْ ححار factor   سي wealth   نو circulate   ؛، انسس اهما مركزي حيثية ــــــــــــ  centre   ما combining force   قرضا حسنا ؛.

كيم كه قرضا حسنا ما وياج نو ايك قطرة بهي نتهي انسس قرضا حسنا وياج سي دور تهاوا ما بهي مدد كرسس ؛، stock    سي ححهوتوا ما بهي مدد كرسس ؛، زكوة اْثثوا ما بهي انسس خير نا كامو ما خرححوا واسطسس بهي قرضا حسنا سي ياري انسس مدد لئي سكائي  ؛.

اْ شاكلة سي اسلام يه ثثوتاني ايك اقتصادي نهج –economical system   بناوي ؛، سيدنا محمد برهان الدينرض يه زمان ني نبض ثثركهي نسس- اقتصادي امور ما دنيا سوطط بيماريو ما مبتلى ؛ انسس تهاسسس يه جاني ليدو انسس اْثث مولىرض يه   اْ اسلامي  اقتصادي نهج طرف دعوة كيدي، اْثث يه مؤمنين نسس وياج سي دور كيدا، اتني حد لكك فرماوي ديدو كه كوئي نسس دكان – مكان ويححوي ثثرٌسس تو ويححي نسس وياج سي ححهوتي جائي، مهوضضا مهوضضا ويثثاريو نسس اْج نازمان ما انسس اْ مجتمع ما جه  interest oriented society  ؛ – اهوا زمان ما وياج بغير ويثثار كرتا سيكهايو، مؤمنين نسس ويثثار ما بهتر اخلاق سيكهايا، كوئي شخص نو مجبوري نو فائدة لئي نسس اهنا سي زيادة قيمة وصول نه كرسس، دهوكو نه كرسس، ويثثار ما دغو نه كرسس، يه مثل ويثثار نا اصول اْثث  يه سيكهايا، انسس مؤمنين نسس زكوة واجبات طرف رغبة بتاوي بلكه تاكيد بهي فرماوي، عادة ثثاري تاكه سككلا بركات سي مالا مال تهئي ككيا، ته بعد اْثث يه خير نا كامو ما خرححتا كيدا، مؤمنين نسس جمن جماروا ني عادة ثثارٌي، شهر الله ما نياز، عشرة مباركة ما نياز، تعبدات نا دنو ما نيازو، ته بعد مساجد بناوا ما مؤمنين سي خرحح كرايو، اْثث نا ساتهسس حج – كربلاء- مقامات مقدسة ما مؤمنين نسس لئي ككيا انسس خرححتا كيدا، عشرة مباركة واسطسس مؤمنين نسس مولى نا ساتهسس دنيا نا بلاد ما سفر كرتا كيدا.  شهر الله المعظم ما مؤمنين واجبات اداء كرسس ته بعد سي عشرة مباركة ما مولى ساتهسس جاوا ني تياري كرسس، ته بعد مولى ساتهسس زيارتو ثثر جاوا ني تياري كرسس، اْ مثل مؤمنين اْئنده ميقات واسطسس خرححوا ني تياري كرتا رهيا انسس اْ امر  – اْ ححيز – اْ تياري كروو مؤمنين نسس كماوا  واسطسس incentive   اْثثتو رهيو.

 شهر الله المعظم ما واجبات اداء كروا بعد عشرة مباركة  ثثر جاوا نا ثثئيسه جوئيسس تو مؤمنين ويثثار ما زيادة محنة كرتا تهيا، زيادة كماؤتا تهيا انسس بلند نية نا سبب انسس خير نا كامو ما خرححوا نا سبب بركة زيادة تهاتي، انسس بركة زيادة تهائي تو ثثئيسه بهي زيادة تهاتا، انسس مؤمنين انفرادي انسس اجتماعي طور  ثثر قرضا حسنا اْثثتا، اْ قرضا حسنا دباره مؤمنين نا درميان rotate   تهائي تو مؤمنين نسس هجي زيادة فائدة تهاتو، اْ مثل سي بركة انسس دولة زيادة تهاتي رهي، مؤمنين مالا مال تهئي ككيا. مؤمنين ني wealth  نو circulation   انسس rotation  تهاتو} رهيو، بلكه دولة زيادة تهاتي ككئي كيم كه خير ما خرححوا ثثر خدا يه  روزي ما زيادتي نو وعده كيدو ؛، انسس جه ثواب ؛ يه تو كوجا. بيسري تينسس دنيا ني economic system   ما اْ ححيز كهاطط؟ ثواب انسس بركة ني وات تو دور ، اهما روزي نا زيادتي نو وعده بهي نتهي.

اْ سككلو  “قرضا حسنا نسس اقتصادي نهج ككردانسس” ـــــــــــــــ  اهني بركة ؛، اْ مثل سيدنا محمد برهان الدينرض اْقا يه اسلام نا اصول مطابق تجارة رابحة(profitable business) كرواي، انسس اْجسس بهي كراوي رهيا ؛ ـــــــــــ  هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم (سوطط تمنسس اهوا ويثثار ني طرف دلالة نه بتاؤ جه تمنسس عذاب اليم سي بححاؤسسس)، يه مثل تجارة رابحة كرايو   انسس اهنو اصل  قرضا حسنا نسس بنايو، تو قرضا حسنا بذات خود ايك system ؛،  itself – economical system   ؛، انسس برهان الدين مولىرض يه اْ قرضا حسنا نسس ايك نهضة بناوي نسس – movement   بناوي نسس مؤمن نا هر بلاد – بلاد ايمانية لكك ثثهنححاوي ديدي، اْثث جهاطط بهي سفر فرماوسس وهاطط ككراطط قدر رقم قرضا حسنا ما عناية فرماوسس، هر ككام ما يه نهضة ني بركة ثثهنححاوي ديدي. اْجسس اْثث نا منصوص انسس جانشين سيدنا مفضل سيف الدين ط ع يه اْ نهضة نسس –  اْ movement   نسس مؤمن نا هر  ككهر  لكك، انسس ايك ايك مؤمن نا دل لكك ثثهنححاوي ديدي. هر جمعة نا دن ، هر ميقات ثثر ايك ايك  مؤمن مفضل مولىط ع ني محبة ما انسس  برهان الدين رض مولى نا نام ثثر “محمدي اسكيم” ما قرضا حسنا اْثثسس ؛، انسس اهني بركات هر مؤمن نسس نظر اْوسس ؛. يه} مثل اْثث مولى حسين اسكيم ني طرف ككهنا} ولوله سي دعوة كري رهيا ؛، تاكه مؤمن ني saving   ني حفاظة تهائي انسس اهنا ثثئيسه saved   رهوا  نا باوجود يه} رقم سي بيسرا مؤمنين نسس فائدة ملسس، wealth circulate   تهاتو رهسس.

الداعي الاجل سيدنا مفضل سيف الدينط ع يه عجب قرضا حسنا نسس ايك economical system  بناوي ؛ – كه مؤمن قرضا حسنا  اْثثسس انسس بركة حاصل كرسس انسس ايجمثل ويثثار واسطسس انسس تمام كامو واسطسس قرضا حسنا سي اهني ضروريات ثثوري تهائي، انسس مؤمن نسس جه معاش ني فكر ؛ اهنسس حَل كروا واسطسس فيض الموائد البرهانية جاري فرمايو جه نا سبب مؤمن نسس جمن ني فكر نه رهي. اْ مثل قرضا حسنا ني رقم انسس فيض الموائد البرهانية نا جمن سي اْثث يه اْج ايك نرالي شان سي مؤمنين نسس uplift   كري رهيا ؛، بلكه مالا مال كري رهيا ؛، اْ دنيا ني تمامeconomical system   سي جُدي انسس ككهني بلند system   قائم فرماوي ؛، جه نا سبب مؤمنين اْ زمان ما economical crisis  ما بهي اْباد شاد ؛، انسس خير نا كامو ما خرححي رهيا ؛، مؤمن نا ككامو ما جماعة خانه ححالو ؛، مساجد نا ثثروجيكضض جاري ؛، سككلا زيارتو ثثر جئي رهيا ؛، مولى ني ضيافتو كري رهيا ؛، واجبات ككوناككون اداء كري رهيا ؛، مؤمنين نسس جمن جماري رهيا ؛، مؤمنين ما كوئي crisis   نظر اْؤتو} نتهي.

خدا تعالى همارا مولى انسس اْقا سيدنا عالي قدر مفضل سيف الدينط ع نسس جه تمام مشاكل سي ححهراؤنار ؛، crisis   نسس دور كرنار ؛، قرضا حسنا ني طرف دعوة كرنار ؛ – اْثثنسس هميشه صحة انسس عافية ما سلامة باقي راكهجو، اْثث ني عمر شريف نسس قيامة لكك دراز كرجو. اْمين

 

Open chat
Need help?