NyrTísp dTdy_dp L$fT_ lk_p_p ahpBv$_u rTL$f k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyav$g k¥azØu_ s.D.i._p bep_dpku bfL$s gB_¡ L$u^u, e¡ bep_dp dTuv$ B[õsbkpf L$fsp lzhp Ap dTd|_dp bpAT rTL$f L$fuA¡ R>¡.

k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ s.D.i. e¡ L$fT_ lk_p_u rTL$fdp 2 qfhpes bep_ afdphu, A¡L$ sp¡ e¡ L¡$ dp¥gp_p Agu A.k. A¡L$ elwv$u_p _Tv$uL$ L$fT_ g¡hp `^pfp, elwv$ue¡ `yRy> L¡$ fl_dp ky„ dyL$kp¡? Ap`e¡ dp¥gps¡_p aps¡dp A.k._u Qpv$f fl_dp dyL$u, e¡ Qpv$f O_u L$udsu R>¡. sp¡ A¡l_p¡ _suÅ¡ ky„ Apep¡? L¡$ :

(1) elwv$u_¡ Ap L$fT_ lk_p Ap`hpku bfL$ps Ny_pNy_ \B NB, A¡l_y Of aps¡dp_u r`R>p¡X$u_p _|fku dpgpdpg \B Ney.

(2) A¡l_p kbb elwv$u_p Ny_pl dyApa \ep. _Ås rdgu NB.

(3) e¡ Bõgpd_u v$p¥gsku dpgpdpg \ep.

(4) A¡l_p kp\¡ 80 AíMpk Bõgpd gpep, A¡l_y khpbcu A¡l_¡ S> rdgy.

(`) elzv$uep¡_p¡ Ap dyS>sd¡A (S>¡ ìepS> g¡hpdp dilzf R>¡) e¡ L$fT_ lk_p_u bfL$sku Bõgpdku dpgpdpg \B Nep.

Ap rdkg L$fT_ lk_pdp dp¥gp_p Agu A.k. A_¡ dp¥gps¡_p aps¡dp A.k._u bfL$s iprdg R>¡. buÆ qfhpesdp A¡d afdpey L¡$ A¡L$ buÆ hL$s L$p¡B kpBg_¡ Ap`hp hpõs¡ A¡L$ elwv$uku L$fT_ g¡hp Nep sp¡ lk_ A.k., lzk¥_ A.k. Ap`_p kp\¡ R>¡. elwv$ue¡ L$üy L¡$ f¡l_dp ky„ dyL$kp¡? sp¡ Ap`e¡ lk_ A.k., lzk¥_ A.k._z fl_dp d|L$u v$u^p, s¡ hL$s elwv$ue¡ is® L$u^u L¡$ k|fS> Nyê$b gN Ap` fL$d hp`k L$fu v¡$Å¡ A_¡ lk_ lzk¥__¡ gB ÅÅ¡. fps `R>u A¡l_p D`f Ap`_p¡ lL$ _\u.

dp¥gp_p Agu A.k. elzv$_p Of lk_ A.k., lzk¥_ A.k._¡ g¡hp `^pfp sp¡ dNqfb \B QyL$u lsu.elzv$u L$l¡ R>¡ L¡$ ifs dysprbL$ lh¡ Ap`_p¡ lL$ _\u. d¢ lk_ A.k, lzk¥_ A.k._¡ _l] Ap`y„, dp¥gp_p Agu A.k. e¡ v$p¡Ap L$u^u sp¡ Apkdp_dp kyfS> fp¡i_ \B Nep, elwv$u ifdpB Nep¡, Ap rdkg L$fT_ lk_p_p¡ spA‰yL$ lk_ A.k, lzk¥_ A.k.ku R>¡, s¡ku L$fT_ “”lk_p” \ey R>¡. lk_ A.k., lzk¥_ A.k._p _pd_u bfL$s R>¡.sp¡ L$fT_ lk_pdp dp¥gp_p Agu A.k., dp¥gps¡_p aps¡dp A.k. dp¥gp_p lk_ A.k. dp¥gp_p lzk¥_ A.k. _u bfL$ps ipd¡gp R>¡ A_¡ S>¡d dylçdv$ fkygy‰pl k.A.h.e¡ Apkdp_ `f v¡$My L¡$ L$fT_ lk_p_y khpb “”v$k lÅf Ny_p” R>¡. e¡ dp¡ArS>Tp¡ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. e¡ bspep¡ L¡$ lu.k.1399dp dyrd_u__¡ ìepS>ku v|$f L$fu_¡ A_¡ hpS>¡bps A_¡ L$fT_ lk_p_u sfa v$pAhs L$fsp lzhp Bdpd lzk¥_ A.k._p _pd `f Aifp dybpfL$p hpõs¡ lu.k.1400 dp Bdpd lzk¥r_g lpqL$d A.k._u d[õS>v$ Ag Åd¡Dg AÞhfdp “”v$k lTpf” dyrd_u__¡ vy$r_ep_p L$p¡_p L$p¡_pku S>d¡A L$fu v$u^p. Ap rdkg lk_ps Ny_pNy_ \B NB.

Myv$psApgp Ly$Ap®_ dÆv$dp L$fT_ lk_p_u rkõV$d bep_ afdph¡ R>¡

 

 

 

 

 

 

 

a¡lhp: “A¡ Bdp_ gph_pf gp¡Np¡! sd¢ rS>hpf¡ Ap`kdp A¡L$ dyAèe_ dyØs hpõs¡ L$p¡Bku L$fT_dp dyApdgs L$fp¡ sp¡ A¡l_¡ rgMu gp¡. S>¡d sd_¡ Myv$pe¡ rgMsp rkMpey R>¡ A¡l_¡ rgMu gp¡. S>¡d sd_¡ Myv$pe¡ rgMsp rkMpey R>¡ A_¡ rgM_pf L$prsb BÞkpaku rgM¡ A_¡ rgMhpku BÞL$pf cu _ L$f¡ A_¡ S>¡ i¿k L$fT_ g¡ R>¡ e¡ BÞL$pfcu _ L$f¡ A_¡ S>¡ i¿k L$fT_ g¡ R>¡ e¡ L$prsb_¡ Bçgp L$fph¡ dictate L$fph¡. A¡l_p dysprbL$ L$prsb rgM¡ A_¡ L$fT g¡hp hpgp TBa lp¡e ep A¡ldp rTepv$p kdS> _ lp¡e L$prbgues _ lp¡e sp¡ L$fT g¡_pf hgu Bçgp L$fph¡, L$prsb_¡ dictate L$fph¡ A_¡ Ap rgMp `f b¡ dv$p£_¡ iprlv$ fpMp¡. 2 dv$p£ _ lp¡e sp¡ A¡L$ dv®$ A_¡ 2 bBfpAp¡_¡ iprlv$ fpMp¡.sp L¡$ A¡ldpku A¡L$ c|gu Åe sp¡ bukfp epv$ qv$gph¡ A_¡ iprlv$p¡ ilpv$s Ap`hpku BÞL$pf _ L$f¡. L$fT R>p¡Vy$ lp¡e ep dp¡lVy$ `_ rgMhpku kyõsu _ L$f¡, ilpv$s v¡$hp hpõs¡ Ap BÞkpa `k„v$ sfuL$p¡ Myv$p `pk¡ R>¡ A_¡ A¡ldp L$p¡B_¡ iL$ iybp_u Ny„ÅBicu _\u A_¡ L$prsb A_¡ Nhpl Ap L$fT_p dyApdgpdp L$p¡B_y _yL$kp_ _ L$f¡. Ap hps (L$fT_dp dyApdgpdp _yL$kp_ L$fhy) Myv$p_p _Tv$uL$ qaõL$_y kbb R>¡ A_¡ Å¡ sd¢ kaf `f R>p¡ A_¡ rgMhp hpgp L$p¡B L$prsb _ lp¡e sp¡ L$p¡B QuT_¡ fl_ dyL$p¡, S>¡ fl_ L$fT_ Ap`_pf_p lp\dp lp¡e A_¡ L$p¡B Ap`kdp A¡L$ bukfp_¡ Adu_ kdS>¡ A_¡ fl_ _ d|L$¡ sp¡ A¡l_u Adp_s_¡ hL$s `f Av$p L$fu v¡$ A_¡ iprlv$p¡ ilpv$s_¡ lfrNT _ Ry>`ph¡ e¡ Ny_pl R>¡.

Ap Apesku Myv$psApgpe¡ hpT¡l L$u^y R>¡ L¡$

(1) L$fT Ap`_pf L$fT g¡_pf_p v$frdep_ fL$d_u spAeu_ lp¡hu Å¡BA¡ L¡$ qL$Ð_y L$fT Ap`¡ R>¡.

(2) dyØs_u spAeu_ lp¡hu Å¡BA¡ L¡$ qL$Ð_u dyØs hpõs¡ Ap`¡ R>¡.

(3) rgMp_ \phy Å¡BA¡, documents s¥epf \php Å¡BA¡.

(4) rgM_pf klul lp¡hp Å¡BA¡

(`) S>¡ L$fT g¡_pf R>¡ e¡ dTd|_ X²$paV$ L$f¡, rgMph¡

(6) iprlv$p¡ lp¡hp Å¡BA¡

(7) fl_ dyL$hy Å¡BA¡

(8) L$fT g¡_pf A_¡ L$fT Ap`_pf-b¡h¡_y _yL$kp_ _ \phy Å¡BA¡.

(9) Ap L$fT_ D`f L$p¡Bcu sflku apev$p¡ _ g¡hp¡ Å¡BA¡.

Ap sdpd L$hp_u_ Ly$Ap®_ dÆv$e¡ 1400 hfk L$åg Ly$Ap®_ dÆv$dp dyL$f®f L$u^p R>¡. ABçds spl¡fu_ A.k.A_¡ v$p¡Aps dyÐgL$u_ qfA. e¡ `p¡sp_p Aö¡ d¥dy_dp L$fT_ lk_p Ap`hp hpõs¡ kpAe¡ afdphu R>¡ A_¡ dyrd_u__¡ ìepS>ku v|$f fpMp R>¡.

AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A.e¡ dyrd_u__¡ ìepS>ku v|$f L$u^p A_¡ dyrd_u_ hpõs¡ L$fT_ lk_p_¡ A¡L$ Bv$pfp¡ A¡L$ intitution L$pBd afdpey. “”byflp_u L$fT_ lk_p õL$ud” L$pBd afdphu A_¡ Ly$Ap®_ dÆv$dp S>¡ L$hp_u_ R>¡ e¡ dysprbL$ L$hp_u_ hT¡A afdpep. byflp_yØu_ ApL$p qf.A. Bõgpd_u spfuMdp `¡lgp kpl¡b R>¡. S>¡ e¡ L$fT_ lk_p_¡ institutionalized L$u^y R>¡. Ly$Ap®_ dÆv$_p AplL$pd dysprbL$ Ap`e¡ V²$õV$ L$pBd afdpey. dyrd_u__¡ L$fT_ lk_p Ap`hp_u Apv$s `pX$u, A¡d afdpey L¡$ L$fT_ lk_p Ap`hpdp dpfu 2 _ues R>¡. A¡L$ sp¡ e¡ L¡$ dyrd_u_ ìepS>_u bgpku Ry>V$u Åe buSy>-dyrd_u_ dpfu BL$s¡v$p L$fu_¡ dyrd_u__¡ L$fT_ lk_p Ap`¡.

Ap rdkg byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. e¡ dyrd_u__¡ L$fT_ lk_p Ap`sp L$u^p A_¡ e¡ fL$dku kNgp dyrd_u_ `p¡sp_p lf L$pddp apev$p¡ g¡. h¡`pfdp, ipv$u hpõs¡, dL$pdps dyL$Økp_u rTepfs hpõs¡, dL$p_p¡ b_php hpõs¡, A_¡ M¥f_p L$pdp¡ hpõs¡ L$fT_ lk_p gB apev$p¡ g¡sp fl¡ e¡ r_Tpd hpõs¡ A¡L$ central trust b_pey, A¡l_p dpsls sdpd rbgpv¡$ Bdpr_epldp L$fT_ lk_p õL$ud L$pBd afdphu S>¡dp gpMp¡ ê$r`ep dyrd_u__e¡ L$fT_ lk_pdp S>d¡A L$fpep A_¡ byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. e¡ gpMp¡ ê$r`ep B_pes afdpep, Ap rdkg V²$õV$_p¡ c„X$p¡g rTepv$p \ep¡.

s¡ bpv$ L$hp_u_ dyL$f®f afdpep L¡$ L$fT_ lk_p g¡_pf Aìhg_ A¡L$ application form cf¡. A¡ldp A¡l_u Tê$fs v$S>® L$f¡, A¡l_p dyspArgL$ dpAgydps lp¡e, e¡ application _¡ rMv$dsNyTpfp¡ bfpbf scrutinize L$f¡, s¡ bpv$ A¡l_u Tê$fs dysprbL$ A_¡ available fund  dysprbL$ sanctioned L$f¡. A¡l_p hpõs¡ documents s¥epf L$fhpdp Aph¡, lzL|$ds_p L$p_|__p A„v$f flu_¡ sdpd L$pfhpB \pe. fl_dp kp¡_y dyL$hp_p¡ r_Tpd L$u^p¡.b¡ guarantor lp¡hy gprTd L$u^y. cheque ku `¡d¡ÞV$ \pe A_¡ L$fT g¡_pfku Advance P.D.C. g¡hpdp Aph¡, Ap rdkgku dp¡lL$d r_Tpd b_pep¡. S>¡_p kbb dyrd_u__p¡ cfp¡kp¡ rTepv$p \ep¡ A_¡ dyrd_u__p v$frdep_ Ap L$fT_ lk_p õL$ud back born b_u NB. lTpfp¡ dyrd_u_ uplift \B Nep. lTpfp¡_p dL$p_p¡ b_u Nep, lTpfp¡e¡ lS> L$fbgp A_¡ v$p¡Aps dyÐgL$u_ qf.A._u rTepfs L$fu gu^u A_¡ lTpfp¡ dyrd_u_ h¡`pf L$fu_¡ dpgpdpg \B Nep. lTpfp¡_¡ A¡l_p afT„v$p¡ hpõs¡ ApAgp spAgud_p dp¥L¡$A rdgu Nep, lTpfp¡ afT„v$p¡_¡ ipv$u_p _aL$sdp kylzgs \B NB. A_¡ lTpfp¡ dyrd_u__¡ dp¥gp_u rTepas_u Dçduv$ sdpd \B NB A_¡ kNgp vy$r_ep A_¡ ApM¡fsdp kApv$sd„v$ \B Nep.

AØpBg AS>gyg lèeyg dyL$Øk k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. e¡ A¡L$ bep_dp afdpey L¡$ “”L$fT_ lk_p-A¡l_p¡ r_Tpd Myv$pe¡ _kub L$u^p¡. dçg|L¡$ Apg¡ dylçdv$_¡ L¡$ L$fT_ lk_p_p¡ r_Tpd dy_TTd L$fy A¡l_u bfL$ps Apd L$ê$”. Ap` dp¥gp qf.A. A_¡ Ap`_p Å_iu_ AØpBg AS>g k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ s.D.i. e¡ S>¡ ip_ku L$fT_ lk_p_u _¡lS> L$pBd afdphu_¡ Adg dyõslL$d L$u^y R>¡. A¡l_u v$pAhs_u spfuMdp L$p¡B rdkpg _\u. BdpdyTTdp_ A.k._p b¡h¡ “”byflp_p_” e¡ A¡d hpT¡l byflp_ L$pBd L$u^u. ApS>_p dp¡X®$_ Tdp_ lL$_p kpl¡b_p rkhp L$p¡B_u spL$s _\u L¡$ Ap rdkg Adg L$fu kL¡$. slp¡ bpgpB_p Tdp_dp Ly$Ap®_u Bõgpdu sT® `f L$fT_ lk_p_y Adg L$fhy dlT lL$_p v$pB_p¡ dp¡ArS>Tp¡ R>¡.

AØpBg AS>gyg ApAgp k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. e¡ L$fT_ lk_p_¡ Mprgk Bõgpdu r_Tpd dysprbL$ L$pBd afdpey. S>¡dp ìepS>_p¡ L$p¡B ipA¡bs (A¥b) cu _\u. Ap`e¡ A¡L$ bep_dp afdpey- “”Aduê$g dyrd_u_ afdph¡ R>¡ L¡$ sdpfp¡ A¡L$ A¡l_p `pk¡ku S>¡ i¿ke¡ ê$r`ep gu^p R>¡ D^pf-sp¡ A¡l_p Op¡X$p `f khpf \B_¡ Åh. A¡l_u L$p¡B dp¡V$f gB gp¡. L¡$dL¡$ A`_¡ A¡l_p `pk¡ku ê$r`ep gu^p R>¡. Apd sp¡ `¥kp _\u g¡hp `_ A¡l_u dp¡V$f R>¡ A¡l_pku apev$p¡ gB g¡, `R>u A¡d afdph¡ R>¡ L¡$ Ap`_¡ A¡dcu `k„v$ _p¡sy L¡$ dv®$ lp¡e A_¡ `p¡sp_p Nfud S>¡_¡ L$fT Ap`y R>¡ A¡l_p Of¡ Dsf¡, ep A¡l_y S>d_ S>d¡ ep A¡l_y `p_u `uA¡, e¡ cu `k„v$ _p¡sy L¡$d L¡$ A¡l_¡ L$T® Ap`p R>¡ sd¢ lh¡ A¡d ipL¡$gsku apev$p¡ gp¡ R>p¡!”

lf hp¡ L$T® S>¡_pku L$p¡Bcu ipL¡$gsku _ap¡ g¡hpsp¡ lp¡e ep g¡hp_p¡ Bfpv$p¡ lp¡e e¡ qfbp R>¡. L$fT_ lk_p _\u. Ap QuT_p¡ O_p¡ Mepg fpMhp¡ Å¡BA¡ A_¡ L$fT_ lk_p_p¡ r_Tpd ApS>¡ ApS> ipL¡$gs `f Qg¡ R>¡.dyrd__ku bv$gpdp L$p¡B apev$p¡ g¡hpsp¡ _\u.

AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dyaØg k¥ayØu_ ApL$p s.D.i. Bip®v$ afdph¡ R>¡ : “”Bdpd dylçdvy$g bpqL$f_¡ khpg \ep¡ L¡$ L$p¡B i¿k apev$p hpõs¡ L$fT_ lk_p Ap`¡ sp¡ ÅBT L¡$lhpe? Bdpd afdph¡ R>¡ L¡$ L$p¡Bcu L$fT_ apev$p hpõs¡ Ap`hpdp Aph¡ e¡ qfbp R>¡. qfbp `f gpA_s R>¡.”

Ap rdkg byflp_yØu_ ApL$p qf.A. e¡ L$fT_ lk_p_p¡ S>¡ r_Tpd b_pep¡ A¡ldp S>¡ dyrd_ L$fT_ lk_p g¡hp Aph¡ A¡l_pku L$p¡Bcu ipL¡$gs_u fL$d g¡hp_y d_¡A afdpey. L$fT_ lk_p_u App¡qak Qgphp hpõs¡ “”r_cph MQ®” S>¡_¡ maintenance MQ® L¡$lhpe R>¡ e¡ cu _ g¡hpdp Aph¡.

k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. e¡ A¡d afdpey L¡$ “”L$p¡B dyrd_ sdpfpku L$fT g¡ R>¡ sp¡ A¡l_y A¡lkp_ L¡$ sdpfpku L$T® g¡ R>¡” A¡L$ dpA_pdp A¡d R>¡ L¡$ L$fT_ g¡_pf A_¡ L$fT_ Ap`_pf b¡h¡_y A¡L$ buÅ `f A¡lkp_ R>¡. AL$kf A¡d kdS>¡ R>¡ L¡$ S>¡ L$T® Ap`¡ A¡l_y A¡lkp_ R>¡. dNf L$T® g¡_pf_y cu A¡lkp_ R>¡. Myv$psApgp Ly$Ap®_ dÆv$dp afdph¡ R>¡:

 

(A¡ Bdp__p gph_pf gp¡Np¡! sdpfp kv$L$p_¡ A¡lkp_ S>_phu_¡ A_¡ `pf QY$pd_ L$fu_¡ bprsg _ L$fp¡) epA_u L$fT_ Ap`_pf L$fT g¡_pf `f A¡lkp_ _ S>sph¡ A_¡ L$fT Ap`hpdp ApS>L$pg _ L$f¡.

A¡ S> rdkg buÆ Apepsdp afdph¡ R>¡:

 

 

S>¡ gp¡Np¡ MQ® L$f¡ R>¡, `_ gp¡N v¡$Mpe, ep hplhpe hpõs¡ L$f¡ R>¡ A¡l_¡ Ly$Ap®_ dÆv$e¡ _¡l_p R>¡.Myv$psApgp hp¡ gp¡Np¡_¡ dylåbs _l] L$fsp S>¡ `p¡sp_p dpg_¡ gp¡N v¡$MpB hpõs¡ MQ® L$f¡ R>¡.sp¡ L$fT_ lk_p_¡ L$p¡B Tpsu apev$p¡ g¡hp hpõs¡ ep L$p¡B_p D`f A¡lkp_ L$fhp hpõs¡ ep gp¡Np¡_u hplhpe lprkg L$fhp hpõs¡cu Bõs¡dpg _ L$f¡. Ap rdkgku Bip®v¡$ Bgplu_p Dk|g `f b¡h¡ dp¥gpe¡ L$fT_ lk_p_p r_Tpd_u fQ_p L$u^u R>¡ A_¡ dyrd_u_ rMv$dsNyTpfp¡_u A¡lhu sfrbes L$u^u R>¡ L¡$ S>¡ kNgp Ap r_Tpd_p dysprbL$ L$fT_ lk_p_u rMv$ds_¡ A„Åd v¡$ R>¡ A_¡ dyrd_u__¡ A¡l_¡ apev$p¡ `p¢lQph¡ R>¡.

k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. e¡ dyrd_u___¡ L$fT_ lk_pdp fL$d Av$p L$fhp hpõs¡ 2 õL$ud L$pBd afdphu.

(1) lzk¥_u õL$ud: refundable : S>¡dp dyrd_u_ `p¡sp_u fL$d X$u`p¡TuV$_u ipL¡$gs `f dyL$f®f dyØs hpõs¡ dyL¡$, e¡ dyv$s sdpd \php bpv$ e¡ fL$d dyrd_u__¡ hp`k L$fu v¡$hpdp Aph¡. dyrd_u_ Qpl¡ sp¡ e¡ dyØs_¡ extend cu L$fu kL¡$ R>¡. e¡ A¡L$ sflku A¡l_u bQscu R>¡ A_¡ S>lp„ gN_ e¡ fL$d L$fT_ lk_pdp f¡lk¡ A¡l_¡ khpb rdgk¡.

(2) spl¡fu õL$ud: S>¡dp dyrd_u_ spl¡f_p Av$v$ 21`_p rlkpbku multiple fL$d au kbuq‰pl L$fT_ lk_pdp Av$p L$f¡ R>¡. S>¡ non Refundable R>¡. S>¡_p kbbku L$fT_ lk_pdp A¡L$ corpus L$pBd \pe A_¡ L¡$epds_p qv$_ gN spl¡f õL$uddp Ap`_pf_¡ L$fT_ lk_p_y khpb rdgsy fl¡.

AØpBg AS>g k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ dp¥gp s.D.i. e¡ L$fT_ lk_p_¡ A¡L$ O_y for sight vision Ap`y R>¡. Ap`e¡ suÆ õL$ud dylçdv$u õL$ud L$pBd afdphu. S>¡dp lf Sy>dp¡Ap_u fps¡ ep lf Sy>dp¡Ap_p qv$_ A_¡ dhpL$us_p D`f dyrd_u_ S>¡ Qpl¡ e¡ fL$d L$fT_ Av$p L$f¡.e¡ fL$d au kbuqg‰pl Non Refundable lp¡e. rMv$dsNyTpfp¡ ågy S>>¡L¡$V$, ågy \¡gu S>¡dp D`f L$fT_ lk_p rgMy R>¡. e¡ gB_¡ dyrd_u_ `pk¡ Åe R>¡ A_¡ dyrd_u_ Ap “”Å¡gu L$fT_ lk_p”dp fL$d _pM¡ R>¡. Ap fL$d_y corpus b_sy Åe R>¡.

AL$kf rbgpv$dp Ap fL$d_y c„X$p¡g O_y rTepv$p \ey R>¡ A_¡ \p¡X$p hfk `R>u lf A¡L$ Npddp Ap fL$d BÐ_u rTepv$p \B Åk¡ L¡$ L$fT_ lk_pdp fL$d excess lk¡. g¡hp hpgp _l] lp¡e, A¡ S> rdkg L$fT_ lk_p g¡_pf_¡ Gold f¡l_ dyL$hy `X¡$$ R>¡. bpAT dyrd_u_ `pk¡ Gold _l] lp¡sy A¡l_¡ L$fT_ lk_p g¡hu vy$íhpf lp¡e R>¡. dyaØg dp¥gp s.D.i. e¡ 2 ipL¡$gsku A¡lhp dyrd_u_ `pk¡ Gold hkphp_y afdpey R>¡ L¡$ A¡L$ sp¡ i¡lê$‰prlg dyATTddp dyhpkpsdp Gold Ap`hy iyê$ afdpey R>¡. buSy> S¡>_p `pk¡ Gold _ lp¡e A¡l_¡ Apkp_ installment `f Gold A`phu v¡$hpdp Aph¡, sp L¡$ e¡ installments `yfp \pe. sp¡ dyrd_u `pk¡ Gold hku Åe A_¡ `R>u e¡ Gold `f L$fT_ lk_p gB kL¡$. dyrd_u__p _Tv$uL$ Gold rTepv$p \pe s¡ hpõs¡ S> byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. A_¡ dyaØg dp¥gp s.D.i. hpf„hpf v$p¡Ap afdph¡ R>¡ L¡$ “”A¡ `fhfqv$Npf! s| dyrd_u__p Ofp¡_¡ kp¡_p Qp„v$uku cfu v¡$S>¡”.

Ap v|$f A„v¡$iu_p kbb dyrd_u__p BL$s¡kpv$u A_¡ dApiu lpgps vy$fyõs \B füp R>¡, dyrd_u_ N_u \B füp R>¡. h¡`pf sfa hgu füp R>¡. lgpg_p¡ h¡`pf L$f¡ R>¡ A_¡ bfL$ps Q„v$pQ„v$ \B flu R>¡. Ap L$fT_ lk_p_u bfL$ps A¡lhu R>¡ L¡$ g¡_pf dyrd_u__¡ Ap`_pf b_phu v¡$ R>¡ A_¡ \p¡X$p hfkdp S> Ap _suÅ¡ _Tf Aphk¡ L¡$ L$fT_ lk_pdp Ap`_pf dyrd_u_ rTepv$p \B Åk¡. g¡_pf_u spAv$pv$ L$d \pk¡ A_¡ bfL$ps Av$Apa_ dyv$pAap \B Åk¡.

k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ ApL$p s.D.i. L$fT_ lk_p_p TfuAp dyrd_u__¡ BL$s¡kpv$u sp¥f `f bg„v$ L$fu füp R>¡. Ap` dp¥gp ApguL$v$f R>¡. dyrd_u__u L$v$f_¡ bg„v$ L$fsp Åe R>¡. Myv$psApgp Ap` dp¥gp_u Dd°-ifua_¡ dyrd_u__u L$v$f_¡ bg„v$ L$fhp_p Mprsf L¡$epds_p qv$_ gN v$fpT A_¡ v$fpT L$fÅ¡. Apdu_.

AT: S>_pb i¡M dp¡BTcpB Aíi¡M Tp¡l¡fcpB ipqL$f, Aprdg kpl¡b -s¥e¡bu dp¡l‰p- (Np¡^fp)

جمادى الاخرى

قرضا حسنا

ككذشته مضمون ما قرضا حسنا نا فوائد ني ذكر سيدنا عالي قدر مفضل سيف الدين ط ع نا بيان ما سي بركة لئي نسس كيدي،  يه بيان ما مزيد استبصار كرتا هوا  اْ مضمون ما بعض ذكرو كريئسس ؛.

سيدنا عالي قدر مفضل سيف الدينط ع يه قرضا حسنا ني ذكر ما 2 رواية بيان فرماوي، ايك تو يه كه مولانا عليع م ايك يظظودي نا نزديك قرضا ليوا ككيا، يظظودي يه ثثوححهو كه رهن ما سوطط موكسو؟ اْثث مولاتنا فاطمةع م ني ححادر رهن ما موكي، يه ححادر ككهني قيمتي ؛ تو اهنو نتيجه سوطط اْيو كه:

 • يظظودي نسس اْ قرضا حسنا اْثثوا سي بركات ككوناككون تهئي ككئي، اهنو ككهر فاطمة ني ثثححهورٌي نا نور سي مالا مال تهئي ككيو.
 • اهنا سبب يظظودي نا ككناه معاف تهيا، نجاة ملي ككئي.
 • يه اسلام ني دولة سي مالامال تهيا.
 • اهنا ساتهسس 80 اشخاص اسلام لايا، اهنو ثواب بهي اهنسس} ملو،
 • يهوديو نو اْ مجتمع ( جه وياج ليوا ما مشهور ؛) – يه قرضا حسنا ني بركة سي اسلام سي مالامال تهئي ككيا،

 اْ مثل قرضا حسنا ما مولانا عليع م انسس مولاتنا فاطمة ني بركة شامل ؛.  بيجي رواية ما ايم فرمايو كه ايك بيجي وقت كوئي سائل نسس اْثثوا واسطسس ايك يظظودي  سي قرضا ليوا ككيا تو حسنع م، حسينع م اْثث نا ساتهسس؛، يظظودي يه كظظيو كه رهن ما سوطط موكسو؟ تو اْثث يه حسنع م، حسينع م نسس رهن ما موكي ديدا، ته وقت يظظودي يه شرط كيدي كه سورج غروب لكك اْثث رقم واثثس كري ديجو انسس حسن حسين نسس لئي جاجو، رات ثثححهي اهنا اوثثر اْثث نو حق نتهي.

                        مولانا عليع م يظظودي نا ككهرسس حسنع م، حسينع م نسس ليوا ثثدهارا تو مغرب تهئي ححكي هتي، يظظودي كظظسس ؛ كه شرط مطابق هوسس اْثث نو حق نتهي، ميطط حسن ع م حسينع م نسس نظظيطط اْثثوطط، مولانا عليع م يه دعاء كيدي تو اْسمان ما سورج روشن تهئي ككيا، يظظودي شرمائي ككيو، اْ مثل قرضا حسنا نو تعلق حسن ع م، حسينع م سي ؛. ته سي قرضًا ـــــــــ  “حسنًا”  تهيو ؛، حسنع م ، حسينع م نا نام ني بركة ؛، تو قرضا حسنا ما مولانا عليع م مولاتنا فاطمةع م، مولانا الحسنع م، مولانا الحسينع م ني بركات شاملة ؛ انسس جيم محمد رسول اللهصلع يه اْسمان ثثر ديكهو كه قرضا حسنا نو ثواب “دس هزار ككنا” ؛، يه معجزه برهان الدين اْقارض يه بتايو كه 1399هـ  ما مؤمنين نسس وياج سي دور كري نسس انسس واجبات انسس قرضا حسنا ني طرف دعوة كرتا هوا  امام حسينع م نا نام ثثر عشرة مباركة واسطسس  1400هـ  ما  الامام الحسين الحاكمع م ني مسجد  الجامع الانور ما “دس هزار” مؤمنين نسس دُنيا نا كونا كونا سي جمع كري ديدا، اْ مثل حسنات ككوناككون تهئي ككئي.

                        خدا تعالى قراْن مجيد ما قرضا حسنا ني system بيان فرماوسس ؛،

“يا ايها الذين اْمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولايأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق و ليتّقِ الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق صفيها او ضعيفا اولا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شظظيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشظظداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولايأب الشهداء اذا ما دعوا … * الى الاْخر (سورة البقرة-282)

                        فحوى: “اسس ايمان نا لاؤنار لوككو! تميطط جيوارسس اْثثس ما ايك معين مُدة واسطسس كوئي سي قرض ما معاملة كرو تو اهنسس لكهي لو، جيم تمنسس خدا يه لكهتا سكهايو ؛ انسس لكهنار  كاتب انصاف سي لكهسس انسس لكهوا سي انكار بهي نه كرسس، انسس جه شخص قرضا لسس ؛ يه كاتب نسس اِملاء كراوسس dictate كراوسس، اهنا مطابق كاتب لكهسس انسس قرض ليوا والا ضعيف هوئي يا اهما زياده سمجهـ نه هوئي قابلية نه هوئي تو قرض لينار نا ولي اِملاء كراوسس، كاتب نسس dictate كراوسس انسس اْ لكهان ثثر 2 مردو نسس شاهد راكهو، 2 مردو نه هوئي تو ايك مرد انسس 2 بئيرو نسس شاهد راكهو، تا كه اهما سي ايك بهولي جائي تو بيسرا ياد دلاوسس، انسس شاهدو شظظادة اْثثوا سي اِنكار نه كرسس، قرض ححهوضضو هوئي يا مهوضضو ثثن لكهوا سي سُستي نه كرسس، شظظادة ديوا واسطسس اْ انصاف ثثسند طريقه خدا ثثاسسس ؛ انسس اهما كوئي نسس شك شبه ني ككنجائش بهي نتهي، انسس كاتب انسس ككواه اْ قرض نا معامله ما كوئي نو نقصان نه كرسس، اْ وات(قرض نا معاملة ما نقصان كروو)  خدا نا نزديك فسق نو سبب ؛، انسس جو تميطط سفر ثثر ححهو انسس لكهوا والا كوئي كاتب نه هوئي تو كوئي ححيز نسس رهن موكو، جه رهن قرض اْثثنار نا هاتهـ ما هوئي انسس كوئي اْثثس ما ايك بيسرا نسس امين سمجهسس انسس رهن نه موكسس تو اهني امانة نسس وقت ثثر اداء كري دسس انسس شاهدو شظظادة نسس هرككز نه ححهثثاوسس يه ككناه ؛.

                        اْ  اْية سي خدا تعالى واضح كيدو ؛ كه:-

 • قرضا اْثثنار قرضا لينار نا درميان رقم ني تعيين هووي جوئيسس كه كتنو قرض اْثثسس ؛.
 • مُدة ني تعيين هووي جوئيسس كتني مُدة واسطسس اْثثسس ؛.
 • لكهان تهاوو جوئيسس، documents تيار تهاوا جوئيسس.
 • لكهنار صحيح هووا جوئيسس.
 • جه قرض لينار ؛ يه مضمون درافضض كرسس، لكهاوسس
 • شاهدو هووا جوئيسس.
 • رهن موكوؤ جوئيسس.
 • قرض لينار انسس قرض اْثثنار – بيوسس نو نقصان نه تهاؤو جوئيسس.
 • اْ قرض نا اوثثر كوئي بهي طرح سي فائده نه ليوؤ جوئيسس.

                        اْ تمام قوانين قراْن مجيد يه 1400 هـ   ورس قبل قراْن مجيد ما مقرر كيدا ؛، ائمة طاهرينع م انسس دعاة مطلقينرض يه ثثوتانا عصر ميمون ما قرضا حسنا اْثثوا واسطسس سعي فرماوي ؛، انسس مؤمنين نسس وياج سي دور راكها ؛.

                        الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدينرض يه مؤمنين نسس وياج سي دور كيدا انسس مؤمنين واسطسس قرضا حسنا نسس ايك اِدارة ايك institution قائم فرمايو “برهاني قرضا حسنا اسكيم” قائم فرماوي، انسس قراْن مجيد ما جه قوانين ؛ يه مطابق قوانين وضع فرمايا، برهان الدين اْقا رض اسلام ني تاريخ ما ثثظظلا  صاحب ؛ جه يه قرضا حسنا نسس institutionalized كيدو ؛، قراْن مجيد نا احكام مطابق اْثث يه ضضرسضض قائم فرمايو، مؤمنين نسس قرضا حسنا اْثثوا ني عادة ثثارٌي، ايم فرمايو كه قرضا حسنا اْثثوا ما ماري 2 نية ؛، ايك تو  –  يه كه مؤمن وياج ني بلاء سي ححهوضضي جائي، بيجو –  مؤمنين ماري اقتداء كري نسس مؤمنين نسس قرضا حسنا اْثثسس.

                        اْ مثل برهان الدين مولىرض يه مؤمنين نسس قرضا حسنا اْثثتا كيدا انسس يه رقم سي سككلا مؤمنين ثثوتانا هر كام ما فائده لسس، ويثثار ما، شادي واسطسس، مقامات مقدسة ني زيارة واسطسس، مكانو بناوا واسطسس، انسس خير نا كامو واسطسس قرضا حسنا لئي فائده ليتا رهسس، يه نظام واسطسس ايك central trust بنايو، اهنا ماتحت تمام بلاد ايمانية ما قرضا حسنا اسكيم قائم فرماوي جه ما لاكهو روثثيه مؤمنين يه قرضا حسنا ما جمع كرايا،  انسس برهان الدين مولىرض يه لاكهو روثثيه عناية فرمايا، اْ مثل ضضرسضض نو بهندٌول زياده تهيو.

                        ته بعد قوانين مقرر فرمايا، كه قرضا حسنا لينار اولاً ايك Application Form بهرسس، اهما اهني ضرورة درج كرسس، اهنا متعلق معلومات هوئي، يه Application نسس خدمة ككذارو برابر scrutinize كرسس، ته بعد اهني ضرورة مطابق انسس Available Fund مطابق Sanctioned كرسس، اهنا واسطسس documents تيار كروا ما اْوسس، حكومة نا قانون نا اندر رهي نسس تمام كاروائي تهائي، رهن ما سونو موكوانو نظام كيدو، بسس2  guarantor هوو  لازم كيدو، Cheque سي Payment تهائي انسس قرض لينار سي Advance P.D.C. ليواما اْوسس، اْ مثل سي محكم نظام بنايو، جه نا سبب مؤمنين نو بهروسو زياده تهيو، انسس مؤمنين نا درميان اْ قرضا حسنا اسكيم Back Born بني ككئي، هزارو مؤمنين uplift تهئي ككيا، هزارو نا مكانو بني ككيا، هزارو يه حج كربلاء انسس دعاة مطلقينرض ني زيارة كري ليدي انسس هزارو مؤمنين ويثثار كري نسس مالامال تهئي ككيا، هزارو نسس اهنا فرزندو واسطسس اعلى تعليم نا مواقع ملي ككيا، هزارو فرزندو نسس شادي نا نفقة ما سظظولة تهئي ككئي، انسس هزارو مؤمنين نسس مولى ني ضيافة ني اُميد تمام تهئي ككئي، انسس سككلا دنيا انسس اْخرة ما سعادة مند تهئي ككيا.

                        الداعي الاجل الحي المقدس سيدنا محمد برهان الدينرض يه ايك بيان ما فرمايو “قرضا حسنا – اهنو نظام خدا يه نصيب كيدو مملوك اْل محمد نسس كه  قرضا حسنا نو نظام منظم كروطط اهني بركات عام كروطط“، اْثث مولىرض انسس اْثث نا جانشين الداعي الاجل سيدنا عالي قدر مفضل سيف الدينط ع يه جه شان سي قرضا حسنا ني نظظج قائم فرماوي نسس عمل مستحكم كيدو ؛ اهني دعوة ني تاريخ ما كوئي مثال نتهي، امام الزمانع م نا بيوسس “برهانان” يه ايم واضح برهان قائم كيدي    اْج نا Modern زمان ما حق نا صاحب نا سوى كوئي ني طاقة نتهي كه اْ مثل عمل كري سكسس، تَه و بالائي نا زمان ما قراْني اسلامي طرز ثثر قرضا حسنا نو عمل كروؤ محض حق نا داعي نو معجزه ؛.

                        الداعي الاجل الاعلى سيدنا محمد برهان الدينرض يه قرضا حسنا نسس خالص اسلامي نظام مطابق قائم فرمايو، جه ما وياج نو كوئي شائبة(عيب) بهي نتهي، اْثث يه ايك بيان ما فرمايو:-

 “اميرالمؤمنين فرماوسس ؛ كه تمارو ايك اهنا ثثاسسس سي جه شخص يه روثثيه ليدا ؛ اُدهار – تو اهنا ككهورٌا ثثر سوار تهئي نسس جاوؤ، اهني كوئي موضضر لئي لو، كيم كه اَثثنسس اهنا ثثاسسس سي روثثيه ليدا ؛، اْم تو ثثئسه نتهي ليوا ثثن اهنو موضضر ؛، اهنا سي فائده لئي لسس، ثثححهي ايم فرماوسس ؛ كه اْثث نسس ايم بهي ثثسند نوتو كه مرد هوئي انسس ثثوتانا غريم جه نسس قرض اْثثو ؛ اهنا ككهرسس اُترسس، يا اهنو جمن جمسس يا اهنو ثثاني ثثيئسس، يه بهي ثثسند نوتو، كيم كه اهنسس قرض اْثثا ؛ تميطط هوسس ايم شاكلة سي فائده لو ححهو!”،

                        هر وه قرض جه نا سي كوئي بهي شاكلة سي نفع ليواتو هوئي يا ليوانو اراده هوئي يه ربىْ ؛، قرضا حسنا نتهي، اْ ححيز نو ككهنو خيال راكهوو جوئيسس، انسس قرضا حسنا نو نظام اْجسس اْج شاكلة ثثر ححلسس ؛، مؤمن سي بدله ما كوئي فائدة ليواتو نتهي.

                        الداعي الاجل سيدنا مفضل سيف الدينط ع ارشاد فرماوسس ؛: ” امام محمد الباقر نسس سؤال تهيو كه كوئي شخص فائده واسطسس قرضا حسنا اْثثسس تو جائز كظظوائي؟ امام فرماوسس ؛ كه كوئي بهي قرضا فائده واسطسس اْثثوا ما اْوسس يه ربى ؛، ربى ثثر لعنة ؛

                        اْ مثل سي برهان الدين اْقارض يه قرضا حسنا نو جه نظام بنايو اهما جه مؤمن قرضا حسنا ليوا اْوسس اهنا سي كوئي بهي شاكلة ني رقم ليوا نو منع فرمايو، قرضا حسنا ني اْفس ححلاوا واسطسس “نبـهاؤ خرحح” جه نسس Maintenance  خرحح كظظوائي ؛ يه بهي نه ليوا ما اْوسس.

                        سيدنا محمد برهان الدين اْقارض يه ايم فرمايو كه: “كوئي مؤمن تمارا سي قرض لسس ؛ تو اهنو احسان كه تمارا سي قرض لسس ؛“.  ايك معنى ايم ؛ كه قرضا لينار انسس قرضا اْثثنار  بيوسس نو ايك بيجا ثثر احسان ؛، اكثر ايم سمجهسس ؛ كه جه قرض اْثثسس اهنو احسان ؛، مككر قرضا لينار نو بهي احسان ؛،خدا تعالى قراْن مجيد ما فرماوسس ؛: “يا ايها الذين اْمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى“، (اسس ايمان نا لاؤنار لوككو! تمارا صدقه نسس احسان جتاوي نسس انسس ثثار ححرٌهامن كري نسس باطل نه كرو)، يعني قرضا اْثثنار قرض لينار ثثر اِحسان نه جتاوسس، انسس قرض اْثثوا ما اْج كال نه كرسس.

                        ايجمثل بيجي اْية ما فرماوسس ؛:” والذين ينفقون اموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاْخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا” جه لوككو خرحح كرسس ؛ ثثن لوكك ديكهائي يا واهوائي واسطسس كرسس ؛ اهنسس قراْن مجيد يه  نِظظنا ؛، خدا تعالى وه لوككو نسس محبة نظظيطط كرتا جه ثثوتانا مال نسس لوكك ديكهائي واسطسس خرحح كرسس ؛، تو قرضا حسنا نسس كوئي ذاتي فائده ليوا واسطسس يا كوئي نا اوثثر احسان كروا واسطسس يا لوككو ني واهوائي حاصل كروا واسطسس بهي استعمال نه كرسس، اْ مثل سي ارشاد الْهي نا اصول ثثر  بيوسس مولى يه قرضا حسنا نا نظام ني رَححنا كيدي ؛، انسس مؤمنين خدمة ككذارو ني اهوي تربية كيدي ؛ كه جه سككلا  اْ نظام نا مطابق قرضا حسنا ني خدمة نسس انجام دسس ؛  انسس مؤمنين نسس اهنو فائده ثثظظنححاوسس ؛.

                        سيدنا محمد برهان الدينرض يه  مؤمنين نسس قرضا حسنا ما رقم اداء كروا واسطسس 2 اسكيم قائم فرماوي:-

 • حسين اسكيم – Refundable :-   جه ما مؤمنين ثثوتاني رقم deposit ني شاكلة ثثر مقرر مدة واسطسس موكسس، يه مدة تمام تهاوا بعد يه رقم مؤمنين نسس واثثس كري ديوا ما اْوسس، مؤمنين ححاهسس تو يه مدة نسس extend بهي كري سكسس ؛، يه ايك طرح سي اهني بححت بهي ؛ انسس جظظاطط لككن يه رقم قرضا حسنا ما رهسسس اهنسس ثواب ملسسس.
 • طاهر اسكيم:- جه ما مؤمنين طاهر نا عدد 215 نا حساب سي Multiple رقم في سبيل الله قرضا حسنا ما اداء كرسس؛، جه Non Refundable ؛، جه نا سبب سي قرضا حسنا ما ايك corpus قائم تهائي انسس قيامة نا دن لكك طاهر اسكيم ما اْثثنار نسس قرضا حسنا نو ثواب ملتو رهسس.

                        الداعي الاجل عالي قدر مفضل سيف الدين مولىط ع يه قرضا حسنا نسس ايك ككهنو For sight vision اْثثو ؛، اْثث يه تيجي اسكيم محمدي اسكيم قائم فرماوي، جه ما هر جمعة ني راتسس يا هر جمعة نا دن  انسس مواقيت نا اوثثر مؤمنين جه ححاهسس يه رقم قرضا اداء كرسس، يه رقم في سبيل الله Non Refundable هوئي، خدمة ككذارو Blue جاكضض انسس Blue تهيلي جه نا اوثثر قرضا حسنا لكهو ؛، يه لئي نسس مؤمنين ثثاسسس جائي ؛، انسس مؤمنين اْ “جهولي قرضا حسنا” ما رقم ناكهسس ؛، اْ رقم نو corpus بنتو جائي ؛، اكثر بلاد ما اْ رقم نو بهندٌول ككهنو زياده تهيو ؛، انسس تهورٌا ورس ثثححهي هرايك ككام ما اْ رقم اتني زياده تهئي جاسسس كه قرضا حسنا ما رقم excess هسسس، ليوا والا نظظيطط هوئي، ايجمثل قرضا حسنا  لينار نسس Gold رهن موكوو ثثرٌسس ؛، بعض مؤمنين ثثاسسس Gold نظظيطط هوتو اهنسس قرضا حسنا ليوي دشوار هوئي ؛، مفضل مولىط ع يه 2 شاكلة سي اهوا مؤمنين ثثاسسس gold وساوانو فرمايو ؛ كه ايك تو شظظرالله المعظم ما مواساة ما gold اْثثوو شروع فرمايو ؛، بيجو جه نا ثثاسسس gold نه هوئي اهنسس اْسان  installations ثثر gold اثثاوي ديوا ما اْوسس، تاكه يه installments ثثورا تهائي تو مؤمن ثثاسسس gold وسي جائي انسس ثثححهي يه gold ثثر قرضا حسنا لئي سكسس. مؤمنين نا نزديك Gold  زيادة تهائي ته واسطسس} برهان الدين مولىرض انسس مفضل مولىط ع وارموار دعاء فرماوسس ؛ كه “اسس ثثروردككار تو مؤمنين نا ككهرو نسس سونا ححاندي سي بهري ديجسس“.

                        اْ دور انديشي نا سبب مؤمنين نا اقتصادي انسس معاشي حالات درست تهئي رهيا ؛،  مؤمنين غني تهئي رهيا ؛، ويثثار طرف ولي رهيا ؛، حلال نو ويثثار كرسس ؛ انسس بركات ححندا ححند تهئي رهي ؛، اْ قرضا حسنا ني بركات اهوي ؛ كه لينار مؤمنين نسس اْثثنار بناوي دسس ؛ انسس تهورٌا ورس ما} اْ نتيجه نظر اْؤسسس كه قرضا حسنا ما اْثثنار مؤمنين زياده تهئي جاسسس، لينار ني تعداد كم تهاسسس انسس بركات اضعافا مضاعفه تهئي جاسسس.

          سيدنا مفضل سيف الدينط ع اْقا قرضا حسنا نا ذريعة مؤمنين نسس اقتصادي طور ثثر بلند كري رهيا ؛، اْثث مولى عالي قدر ؛، مؤمنين ني قدر نسس بلند كرتا جائي ؛، خدا تعالى اْثث مولى ط ع ني عمر شريف نسس مؤمنين ني قدر نسس بلند كروا نا خاطر قيامة نا دن لكك دراز انسس دراز كرجو. اْمين

Open chat
Need help?