rdkê$g aps¡dueu_-Ag dp¡BTTuesyg L$pl¡fp dyspArgL$ O_u S> dy¿skf spfuM rTL$f L$u^u A_¡ Ag Åd¡Dg A_hf_u rTL$f L$u^u L¡$ A¡l_p `f Tyëd_p lp\p¡_p kbb ky„ lpgps NyTfp, k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ ApL$p s.D.i. e¡ Ag Åd¡Dg A_hf_p spAduf_u rTL$f_¡ Ap`_p qfkpgp ifuap dp rgMu afdphu R>¡. A¡ldp rTL$f L$f¡ R>¡ L¡$ Ap Åd¡A A_hf_p spAduf_p v$frdep_ 9 Apeps b¥e¡_ps Tprlf \B. e¡ Apeps_p rTç_dp Ap` sdpd rTL$fp¡ L$f¡ R>¡. Ap dTd|_dp `¡lgu Apes (dp¡ArS>Tp) _u rTL$f L$fuA¡.

S>¡ dy[íL$gp¡ A_¡ ê$L$phV$p¡ lsu A¡l_¡ v|$f L$fhy.
ABçds aps¡dueu_ A.k._u 200 hfk_p ap¥L$ Ag dp¡BTTuesyg L$pl¡fp `f kës_s flu R>¡. Bdpd s¥reb A.k._p `v$p® \ep bpv$ Tyëd_p lp\p¡e¡ ABçds spl¡fu_ A.k._p sdpd Apkpf_¡ rdV$php_u L$p¡rii L$u^u. L$ö sp¡X$u v$u^y. dkprS>v$ A_¡ S>hpd¡A hufp_ L$fu v$u^u. Av$phs_p gp¡Np¡_p¡ Ngbp¡ rdkf_p D`f \ep¡. kgplzØu_ A¥eybe¡ Aphu rdkf_p gp¡Np¡_¡ ABçds aps¡dueu_ A.k. A_¡ A¥lg¡b¥s_ A.k._u dylåbsku v|$f L$u^p. e¡ rdkg fpS>_p bpv$ buSy> fpS> Apey. rdkf `f Sy>v$p Sy>v$p gp¡Np¡_p¡ Ngbp¡ \ep¡. O_u S>„Np¡cu \B R>¡. sp L¡$ ABçds aps¡dueu_ A.k._p AL$kf Apkpfcu rdV$u QyL$p lsp. ep sp¡ Ry>`phu v¡$hpdp Apep \p ep Tdp__p lpgps_p kbb Y„$L$pB Nep lsp. NyrTísp dTdy_dp rTL$f \B L¡$ Ag Åd¡Dg A_hf_u ky„ lpgps \B NB lsu.
sp f¡ Ag Åd¡Dg A_hf_u spAduf hpõs¡ dp¡lV$pdp dp¡lV$u ê$L$phV$ ky„ lsu L¡$:
Bdpd s¥reb A.k._p ksf `R>u 8`0 hfk¡ A¡L$ph_dp v$pB$ k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ lu.k.13`6dp `^pfp).
* Apkpf_p D`f Tyëd A_¡ Tdp__u Nqv®$i_p kbb S>¡ lpgps \ep- e¡ sp¡ R>¡ S>.
* kyës_pyg bp¡lfp- aps¡du v$pB_¡ hlp„ rdkfdp L$p¡B `¡lQp_sy _\u, dyrd_u__¡ L$p¡B Mp¡gMsy _\u. e¡ gp¡Np¡_p qv$gp¡dp L$p¡B dylåbs _\u.
* aps¡du v$pB A_¡ dyrd_u_ buÅ dyëLdp$ku R>¡, `fv¡$iu R>¡, Afb_p gp¡Np¡dpku cu _\u, sp¡ rdkf_u lzL|$ds buÅ, dyëL$_p gp¡Np¡_¡ ky„ L$pd `p¡sp_p ilfdp Aphu_¡ L$pd L$fhp_u fTp Ap`¡?
* aps¡du v$pB- k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A._p rMgpa vy$íd_p¡e¡ qaÐ_s L$u^u.
Ap rdkg_p lpgs lp¡e sp¡ L$B sfl BçL$p_ \pe L¡$ Ag Åd¡Dg A_hf_u spAduf L$fu kL$pe? Np¡ep L¡$ O_y dy[íL$g lsy bëL¡$ _pdy[çL$_ \y„. dNf Ap ip_ku Ag Åd¡Dg A_hf b_phu R>¡. A¡l_u sçluv$- A¡l_p b_hp_p sL$fub_ `0 hfk `¡lgpku k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ iyê$ afdphu v¡$ R>¡. Ap`_y lf Adg B_pes¡ Bgpluep_u sL$v$uf dyhpqaL$ \y. AagpL$_u kApv$s A_¡ sv$buf dysprbL$ \y A_¡ apT¡gp Av$v$_p dyhpqaL$ \y. Ap` S>¡ hL$s Ap`_p dÞkyk k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. `f lu.k.13`2dp _k L$fu QyL$p (e¡ hfkdp _k_u bfL$s_p kbb rdkfdp Ag Åd¡Dg ATlf_p¡ Akgu d¡lfpb A¡L$ i¿k_p kbb Tprlf \pe R>¡) s¡ bpv$ lu.k.13“dp lS> hpõs¡ `^pf¡ R>¡ sp¡ `¡lg¡ rdkf sifua gB Åe R>¡. S>¡d Bdpd dp¡BT A.k. e¡ lzS>ÅS> qL$fpdku dy[íL$gp¡ A_¡ ê$L$phV$p¡ v|$f \pe A_¡ Adp_ \pe e¡ hpõs¡ b¥sy‰pl_p qL$õhs (`v$p®) b_phu_¡ qdkfku dp¡L$gpep, e¡ S> rdkg v$pAhsku dy[íL$gp¡ A_¡ ê$L$phV$p¡ v|$f \pe s¡ hpõs¡ k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A. lS> `f `^pfp sp¡ b¥sy‰pl_p v$prMgu `v$p® b_phu_¡ gB Nep A_¡ Ap` rdkf \B_¡ lS> hpõs¡ `^pfp. Ap` 13du rTëL$pv$rsg lfpd Ap rdkg kaf_p¡ Bfpv$p¡ L$u^u. S>¡ qv$_dp 20dp Bdpd Bdpd Aprdf A.k. rdkfdp haps \pe R>¡ A_¡ Ap` kaf hpõs¡ rTëL$prsg lfpd kau_pdp b¡W¡$ R>¡. 19cu Av$v$ R>¡ L¡$dL¡$ rb[õd‰pl_p lzê$a 19 R>¡. e¡ rdkg lS>ku hg¡ R>¡ sp¡ `¡lg¡ v$p¡bpfp rdkf sfa L$õv$ afdph¡ R>¡. rdkf sfa S>lpTcu _lp¡su dNf Ap`_p A¡AÅT_p kbb kNgy dylèep \B Åe R>¡. rdkf_u Ap b¡h¡ kafdp hlp„_p lzL|$ds_p AfpL$u_ A_¡ AL$prbfe¡ Ap`_y B[õsL$bpg L$u^y A_¡ e¡ kNgpku Ap`e¡ dygpL$ps L$u^u. Ag Åd¡Dg ATlf_p Ap¡gdp_p kp\¡ dygpL$ps L$u^u. `pgp®d¡ÞV$_p d¡çbfp¡ kp\¡ dygpL$ps L$u^u. Åd¡A ATlfdp Ap`e¡ ABçds_p Bõs¡spf `R>u `¡lgu Bdpds_u _dpT aps¡du Bdpd_u fTpku `Y$phu. s¡ bpv$ sdpd S>hpd¡Adp _dpT hpõs¡ `^pfsp, fpkp¡ Bdpd lzk¥_ A.k. A_¡ buÅ dL$pdps_u rTepfs afdphu. 20 qv$_ Ap` L¡$epd ifua afdphu_¡ hp¡ ip_ku sdpd Adgp¡ L$u^p L¡$ rdkf_u lzL|$ds A_¡ rdkf_p gp¡Np¡e¡ Ap`_¡ ABçds aps¡dueu_ A.k._p hpqfk_p sp¥f `f accept L$fu gu^p A_¡ qv$gku Ap`_u dylåbs L$u^u A_¡ Ap`_p BL$fpddp lagsp¡ L$u^u, lÑp L¡$ A¡L$ ipBf Ap`_u ip_dp A¡d L$l¡ R>¡ L¡$

Ap`_u `¡ip_udp Bdpd A.k._y _|f _Tf Aph¡ R>¡. Ap rdkg k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ dp¥gp qf.A. e¡ Ap`_u Ap kafdp sdpd A¡lg¡ rdkf_p gp¡Np¡_p qv$gp¡dp A¡lg¡b¥s A.k., ABçds aps¡dueu_ A.k. A_¡ Ap`_u dylåbs A_¡ DMyìhs (cpBQpfp) _p buS> bp¡B v$u^p. S>¡_p ag ApBÞv$p Tdp_dp Tprlf \p_pf R>¡. Np¡ep Ap kafdp Åd¡A A_hf_p A¡lep hpõs¡ sçluv$ L$fu v$u^u. S>¡d Bdpd ÅAaê$õkpqv$L$ A.k. e¡ v$pB lëhp_u A_¡ v$pB Abu kyaep__¡ dNqfb_p rbgpv$dp dp¡L$gu_¡ gp¡Np¡dp dylåbs_p buS> bp¡hp_y Adg L$u^y. Ap kafdp k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A. e¡ `du kaê$g dyTaaf lu.k.13`6 Åd¡Dg A_hfdp _dpT `Y$phu A_¡ A¡l_p A¡lep_u _ues L$u^u. k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. Ag Åd¡Dg AL$df_p Bas¡spl_p dp¥L¡$A `f lu.k.1416 afdph¡ R>¡ L¡$ “”i¡Myg dyk®gu_ _|l R>¡ A_¡ d¢ A¡d L$lz R>¡ L¡$ BdpdyTTdp__u qMv$dsdp bphpÆ kpl¡b_u rMv$dscu O_u v$fpT \B R>¡. sp¡ d¢ A¡d L$lz„ Ry>„ L¡$ bphpÆ kpl¡b i¡MyØp¡Apsyg dyÐgL$u_ qf.A. R>¡. _|l_¡ Myv$pe¡ Adf L$u^p¡ L¡$ Nk®yßhp L$fp¡, L$guep bp¡h, ag Aphk¡, `1 dp v$pB_¡ Adf \pe R>¡ L¡$ Nky®ßhp L$fp¡, rdkf Åh A_¡ rdkfku ABçds_p Bõs¡spf_p bpv$ rdkf `f A_¡ ldpfp L$ö `f, S>hpd¡A-dL$pdps, diprlv$ `f S>¡ Tyëd_p gp¡Np¡e¡ Tyëdfp_u L$u^u, e¡ Tyëd_p Apkpf rdV$php_u _ues_p _hp-L$guep_¡ bp¡h, Nk® L$fp¡… sp¡ B_pes_u sv$buf \B L¡$ lh¡ hL$s Aphu Nep¡. ApW$kp¡ `Qpk (8`0) kpg bpv$ ldpfp v$pB rdkf sifua gph¡ sp¡ ky„ b_¡ R>¡ L¡$ v$pAhs_p vy$íd_p¡ rlÞvy$õsp_dp Av$phs `f L$dfbõsp\ep, rlÞvy$õsp_dp L$prdepbu _ \B kL$p sp¡ rdkfdp L¡$v$ L$fu_¡ aÐhp¡ r_L$pgp¡. Ap spl¡f k¥azØu__¡ Npgu Ngp¡Q L$u^y A_¡ A¡d L$üy L¡$ Ap`_y M|_ lgpg R>¡ sp¡ S>¡ rdkf_p lzL$ds_p _ydpBÞv$p \p e¡ Ap`_u dylåbs_p gp¡Np¡dpku \p, e¡ bphpÆ kpl¡b_u rMv$dsdp Aphu_¡ `fQp bspep L¡$ v¡$MuA¡/ Ap`_p rMgpa Ap rdkfdp ky„ \B füy R>¡, A_¡ AfT L$u^u L¡$ Ap_p¡ S>hpb v$BA¡. bphpÆ kpl¡b BdpdyTTdp__p _pBb A_¡ v$pB R>¡. afdph¡ R>¡ L¡$ d¢ Myv$ rdkf S>Bk A_¡ S>hpb v$Bk A_¡ lS>_p¡ Bfpv$p¡ afdpep¡. rdkf `^pfp, O_u ip_ku `^pfp, lzLy$dse¡ O_u ip_ku B[õsL$bpg L$u^y….s¡ hL$s BdpdyTTdp_ Ap`_¡ Bëlpd L$f¡ R>¡ L¡$ lh¡ sd¡„ Nky®ßhp L$fp¡, _ues kpv¡$L$p_p L$guep bp¡h. Ap A_hf_u dybpfL$ Tdu_dp e¡ Nky®ßhp_y Adg L$fp¡. sp¡ A¡L$ L$g¡dp¡ s¥e¡bp A¡lhp¡ bp¡gp L¡$ bfL$ps_p iS>fs dykçdfs \B Nep, _ues kpv¡$L$p L$fu_¡ A¡d afdpey bphpÆ kpl¡b e¡ L¡$ : “”Myv$psApgp BçL$p_ L$fu Ap`¡ A_¡ Ap Åd¡A_p lpgps vy$fyõs \pe. Ag Åd¡Dg A_hfdp S>¡ bfL$ps_p Aõdpf dv$aw_p R>¡ sp¡ Ap` v¡$Mu_¡ hlp„ _ues L$f¡ R>¡ Ap L$g¡dp s¥e¡bp A_¡ Ap`_u _uesdp Ap`_p A¡L$ Mpqv$d S>¡ hlp„ kp\¡ lsp e¡ note L$fu gu^y…S>¡ hL$s bphpÆ kpl¡b Ap _ues L$f¡ R>¡. dçgyL$p¡ Apg¡ dylçdv$ Ap`_p kp\¡ lsp¡. e¡ S> _ues_¡ ApS>¡ epv$ L$ê„$ Ry>„, b¡h¡ QuT Ap`_u, _uescu Ap`_u R>¡, Adgcu Ap`_y S> R>¡. bphpÆ kpl¡b_u _ues dysprbL$ Adg d¢ L$ê„$ Ry>„ dNf e¡ Adg Ap`_y S> R>¡ A_¡ _ues bphpÆ kpl¡b L$f¡ R>¡ e¡ _ues dpfu cu R>¡. A¡L$ gsua rTL$f L$fuA¡ L¡$ dyrd_u__u _ues Adg L$fsp AågN R>¡. sp¡ Mygpkp¡ e¡ L¡$ lf dÞkyk¡ Agel¡-_pk_u _ues R>¡. sp¡ _ues Ap` L$f¡ R>¡, e¡ dpfu _ues R>¡ A_¡ e¡ _ues dysprbL$ Adg d¢ L$ê„$ Ry>„ e¡ Adg bphpÆ kpl¡b_y Adg R>¡. L¡$dL¡$ Ap` d¢ Ry> A_¡ d¢ Ap` Ry>„.”
k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A. e¡ S>¡ hL$s lu.k.1381dp k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. _¡ ed__u sfa dp¡L$gp s¡ hL$s Adf¡-Apgu afdpep¡ L¡$ `¡lg¡ rdkf Åh A_¡ hlp„ku kaf iyê$ L$fÅ¡ A_¡ rdkfdp hlp„_p fBkyg S>çlzqfesku dygpL$ps L$fu_¡ Ap`_p¡ `¥Npd A_¡ hps `p¢lQphp_p¡ Adf afdpep¡. byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. O_p L$d qv$_p¡ rdkfdp füp A_¡ A¡ldp Ap rdkg â¡rkX¡$ÞV$ kp\¡ dygpL$ps O_y vy$íhpf lsy. dNf k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ dp¥gp qf.A._u v$p¡Apku kNgy dylèep \B Ney A_¡ â¡rkX¡$ÞV$ _prkfe¡ ap¥f_ dygpL$ps hpõs¡ lp„ L$lu v$u^u. L¡$dL¡$ S>¡ hL$s â¡rkX¡$ÞV$ _prkf lu.k.1379dp rlÞvy$õsp_ Apep \p A_¡ AguNY$ eyr_hrk®V$u_p QpÞk¡gf k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A. \p sp¡ Ap`e¡ A¡l_u O_u L$fpds L$u^u \u A_¡ A¡l_¡ AguNY$ sfaku X$p¡L$V$f¡V$_u qX$N°u Ap`u lsu.
s¡ bpv$ k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A._¡ rdkf_u lzL|$dse¡ fpkyg Bdprdg lzk¥_ A.k._u Tful b_php_u fTp Ap`u R>¡. Ap rdkg fTp rdghy e¡ O_u dp¡lV$u as¡l R>¡. e¡ Tful dybpfL$ s¥epf \B_¡ rdkf `p¢lQu NB A_¡ A¡l_p S>Npdp gpNu NB A_¡ rdkf_u lzL|$dse¡ Ap`_¡ A¡l_p Bas¡spl hpõs¡ Aphp_y BT_cu `¡i L$u^y dNf Ap` haps \ep. sp L¡$ k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. v$pAhs_p Ai® `f dyõshu \ep. rdkf_u lzL|$dse¡ Ap`_¡ ABçds Ñpl¡fu_ A.k._p hpqfk_p sp¥f `f BT_ AfT L$u^y. Ap` 18du rTëL$pv$ rdkf sfa `^pfp A_¡ fpkyg Bdprdg lzk¥_ A.k._u Tful_y Bas¡spl afdpey. A¡L$ bep_dp Ap` afdph¡ R>¡ L¡$ “”fpk dybpfL$_u Tful-e¡ A_hf_u bfL$s_y Bås¡v$p R>¡ Ap kafdp k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. e¡ 21du rTëL$pv$rsg lfpd Åd¡A A_hfdp _dpT `Y$phu A_¡ A¡l_u lpgs v¡$Mu_¡ vy$bpfp spl¡f k¥azØu_ qf.A. _u _ues_u rdkg _ues afdphu, e¡ S> rdkg Ap`e¡ â¡rkX¡$ÞV$ kp\¡ dygpL$ps L$u^u. lzL|$ds_p AL$prbf, dp¡lV$p Ap¡gdp kp\¡ dygpL$ps L$u^u A_¡ kNgp_p qv$gp¡dp dylåbs_p buS> bp¡ep, ABçds aps¡dueu_ A.k._p Adf_¡ tTv$p L$fhp_¡ Ap` dp¥gp qf.A._u L$p¡rii A_¡ kpAe¡ v¡$Mu_¡ Ap`_y Bëd A_¡ Adgdp _|f A_¡ ê$lpr_es v¡$Mu_¡ Åd¡A ATlfe¡ Ap`_¡ X$p¡L$V$f¡V$_u qX$N°u Ap`u A_¡ O_u lagsp¡ \B A_¡ kNgpe¡ byflp_yØu_ dp¥gp qf.A._u ip__u rTL$f L$u^u A_¡ dyrd_u__¡ O_p BTTs_u _Tfku v¡$My„. L$p¥d¡ bhprlf_u AÃR>u rTL$fp¡ L$u^u. Ap rdkg_u L$fpds buÅ dyëL$_p gp¡Np¡ L$f¡ R>¡. Ag Åd¡Dg ATlfe¡ byflp_yØu_ ApL$p qf.A._¡ qX$N°u AfT L$u^u sp¡ Ap`e¡ AS>b ip_ku MyÐbp bguNp `Y$p¡, A¡ldp A¡d afdpey L¡$ “”ld¢ aps¡dueu_ R>¡ A_¡ ldpfp Apbp e¡ rdkfdp Ap Åd¡Adp S>¡ Apkpf R>¡ A_¡ S>¡ Bëdu Ly$Tpv$ R>¡ A¡l_p rdkpg `f ld¢ rlÞvy$õsp_dp Åd¡A b_phu R>¡ Ap MyÐbpdp Ap`e¡ k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A._p L$kuv$pdpku Ap b¥s `Y$u

AL$g BÞkp_dp ApAgp Å¡lf R>¡ A_¡ BÞkp__p Å_dp ATlf rdkg QdL¡$ R>¡” e¡ kNgp Åd¡A ATlf_p Ap¡gdp A_¡ gp¡Np¡ O_p Myi \ep L¡$ Ag ATlf_u rTL$f rlÞvy$õsp_dp f¡l_pf v$pBe¡ A¡l_p L$kuv$pdp L$u^u. Ap MyÐbp dybpfL$pe¡ kNgp Ap¡gdp_p Tl_ `f O_p¡ Akf b¡lsf L$u^p¡, s¡ bpv$ lzL|$ds_p ApfpL$u_ rdr_õV$fp¡ kp\¡ dygpL$ps L$u^u.
s¡ bpv$ dp¥gp_p byflp_yØu_ ApL$p qf.A. lu.k.1389dp dNqfb_p rbgpv$_u kaf bpv$ rdkf `^pfp s¡ bpv$ lu..1390dp S>dpg Aåvy$ßprkf haps_p hL$s rdkf `^pfp, rdkf_u lzL|$ds_p O_p dp¡lV$p ê$Ðbpdp lsp A_¡ kNgp rdr_õV$fp¡ A¡l_u hps dp_sp, Ap i¿ke¡ rdkfdp Apkpf_¡ A¡lep L$fhpdp dv$v$ L$u^u. byflp_yØu_ ApL$p qf.A. AL$kf A¡l_p Of¡ `^pfsp e¡ Ap`_¡ QpA¡ kyg¡dp_u Mpk b_phu_¡ r`gphsp lu.k.1391dp Ap`e¡ kyfsku Aå_pDg Åd¡Ap_¡ Ag Åd¡Dg ATlfdp spAgud g¡hp hpõs¡ dp¡L$ghy iyê$ L$u^y A_¡ spA‰yL$ps rTepv$p L$u^p.
s¡ bpv$ Ap` lu.k.1394dp rdkf `^pfp A_¡ 40 qv$_ L¡$epd afdpep¡ A_¡ A¡ldp O_p dp¡lV$p dp¡lV$p gp¡Np¡ku dygpL$ps L$u^u S>¡ dygpL$ps ld¡ip_u dylåbsdp bv$gpB NB. A¡ldpku i¥Myg Åd¡Dg ATlf Aåvy$g rlëd d¡ldyv$, i¡M d¡ldyv$ Mgugyg lzk¥fu L$pfu R>¡. Ap kafdp Ap` sdpd S>hpd¡Adp _dpT `Y$u A_¡ ehdyg Mduk _dpT bpv$ S>hpd¡Adp “”ep Aduê$g dyrd_u_’ `Y$u_¡ Sy>g|k_u ipL¡$gsdp Ap` Adg L$fsp lsp. Ap kafdp dp¥gps¡_p T¥_b A.k. _u Tful b_php_p¡ àgp_ afdpep¡ lu.k.1396dp `^pfp A_¡ Ag Åd¡Dg A_hf_p qL$ågp `f rb[õd‰pl_u Apes A_¡ _pd rgMy S>¡ A¡l_p hpõs¡ rlapTs_p¡ kbb b_y. Ap kafdp rdkf_p â¡rkX¡$ÞV$ kp\¡ dygpL$ps L$u^u A_¡ AL$kf dp¡lV$pAp¡ kp\¡ spA‰yL$ps Dõshpf L$u^p.
lu.k. 1398 kaê$g dyTaaf_u 16du spfuM¡ ATpgsyg AhpBL$ (dy[íL$gp¡_¡ rdV$phhy) _y A¡L$ dp¡lVy$ step dp¥gps¥_p T¥_b A.k._u Tful_¡ _kb L$fu_¡ A¡l_y Bas¡spl afdphy R>¡ rdkf_u lzL|$dse¡ Ap`_¡ BT_ `¡i L$u^y. Mpõks_ â¡rkX¡$ÞV$ A_hf kpv$pse¡ `k®_g L$pNT rgMp¡ A_¡ Ap`_p kp\ lTpfp¡ dyrd_u_ hpõs¡ rhTp A_¡ kaf_p sdpd Dd|f dylèep L$u^p. Ap kafdp Ap` 29 qv$_ rdkfdp füp A_¡ Bdpd lzk¥_ A.k._p Q¡lgd hlp„ AL$v$ afdpep k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. e¡ Bas¡spl_p dp¥L¡$A `f ATudyíip_ MyÐbp¡ `Y$p¡ A_¡ A¡ldp Ap`_u _ues R>¡ L¡$ Apkpfyg aps¡dueu__¡ A¡lep L$f¡ e¡ Tprlf L$u^u. Ap dp¥L¡$A `f rdkf_u lzL|$dse¡ A¡l_¡ hlp„_p gp¡Np¡e¡ cu Ap`_u O_u L$fpds L$u^u sdpd media `f Ap`_p coverage Apep. A_hf kpv$ps Myv$ Ap âp¡N°pddp Appep A_¡ dp¥gp_u dp¡V$f gN Mygp `p„h Aphu_¡ B[õsL$bpg L$u^y A_¡ A¡l_u sL$fufdp O_u dylåbs_u rTL$f L$u^u. sp L¡$ Bdpd lzk¥_ A.k._p Q¡lgd_u fps¡ fpkyg lzk¥_ A.k._u Tful_p A„v$f Ap„ky_p L$Ðfp v¡$Mpep e¡ Ap„ky_p¡ dp¡ArS>Tp¡ Tprlf \ep¡. Ap S> kafdp rdkf_u Nhd£ÞV$e¡ Ap`_¡ rhiplzßug_p ATud V$pBV$g AfT L$u^p. S>¡_p kbb rdkfdp Ap`_u BTTs O_u \B, rdkfdp Ap`e¡ dyrd_u__p¡ A¡L$ BS>s¡dpA dyS>sd¡Dg M¥fyõkp_u AL$v$ afdpep¡. S>¡dp ifuAs¡ Nfp®_u `pb„v$u sfa v$pAhs afdphu. Ap BS>s¡dpA dp¥gps¡_p T¥_b A.k._p Tful dybpfL$_p Bas¡spl L$åg \ep¡ S>¡ rdkg Ag Åd¡Dg A_hf_p Bas¡spl L$åg Ag dyësL$g aps¡du Ag Bëdu \ey. Ap BS>s¡dpA rdkfdp e¡ Ag dyësL$p_u sçluv$ b_u Nep¡.
Ap sdpd kafp¡dp dp¥gp_p byflp_yØu_ qf.A. Ag Åd¡Dg A_hf `^pfsp, lf hL$s hlp„ TpXy$ L$fphsp, kapB L$fphsp, byMyf L$fphsp A_¡ Ag Åd¡Dg A_hf_¡ hufp_ v¡$Mu_¡ Ap`_u Ap„Mp¡dp Ap„ky Aphu Åsp, e¡ S> rdkg Ap sdpd kafp¡_p kbb rdkf_u lzL|$ds kp\¡ dTbys qfísp¡ L$pBd \B QyL$p¡ \p¡. kNgp Ap`_¡ kyësp_yg bp¡lfp A_¡ ABçds aps¡dueu_ A.k._p hpqfk bygphsp. kNgp_p qv$gp¡dp dp¥gp A_¡ dyyrd_u__u dylåbs A_¡ BTTs O_u rTepv$p \B QyL$u lsu. 900 hfk_p apõgp_p kbb S>¡ v|$fu `¥v$p \B NB lsu e¡ Msd \B NB. AL$kf AhpBL$ ê$L$phV$p¡ lV$u NB \u A_¡ dp-bL$u_y lV$hy kpa _Tf Aphsy lsy. sp L¡$ Ap kafdp dp¥gps¡_p T¥_b A.k._p Tful_p Bas¡spl bpv$ lu..1398dp byflp_yØu_ ApL$p qf.A. rdkfku Ly$h¥s `^pf¡ R>¡. A¡f`p¡V®$ `p¢lQu QyL$p R>¡. k¥e¡v$_p ApguL$v$f dp¥gp s.D.i. kp\¡ R>¡. kpdp_ àg¡_dp dyL$pB Nep¡ A_¡ byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. e¡ ApguL$v$f dp¥gp s.D.i. _¡ Bipfp¡ L$fsp lzhp L$p„B afdpey, sp¡ dyaØg dp¥gp s.D.i. àg¡_dp _ b¡W$p, Ap` rdkfdp W¡$lfu Nep A_¡ Ag Åd¡Dg A_hf_u kapB hpõs¡ `^pfp A_¡ A¡L$ hL$s kapB L$u^u A_¡ Qp¡L$ubp_cu dyL$p, dNf bukf¡ qv$_ vy$bpfp qL$ågp_u År_bdp qL$fasu _Tf Aphu sp L¡$ A¡L$ Mbf L$f_pfe¡ Mbf L$u^u L¡$ Ap qL$fasu L$lp„ku Aph¡ R>¡. Ap`_¡ Mbf `X$u L¡$ qL$ågp_p `pk¡ A¡L$ rdëV$fu_u rbëX$]N R>¡. S>¡dp ldpd (toilet ) _\u A_¡ e¡ kNgpe¡ `p¡sp_u qL$fasu L$fhp hpõs¡ qL$bgp `pk¡ MÍ$p¡ L$u^p¡ R>¡ A_¡ hlp„ku bv$b| Aph¡ R>¡, e¡ bv$by O_u Mfpb R>¡. dyaØg dp¥gp s.D.i. e¡ lzL$d L$u^p¡ L¡$ Ap qL$fasu_¡ kpa L$fp¡. L$p¡B s¥epf _ \ey A_¡ L$p¡B L$pd L$fhphpgp rdgpcu _l], L$p¡B e¡ rlçds _ L$u^u. dyaØg dp¥gp s.D.i afdph¡ R>¡ d¢ Dsfy„ Ry>„ A_¡ kpa L$ê„$ Ry>„. Ap`_¡ v¡$Mu_¡ kNgp kapB hpõs¡ Dsfp dTvy$fp¡ rdgu Apep A_¡ Ap sdpd Adgdp dp¥gp s.D.i. hlp„ sifua fpM¡. Ap` kapB L$fhpdp iprdg \ep sp L¡$ Ap qL$fasu kpa L$u^u. hlp„ byM|f A_¡ Myíby gNphu s¡ qv$_ku Ag ÅDd¡g A_hf_p A¡lep_y Adg iyê$ \ey. sdpd AhpBL$ vy$f \psp Nep. s¡ qv$_ku Ag Åd¡Dg A_hf_p Tyëd_p Apkpf_y rdV$hy iyê$ \ey. Ap Mbf byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. _¡ `p¢lQu Ap` O_p Myi \ep A_¡ bep_ afdpey A_¡ dyaØg dp¥gp s.D.i A_¡ rMv$dsNyTpfp¡_p lL$dp v$p¡Ap afdphu. A¡L$ bep_dp Ap` afdph¡ R>¡ L¡$: “”dçg|L$p¡ Apg¡ dylçdv$ hpf„hpf rdkf Apep. Ag A_hfdp Aphsp¡, lpgps v¡$Mu_¡ qv$gdp f„S> \pe, Qpf¡ År_bdp b¡ku su_ duV$f_u  KQpB gN L$Qfp¡ `X$p¡ lzhp¡, d¡lfpbdp _dpT hpõs¡ MX$p fluA¡ sp¡ O_u bv$b| Aph¡ O_u hL$s kpa L$fphsp, Qy_p¡ gNphsp, dNf bv$by Åsu _l], kL$a-R>s cu lsu _l] dNf kL$a_p _uQ¡ Ly$au Msdp Ly$Ap®_ dÆv$_u kyfsp¡ dÞLy$ip. A¡l_p D`f b¡W$u_¡ kNgp_p – S>¡ dS>rgkdp Av$p _ \B kL¡$ e¡ rdkg Adg L$f¡- lpS>s A¡l_p D`f L$f¡. Ap sdpd Mys|s (rgMp_) _p D`f…sp¡ Ag Åd¡Dg A_hf_p qL$ågpdp bv$b| Aphsu. Åd¡Adp Ap rdkg_p¡ L$Qfp¡! Åd¡A_p v$fhpTp `f dTgbp (L$Qfp`¡V$u) b_phpdp Aphu. sdpd L$Qfp¡ hlp„, dp¥gps¥_p T¥_b_u Tful_y Bas¡spl \ey s¡ bpv$ dçgyL$p¡ Apg¡ dylçdv$ rdkfku Ly$h¥s Nep¡. s¡ hL$sdp afT„v$ Ly$f®syg A¥_ dyaØg k¥azØu__¡ rdkfdp fyL$hp_y L$üy L$¡ sd¢ elp„ W¡$lfp¡ A_¡ elp„ ê$L$u_¡ Ag Åd¡Dg A_hf_u _Tpas_y Adg iyê$ L$u^y. Myv$ bTps¡rlíifuap L$Qfp¡ kpa L$f¡ A_¡ e¡ S> sgpi L¡$ e¡ bv$b| L$lp„ku R>¡? sp L¡$ A¡L$ i¿ke¡ L$üy L¡$ Qgp¡! d¢ bsphy sd_¡, bspey L¡$ Ap bv$by L$lp„ku Aph¡ R>¡. qL$ågp A_¡ d¡lfpb_p `pR>g A¡L$ hL$pgs (Qpg)dp gB Nep S>lp„ kNgp f¡lsp. e¡ S>Np kNgp fl¡ A_¡ sdpd L$Qfp¡ b¥syg Mgp kNgy hlp„ S>, Qpguk a¡rdgu hlp„ f¡lsu A_¡ Ap kNgy hlp„ `X¡$. kNgpe¡ Ag Åd¡Dg A_hf_p qL$ågp `pR>g A¡L$ MÍ$p¡ Mp¡v$p¡ A_¡ A¡ldp Ap kNgy Mfpb QuTp¡ S>d¡A \pe. S>¡ hL$s hlp„ S>B_¡ v¡$My BÐ_u lpgs Mfpb L¡$ hlp„ MX$p L$p¡B _ flu kL¡$. BÐ_u bv$b| L$p¡rii L$u^u aS>¡fku kp„S> gN_ L¡$ L$p¡B Ap_p Dçdgp lp¡e-L$pd L$f_pfpAp¡ Aphu_¡ A¡l_¡ kpa L$f¡. dNf Ap lpgs v¡$Mu_¡ L$p¡B kpa L$fhp_¡ s¥epf _l]. sp L¡$ rMv$dsNyÅfp¡ S>¡ kp\¡ A¡l_¡ dpfp afT„v$ dyaØg e¡ L$üy L¡$ d¢ Dsfu_¡ kpa L$ê„$. Ap rdkg d¡lfpb_u lpgs BÐ_p hL$sku A`_ Nagsdp füp O_p¡ dp¡lV$p¡ Ny_pl R>¡, A`_p¡ sp L¡$ Bfpv$p¡ L$u^p¡ A_¡ BÐ_u v¡$fdp buÅ Dçdpgcu Aphu Nep. L$pd L$f_pfpAp¡, kpa L$fpey, b¡ ku su_ duV$f MÍ$p¡ \p¡. kpa L$fpey A_¡ e¡ S>Np `f byM|f L$u^y. s¡ qv$_ku Ap Åd¡A A_hf_p Tyëd_p Apkpf rdV$hp iyê$ \ep. ApS> v¡$Mp¡ dyrd_u_! bfL$ps_u Myíb| Ap d¡lfpbku Ap Åd¡A A_hfku L¡$hu d¡lL$u flu R>¡. Ap lzk¥_yg lpqL$d A¡l_p v$pB_¡ bfL$ps_p TpAafp_ A_¡ kApv$s_p rdõL$ku _hpTu füp R>¡.
Ap rdkg kapB_p bpv$ hlp„ hL$pgsdp f¡l_pfpAp¡ a¡rdgu_¡ AgN V$p¡Bg¡V$ b_phu Ap`hpdp„ Apep sp L¡$ vy$bpfp Ap S>Np `f Aphu_¡ qL$fasu _ L$f¡ A_¡ e¡ QuTku kNgp_¡ X$fphu_¡ L$üy L¡$ sd¢ Myv$p_y Of Mfpb L$fkp¡ sp¡ Myv$p sdpfp Ofp¡ Mfpb L$fk¡ A_¡ D`f_p floor `f f¡l_pfpAp¡_¡ buÆ S>Np shift L$u^p. dyaØg dp¥gp s.D.i. e¡ Ap rdkg qL$fasu_u kapB_p bpv$ b¥syõkgps qL$ågp_p kpd_¡_p area _u kapB iyê$ afdphu. `Õ\fp¡ A_¡ L$Qfp¡ kNgy lV$phhpdp Apey. bpAT S>Np 2 duV$f gN_p¡ dëbp¡ lsp¡. O_p qv$_p¡ Ap rdkg kapB_y Adg \ey dNf e¡ L$pd _Tf _p¡lsy Aphsy L¡$dL¡$ (1) Åd¡A A_hf_p k¡l_dp klv$pf dÖkp_u Bdpfs lsu A_¡ bÃQpAp¡ `yfy Åd¡A A_hf Bõs¡dpg L$fsp. (2) A¡l_p kp\¡ kapB_y L$pd L$fsu hL$s Mpk Âep_ fpMhp_y lsy L¡$ L$p¡Bcu `yfp_p Apkpf dp¥Sy>v$ lp¡e sp¡ e¡ k„cpghp_y R>¡. Ap b¡ QuT_p kbb sÞTua (kapB) _p Adgdp O_u dy[íL$gp¡ Aphu. Ap Adg_¡ O_p gp¡Np¡e¡ rdkf_u lzL|$dse¡ A_¡ archaeological department  O_y b¡lsf kdSy> A_¡ O_u b¡lkp¡ \B A_¡ O_u fpe Aphu. dNf dyav¹$g dp¥gp s.D.i. afdph¡ R>¡ L¡$ lf Adg A_¡ lf Adfdp dpfp kpd_¡ final hps ky„ lp¡e L¡$ S>¡ k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. afdph¡ A_¡ Ap` dp¥gp qf.A._p kbb S> lf L$pd klg \psy Ney.
Ap rdkg kapB_y Adg A¡L$ dlu_p gN Qgy. Ap Adgdp dp¡lV$u dy[íL$g ky„ Aphu L¡$ L$Qfp_¡ Åd¡A A_hf_p bplf L$B sfl gB Åhy, L¡$dL¡$ Åd¡A A_hf_y s¡ hL$s entrance lsy hlp„ku dgbp¡ DW$php_¡ trucks _y„ A„v$f Aphhy BçL$p_ _lp¡sy, s¡ku dp¡lV$u dyíL¡$gu lsu L¡$ kapB sp¡ Åfu R>¡ dNf A¡l_p dëbp_¡ L¡$d lV$phhy, dNf MÃQf A_¡ N^¡X$p_p NpX$pdp dëbp¡ DW$phu_¡ bplf gN gB Åsp A_¡ hlp„ ku trucks cu dp `R>u _pMhpdp Aph¡ sp L¡$ sfdud_p v$frdep_ \p¡X$p Afkp `R>u S>Np \B sp¡ cu trucks A„v$f gN Åhp gpNu NB. sÞTua_p Adg hpõs¡ bulldozer cu Bõs¡dpg \psu lsu. sp L¡$ A¡l_p D`f A¡L$ S>¡ dëbp¡ S>d¡A \B Nep¡ lsp¡ A¡l_¡ Apkp_uku DW$ph¡. A¡L$ qv$_ Åd¡A A_hf_p k¡l_dp A¡L$ MÍ$p¡ \ep¡ A_¡ A¡ldp A¡L$ bulldozer A„v$f gN M|„QpB NB A¡l_p kbb `yfy L$pd ê$L$u Ney. L¡$dL¡$ trucks _p Aphp Åhp_p¡ fõsp¡ lsp¡ A_¡ hlp„ qL$Ð_pL$ gp¡Np¡ BÞs¡Tpfdp S> lsp L¡$ Aphy L$B \pe A_¡ L$pd ê$L$phu v¡$. sfdud_p L$pd hpõs¡ Åd¡A A_hfdp R>p¡V$u cranes lsu e¡ Ap bulldozer _¡ _ r_L$pgu kL$¡, sp¡ dp¡lV$u crane d„Nphpdp Aphu A_¡ O_p L$d dyØsdp A¡l_¡ MÍ$pdpku r_L$pgu gu^y A_¡ L$pd `pRy> Åfu füy. sL$fub_ Åd¡A A_hf_¡ A¡l_p orginal level `f gphp_¡ 10,24,125 cubic feet rdË$u lV$phpdp Aphu A_¡ 3000 trucks dëbp¡ r_L$gp¡ S>¡ sdpd dëbp¡ A_¡ rdË$u Åd¡A A_hfku r_L$pgu sp¡ byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. e¡ `yRy> L¡$ A¡l_¡ L$lp„ _pMp¡ R>p¡? Ap`_u NfT A¡d lsu L¡$ L$p¡B dy_prkb S>Npdp„ _pMhpdp Aph¡, Ap`_¡ Mbf L$u^u L¡$ rdkf L$v$udpdp AbyõkyDv$ _pd_u S>Npdp _pMuA¡ R>¡. Ap` dp¥gp qf.A. e¡ afdpey L¡$ “”d¢ Myv$ S>B_¡ v¡$Muk”, Ap` dp¥gp qf.A. `^pfp, Åd¡A A_hf_u bfL$s A_¡ byflp_yØu_ dp¥gp qf.A._u bfL$sku ApS>¡ e¡ S>Npdp A¡L$ bpN R>¡.
Ap rdkg sÞTua_p Adg_p bphSy>v$ Åd¡A A_hfku rdË$u A_¡ dëbp_u by Aphsu \u. sp¡ dyaØg dp¥gp s.D.i. e¡ Åd¡A A_hf_¡ `p_uku ^p¡gpey A¡l_p hpõs¡ fire brigade A_¡ A¡l_p AíMpk_u dv$v$ g¡hpdp Aphu, S>¡_p kbb bv$by_p¡ Akf vy$f \ep¡ A_¡ kpa `pL$ rdË$u_u Myíby d¡lL$hp gpNu, b¥syõkgpsdp Ap sdpd L$pdp¡ dugpvy$ßbu lu..1398 gN \B Nep. sp L¡$ Sy>dpv$g DÀp_p `¡lg¡ Åd¡A A_hf_p k¡l_ A_¡ bukfp S>hpr_b (S>d_u A_¡ X$pbu) _y sÞTua A_¡ kapB_y Adg iyê$ \ey. A¡ldpcu X$pbu År_b_u O_u Mfpb lpgs lsu. O_p¡ L$Qfp¡ lsp¡ A_¡ hlp„ku kp„`-huRy>„_u rdkg Å_hfcu O_p r_L$gp, batscu b¥syõkgps A_¡ `yfp Åd¡A A_hfdp bats O_p Aph¡ S>¡ Åd¡A A_hf_p dAT_s (rd_pfp) dp Ry>`u Åsp A_¡ fpsdp r_L$g¡ Ap kNgy \psy, hp¡ lpgdp L¡$ dÖkp_u Bdpfs A_¡ Apkpf_p d¿T__u Bdpfs Åd¡A A_hf_p k¡l_dp lsu, S>¡_p kbb lTpfp¡ students lffp¡T Aph Åh L$f¡ A_¡ L$pddp ê$L$phV$ \ep L$f¡. X$pbu sfa dpAT_sdp S>lp„ bats e¡ Of L$fu v$u^y \y. hlp„ ^y„hp¡ L$fhpdp Apep¡, fp¡i_u L$u^u, kapB \B A_¡ fire brigade _u dv$v$ku `p_u _pMhpdp Apey S>¡_p kbb vy$bpfp hlp„ Aphu_¡ Of _ L$fu kL¡ Ap L$pd L$fhpdp„cu rdkf_p Apkpf_p rlapTs hpõs¡¡ S>¡ dõDgu_ lsp e¡ _p L¡$lsp lsp S>¡ Ap rdkg kapB L$fhpku A_¡ `p_u _pMhpku Apkpf rdV$u Åk¡ dNf dyaØg dp¥gp s.D.i. e¡ Adg L$u^y L¡$ S>¡_p kbb Apkpf rTepv$p DcfpB_¡ Tprlf \ep. M|bu _Tf Aphu.
Åd¡A A_hf_p k¡l_dp O_p TpX$p¡ lsp. A¡ldp A¡L$ O_y Mp¡Vy$ TpX$ lsy A¡l_¡ DMpX$hp_u fpe `¡i \B. sp L¡$ A¡d díhfp¡ \ep¡ L¡$ ld_p f¡lhp v$BA¡ sp L¡$ `R>u AprMfdp r_L$pguk„y, dNf Myv$p_u B_pes A¡lhu \pe R>¡ L¡$ A¡L$ fps¡ s|ap_ Aph¡ R>¡ A_¡ hp¡ dp¡lVy$ TpX$ rNfu Åe R>¡ A_¡ A¡l_p kp\¡ buÅ O_p TpX$p¡cu Myv$ b Myv$ rNfu Åe R>¡.
Åd¡A A_hf_p bplf L$Qfp`¡V$u b_phhpdp Aphu lsu A_¡ sdpd MÃQf_p NpX$pAp¡_¡ hlp„ MX$p L$fsp, dyaØg dp¥gp s.D.i. e¡ rdkf_p dylpqaTku dygpL$ps L$u^u A_¡ A¡l_¡ Åd¡A A_h_p sfdud_u Mbf L$u^u e¡ Myv$ Aphu_¡ dyApA¡_p¡ L$fhp_p¡ ip¡L$ Tprlf L$u^p¡. b¡ qv$_ bpv$ 14du i¡lf¡ fdTp_yg dyATTd e¡ v¡$Mhp_¡ Apep A_¡ S>¡ ip_ku L$pd Åfu \y e¡ v¡$Mu_¡ Myi \ep A_¡ l¥fsdp Apep A_¡ ap¥fu sp¥f `f qv$_dp AL$v$pdps g¡hp_p¡ lzL$d L$u^p¡ A_¡ A¡l_u dv$v$ku Ap L$Qfp`¡V$u, MÃQf NpX$p_p MX$p f¡lhp_u S>Np_¡ lV$phu v¡$hpdp Apey. e¡ S> rdkg Ag dTL|$fe¡ lzL$d L$u^p¡ L¡$ Ap d[õS>v$_p k¡l_dp Ap rdkg dÖkp_u Bdpfs A¡l_u ê$lpr_es_¡ L$d L$fu v¡$ R>¡ s¡ku A¡l_¡cu ap¥f_ shift L$fu_¡ lV$phhp_p¡ lzL$d L$u^p¡.
dyaØg dp¥gp s.D.i. e¡ sdpd dyrd_u__¡ lzL$d afdpep¡ L¡$ lffp¡T Åd¡A A_hf_p b¥syõkgps_p A¡L A¡L$$ pillar _p _Tv$uL$ b¡W$u_¡ qv$_dp su_ hL$s _ö hg dlphp_u v$p¡Ap_u rsgphs L$f¡, skpbul L$f¡, S>¡_p kbbku sfdud_p L$pddp ê$L$phV$p¡ vy$f \psu NB A_¡ lffp¡T b¥syõkgps_u TpXy$ \pe, ai® rbR>php_y afdph¡ A_¡ fp¡i_u A_¡ qL$Þv$ug gNphp_y afdph¡. Ap rdkg Adgp¡_p kbb hlp„_p gp¡Np¡_p T¡l_cu bv$gpep A_¡ Ap sfdud_p Adg_u L$v$f `¡lQp_sp \B Nep.
Ap rdkg byflp_yØu_ dp¥gp qf.A._u v$p¡Ap dybpfL$_p kbb Ap`_p dÞkyk k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ s.D.i._p lp\ dybpfL$ `f sdpd L$pdp¡ \ep, sdpd ê$L$phV$p¡ v|$f \B. Myv$psApgp byflp_yØu_ dp¥gp qf.A._¡ AaTgyg S>Tp Ap`Å¡ A_¡ dyaØg dp¥gp_u Dd° ifua_¡ L¡$epds_p qv$_ gN v$fpT A_¡ v$fpT L$fÅ¡. Apdu_.

AT: S>_pb i¡M dp¡BTcpB Aíi¡M Tp¡l¡fcpB ipqL$f,           

Aprdg kpl¡b -s¥e¡bu dp¡l‰p- (Np¡^fp)

ككذشته مضمون ني مصر الفاطميين – المعزية القاهرة متعلق ككهني} مختصر تاريخ ذكر كيدي، انسس الجامع الانور ني ذكر كيدي كه اهنا  ثثر  ظلم نا هاتهو  نا سبب سوطط حالات ككذرا.   سيدنا مفضل سيف الدين اْقاط ع يه الجامع الانور نا تعمير  ني ذكر نسس اْثث نا رسالة شريفة “شكر نعم اصحاب البركات”  ما لكهي فرماوي ؛، اهما ذكر كرسس ؛ كه اْ  جامع انور نا تعمير نا درميان  9 اْيات بينات ظاهر تهئي، يه اْيات نا ضمن نا اْثث تمام ذكرو كرسس ؛. اْ  مضمون ما  ثثهلي اْية (معجزة)  ني ذكر كريئسس.

ازالة العوائق –  جه مشكلو انسس ركاوضضو هتي اهنسس دور كروو

                        ائمة فاطميينع م ني   200 ورس نا فوق المعزية القاهرة  ثثر سلطنة رهي ؛. امام طيبع م نا ثثرده تهيا بعد ظلم نا هاتهو  يه ائمة  طاهرينع م  نا تمام  اْثار  نسس مضضاوا ني كوشش كيدي،  قصر ضضوري ديدو،  مساجد انسس جوامع ويران كري ديدي، عداوة نا لوككو  نو غلبة  مصر نا اوثثر تهيو، صلاح الدين ايوب اْوي نسس مصر نا لوككو نسس ائمة فاطميينع م  انسس اهل بيتع م  ني محبة سي دور كيدا، يه مثل راج نا بعد بيجو راج اْيو، مصر ثثر جُدا جُدا لوككو نو غلبة تهيو ؛، ككهني جنككو بهي تهئي ؛، تاكه ائمة فاطميينع م  نا اكثر اْثار مضضي ححُكا تها،  يا تو ححهوثثاوي ديوا ما اْيا تها، يا زمان نا حالات نا سبب دهنكائي ككيا تها، ككذشته مضمون ما ذكر تهئي كه الجامع الانور ني سوطط حالة تهئي ككئي هتي.

                        تارسس الجامع الانور ني تعمير واسطسس ايم مدخر هتو كه جه  مهوضضي ركاوضضو هتي   ته دور تهائي  تاكه  ـــــــــــــ

  • امام طيبع م نا ستر  ثثححهي  850 ورس 51 ما داعي  سيدنا طاهر سيف الدين 1356هـ  ما مصر ثثدهارا
  • اْثار نا اوثثر ظلم انسس زمان ني ككردش نا سبب جه حالات تهيا – يه تو ؛}،جه اْثث يه ديكها
  • سلطان البهرة – فاطمي داعي نسس وهاطط مصر ما شروع ما 1355 نا ثثظظلسس كوئي ثثهنححانتو نتهي، مؤمنين نسس كوئي اولكهتو نتهي،
  • فاطمي داعي انسس مؤمنين بيجا مُلك سي ؛، ثثرديسي ؛، عرب نا لوككو ما سي بهي نتهي، تو مصر ني حُكومة بيجا مُلك نا لوككو نسس سوطط كام ثثوتانا  شهر ما اْوي نسس كام كروا ني رزا اْثثسس؟،
  • فاطمي داعي – سيدنا طاهر سيف الدينرض نا خلاف دشمنو يه فتنة كري

اْ مثل نا حالات  هوئي تو كئي طرح امكان تهائي كه   الجامع الانور ني تعمير كري سكائي؟،  ككويا كه ككهنو مشكل هتو بلكسس نه ممكن تهو.  مككر اْ شان سي الجامع الانور بناوي ؛ اهني تمهيد  – اهنا بنوا نا  تقريباً 50 ورس ثثهلا سي سيدنا طاهر سيف الدين شروع فرماوي دسس ؛. اْثثنو هر عمل  عناية الهية  ني تقدير موافق تهو، افلاك ني سعادة انسس تدبير  مطابق تهو، انسس فاضلة عدد نا  موفق تهو.اْثث  جه وقت اْثثنا منصوص سيدنا محمد برهان الدينرض ثثر 1352هـ  ما  نص كري ححُكا (يه ورس ما نص ني بركة نا سبب  مصر ما الجامع الازهر نو اصلي محراب ايك شخص نا سبب ظاهر تهائي ؛) – ته بعد سنة   1355هـ  ما حج واسطسس ثثدهارسس ؛ تو  ثثهلسس مصر تشريف لئي جائي ؛. جيم  امام معزع م يه حجاج كرام سي مشكلو انسس ركاوضضو دور تهائي انسس امان تهائي ته واسطسس بيت الله نا كسوة (ثثرده )  بناوي نسس مصر سي موكلايا ، يه} مثل دعوة سي مشكلو انسس ركاوضضو دور تهائي ته واسطسس سيدنا طاهر سيف الدينرض  حج ثثر ثثدهارا تو بيت الله نا داخلي  ثثرده  بناوي نسس لئي ككيا، انسس  اْثث مصر تهئي نسس حج واسطسس ثثدهارا. اْثث  13 مي ذي القعدة  اْ مثل سفر نو ارادة كيدو جه دن ما 20 ما امام – اْمر امامع م  مصر ما وفاة تهائي ؛، انسس اْثث  سفر  واسطسس مي ذي القعدة سفينة ما بيتهسس  ؛، 19 بهي مبارك عدد ؛ كيم كه بسم الله نا حروف 19 ؛. يه} مثل  حج سي ولسس ؛ تو  ثثهلسس دُباره  مصر طرف قصد فرماوسس ؛ ، مصر طرف جهاز بهي نوتي مككر اْثث نا اعجاز نا سبب سككلو مهيأ تهئي جائي ؛. مصر ني اْ بيوسس سفر ما وهاطط نا حكومة نا اراكين انسس اكابريه اْثث نو استقبال كيدو انسس يه سككلا سي اْثث يه ملاقاة كيدي، الجامع الازهر نا علماء نا ساتهسس ملاقاة كيدي، parliament   نا ممبرو ساتهسس ملاقاة كيدي، جامع ازهر  ما اْثث يه ائمة نا استتار ثثححهي ثثهلي امامة  ني نماز فاطمي امام ني رزا سي ثثرٌهاوي- ته بعد تمام جوامع ما نماز  واسطسس ثثدهارتا، رأس امام حسينع م  انسس بيجا مقامات ني زيارة فرماوي، 20 دن اْثث قيام شريف فرماوي نسس وه شان سي تمام عملو كيدا كه  مصر ني حكومة انسس مصر نا لوككو يه اْثث نسس ائمة فاطميينع م  نا وارث نا طور ثثر accept   كري ليدا، انسس دل سي اْثث ني محبة  كيدي انسس اْثث نا اكرام ما حفلتو كيدي، حتى كه ايك شاعر اْثث ني شان ما ايم كهسس ؛ كه

 “احسر لثامك عن جبينك انني              *                   اجد المعز ونوره المصقولا”

اْثث نا ثثيشاني ما امام معزع م نو نور نظر اْوسس ؛، اْ مثل سيدنا طاهر سيف الدين مولىرض يه   اْثثني اْ سفر ما تمام اهل مصر نا دلو  ما اهل بيتع م ائمة فاطميينع م انسس اْثثني محبة انسس اخوة (بهائي ححارا)  نا بيج بوئي ديدا جه نا ثثهل اْئنده زمان ما ظاهر تهانار ؛، ككويا اْ سفر ما جامع انور نا احياء واسطسس تمهيد كري ديد، جيم امام جعفر الصادقع م يه  داعي حلواني انسس داعي ابي صفيان نسس مغرب نا بلاد ما موكلي نسس لوككو ما محبة  نا بيحح بووا نو عمل كيدو تهو. اْ سفر ما  سيدنا طاهر سيف الدينرض يه 5 مي صفر المظفر 1356هـ   جامع انور ما نماز ثثرٌهاوي انسس اهنا احياء ني نية كيدي،سيدنا محمد برهان الدين مولىرض  الجامع الاقمر نا افتتاح نا موقع ثثر 1416هـ  ما فرماوسس ؛ كه :-

“شيخ المرسلين  نوح ؛، انسس ميطط ايم كهوطط ححهوطط كه امام الزمان ني خدمة ما باواجي صاحب  ني خدمة بهي ككهني دراز تهئي ؛، تو ميطط ايم كهوطط ححهوطط كه باواجي صاحب شيخ الدعاة المطلقين ؛.  نوح نسس خدا  يه امر كيدو كه غرس النوى كرو – كليا بوو، ثثهل اْؤسسس، 51 ما داعي نسس امر تهائي ؛ كه غرس النوى كرو، مصر جاؤ انسس مصر سي ائمة نا استتار نا بعد مصر ثثر انسس همارا قصر ثثر، جوامع – مقامات – مشاهد ثثر جه ظلم نا لوككو يه ظلمراني كيدي يه ظلم نا اْثار مضضاوا ني نية نا نَوى – كليا نسس بوو، غرس كرو،…. تو عناية ني تدبير تهي كه هوسس وقت اْوي ككيو ، اْضضهسو ثثححاس سال بعد همارا داعي مصر تشريف لاوسس، تو سوطط بنسس ؛ كه دعوة نا دشمنو هندستان ما عداوة ثثر كمر بسته تهيا، هندستان ما كاميابي نه تهئي سكا تو مصر ما كيد كري نسس فتوى نكالو كه اْ طاهر سيف الدين نسس ككالي ككلوحح كيدي،انسس ايم كهيو كه  اْثثنو خون حلال ؛  تو جه مصر نا حكومة نا نمائنده تها يه اْثث ني محبة نا لوككو ما سي تها، يه باواجي صاحب ني خدمة ما اْوي نسس ثثرححا بتايا كه ديكهيئسس!، اْثث نا خلاف اْ مصر ما سوطط تهئي رهيو ؛، انسس عرض كيدي كه اْ نو جواب دئيسس، باواجي صاحب امام الزمان نا نائب انسس داعي ؛، فرماوسس ؛ كه ميطط خود مصر جئيس انسس جواب دئيس، انسس حج نا ارادة فرمايو، مصر ثثدهارا ، ككهني شان سي ثثدهارا، حكومة يه ككهني  شان سي استقبال كيدو …، ته وقت امام الزمان اْثث نسس الهام كرسس ؛ كه هوسس تميطط غرس النوى كرو، نية صادقة نا كليا بوو،  اْ   انور  ني مبارك زمين ما يه غرس النوى نو عمل كرو، تو ايك كلمة طيبة اهوو بولا كه بركات نا شجرة مثمرة تهئي ككيا، نية صادقة كري نسس ايم فرمايو باواجب صاحب يه كه :- خدا تعالى امكان كري اْثثسس انسس اْ جامع نا حالات درست تهائي، الجامع الانور ما جه بركات نا اثمار مدفونة ؛ ته اْثث ديكهي نسس وهاطط نية كرسس ؛، اْ كلمة طيبة انسس اْثث ني نية  اْثث نا ايك خادم يه – جه وهاطط ساتهسس هتا يه note  كري ليدو…..، جه وقت باواجي صاحب اْ نية كرسس ؛ – مملوك اْل محمد اْثث نا ساتهسس هتو، يه} نية نسس اْج  ياد كروطط ححهوطط، بيوسس ححيز اْثث ني ـــــــ  نية بهي اْثث ني ؛، عمل بهي اْثث نو} ؛، باواجي صاحب ني نية مطابق عمل ميطط كروطط ححهوطط مككر يه عمل اْثث نو} ؛ ، انسس نية باواجي صاحب كرسس ؛ يه نية ماري بهي ؛، ايك لطيف ذكر كريئسس كه مؤمن ني نية عمل كرتا ابلغ ، تو خلاصة يه} كه هر منصوص عليه – ناص ني نية ؛، تو نية اْثث كرسس ؛ يه ماري نية ؛، انسس يه نية مطابق عمل ميطط كروطط ححهوطط يه عمل باواجي صاحب نو عمل ؛، كيم كه اْثث ميطط ححهوطط انسس ميطط اْثث ححهوطط.”

                        سيدنا طاهر سيف الدين رض يه جه وقت 1381هـ  ما سيدنا محمد برهان الدين نسس يمن ني طرف موكلا ته وقت امر عالي فرمايو كه ثثهلسس مصر جاؤ انسس وهاطط سي سفر شروع كرجو انسس مصر ما وهاطط نا رئيس الجمهورية  سي ملاقاة كري نسس اْثثنو ثثيغام انسس وات ثثهنححاوا  نو امر فرمايو، برهان الدين مولىرض ككهنا كم دنو مصر ما رهيا انسس اهما اْ مثل ثثريسيدنضض ساتهسس ملاقاة  ككهنو دشوار هتو، مككر طاهر سيف الدين مولىرض ني دعاء سي سككلو مهيأ تهئي ككيو، انسس ثثريسيدنضض ناصر  يه فوراَ ملاقاة واسطسس هاطط كهي ديدو – كيم كه جه وقت ثثريسيدنضض ناصر 1379هـ  ما  هندستان اْيا تها انسس علي ككرٌه يونيورسيضضي نا ححانسلر سيدنا طاهر سيف الدينرض تها تو  اْثث يه اهني ككهني كرامة كيدي تهي انسس اهنسس علي ككرٌه  طرف سي doctorate   ني دككري اْثثي تهي.

                        ته يعد سيدنا طاهر سيف الدينرض نسس مصر ني حكومة يه  رأس الامام الحسين ع م ني ضريح بناوا ني رزا اْثثي، اْ مثل رزا ملوو يه ككهني مهوضضي فتح ؛، يه ضريح مبارك تيار تهئي نسس مصر ثثهنححي ككئي انسس اهنا جككه ما لاككي ككئي انسس مصر ني حكومة يه اْثث نسس اهنا افتتاح واسطسس اْوا نو اذن بهي ثثيش كيدو، مككر اْثث وفاة تهيا. تاكه سيدنا محمد برهان الدينرض دعوة نا عرش ثثر مستوي تهيا، مصر ني حُكومة يه اْثث نسس ائمة فاطميينع م  نا وارث نا طور ثثر اذن عرض كيدو.  اْثث  يه 18 مي ذي القعدة مصر طرف ثثدهارا، انسس رأس الامام الحسينع م نا ضريح نو افتتاح فرمايو، ايك بيان ما اْثث فرماوسس ؛ كه “رأس مبارك ني ضريح – يه انور  ني بركة نو ابتداء ؛”.   اْ سفر ما سيدنا محمد برهان الدينرض يه 21 مي ذي القعدةجامع انور ما نماز ثثرٌهاوي انسس اهني حالات ديكهي نسس دباره طاهر سيف الدينرض ني نية ني مثل نية فرماوي، يه} مثل اْثث يه  ثثريسيدنضض ساتهسس ملاقاة كيدي، حكومة نا اكابر، مهوضضا علماء ساتهسس ملاقاة كيدي انسس سككلا نا دلو ما محبة نا بيحح بويا، ائمة فاطميينع م نا امر نسس زنده كروا نسس اْثث مولىرض ني كوشش انسس سعي ديكهي نسس اْثث نو علم انسس عمل  ما نور انسس روحانية ديكهي نسس جامع ازهر يه اْثث نسس doctorate  ني دككرٌي اْثثي، انسس ككهني حفلتو تهئي، انسس سككلا يه برهان الدين مولىرض ني شان ني ذكر كيدي انسس  مؤمنين نسس ككهنا عزة ني نظر سي ديكهوطط، قوم بواهر ني اححهي ذكرو كيدي، اْ مثل ني كرامة  بيجا مُلك نا لوككو كرسس ؛. الجامع الازهر يه برهان الدين اْقارض نسس دٌككري عرض كيدي تو اْثث يه عجب شان سي خطبه بليغه ثثرٌهو، اهما ايم فرمايو كه” هميطط فاطميين ؛ انسس همارا اْباء  يه مصر ما اْ جامع ما جه اْثار ؛ انسس جه علمي فضاء ؛ اهنا مثال ثثر هميطط هند ما جامع بناوي ؛. اْ خطبة ما اْثث يه سيدنا طاهر سيف الدينرض نا قصيدة ما سي اْ بيت ثثرٌهي:

العقل في الانسان اعلى الجوهر                   *                  متلا لئي في نفسه كالازهر

عقل انسان ما اعلى جوهر ؛ انسس انسان نا جان ما ازهر مثل ححمكسس ؛، يه سككلا جامع ازهر نا علماء انسس لوككو  ككهنا خوش تهيا كه الازهر ني ذكر هند ما رهنار داعي يه اهنا قصيدة ما كيدي. اْ خطبة  مباركة يه سككلا علماء نا ذهن ثثر ككهنو  اثر بظظتر كيدو. ته  بعد حكومة  نا اراكين منسترو ساتهسس ملاقات كيدي.

                        ته بعد مولانا برهان الدين اْقارض 1389هـ   ما مغرب نا بلاد ني سفر بعد مصر ثثدهارا،  ته بعد 1390هـ   ما جمال عبد الناصر نا وفاة نا وقت مصر ثثدهارا،  مصر ني حكومة ما ككهنا مهوضضا رتبة ما هتا انسس سككلا منسضضرو  اهني وات مانتا، اْ شخص يه مصر ما اْثار نسس احياء كروا ما مدد كيدي، برهان الدين اْقارض اكثر اهنا ككهرسس  ثثدهارتا  يه اْثث نسس ححاء سليماني خاص بناوي نسس ثثلاؤتا. 1391هـ ما اْثث يه سورت سي ابناء الجامعة نسس الجامع الازهر ما تعليم ليوا واسطسس موكلؤو شروع كيدو انسس تعلقات زيادة كيدا.

                        ته بعد اْثث 1394هـ ما مصر ثثدهارا  انسس 40 دن قيام فرمايو انسس اهما ككهنا مهوضضا مهوضضا لوككو سي ملاقات كيدي، جه ملاقات هميشه ني محبة ما بدلائي ككئي، اهما سي شيخ الجامع الازهر عبدالحلم محمود، شيخ محمود خليل الحصيري قاري ؛.  اْ سفر ما اْثث تمام جوامع ما نماز ثثرٌهي انسس يوم الخميس نماز بعد جوامع ما  يا اميرالمؤمنينا ثثرٌهي نسس جلوس ني شاكلة ما اْثث عمل كرتا هتا، اْ سفر ما مولاتنا زينبع م نا ضريح بناوانو ثثلان فرمايو. 1396هـ  ما ثثدهارا انسس الجامع الانور نا قبلة ثثر بسم الله ني اْية انسس نام لكهو جه اهنا واسطسس حفاظة نو سبب بنو، اْ سفر ما مصر نا ثثريسيدٌنضض ساتهسس ملاقات كيدي انسس اكثر مهوضضاؤ ساتهسس تعلقات استوار كيدا.

                        تا كه  1398هـ  ما صفر المظفر ني 16 مي تاريخ   ازالة العوائق(مشكلو نسس مضضاوو) نو ايك مهوضضو step مولاتنا زينبع م ني ضريح نسس مصر ما نصب كري نسس اهنو افتتاح فرماؤو ؛، مصر ني حكومة يه اْثث نسس اِذن ثثيش كيدو، خاصة ثثريسيدنضض  انور السادات يه personal كاغذ لكهو، انسس اْثث نا ساتهـ هزارو مؤمنين واسطسس ويزا انسس سفر نا تمام امور مظظياء كيدا، اْ سفر ما اْثث 29 دن مصر ما رهيا انسس امام حسينع م نا ححظظلم وهاطط عقد فرمايا. سيدنا محمد برهان الدينرض يه افتتاح نا موقع ثثر عظيم الشان خطبة ثثرٌهو، انسس اهما اْثث ني نية ؛ كه اْثار الفاطميين نسس احياء كرسس يه ظاهر كيدي، اْ موقع ثثر مصر ني حكومة يه انسس وهاطط نا لوككو  يه بهي اْثث ني ككهني كرامة كيدي، تمام Media  ثثر اْثث  نا coverage  اْيا. انور السادات خود اْ ثثروككرام ما اْيا انسس مولى ني موضضر لكك كهلا ثثاؤ   اْوي نسس استقبال كيدو، انسس اهني تقرير ما ككهني محبة ني ذكر كيدي، تا كه امام حسينع م نا ححظظلم ني راتسس رأس الحسينع م ني ضريح نا اندر  اْنسو نا قطرة ديكهايا يه اْنسو نو معجز ة ظاهر تهيو. اْج سفر ما مصر ني ككورمنضض يه اْثث نسس وشاح النيل نا عظيم Title عرض كيدا، جه نا سبب مصر ما اْثث ني عزة ككهني تهئي ككئي. مصر ما اْ سفر ما اْثث يه مؤمنين نو ايك اجتماع مجتمع الخير الثاني عقد فرمايو، جه ما شريعة غراء ني ثثابندي طرف دعوة فرمايوي، اْ اجتماع مولاتنا زينبع م نا ضريح مبارك نا افتتاح  قبل تهيو، جه مثل الجامع الانور نا افتتاح قبل الملتقى الفاطمي العلمي تهيو، اْ اجتماع مصر ما يه الملتقى ني تمظظيد بني ككيو.

                        اْ تمام سفرو ما مولانا برهان الدين رض الجامع الانور ثثدهارتا، هر وقت وهاطط جهارٌو كراؤتا، صفائي كراؤتا، بخور كراؤتا، انسس الجامع الانور نسس ويران ديكهي نسس اْثث نا اْنكهو ما اْنسو اْوي جاتا. يه} مثل اْ تمام سفرو نا سبب مصر ني حكومة  ساتهسس مضبوط رشتو قائم تهئي ححُكو تهو، سككلا اْثث نسس سلطان البهرة انسس ائمة فاطميين ع م  نا وارث  سي بلاؤتا، سككلا نا دلو ما مولى انسس مؤمنين ني محبة انسس عزة ككهني زيادة تهئي ححُكي تهي،  900 ورس نا فاصلة نا سبب  يه دوري ثثيدا تهئي ككئي تهي يه ختم تهئي ككئي، اكثر  عوائق – ركاوضضو   هتي ككئي تهي، انسس ما باقي نو هتوو صاف نظر اْؤتو تهو.

                        تا كه اْ سفر ما مولاتنا زينبع م نا ضريح نا افتتاح بعد 1398هـ ما برهان الدين اْقارض  مصر سي كويت ثثدهارسس ؛، Air Port   ثثر ثثظظنححي ححكا ؛، سيدنا عالي قدر مولىط ع ساتهسس ؛، سامان ثثلين ما موكائي ككيو انسس برهان الدين مولىرض  يه عالي قدر مولىط ع نسس اِشارة  كرتا هوا  كئي فرمايو،  تو مفضل مولىط ع ثثلين ما نه بيضضها. اْثث مصر ما ضضهيري ككيا،  انسس الجامع الانور ني صفائي واسطسس ثثدهارا، ايك وقت صفائي كيدي انسس ححوكي بان بهي موكا مككر بيسرسس دن دباره قبلة ني جانب ما كرفتي نظر اْوي،  تا كه ايك خبر كرنار يه خبر كيدي كه اْ كرفتي كهاطط سي اْوسس ؛،  اْثث نسس خبر ثثرٌي كه قبلة نا ثثاسسس ايك ميليتري ني بلدٌنكك ؛ جه ما حمام (toilet) نتهي انسس يه سككلا يه ثثوتاني كرفتي كروا  واسطسس قبلة ثثاسسس كهدٌو كيدو ؛، انسس وهاطط سي بدبو اْوسس ؛ يه بدبو ككهني خراب ؛، مفضل مولى ط ع  يه حكم كيدو كه اْ كرفتي نسس صاف كرو، كوئي تيار نه تهيو انسس كوئي كام كروا والا ملا بهي نهيطط، كوئي يه همة  نه كيدي، مفضل مولىط ع فرماوسس ؛ ميطط اُتروطط ححهوطط، انسس صاف كروطط ححهوطط، اْثث نسس ديكهي نسس سككلا صفائي واسطسس اُترا، مزدورو  ملي اْيا  انسس  اْ تمام عمل ما مولىط ع وهاطط تشريف راكهسس، اْثث  صفائي كروا ما شامل تهيا تا كه اْ كرفتي صاف كيدي وهاطط بخور انسس خوشبو  لككاوي.

                        ته دن سي الجامع الانور نا احياء نو عمل شروع تهيو، تمام عوائق دور تهاتا  ككيا، ته دن سي الجامع الانور نا ظلم نا اْثار نو  مضضوو شروع تهيو، اْ خبر برهان الدين مولىرض نسس ثثظظنححي اْثث ككهنا خوش تهيا انسس بيان فرمايو انسس مفضل مولىط ع نا حق ما انسس خدمة ككذارو نا حق ما دعاء فرماوي. ايك بيان ما اْثث فرماوسس ؛ كه

” مملوك اْل محمد وارموار مصر اْيو، الانور  ما اْؤتو، حالات ديكهي نسس دل ما رنج تهائي، ححارسس جانب ما بسس سي تين مضضر ني ارتفاع(اونححائي) لكك كححرو ثثرٌو هوو، محراب ما نماز واسطسس كهرٌا رهيئسس تو ككهني بدبو اْوسس، ككهني وقت صاف كراؤتا – ححونو لككاؤتا مككر بدبو جائي نهيطط، سقف- ححهضض هتي نهيطط مككر سقف نا نيححسس كوفي خط ما قراْن مجيد ني سورتو منقوشة، اهنا اوثثر بيضضهي نسس سككلا يه نا – جه مجلس ما اداء نه تهئي سكسس – يه مثل عمل كرسس، حاجة اهنا اوثثر كرسس، اْ تمام خطوط(لكهان) نا اوثثر،….. تو  ــــــــ  الجامع الانور ما قبلة ما بدبو اْؤتي، جامع ما اْ مثل نو كححرو ! ، جامع نا دروازه ثثر مزبلة (كححرا  ثثيضضي) بناوا ما اْيو، تمام كححرو وهاطط، مولاتنا زينب ني ضريح نو افتتاح تهيو، ته بعد مملوك اْل محمد مصر سي كويت ككيو، ته وقت مارا فرزند قرة العين مفضل سيف الدين نسس مصر ما رُكوا نو كهيو، كه تميطط يهاطط – يهاطط ضضهيرو، انسس يهاطط رُكي نسس الجامع الانور ني نظافة نو عمل شروع كيدو، خود بذاته كححرو صاف كرسس، انسس يه}  تلاش كه – يه بدبو كهاطط سي ؛؟، تاكه ايك شخص يه كهيو كه ححلو! ، ميطط بتاؤطط تمنسس، بتايو كه اْ بدبو يهاطط سي اْوسس ؛، قبلة انسس محراب نا ثثاححهل ايك وكالة (ححال)  ما لئي ككيا جهاطط سككلا رهتا، يه جككه سككلا رهسس انسس تمام كححرو بيت الخلاء سككلو وهاطط}، ححاليس فيميلي وهاطط رهتي، انسس اْ سككلو وهاطط ثثرٌسس، سككلا يه الجامع الانور نا قبلة نا ثثاححهل ايك كهدٌو كيدو، انسس اهما اْ سككلو خراب ححيزو جمع تهائي، جه وقت وهاطط جئي نسس ديكهو اتني حالة خراب كه وهاطط كهرٌا كوئي نه رهي سكسس، اتني بدبو، كوشش كيدي فجر سي سانج لككن كه كوئي اْ نا  عمال هوئي – كام كرناراؤ  اْوي نسس اهنسس صاف كرسس، مككر اْ حالة ديكهي نسس كوئي صاف كروا نسس تيار نهيطط، تاكه خدمة ككذارو جه ساتهسس تها اهنسس مارا فرزند مفضل يه كهيو كه ميطط اُتري نسس اْ صاف كروطط، اْ مثل محراب ني حالة اتنا وقت سي اثثن غفلة ما رهيا، ككهنو مهوضضو ككناه ؛ اثثنو، تاكه ارادة كيدو انسس اتني دير ما بيجا عمال بهي اْوي ككيا، كام كرناراؤ، صاف كرايو، بسس سي تين مضضر كهدُو تهو، صاف كرايو انسس يه جككه ثثر بخور كيدو.  ته  دن سي اْ جامع انور  نا ظلم نا اْثار مضضوا شروع تهيا، اْج ديكهو  مؤمنين!  بركات ني خوشبو اْ محراب سي، اْ جامع انور سي كيوي مهكي رهي ؛، اْ حسين الحاكم اهنا داعي نسس بركات نا زعفران انسس سعادات نا مسك سي نوازي رهيا ؛.”

                        اْ مثل صفائي نا بعد وهاطط وكالة ما رهناراؤ فيميلي نسس الكك toilets    بناوي اْثثوا ما اْيا تاكه دباره اْ جككه ثثر اْوي نسس  كرفتي نه كرسس انسس يه ححيز سي سككلا نسس دراوي نسس كهيو كه تميطط خدا نو ككهر خراب كرسو تو خدا تمارا ككهرو  خراب كرسسس، انسس اوثثر نا floor   ثثر رهناراؤ نسس بيجي جككه shift  كيدا. مفضل مولىط ع يه  اْ مثل كرفتي ني صفائي نا بعد بيت الصلوة(قبلة نا سامنسس نو area)  ني صفائي شروع فرماوي، ثثتهرو انسس كححرو سككلو هتاوا ما اْيو، بعض جككه 2 متر لكك نو ملبو هتو، ككهنا دنو اْ مثل صفائي نو عمل تهيو مككر يه كام نظر نوتو اْؤتو كيم كه  (1)جامع انور نا صحن ما سحدار مدرسة ني عمارة هتي انسس بححه ؤ  ثثورو جامع انور استعمال كرتا،  (2) اهنا ساتهسس صفائي نو كام كرتي وقت خاص دهيان راكهوا  نو هتو كه  كوئي بهي ثثُرانا  اْثار  موجود هوئي تو يه سنبهالوا نو ؛، اْ بسس ححيز نا سبب تنظيف( صفائي) نا عمل ما ككهني مشكلو اْوي. اْ عمل نسس ككهنا لوككو يه انسس مصر ني حكومة يه انسس archeological department   يه ككهنو بهتر سمجهوطط، انسس ككهني بحثو تهئي انسس ككهني رأي اْوي، مككر مفضل مولىط ع فرماوسس ؛ كه هر عمل ما  انسس هر امر ما مارا سامنسس final   وات سوطط هوئي كه جه سيدنا محمد برهان الدينرض فرماوسس، انسس اْثث مولىرض نا سبب} هر كام سهل تهاتو ككيو.

                        اْ مثل صفائي نو عمل ايك مهينه لكك ححلو،  اْ عمل ما مهوضضي مشكل سوطط اْوي كه كححرا  نسس جامع انور نا باهر كئي طرح لئي جاؤو ، كيم كه جامع انور نو ته وقت جه entrance  هتو  وهاطط سي    ملبو   اوتهاوا ني trucks   نو اندر اْؤو  امكان نوتو ته سي مهوضضي مشكلي هتي كه صفائي تو جاري ؛ مككراهنو  ملبا  نسس كيم هتاوو، مككر  كهححر انسس ككدهيرا  نا  ككارٌا  ما ملبو اوتهاوي نسس باهر لكك لئي جاتا انسس  وهاطط trucks   ما ثثححهي ناكهوا ما اْوسس، تاكه  ترميم نا درميان تهورٌا عرصه ثثححهي جككه تهئي تو trucks   بهي اندر لكك جاوا لاككي ككئي. تنظيف نا عمل  واسطسس bulldozer  بهي استعمال تهاتي هتي تاكه ايك نا اوثثر ايك جه ملبو جمع تهئي ككيو تهو اهنسس اْساني سي اوتهاوسس. ايك دن  جامع انور نا صحن ما  ايك كهدٌو تهيو انسس اهما ايك bulldozer    اندر لكك  كهوححائي ككئي، اهنا سبب ثثورو كام روكي ككيو كيم كه يه  trucks  نا اْوا  –  جاوا  نا راسته   هتو، انسس وهاطط كتناك لوككو انتظار ما} هتا كه اْؤو كئي تهائي انسس كام ركاوي دسس،  ترميم نا كام واسطسس جامع انور ما ححهوضضي cranes   هتي  يه اْ  bulldozer   نسس نه نكالي سكي تو مهوضضي crane   منككاوا ما اْوي انسس ككهنا كم مدة ما  اهنسس كهدٌا  ما سي نكالي ليدو انسس كام ثثاححهو جاري رهيو. تقريباً  جامع انور نسس اهنا original level   ثثر لاوا نسس cubic Meter (10,24,125 cubic feet)  مضضي هضضاوا ما اْوي انسس 3000  هزار trucks   ملبو نكلو. جه تمام ملبو انسس مضضي  جامع انور سي نكلي تو برهان الدين مولىط ع يه ثثوححهوطط كه اهنسس كهاطط ناكهو ححهو؟، اْثث ني غرض ايم تهي كه كوئي مناسب جككه ما ناكهوا ما اْوسس، اْثث نسس خبر كيدي كه مصر قديمة ما ابو السعود نام ني جككه ما ناكهيئسس ؛، مولى يه فرمايو كه ميطط خود جئي نسس ديكهيس، اْثث مولى ثثدهارا، جامع انور ني بركة انسس برهان الدين مولى ني بركة سي اْجسس يه جككه ما ايك باغ ؛.

                        اْ مثل تنظيف نا عمل نا باوجود جامع انور ما سي مضضي انسس ملبا  ني بُو  اْؤتي تهي تو مفضل مولىط ع يه جامع انور نسس ثثاني سي دهولايو، اهنا واسطسس fire brigade    انسس اهنا  اشخاص ني مدد ليوا ما اْوي جه نا سبب بدبو نو اثر دور تهيو انسس صاف ثثاك مضضي ني خوشبو مهكوا لاككي.بيت الصلوة ما  اْ تمام كامو ميلاد النبي  1398هـ  لكك تهئي ككيا. تاكه  جمادى الاخرى نا ثثهلسس جامع انور نا صحن انسس بيسرا جوانب (جمني انسس دابي)  نو تنظيف انسس صفائي نو عمل  شروع تهيو، اهما بهي دابي جانب ني ككهني خراب حالة هتي، ككهنو كححرو هتو، انسس وهاطط سي سانثث – ويححهوطط ني مثل جانور بهي ككهنا نكلا، bats   بهي بيت الصلوة انسس ثثورا جامع انور ما  ككهنا اْوسس جه جامع انور نا مئذنة (منارة)  ما ححهوثثي  جاتا انسس رات ما نكلسس. اْ سككلو تهاتو  وه حال ما كه مدرسة ني عمارة انسس اْثار  نا مخزن ني عمارة جامع انور نا صحن ما هتي – جه نا سبب هزارو students    هر روز  اْؤ جاؤ كرسس – انسس كام ما رُكاوضض تهايا كرسس. دابي طرف نا مئذنة ما جهاطط bats  يه  ككهر كري ليدو تهو وهاطط دهوو كروا ما اْيو، روشني كيدي،  صفائي تهئي، انسسfire brigade  ني  مدد سي  ثثاني ناكهوا ما اْيو جه نا سبب دباره وهاطط اْوي نسس ككهر نه كري سكسس، اْ كام كروا ما بهي مصر نا اْثار نا حفاظة واسطسس جه مسؤولين هتا يه نه كهتا هتا جه اْ مثل صفائي كروا سي انسس ثثاني ناكهوا سي اْثار مضضي جاسسس، مككر مفضل مولىط ع يه  عمل كيدو كه جه نا سبب اْثار زيادة اُبهرائي نسس ظاهر تهيا، خوبي نظر اْوي.

                        جامع انور نا صحن ما ككهنا جهارٌو هتا،  اهما ايك ككهنو كهوضضو جهارٌ  هتو، اهنسس اُكهاروا ني رأي ثثيش تهئي،  تاكه ايم مشورة تهيو كه همنا رهوا دئيسس تاكه ثثححهي اْخر ما نكالسوطط، مككر خدا ني عناية اهوي تهائي ؛ كه ايك راتسس طوفان اْوسس ؛ انسس وه مهوضضو جهارٌ  ككيري جائي ؛ انسس اهنا ساتهسس بيجا ككهنا جهارٌو  بهي خود بخود  ككيري جائي ؛.

 جامع انور نا باهر كححرا ثثيضضي بناوا ما اْوي هتي انسس تمام  كهححر نا ككاراؤ نسس وهاطط كهرٌا كرتا،  مفضل مولىط ع يه  مصر نا محافظ سي ملاقاة كيدي انسس اهنسس جامع انور نا ترميم ني خبر كيدي،  يه خود اْوي نسس معاينة كروا نو شوق ظاهر كيدو، بسس دن بعد 14 مي شهر رمضان يه ديكهوا نسس اْيا انسس جه شان سي كام جاري تهو اهنسس ديكهي نسس خوش تهيا انسس حيرة ما اْيا، انسس فوري طور ثثر  3 دن ما اقدامات  ليوا نو حُكم كيدو انسس اهني مدد سي اْ كححرا ثثيضضي، كهححر ككارٌا  نا كهرا رهوا ني جككه نسس هتاوي ديوا ما اْيو، يه} مثل المذكور يه حُكم كيدو كه اْ مسجد نا صحن ما اْ مثل مدرسة ني عمارة اهنا روحانية نسس كم كري دسس ؛ ته سي اهنسس بهي فوراً  shift   كريي نسس هتاوا نو حُكم كيدو.

مفضل مولىط ع  يه تمام مؤمنين نسس حُكم فرمايو كه هر روز جامع انور نا بيت الصلوة نا  ايك ايك pillar   نا نزديك بيتهي نسس دن ما تين وقت  دعاء النصر و  المهابة  ني تلاوة كرسس، تسابيح كرسس جه نا سبب سي اْ ترميم نا كام ما ركاوضضو  دور تهاتي ككئي، انسس هر روز  بيت الصلوة ني جهارٌو تهائي، فرش بححهاوا نو فرماوسس انسس  روشني انسس قنديل لككاوا نو فرماوسس، اْ مثل عملو نا سبب  وهاطط نا لوككو نا ذهن بهي بدلايا انسس اْ  ترميم نا عمل ني قدر ثثهنححانتا تهئي ككيا.

اْ  مثل برهان الدين مولىرض  ني دعاء مبارك نا سبب  اْثثنا منصوص سيدنا عالي قدر مفضل سيف الدينط ع نا هاتهـ  مبارك ثثر تمام كامو تهيا، تمام ركاوضضو دور تهئي. خدا تعالى برهان الدين مولى رض  نسس افضل الجزاء اْثثجو انسس مفضل مولىط ع ني عمر شريف نسس قيامة نا دن لكك دراز انسس دراز كرجو. اْمين.

 

Open chat
Need help?