AØpBg AS>gyg ApAgp Ag aps¡du k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. hpõs¡ Ag Åd¡Dg A_hf_p A¡lepdp 9 dAprS>T Tprlf \ep A¡ldpku bukfp¡ dp¡ArS>Tp¡ e¡ L¡$ Ag Åd¡Dg A_hf_u A¡lep A_¡ sfdud_y dyL$çdg L$pd aL$s 27 drl_pdp sdpd \ey.
Ap d[õS>v$_y L$pd Bdpd ATuT rb‰pl A.k. e¡ lu.380dp iyê$ L$u^y A_¡ Bdpd lpqL$d A.k. e¡ lu.403dp dyL$çdg L$u^y. epA_u Ap¡fuS>_g d[õS>v$ S>¡ hL$s b_u sp¡ A¡ldp 23 hfk_p¡ Afkp¡ \ep¡ e¡ d[õS>v$_¡ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. b_ph¡ R>¡ sp¡ aL$s 27 drl_pdp dyL$çdg \B Åe R>¡ e¡ Ap`_p¡ dp¡ArS>Tp¡ R>¡.
Ap d[õS>v$_¡ b_phhp hpõs¡ vy$r_ep_p O_p dp¡lV$p dp¡lV$p International Organization s¥epf \ep A_¡ e¡ kNgpe¡ Ap d[õS>v$ b_php_u àgpt_N L$u^u sp¡ e¡ kNgp_u àgpt_N_p dysprbL$ 10 hfk_p¡ hL$s dyL$f®f L$u^p¡ A¡ldpku A¡L$ vy$r_ep_p dilzf Unesco sÞTud R>¡. s¡ sÞTude¡ L$pd iyê$cu L$u^y `_ \p¡X$p hL$s `R>u e¡ kNgp_u rlçds `õs \B NB, 13,000 sq. mtr dkpls_u d[õS>v$_¡ A¡l_p L$v$ud Apkpf_p dysprbL$ b_phhp hpõs¡ A¡L$ shug Afkp_u Tê$fs R>¡. byflp_yØu_ ApL$p qf.A. e¡ Tdp_ A_¡ dL$p__u Ly$e|v$ku bg„v$ \B_¡ ê$lpr_esku 27 drl_pdp L$pd dyL$çdg afdpey R>¡.
Ap rTL$fdp b¡ _yL$sp (points) Mpk L$prbg¡ rTL$f R>¡.
(1) Ag Åd¡Dg A_hf Bdpd lzk¥r_g lpqL$d A.k._u d[õS>v$ R>¡, Ap` Bdpd lzk¥_ A.k._p i¡lTpv$p R>¡. aps¡du Bdpd R>¡, Ap`_u Ap d[õS>v$ S>¡dp aps¡dueu__p Apkpf `p¡iuv$p R>¡, hp¡ Apkpf S>¡dp lL$uL$s_p Dg|d_p Akfpf kdpep lzhp R>¡, S>¡ d[õS>v$_u ip_ sdpd dkprS>v$dp r_fpgu R>¡, Ap drõS>v$_¡ A¡L$ aps¡du v$pB S> b_phu kL¡$, hp¡ v$pB S>¡ ksf_u fpsdp aps¡du Bdpd_u r_epbs L$f_pf lp¡e S>¡ v$pB_¡ aps¡dp_p Ap„ky_u bfL$s `p¢lQu lp¡e, e¡ v$pB_p¡ S> lL$ R>¡ L¡$ Ap d[õS>v_¡ b_phu kL¡$.
AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. afdph¡ R>¡ A¡L$ bep_dp L¡$ -rb_p b_phhpdp aps¡du v$pB S> b_ph¡, buÅcu b_phhp_u sv$bufdp lsp dNf b_phhy _kub \pe S> R>¡ A`_¡, A`_¡ b_phu, dyrd_u_ b_ph¡, ld¢ b_phuA¡, B_pes d„T|f A¡d R>¡ S>¡d B_pes_¡ d„T|f R>¡ L$¡ fpkyg lzk¥_ A.k. _u Tful lzk¥__p v$pB b_ph¡, dp¥gps¡_p T¥_b A.k._u Tful A¡l_p v$pB b_ph¡, dyrd_u_ b_ph¡-
S>¡d dp¥gps¡_p aps¡dsyTTlfp_p¡ lL$ R>¡L¡$ Ap` g¥gsygL$Ö_u dpAf¡as L$fph¡, g¥gsygL$Ö_¡ Ap` A¡lep afdphsp, kNgp_¡ Bbpv$s L$fphsp s¡d ksf_u fpsdp aps¡du v$pB_p¡ lL$ R>¡ L¡$ Ap` v$pAhs_¡ L$pBd L$f¡, dyrd_u__p Å_p¡ _yawk_¡ tTv$p L$f¡ A_¡ dkprS>v$, dipqlv$_¡ Apbpv$ L$f¡. byflp_yØu_ ApL$p qf.A. e¡ aps¡du ip_ku Ag Åd¡Dg A_hf_¡ tTv$p L$u^u.
S>¡d dp¥gp_p Agu A.k.Ly$apku ipd `^pf¡ R>¡. fpõspdp `p_u Msd \ey L$p¡B S>Np `p_u _p rdgy. Aduê$g dyrd_u_ A.k. `Õ\f `pk¡ `^pfp, A¡l_¡ lV$phhp_y afdpey L$p¡B_u spL$ps _l] L¡$ A¡l_¡ lV$phu kL¡$ BÐ_p¡ hT_v$pf `Õ\f lsp¡ dNf Agu A.k. e¡ Ap`_p lp\ku A¡lhu sfl lV$pep¡ S>¡d L¡$ `p¡sp_p lp\dp bp¡g DW$phsp lp¡e A¡l_p _uQ¡ku `p_u_p¡ Qídp¡ r_L$gp¡, kNgp k¥fpb \ep, `p_u cfu gu^y `R>u e¡ `Õ\fku Qídp¡ b„^ L$fu v$u^p¡ A_¡ Ap` `^pfu Nep spL¡$ Ap`e¡ Aõlpbdpku `pR>p dp¡L$gp L¡$ e¡ S>Np bfpbf v¡$Mu Aph¡, Aõlpb Nep A_¡ e¡ kNgp_¡ hp¡ S>Np bfpbf _ rdgu, hlp„ fprlb_u Tp¡`X$u lsu A¡l_¡ `yRy> elp„ `p_u L$B S>Nl R>¡ sd_¡ Mbf R>¡? ld_p dp¥gp Agu A.k. e¡ elp„ku `p_u r_L$pgy R>¡. hp¡ fprlb L$l¡ R>¡. Ap `p_u_p¡ Qídp¡ aL$s _bu ep hku S> r_L$pgu kL¡$ R>¡,e¡ fprlb dp¥gp_p Agu A.k. `pk¡ Apep A_¡ Bdp_ gpep. e¡ Ap`_p kp\¡ rkãau_dp iluv$ \ep.
S>¡d dp¥gp_p Agu A.k. e¡ `Õ\f_p _uQ¡ku `p_u r_L$pgy e¡ Ap`_u S> ip_ R>¡, s¡d byflp_yØu_ ApL$p qf.A. e¡ Agu A.k._u ip_ku Ag Åd¡Dg A_hf_p Apkpf S>¡ rdV$u Nep lsp A¡l_¡ r_L$pgu_¡ tTv$p L$u^p R>¡, aps¡du v$pB rkhp Ap Adg L$p¡B _p L$fu kL¡$.
(2) Ap rTL$fdp buÅ¡ Ald `p¡BÞV$ e¡ R>¡ L¡$ vy$r_ep_p Ap¡N£_pBT¡iÞk L$p¡Bcu L$v$ud Apkpf `f qfk®Q L$fu_¡ A¡l_¡ sfdud L$f¡ R>¡ sp¡ e¡ Apkpf R>¡ A¡d kdÆ_¡ L$f¡ R>¡, A¡ldp L$p¡B NfT A_¡ dL$kv$cu lp¡e
dp¥gp_p byflp_yØu_ ApL$p qf.A. e¡ A¡d afdpey L¡$ Ad¡ Ag Åd¡Dg A_hf_¡ A¡L$ Apkpf L$v$udp d[õS>v$_¡ tTv$p _\u L$fsp bëL¡$ Apkpf_p `pR>g S>¡ dAp_u R>¡ A¡l_¡ tTv$p L$fuA¡ R>uA¡. aps¡dueu__p L$ëQf_¡ tTv$p L$fuA¡ R>uA¡. aps¡dueu__u v$pAhs_¡ tTv$p L$fuA¡ R>uA¡. S>¡ v$pAhs tTv$p fl¡ A¡l_p hpõs¡ S> ABçdse¡ dçgL$s L$pBd afdphu lsu, A¡L$ bep_dp AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. e¡ A¡d afdpey -Ap Åd¡A_y A¡lep \pe R>¡, A¡l_u Ly$v$rkepl A¡l_u S>gpg A_¡ S>dpg e¡ rdkg A¡lep \pe R>¡,d[õS>v$ R>¡ Bdpd A.k._u sp¡ A¡l_u byTy®Nu L$v$ud sfa gphhy gprTd R>¡, Ap L$B aL$s Apkpf _\u, qv$fpks sdpd L$Tpep A_¡ Bëdu _hpluku v¡$Mhp Å¡BA¡, S>¡ Sy>_y R>¡ A¡l_¡ `pRy> Akg sfa gphhy A_¡ S>¡ Aö¡ aps¡du A¡l_p ê$lku B[ësTpd S>¡d ABçds b_ph¡ s¡d b_ph¡ A`_u spL$ps dysprbL$ lf QuTdp A¡ls¡eps, qv$L$L$s-
Ap bep_ku hpT¡l \pe R>¡ L¡$ Ap d[õS>v$ aL$s rkd¡ÞV, rdË$u, Qy_pku _\u b_u bëL¡$ lL$pBL$_p ApAgp Akfpf `f R>¡. agkas aps¡duepl `f R>¡. S>¡dp spAduf kp\¡ _yawk_u spAduf A_¡ blp bl¡S>s e¡ aps¡dueu__u Bdpfs_y ê$l R>¡, S>¡_¡ Ap aps¡du v$pB_p rkhp L$p¡B kdÆcu _ kL¡$.
Ag agkasyg aps¡duepl_p dysprbL$ dkprS>v$ v$p¡Aps_p dL$pd `f v$gpgs L$f¡ R>¡, Ag Åd¡Dg A_hf_p¡ dL$pd k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. _p¡ R>¡. Ap` Ap d[õS>v$_¡ A¡lep L$f¡ R>¡, Apkpf tTv$p L$f¡ R>¡, A¡l_u dpA_p e¡ R>¡ L¡$ Ap`_p d_kyk_¡¡ s¥epf L$f¡ R>¡, S>¡ d_kyk_u kpAe¡_u ilpv$s Ag Åd¡Dg A_hf_p lf A¡L$ HV$ A_¡ `Õ\f v¡$ R>¡ A_¡ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. e¡ S>lp„ S>lp„ Ag Åd¡Dg A_hf_u rTL$f afdphu R>¡, hlp„ dyaØg dp¥gp s.D.i._u ip__u rTL$f afdphu R>¡ A_¡ Ag Åd¡Dg A_hf_y A¡lep L$fhy e¡ lL$uL$u dpA_pdp dyaØg dp¥gp s.D.i. _¡ Ap`_p dL$pd hpõs¡ s¥epf L$fhp_u dpA_p R>¡.
27 drl_pdp Ag Åd¡Dg A_hf_y L$pd dyL$çdg \phy A¡L$ bukfu dpA_p sfa v$gpgs L$f¡ R>¡ L¡$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. gN tlvy$õsp_dp 27 v$p¡Aps dyÐgL$u_ \ep R>¡. tlvy$õsp__p 27dp vpB k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A. R>¡, S>¡ dp¥gp_u rhgpv$scu rTëL$pv$rsg lfpd_u 27du e¡ \pe R>¡, fkygy‰pl k.A.h. e¡ 27 NThps L$u^u R>¡, Bdpd dyõsrkf rb‰pl A.k.e¡ k¥e¡v$_p gdL$ rb_ dprgL$ qf.A. _¡ 27 khpg_p S>hpb B_pes afdpep A_¡ A¡l_p kp\¡ sifuadp A¡L$ A¡L$ L$duk Ap`sp Åe R>¡, Sy>çgp 27 L$duk B_pes afdpep R>¡. A¡ S> rdkg B¿hp_yõkapdp 27_p Av$v$_u O_u MybuAp¡ R>¡, S>¡ byflp_yØu_ ApL$p hpõs¡ Ag Åd¡Dg A_hf_p A¡lepdp Tprlf \B R>¡.
AØpBg AS>gyg ApAgp k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. e¡ Ag Åd¡Dg A_hf_p L$pdp¡_u 7 Phase dp àgp_]N L$u^u lsu, A¡ldpku lf 1 Phase dp BÐ_y L$pd lsy L¡$, A¡L$ A¡L$ Phase dp qL$Ð_p hfkp¡ r_L$gu Åe. byflp_yØu_ ApL$p qf.A. e¡ dp¡ArS>Tpku sdpd Phases _¡ 27 drl_pdp dyL$çdg afdpep R>¡. AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. ld¡ip afdph¡ R>¡ L$¡ bphpÆ kpl¡b byflp_yØu_ dp¥gp s.D.i. _u rMv$dsdp gpMp¡ qaqfísp R>¡. lL$uL$s A¡d S> b_y R>¡ L¡$ gpMp¡ qaqfísp R>¡. fkygy‰pl k.A.h. e¡ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. _¡ dv$v$ L$u^u R>¡.
AØpBg AS>gyg ApAgp k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. Ag Åd¡Dg A_hf_p àgpt_N_p 7 Phases Ap rdkg b_ph¡ R>¡.
“”L$pd 7 dfprlgku NyTê$ A_¡ sdpd \B Ney, Aglçv$p¡r‰pl!
`¡lgp¡ dflgp¡ ky„ R>¡ L¡$ sÞTua A¡l_¡ Qp¡¿Mu L$fhu. 29000 duV$f dyL$Ab rdË$u lV$phu A_¡ sdpd L$pT|fps kpa L$u^p Ap `¡lgy Adg R>¡, d¡lfpb_p D`f A¡L$ lzafs lsp¡, MÍ$p¡, A¡ldp BÞkp_ L$pT|fps-Mfpb QuTp¡ qL$fasu_u rdkg kNgy hlp„ _pM¡ Ap S> d¡lfpb_p Ap sfa A¡l_p `pk¡ S> rbëLy$g, sp¡ Myv$psApgpe¡ sp¥auL$ Ap`u A_¡ dpfp afT„v$ Ly$f®syg A¥_ AL$uLy$g ed_ dyaØg k¥azØu_ A¡l_¡ lzL|$d L$u^p¡, e¡ `p¡s¡ Tpsku MX$p flu_¡ `¡lgy Adg Ap L$pTyfps kNgu elp„ku kpa L$u^u A_¡ dyrd_u_cu kp\¡ lsp, sgbscu rMv$dsdp kNgp kp\ R>¡ A_¡ `p¡sp_p lp\ku kpa L$fhp_y Adg L$u^y, Myv$psApgp Ap kNgpe¡ S>¡ rMv$ds L$u^u A¡l_¡ khpb A_¡ AS>f Ap`Å¡ L¡$dL¡$ d[õS>v$ R>¡ Åd¡A A_hf R>¡, A¡d L$p¡B C[õsÞL$pa _l] L¡$ elp„ A`_ Ap kpa L$fuA¡?! Ap L$pT|fps kpa L$fhp_y L$pd ldpê$ R>¡?! A¡ S> rdkg bukê$ Adg ky„ L¡$ faA¡ AgÑrbAs L$u^y S>¡ lpgps `f R>¡ A¡l_u A¿Mu _p¢^ gu^u A¡l_p D`fku A¿My L$pd iyê$ \B kL¡$, e¡ Tê$fu R>¡, `R>u qv$fpks¡ B[ëdepl, spfuM_p rglpTku Apkpf_p rglpTku lf QuT_u s¡lL$uL$ A_¡ spAeu_ L$u^u, 4 qv$fpks rlÞv$rkepl, àgp_p¡ s¥epf L$fhp, ê$kydps, `p„Qdp¡-C[õsfpvy$g Mib hg dfdf gpL$Xy$ Aph¡ R>¡ tkNp`yfku, dfdf BV$pgueplku Aph¡ R>¡, S>¡ Ap S> elp„ gpNp lzhp R>¡, B_pesku Ap kNgy Adg \B füy R>¡, BÐ_u spAv$pv$dp Aph¡ R>¡.
`R>u R>Ìz$-Ag rb_p hÑL$dug, rb_p A_¡ `R>u A¡l_¡ L$prdg L$fhy . kpsdy – sTeu_ S>¡ Ly$au Ms R>¡ A¡l_u A¿Mu s¡lfuf `R>u sdpd ibpbuL$ R>¡. Ly$au Ms- `¡lg¡ O_p lsp, S>¡ `yfp_p lsp s¡_¡ dTbys L$u^p A_¡ S>lp„ bpL$u lsy hlp„ rgMy, rgM_pfcu Ap S> rMv$dsNyTpfp¡dpku A¡lhp AíMpk R>¡ L¡$ S>¡ Ly$au Ms rgMhpdp O_p dprlf R>¡, bfpbf Mybuku rgMu kL¡$ A_¡ Ap d[õS>v$dp rMv$ds L$u^u, fp¥v$Ñpl¡fpdp e¡ i¿ke¡ rMv$ds L$u^u hlp„ rgMp_ rgMhpdp rMv$ds L$u^u A_¡ rMv$ds L$fu füp R>¡, Myv$p khpb Ap`¡, AS>f Ap`¡.”
Ap rdkg 7 dflgpdp L$pdp¡ dyL$çdg \ep A_¡ 27 drl_p_p Afkpdp dp¡ArS>Tpku Åd¡Dg AÞhf dyL$çdg \B.
AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. A¡L$ Dçduv$ Tprlf afdph¡ R>¡ L¡$ Ag Åd¡Dg A_hfdp fp¥v$Ñpl¡fp_u rdkg dyL$çdg Ly$Ap®_ dÆv$_¡ _L$i afdph¡ .
-ApS>¡ sd_¡ Myi \B_¡ rTL$f L$ê„$ Ry>„ L¡$ S>¡d dçg|L¡$ Apg¡ dylçdv$ k.A.h. bphpÆ kpl¡b_p fp¥v$Ñpl¡fp_p Sy>v$pfp_dp ê$Mpd `f Ly$Ap®_ dÆv$ rbg L$prdg _L$i L$fu_¡ Tlb A_¡ AlÅf L$fudpku d¡lawT L$u^p R>¡ A¡ S> rdkg A¡d _ues L$ê„$ Ry>„ L¡$ Myv$psApgp BçL$p_ L$fu Ap`¡ Ag Åd¡Dg A_hfdp S>¡ kyfsp¡ rgMpe R>¡, Apeps dp¥S|>v$p R>¡, _pL¡$kp R>¡ A¡l_¡ dyL$çdg L$ê„$ A_¡ S>¡ S>Npdp L$p¡B Apes _\u hlp„ e¡ rdkg_u s¿du_ L$ê„$ L¡$ Ag Åd¡Dg A_hf_¡ Sy>v$pfp_ `f Ly$Ap®_ dÆv$_u L$prdg bfL$s rdgu Åe. BÞipA‰plp¡sApgp-
Myv$psApgp byflp_yØu_ ApL$p_u Ap _ues A_¡ Dçduv$_¡ dyaØg dp¥gp s.D.i._p lp\ dybpfL$ `f S>ëv$ AT S>ëv$ sdpd L$f¡. Ag Åd¡Dg A_hf_u Tps¡ lL$uL$u dyaØg dp¥gp s.D.i. _p ku_p `f S>¡d Ly$Ap®_ dÆv$ _L$i R>¡ s¡d Tprlfu Åd¡Adp Ap` _L$i L$fph¡. Myv$psApgp dyaØg dp¥gp_u Dd° ifua_¡ v$fpT L$f¡. Apdu_.

 

AT: S>_pb Aíi¡M Tp¡l¡fcpB  i¡M L$prkdAgu ipqL$f
Aprdg kpl¡b-fsgpd

AT: S>_pb i¡M dp¡BTcpB Aíi¡M Tp¡l¡fcpB ipqL$f,           

Aprdg kpl¡b -s¥e¡bu dp¡l‰p- (Np¡^fp)

الداعي الاجل الاعلى الفاطمي سيدنا محمد برهان الدينرض واسطسس الجامع الانور نا اَحياء ما 9 معاجز ظاهر تهيا، اهما سي بيجو معجزة يه كه الجامع الانور ني احياء انسس ترميم نو مكمل كام فقط 27 مظظينه ما تمام تهيو.

                        اْ مسجد نو كام امام عزيز باللهع م يه380هـ ما شروع كيدو انسس امام حاكم يه 403هـ ما مكمل كيدو، يعني original مسجد جه وقت بني تو اهما 23 ورس نو عرصه تهيو انسس يه مسجد نسس برهان الدين اْقارض بناوسس ؛ تو فقط 27 مظظينه ما مكمل تهئي جائي ؛، يه اْثث نو معجزة ؛.

                        اْ مسجد نسس بناوا وسطسس دنيا نا ككهنا مهوضضا مهوضضا International organization تيار تهيا انسس يه سككلا يه اْ مسجد بناوا ني planning كيدي تو يه سككلا ني planning  نا مطابق 10 ورس نو وقت مقرر كيدو، اهما سي ايك دنيا نا مشظظور UNESCO  تنظيم ؛ ته تنظيم يه كام شروع بهي كيدو ثثن تهورٌا وقت ثثححهي يه سككلا ني همة ثثَست تهئي ككئي، 13000 Sq meter نا مساحة ني مسجد نسس اهنا قديم اْثار نا مطابق بناوا واسطسس ايك طويل عرصه ني ضرورة ؛، برهان الدين اْقارض يه زمان انسس مكان ني قيود سي بلند تهئي نسس روحانية سي 27 مظظينه ما كام مكمل فرمايو ؛،

                        اْ ذكر ما 2 نكته (points) خاص قابل ذكر ؛:

(1)  “الجامع الانور امام حسين الحاكمع م ني مسجد ؛، اْثث الامام الحسينع م نا شظظزاده ؛ فاطمي امام ؛ اْثث ني اْ مسجد جه ما فاطميين نا اْثار ثثوشيده ؛، وه اْثار جه ما حقيقة نا علوم نا اسرار سمايا هوا ؛، جه مسجد ني شان تمام مساجد ما نرالي ؛. اْ مسجد نسس ايك فاطمي داعي} بناوي سكسس، وه داعي جه ستر ني رات ما فاطمي امام ني نيابة كرنار هوئي، جه داعي نسس فاطمة نا اْنسو ني بركة ثثظظنححي هوئي يه داعي نو} حق ؛ كه اْ مسجد نسس بناوي سكسس.

                        الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدينرض فرماوسس ؛ ايك بيان ما كه “بناء بناوا ما فاطمي داعي} بناوسس، بيجا بهي بناوا ني تدبير ما هتا مككر بناوؤ نصيب تهائي} ؛ اثثنسس، اثثنسس بناوي، مؤمنين بناوسس، هميطط بناويئسس، عناية نسس منظور ايم ؛ جيم عناية نسس منظور ؛ كه رأس الحسينع م ني ضريح حسين نا داعي بناوسس، مولاتنا زينبع م ني ضريح اهنا داعي بناوسس، مؤمنين بناوسس”

                        جيم مولاتنا فاطمة الزهراءع م نو حق ؛ كه اْثث ليلة القدر ني معرفة كراوسس، ليلة القدر نسس اْثث احياء فرماؤتا سككلا نسس عبادة كراؤتا، تيم ستر ني رات ما فاطمي داعي نو حق ؛ كه اْثث دعوة نسس قائم كرسس مؤمنين نا جانو نفوس نسس زنده كرسس انسس مساجد مشاهد نسس اْباد كرسس، برهان الدين اْقارض يه فاطمي شان سي الجامع الانور  نسس زنده كيدي.

                        جيم مولانا عليع م كوفه سي شام ثثدهارسس ؛ راسته ما ثثاني ختم تهيو كوئي جككه ثثاني نه ملو، اميرالمؤمنينع م ثثتهر ثثاسسس ثثدهارا اهنسس هضضاوا نو فرمايو كوئي ني طاقة نظظيطط كه اهنسس هضضاوي سكسس اتنو وزندار ثثتهر هتو، مككر عليع م  يه اْثث نا هاتهـ سي اهوي طرح هضضايو جيم كه ثثوتانا هاتهـ ما ball اضضهاؤتا هوئي، اهنا نيححسس سي ثثاني نو ححشمه نكلو، سككلا سيراب تهيا، ثثاني بهري ليدو، ثثححهي يه ثثتهر سي ححشمه بند كري ديدو، انسس اْثث ثثدهاري ككيا، تا كه اْثث يه اصحاب ما سي ثثاححها موكلا كه يه جككه  برابر ديكهي اْوسس، اصحاب ككيا يه سككلا نسس وه جككه برابر نه ملي وهاطط راهب ني جهونثثرٌي هتي اهنسس ثثوححهو كه يظظاطط ثثاني كئي جككه ؛ تمنسس خبر ؛؟ همنا مولانا عليع م يه يظظاطط سي ثثاني نكالو ؛، وه راهب كظظسس ؛ كه اْ ثثاني نو ححشمه فقط نبي يا وصي} نكالي سكسس ؛، يه راهب مولانا عليع م ثثاسسس اْيا انسس ايمان لايا، يه اْثث نا ساتهسس صفين ما شظظيد تهيا.

                        جيم مولانا عليع م يه ثثتهر نا نيححسس سي ثثاني نكالو يه اْثثني} شان ؛ تيم برهان الدين اْقار ض يه عليع م ني شان سي الجامع الانور نا اْثار  جه مضضي ككيا هتا اهنسس نكالي نسس زنده كيدا ؛، فاطمي داعي سوى اْ عمل كوئي نه كري سكسس.

                        اْ ذكر ما بيجو اهم point يه ؛ كه دنيا نا Organizations  كوئي بهي قديم اْثار  ثثر research كري نسس اهنسس ترميم كرسس ؛ تو يه اْثار ؛ ايم سمجهي نسس كرسس ؛، اهما كوئي غرض انسس مقصد بهي هوئي،

                        مولانا برهان الدين اْقارض يه ايم فرمايو كه هميطط الجامع الانور نسس ايك اْثار قديمة  سجهي نسس زنده نتهي كرتا، بلكه يه اْثار نا ثثاححهل جه معاني ؛ اهنسس زنده كريئسس ؛، فاطميين نا كلححر نسس زنده كريئسس ؛، فاطميين ني دعوة نسس زنده كريئسس ؛، جه دعوة زنده رهسس اهنا واسطسس} ائمة يه مملكة  قائم فرماوي تهي، ايك بيان ما الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدينرض يه ايم فرمايو :- ” اْ جامع نو احياء تهائي ؛ يه لا كاْثارٍ فقط، ……. اهني قدسية  اهني جلال انسس جمال يه مثل احياء تهائي ؛، مسجد ؛ امام ني، تو اهني بزرككي قديم طرف لاؤو لازم ؛، اْ كئي فقط اْثار نتهي، در اصل تمام قضايا نسس علمي نواحي سي ديكهوا جوئيسس جه جونو ؛ اهنسس ثثاححهو اصل طرف لاؤو انسس جه عصرِ فاطمي اهنا روح سي التزام جيم ائمة بناوسس تيم بناوسسس، اثثني طاقة مطابق هر ححيز ما احتياط، دقة…”

                        اْ بيان سي واضح تهائي ؛ كه اْ مسجد فقط سمنضض مضضي ححونا سي نتهي بني،  بلكه حقائق نا اعلى اسرار ثثر؛، فلسفة فاطمية ثثر ؛، جه ماتعمير ساتهسس نفوس ني تعمير انسس بظظاء بظظجة يه فاطميين ني عمارة نو روح ؛، جه نسس اْ  فاطمي داعي نا سوى كوئي سمجهي بهي نه سكسس.

                        الفسلفة الفاطمية نا مطابق  مساجد – دعاة نا مقام ثثر دلالة كرسس ؛، الجامع الانور نو مقام سيدنا محمد برهان الدينرض نو ؛، اْثث اْ مسجد نسس احياء كرسس ؛، اْثار زنده كرسس ؛، اهني معنى يه ؛ كه اْثث نا منصوص نسس تيار كرسس ؛ جه منصوص ني سعي ني شظظادة الجامع الانور نا هر  ايك اينضض انسس ثثتهر دسس ؛، انسس برهان الدين اْقارض  يه جظظاطط جظظاطط الجامع الانور ني ذكر فرماي ؛ وهاطط مفضل مولىط ع ني شان ني ذكر فرماوي ؛. انسس الجامع الانور نو اِحياء كرؤو يه حقيقي معنى ما مفضل مولىط ع نسس اْثث نا مقام واسطسس تيار كروا ني معنى ؛.

                        27 مظظينه ما الجامع الانور نو كام مكمل تهاؤو ايك بيسري معنى ني طرف دلالة ؛ كه برهان الدين اْقارض لكك هندوستان ما 27 دعاة مطلقين تهيا ؛، هندوستان نا 27 ما داعي سيدنا طاهر سيف الدين ؛ جه مولى ني ولادة بهي ذي القعدة الحرام ني 27 مي تهائي ؛، رسول اللهصلع يه 27 غزوات كيدي ؛، الامام المستنصر باللهع م  يه سيدنا لمك بن مالكرض نسس 27 سؤال نا جواب عناية فرمايا انسس اهنا ساتهسس تشريف ما ايك ايك قميص اْثثتا جائي ؛ جملة 27 قميص عناية فرمايا ؛، ايجمثل اخوان الصفاء  ما 27 نا عدد ني ككهني خوبيو ؛، جه برهان الدين اْقارض واسطسس الجامع الانور نا احياء ما ظاهر تهئي ؛.

                        الداعي الاجل الاعلى سيدنا محمد برهان الدينرض يه الجامع الانور نا كامو ني 7 phase ما planning  كيدي هتي، اهما سي هرايك phase ما اتنو كام هتو كه ايك ايك phase ما  كتنا ورسو نكلي جائي، برهان الدين اْقارض يه معجزة سي تمام phases نسس 27 مظظينه ما مكمل فرمايا ؛، الداعي الاجل سيدنا مفضل سيف الدين هميشه فرماوسس ؛ كه باواجي صاحب برهان الدين مولى ني خدمة ما لاكهو فرشته ؛،  حقيقة ايم} بنو ؛ كه لاكهو فرشته ؛،رسول اللهصلع يه برهان الدين اْقارض نسس مدد كيدي ؛،

                        الداعي الاجل الاعلى سيدنا برهان الدين اْقارض  الجامع الانور نا planning  نا 7 phases اْ مثل فرماوسس:

 “كام سات مراحل سي ككذرو، انسس تمام تهئي ككيو،  الحمد لله!

 ثثظظلو مرحلة سوطط ؛؟ كه تنظيف، اهنسس ححوكهي كروي، اوككنتيس 29000 هزار مضضر مُكعَّب مضضي هضضاوي انسس تمام قاذورات صاف كيدا، اْ ثثظظلو عمل ؛، محراب نا اوثثر ايك حُفرة هتو، كهدٌّو، اهما انسان قاذورات – خراب ححيزو، كِرفتي ني مثل سككلو وهاطط ناكهسس، اْج محراب نا اْ طرف، اهنا ثثاسسس} بالكل، تو خدا تعالى يه توفيق اْثثي انسس مارا فرزند قرة العين عقيق اليمن مفضل سيف الدين، اهنسس حكم كيدو، يه ثثوتسس ذات سي كهرٌا رهي نسس ثثظظلو عمل، اْ قاذورات سككلي يظظاطط سي صاف كيدي، انسس مؤمنين بهي ساتهسس هتا، طلبة بهي خدمة ما سككلا ساتهـ ؛، انسس ثثوتانا هاتهـ  سي صاف كروانو عمل كيدو، خدا تعالى اْ سككلا يه جه خدمة كيدي اهنسس ثواب انسس اجر  اْثثجو، كيم كه مسجد ؛،  جامع انور ؛، ايم كوئي استكاف نظظيطط كه يظظاطط اثثن اْ صاف كريئسس؟! اْ قاذورات صاف كروا نو كام همارو ؛؟!. ايجمثل بيسرو عمل سوطط؟ كه رفع على الطبيعة كيدو، جه حالة ثثر ؛ اهني اكهي نوندهـ  ليدي، اهنا اوثثر سي اكهو كام شروع تهئي سكسس، يه ضروري ؛، ثثححهي دراسة علمية، تاريخ نا لحاظ سي، اْثار نا لحاظ سي هر ححيز ني تحقيق انسس تعيين كيدي. ححوتهي دراسة هندسية، ثثلانو تيار كروا- رسومات. ثثانححمو  استيراد  الخشب و المرمر، لاكـرٌو اْوسس ؛  سنككاثثور سي، مرمر ايطاليا سي اْوسس ؛، انسس جه اْج يظظاطط لاككا هوا ؛، عناية سي اْ سككلو عمل تهئي رهيو ؛، اتني تعداد ما اْوسس.  ثثححهي ححهضضو –  البناء والتكميل، بناء انسس ثثححهي اهنسس كامل كروو. ساتمنو –  تزيين، جه كوفي خط ؛ اهني اكهي تحرير،  ثثححهي تمام شبابيك ؛، كوفي خط – ثثظظلسس ككهنا هتا، جه ثثُرانا هتا ته نسس مضبوط كيدا، انسس جظظاطط باقي هتو وهاطط لكهو، لكهنار بهي اْج خدمة ككذارو ما سي اهوا اشخاص ؛ كه جه كوفي خط لكهواما  ككهنا ماهر ؛، برابر خوبي سي لكهي سكسس، انسس اْ  مسجد ما خدمة كيدي، روضة  طاهرة ما يه شخص يه خدمة كيدي، وهاطط لكهان لكهوا ما خدمة كيدي، انسس خدمة كري رهيا ؛،  خدا ثواب اْثثسس، اجر اْثثسس”.

اْ مثل 7 مرحلة ما كامو مكمل تهيا انسس 27 مظظينه نا عرصه ما معجزه سي الجامع الانور مكمل تهئي،

                        الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدين اْقارض  ايك اُميد ظاهر فرماوسس ؛ كه الجامع الانور ما  روضة طاهرة ني مثل مكمل قراْن مجيد نسس نقش فرماوسس

                        “اْجسس تمنسس خوش تهئي نسس ذكر كروطط ححهوطط كه جيم مملوك اْل محمدصلع باواجي صاحب نا روضة  طاهرة نا جُداران ما رُخام ثثر قراْن مجيد بالكامل نقش كري نسس ذهب انسس احجار كريمة سي محفوظ كيدا ؛ ايجمثل ايم نية كروطط ححهوطط كه خدا تعالى امكان كري اْثثسس الجامع الانور ما جه سورتو لكهائي ؛ اْيات موجودة ؛، ناقصة ؛ اهنسس مكمل كروطط انسس جه جككه ما كوئي اْيات نتهي وهاطط يه مثل ني تخمين كروطط كه الجامع الانور نسس جدران ثثر قراْن مجيد ني كامل بركة ملي جائي، انشاء الله تعالى”

                        خدا تعالى برهان الدين اْقا ني اْ نية  انسس اميد نسس مفضل مولىط ع نا هاتهـ مبارك ثثر جلد از جلد تمام كرسس، الجامع الانور  ني ذاتِ حقيقي مفضل مولىط ع نا سينه ثثر جيم قراْن نقش ؛ تيم ظاهري جامع ما اْثث نقش كراوسس، خدا تعالى مفضل مولى ني عمر شريف نسس دراز كرسس، اْمين.

 

Open chat
Need help?