suÆ Apeps- Akpkps_y Tprlf \phy
AØpBg AS>gyg aps¡du dTlê$íiyE_yg Bdpdu k¥e¡v$_p h dp¥gp_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ ApL$p s.D.i. e¡ Ap kpg qfkpgp ifuapdp Ag Åd¡Dg A_hf_u spAduf_p v$p¥fp_ byflp_yØu_ ApL$p qf.A._p 9 dAprS>S>_u rTL$f afdphu A_¡ bv$f¡ dy_uf_¡ e¡ ifa lprkg \ey L¡$ qL$õs hpBT lf drl_pdp A¡l_u bfL$ps dyrd_u_ gN `p¢lQphu R>¡. 3 qL$õs sdpd \B R>¡.
Ap Qp¡\u qL$õs rgMuA¡ A¡l_p L$åg e¡ rTL$f L$fhu gprTd R>¡ L¡$ Ap kpg lzT|f¡Apgp s.D.i. e¡ Aifp dybpfL$p lu.k.1438 v$pê$õkgpddp AL$v$ afdpep A_¡ Aifp_p v$frdep_ Ap` dp¥gp s.D.i. e¡ lffp¡T hpATdp Ag Åd¡Dg A_hfdp S>¡ Apeps b¥e¡_ps Tpl¡fp \B A¡ldpku A¡L$ A¡L$_u rTL$f afdphu A_¡ byflp_yØu_ ApL$p qf.A._p ApAgp dL$pd_u dpAf¡as L$fphu, Ap`_p dAprS>T_u rTL$f afdphu A_¡ Bëd_p MTp_pdpku ApAgp S>hpl¡fps Asp afdpep. dyrd_u__p Å_p¡_¡ k¥fpb afdphu v$u^p. lzT|f¡Apgp s.D.i._u hpAT dybpfL$dpku bpAT BL¡$sbpkps_u fp¡i_uku Ap dTpdu__p rkgrkgp_¡ dyTèe_ L$fuk¡ BÞipA‰plp¡sApgp.
Myv$psApgp Ly$Ap®_ dÆv$dp afdph¡ R>¡:

“لمسجد اسّس على التقوى من اول يم احق ان تقوم فيـه
d[õS>v$_p¡ Akpk Myv$pe¡ rd_ Aìhg¡ ehrd_ sL$hp `f L$u^p¡ R>¡. S>¡ qv$_ku vy$r_ep `¥v$p L$u^u sp¡ d[õS>v$_p¡ Akpk (`pep¡) sL$hp `f R>¡ A_¡ d[õS>v$_p¡ shS>Å¡ b¥sy‰pl sfa R>¡ S>¡ b¥sy‰pl_¡ Myv$pe¡ “”Aìhgb¥s” afdpey R>¡, `¡lgy Myv$p_y Of R>¡. S>¡_¡ Apkdp_ku dgpA¡L$s gB_¡ _prT$g \ep A_¡ _|l _bu_p Tdp_dp syap_ Apey sp¡ e¡ b¥s Apkdp_ `f fa¡A \B Nep. s¡ bpv$ dp¥gp_p Bb°plud _buey‰ple¡ b¥sy‰pl b_pep, sp¡ e¡ S> L$v$ud Akpk `f b_pep S>¡ Akpk dgpA¡L$se¡ dyL$p¡ lsp¡ A_¡ b¥sy‰pl_p Asfpadp Ag d[õS>vy$g lfpd R>¡, A¡l_u sfa sdpd d[õS>v$_p¡ shS>Å¡ R>¡. Ap rdkgku Myv$psApgpe¡ dkprS>v$_p Akpk_u Ly$Ap®_ dÆv$dp rTL$f afdphu.
Tylwf_p Tdp_dp ABçds spl¡fu_ A.k. A_¡ ABçds B[õsspfdp v$p¡Aps dyÐgL$u_ qf.A. e¡ rS>Ð_u d[õS>v$ b_phu R>¡, A¡ldp Akpk foundation hpõs¡ O_p¡ A¡ls¡dpd L$u^p¡ R>¡ A_¡ e¡ kNgu dkprS>v$_p¡ Akpk sL$hp `f R>¡.
dp¥gp_g Bdprdg dp¡BT g¡v$ur_‰pl A.k. e¡ rdkf as¡l L$u^y A_¡ ApäuL$pku rdkf sfa rlS>fs_p¡ Bfpv$p¡ L$u^p¡ sp¡ Ap`e¡ rdkfdp Ap`_u lh¡gu b_php_p¡ Adf afdpep¡. s¡ hL$s rdkf_p hpgu_y _pd L$pa|f lsy A¡l_¡ Ap rMv$ds kp¢`u A_¡ AS>b ip_ Tprlf L$u^u L¡$ ApqäL$pku A¡L$ dyrd_u_¡ MÃQf `f rdkf dp¡L$gp A_¡ afdpey L¡$ Ap MÃQf `f b¡W$u_¡ sd¢ rdkf_p bplf_p BgpL$pdp ÅÅ¡. Ap MÃQf S>¡ S>Np MX$p flu Åe hlp„ ldpfu lh¡gu b_phÅ¡. Ap dyrd_ MÃQf kp\¡ rdkf Apep. L$pawf_¡ hpqL$a L$u^p. S>¡ hL$s e¡ MÃQf `f Qgp sp¡ A¡L$ S>Np ê$L$u Nep. L$pa|fe¡ hlp„ Akpk hpõs¡ Tdu_ Mp¡v$u sp¡ _uQ¡ku `¡lgp_p L$v$ud Akpk foundation Tprlf \ep, L$pawfe¡ Bdpd_¡ rgMy L¡$ Ap rdkg b_y R>¡. Bdpd dp¡BT A.k. e¡ afdpey L¡$ e¡ S> Akpk `f ldpfu lh¡gu b_php¡ A_¡ `R>u A¡L$ lL$uL$s Apd¡T Sy>çgp¡ afdpep¡ L$¡   “طال ما سكناه” ld¢ O_y g„bp_ gN hlp„ füp R>¡.
Ap rdkg ABçds_u ip_ R>¡. e¡ kNgp_u sL$hp, Bëd, qfepTs, rlL$ds_p Akpkps Tdu_dp d¿au R>¡. Myv$psApgp A¡l_¡ hL$s `f Tprlf L$f¡ R>¡.
AØpBg ASgyg ApAgp Ag dyL$Øk k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. Ag Åd¡Dg A_hf_u spAduf afdphu füp R>¡, e¡ d[õS>v$_p k¡l_dp S>d_u sfa A¡L$ dÖkp (õLy$g) lsp¡, playground lsy. S>¡ `¡lgp rTL$f L$u^u R>¡ (A_¡ ApBÞv$pcu L$fuky„), byflp_yØu_ ApL$p qf.A._p dp¡ArS>Tpku S>¡ hL$s dÖkp¡ hlp„ku lV$phpdp Apep¡ sp¡ k¡l_dp S>d_u sfa_u Tdu_ flat \B NB.
byflp_yØu_ ApL$p qf.A. e¡ Bfpv$p¡ afdpep¡ L¡$ k¡l___p X$pbu sfa S>¡d fyhpL$ epA_u (L$dp_) b_phhpdp Apep R>¡ s¡d S>d_u sfacu ê$hpL$ (L$dp_) b_phuA¡. sp L¡$ d[õS>v$ symmetrical design gpN¡. S>¡ hL$s S>d_u sfa A_¡ main entrance dp Tdu_ Mp¡v$hpdp Aphu sp¡ Tdu_dpku `¡lgp_p L$v$ud Akpkps (foundation) Tprlf \ep. byflp_yØu_ ApL$p qf.A. e¡ S> Akpkps `f M„cpAp¡ b_php_p¡ Adf afdpep¡ A_¡ S>d_u sfacu X$prb År_b rdkg S> b_u Ney A_¡ reasearch ku A¡d dpgyd \ey L¡$ Ag Åd¡Dg A_hf_p Akpkps A¡L$ buÅku dyÑk¡gp R>¡. continue R>¡, e¡ ABçds Ñpl¡fu_ A.k. A_¡ v$p¡Aps dyÐgL$u_ qf.A._p rkgrkgp S>¡ dyÑk¡gp R>¡ A¡l_u sfa v$gpgs R>¡.
Ag Åd¡Dg A_hfdp Ap rdkg Akpkps Tprlf \phy A_¡ e¡ dyÑk¡gp f¡lhy A¡l_pku
* Ag Åd¡Dg A_hf_u Akg rb_p_u lv$ dpAgyd \B, L¡$dL¡$ spfuM_p gp¡Np¡ L¡$lsp lsp L¡$ d[õS>v$_u lv$ aL$s b¥syõkgps_u R>¡ S>¡ S>Np dÖkp b_p¡ R>¡ e¡ d[õS>v$_u lv$ku bplf R>¡.
* Ap Åd¡A byflp_yØu_ ApL$p qf.A. e¡ ABçds spl¡fu_ A.k._p Apkpf_u s¡lL$uL$ L$fu_¡ b_phu R>¡.
* S>¡ Bëd_p spfuM_p gp¡Np¡ ep rdkf_p Ap¡gdp `pk¡ _\u e¡ byflp_yØu_ AL$p qf.A. Å_¡ R>¡.
* Ap` lL$uL$s_ ABçds aps¡dueu__p v$pB R>¡. aps¡du v$pB R>¡ A_¡ Ag Åd¡Dg A_hf_p b_ph_pf Bdpd lpqL$d A.k. R>¡.
Ap Akpkps_p Tprlf \php bpv$ rdkf_u lzL|$dse¡ A¡As¡fpa L$u^p¡ L¡$ byflp_yØu_ ApL$p rf.A._y Adg klu R>¡. Ap`_p _Tv$uL$ S>¡ spfuM_y Bëd R>¡ e¡ klu R>¡. Ap Apkpkps Tprlf \ep sp¡ rdkf_u lzL|$ds_p dp¡lV$pAp¡, rdr_õV$fp¡ v¡$Mhp_¡ Apep A_¡ rdkf_p hpBk âpBd rd_u_õV$f lk_ slpdu Apep. hlp„ b¡W$p A¡L$ Ly$fku `f A_¡ Ly$Ap®__u rsgphs_u cassette Qpgsu lsu. e¡ ky_sp flep. rS>hpf¡ L$pd sdpd \ey sp¡ Aõk¥e¡vy$g dyL$Øk _S>dyØu_ kpl¡be¡ A¡l_¡ L$üy L¡$ lh¡ A`_¡ elp„ku QguA¡, sp¡ L$l¡ R>¡ L¡$ d_¡ elp„ b¡W$hp v$p¡. Apkpkps Tprlf \ep R>¡ A_¡ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. Ap Åd¡A b_ph¡ R>¡ A¡l_pku d_¡ A¡d Mepg Aph¡ R>¡ L¡$ fkygy‰pl kA.h. e¡ “”d[õS>v$ Ly$bp” Bõgpd_u `¡lgu d[õS>v$ b_phu sp¡ Apgddp Bõgpd_y Tylwf \ey. e¡ S> rdkg byflp_yØu_ ApL$p qf.A. Ap Åd¡A b_ph¡ R>¡ sp¡ Bdpd_y Tyl|f elp„ku \pk¡.
AØpBg AS>g k¥e¡v$_p Aåv¡$Agu k¥azØu_ qf.A. e¡ kyfsdp Ag d[õS>vy$g dyATTd b_phu sp¡ A¡l_p Akpk Bdpd_p Tyl|f_u Mbf_u s¥epfu D`f L$u^p¡. Ap`_p 100 hfk bpv$ k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A. e¡ Ag dlgyõk¥au dL$L$pdp b_pep¡ A¡l_p¡ Akpk Bdpd_p Tylwf hpõs¡ L$u^p¡ A_¡ b¡h¡ k¥azØu_ qf.A._p hpqfk byflp_yØu_ ApL$p qf.A. hpõs¡ Tylwf_u d[õS>v$_p Akpkps Tprlf \ep. Ap` dp¥gp s.D.i. e¡ ld¡ip Bdpd_p Tylwf_u sdßp L$u^u R>¡ A_¡ k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A._p 100 hfk_p bpv$ k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. Ag Åd¡Dg A_hf_u rTL$f afdphu füp R>¡ A_¡ lffp¡T hpATdp A¡L$ A¡L$ Apeps_u rTL$f kp\¡ BdpdyTTdp_ A.k._p Tylwf_u Bës¡Å afdphu bëL¡$ A¡d afdpey L¡$ Ag Åd¡Dg A_hfku Tyëd_p Apkpf L$ía \ep R>¡. sp L¡$ L$ía_p¡ Tdp_p¡ ld_¡ v¡$Mhy _kub L$f¡. Myv$psApgp A`_¡ k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ ApL$p qf.A._p lp\`f BdpdyTdp_ A.k._y Tylwf v¡$Mhy _kub L$f¡.
lzT|f¡Apgp s.D.i. e¡ Aifp dybpfL$p lu.k.1438dp Akpkps_u rTL$f afdphu A_¡ A¡d afdpey L¡$ vy$r_ep_p¡ Akpk v$u_ `f _pMp¡ R>¡. v$u__p Akpk `f vy$r_ep_u rb_p b_phu R>¡. dyrd__y lf Adg v$u_ `f lp¡e A_¡ v$u_ ky„ R>¡ L¡$ dylåbs. dyrd_u_y lf Adg dylåbs_p Akpk `f R>¡. sp¡ A¡l_u rb_p L$pBd fl¡ R>¡. dTbys fl¡ R>¡, A_¡ vy$íd__p lf Adgp¡_p¡ Apkpk$ Av$phs `f lp¡e R>¡. sp¡ e¡ rb_p L$dTp¡f R>¡. e¡ ^„ku Åe R>¡

“افمن اسـس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير  ام من

  اسـس بنيانه على شفاجرف هار فانهار به في نار جهنم”

dyrd_u__p¡ Akpk dylåbs `f R>¡ v$u_ `f R>¡,sL$hp `f R>¡, A¡l_u rb_p dTb|s R>¡, A¡l_p hpõs¡ S>ßs R>¡.
vy$íd__u rb_p Av$phs `f R>¡,v$u__p rMgpa R>¡ sp¡ e¡ S>lßd_p MÍ$p `f R>¡. A¡l_p hpõs¡ ld¡ip lpf R>¡. v$pAhs_p vy$íd_p¡e¡ vy$r_ep_p h¡`pf_p¡ Akpkcu v$u_ `f _ L$u^p¡,ìepS> `f L$u^p¡, sp¡ e¡ kNgp hpõs¡ S>lßd R>¡. lzT|f¡Apgp s.D.i. e¡ O_u spL$uv$ afdphu L¡$ vy$r_ep_p L$pdp¡ h¡`pfdp Mphp `uhpdp L$p¡Bcu Adgdp lfpd iprdg _ \pe, A¡l_pku rb_p ^„ku Åe R>¡.
ldpfp v$u_, vy$r_ep, ApM¡fs A_¡ _Ås_p Akpk k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. _u dylåbs `f R>¡. Ap`_p duW$p L$gpd R>¡. Ap`_p¡ _yfp_u Q¡lfp¡ R>¡. s¡ku ldpfp Bëd, Adg AMgpL$, A_¡ AL$uv$p_u rb_p dTbys R>¡, ld¡ip bpL$u R>¡, Myv$psApgp k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu__u Dd° ifua_¡ v$fpT A_¡ v$fpT L$f¡. Apdu_.

AT: S>_pb i¡M dp¡BTcpB Aíi¡M Tp¡l¡fcpB ipqL$f,           

Aprdg kpl¡b -s¥e¡bu dp¡l‰p- (Np¡^fp)

الداعي الاجل الفاطمي مظظظر الشؤون الامامي سيدنا و مولانا عالي قدر مفضل سيف الدين اْقاط ع يه اْ سال رسالة شريفة ما الجامع الانور ني تعمير نا دوران برهان الدين اْقارض نا 9 معاجز ني ذكر فرماوي انسس بدر منير نسس يه شرف حاصل تهيو كه قسط وائز  هر مظظينه ما اهني بركات مؤمنين لكك ثثظظنححاويئسس ؛، 3 قسط تمام تهئي ؛،

                اْ 4  قسط لكهيئسس اهنا قبل يه ذكر كروي لازم ؛ كه اْ سال حضوراعلىط ع يه العشرة المباركة 1438هـ دارالسلام ما عقد فرمايا انسس عشرة نا درميان اْثث مولىط ع يه هر روز وعظ ما الجامع الانور ما جه اْيات بينات ظاهرة تهئي اهما سي ايك ايك ني ذكر فرماوي انسس برهان الدين اْقارض نا اعلى مقام ني معرفة كراوي، اْثث نا معاجز ني ذكر فرماوي انسس علم نا خزانه ما سي اعلى جواهرات عطاء فرمايا،  مؤمنين نا جانو نسس سيراب فرماوي ديدا، حضوراعلىط ع ني وعظ مبارك ما سي بعض اقتباسات ني روشني سي اْ مضامين نا سلسلة نسس مزين كريس انشاء الله تعالى.

                خدا تعالى قراْن مجيد ما فرماوسس ؛: “لمسجد اسّس على التقوى من اول يم احق ان تقوم فيـه”  مسجد نو اساس خدا يه  من اول يوم تقوى ثثر كيدو ؛،  جه دن سي دنيا ثثيدا كيدي تو مسجد نو اساس (ثثايو) تقوى ثثر ؛ انسس مسجد نو توجه بيت الله طرف ؛ جه بيت الله نسس خدا يه “اول بيت”  فرمايو ؛ ثثظظلو خدا نو ككهر ؛ جه نسس اْسمان سي ملائكة لئي نسس نازل تهيا انسس نوح نبي نا زمان ما طوفان اْيو تو يه بيت اْسمان ثثر رفع تهئي ككيا، ته بعد مولانا ابراهيم نبي الله يه بيت الله بنايا، تو يه} قديم اساس ثثر بنايا جه اساس ملائكة يه موكو هتو انسس بيت الله نا اطراف ما المسجد الحرام ؛، اهني طرف تمام مساجد نو توجه ؛، اْ مثل سي خدا تعالى يه مساجد نا اساس ني قراْن مجيد ما ذكر فرماوي،

                ظظظور نا زمان ما ائمة طاهرينع م انسس ائمة نا استتار ما دعاة مطلقينرض يه جتني مساجدو بناوي ؛ اهما اساس foundation واسطسس ككهنو اهتمام كيدو ؛ انسس يه سككلي مساجد نو اساس تقوى ثثر ؛.

                مولانا الامام المعز لدين اللهع م يه مِصر فتح كيدو انسس افريقة سي مصر طرف هجرة نو ارادة كيدو تو اْثث يه مِصر ما اْثث ني حويلي بناوا نو اَمر فرمايو ته وقت مِصر نا والي نو نام كافور هتو اهنسس اْ خدمة سونثثي انسس عجب شان ظاهر كيدي كه افريقة  سي ايك مؤمن نسس كهححّر ثثر مِصر موكلا انسس فرمايو كه اْ كهححّر ثثر بيضضهي نسس تميطط مصر نا باهر نا علاقة ما جاجو، اْ كهححّر جه جككه كهرٌا رهي جائي وهاطط هماري حويلي بناوجو، اْ مؤمن كهححّر ساتهسس مصر اْيا، كافور نسس واقف كيدا جه وقت يه كهححّر ثثر ححلا تو ايك جككه رُ كي ككيا، كافور يه وهاطط اساس واسطسس زمين كهودي تو نيححسس سي ثثظظلا نا قديم اساس foundation  ظاهر تهيا، كافور يه امام نسس لكهو كه اْ مثل بنو ؛، امام معزع م يه فرمايو كه يه} اساس ثثر هماري حويلي بناؤ، انسس ثثححهي ايك حقيقة اْميز جملة فرمايو كه “طال ما سكناه” هميطط ككهنو لمبان لكك وهاطط رهيا ؛،

                اْ مثل ائمة ني شان ؛، يه سككلا ني تقوى، علم، رياضة، حكمة نا اساسات زمين ما مخفي ؛، خدا تعالى اهنسس وقت ثثر ظاهر كرسس ؛،

                الداعي الاجل الاعلى المقدس سيدنا محمد برهان الدين اْقارض الجامع الانور ني تعمير فرماوي رهيا ؛، يه مسجد نا صحن ما جمني طرف ايك مدرسة(اسكول) هتو، play ground هتو، جه ثثظظلا ذكر كيدي ؛، (انسس اْئنده بهي كريسو)، برهان الدين اْقارض نا معجزه سي جه وقت مدرسة وهاطط سي هضضاوا ما اْيو تو صحن ما جمني طرف ني زمين flat تهئي ككئي.

                برهان الدين اْقارض يه اراده فرمايو كه صحن نا دٌابي طرف جيم رواق يعني (كمان) بناوا ما اْيا ؛ تيم جمني طرف بهي رواق (كمان) بناويئسس، تا كه مسجد symmetrical design   لاككسس، جه وقت جمني طرف انسس main entrance ما زمين كهودوا ما اْوي تو زمين ما سي ثثظظلا نا قديم اساسات (foundations) ظاهر تهيا، برهان الدين اْقارض يه يه} اساسات ثثر كهمباؤ بناوا نو اَمر فرمايو، انسس جمني طرف بهي دٌابي جانب مثل} بني ككيو انسس research  سي ايم معلوم تهيو كه الجامع الانور نا اساسات ايك بيجا سي متصلة ؛، continue ؛، يه ائمة طاهرينع م انسس دعاة مطلقينرض نا سلسلة جه متصلة ؛ اهني طرف دلالة ؛.

                الجامع الانور ما اْ مثل اساسات ظاهر تهاؤو انسس يه متصلة رهؤو اهنا سي ــــــــــــــ

  • الجامع الانور ني اصل بناء ني حد معلوم تهئي، كيم كه تاريخ نا لوككو كظظتا هتا كه مسجد ني حد فقط بيت الصلوة ني ؛، جه جككه مدرسة بنو ؛ يه مسجد ني حد سي باهر ؛.
  • اْ جامع برهان الدين اْقارض يه ائمة طاهرينع م نا اْثار ني تحقيق كري نسس بناوي ؛.
  • جه علم تاريخ نا لوككو يا مِصر نا علماء ثثاسسس نتهي يه برهان الدين اْقارض جانسس ؛
  • اْثث حقيقة ائمة فاطميين نا داعي ؛ فاطمي داعي ؛ انسس الجامع الانور نا بناؤنار امام حاكمع م ؛.

اْ اساسات نا ظاهر تهاوا بعد مِصر ني حكومة يه اعتراف – اقرار  كيدو كه برهان الدين اْقارض نو عمل صحيح ؛، اْثث نا نزديك جه تاريخ نو علم ؛ يه صحيح ؛، اْ اساسات ظاهر تهيا تو مِصر ني حكومة نا مهوضضاؤ، منسضضرو ديكهوا اْيا انسس مِصر نا Vice Prime Minister. حسن تهامي اْيا، وهاطط بيضضها ايك كرسي ثثر، انسس قراْن ني تلاوة ني cassette ححالتي هتي، يه سنتا رهيا، جيوارسس كام تمام تهيو تو، السيد المقدس نجم الدين صاحب يه اهنسس كظظيو كه هوسس اثثنسس يظظاطط سي ححليئسس تو يه كظظسس ؛ كه منسس يظظاطط بيضضهوا دو، اْ اساسات ظاهر تهيا ؛ انسس برهان الدين اْقارض اْ جامع بناوسس ؛ اهنا سي منسس ايم خيال اْوسس ؛ كه رسول اللهصلع يه “مسجد قبا” اسلام ني ثثظظلي مسجد بناوي تو عالم ما اسلام نو ظظظور تهيو، يه} مثل برهان الدين اْقارض مولى اْ جامع بناوسس ؛ تو امام نو ظظظور يظظاطط سي تهاسسس.

                الداعي الاجل سيدنا عبدعلي سيف الدينرض يه سورت ما المسجد المعظم بناوي تو اهنو اساس امام نا ظظظور  ني خبر ني تياري اوثثر كيدو، اْثث نا 100 ورس بعد سيدنا طاهر سيف الدينرض يه المحل السيفي مكة ما بنايو اهنو اساس امام نا ظظظور واسطسس كيدو، انسس بيوسس سيف الدينرض نا وارث برهان الدين اْقارض واسطسس ظظظور ني مسجد نا اساسات ظاهر تهيا، اْثث مولى يه هميشه امام نا ظظظور ني تمنى  كيدي ؛ انسس سيدنا طاهر سيف الدينرض نا 100 ورس بعد سيدنا مفضل سيف الدينط ع الجامع الانور ني ذكر فرماوي رهيا ؛ انسس هر روز وعظ ما ايك ايك اْية ني ذكر ساتهسس امام الزمانع م نا ظظظور ني التجاء فرماوي بلكه ايم فرمايو كه الجامع الانور سي ظلم نا اْثار كشف تهيا ؛ تو كشف نو زمانه همنسس ديكهؤو نصيب كرسس، خدا تعالى اثثنسس سيدنا مفضل سيف الدين اْقاط ع نا هاتهـ ثثر امام الزمانع م نو ظظظور ديكهؤو نصيب كرسس.

                حضوراعلىط ع يه عشرة مباركة 1438هـ ما اساسات ني ذكر فرماوي انسس ايم فرمايو كه دنيا نو اساس دين ثثر ناكهو ؛، دين نا اساس  ثثر دنيا ني بناء بناوي ؛، مؤمن نو هر عمل دين ثثر هوئي انسس دين سوطط ؛ كه محبة مؤمن نو هر عمل محبة نا اساس ثثر ؛، تو اهني بناء قائم رهسس ؛، مضبوط رهسس ؛، انسس دشمن نا هر عمل نو اساس عداوة ثثر هوئي ؛ تو يه بناء كمزور ؛، يه دهنسي جائي ؛.

“افمن اسـس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير  ام من

  اسـس بنيانه على شفاجرف هار فانهار به في نار جهنم”

 مؤمن نو اساس محبة ثثر ؛ ، دين ثثر ؛،  تقوى ثثر ؛، اهني بناء مضبوط ؛ اهنا واسطسس جنة ؛.

                دشمن ني بناء عداوة ثثر ؛ دين نا خلاف ؛ تو يه جظظنم نا كهدّا ثثر ؛ اهنا واسطسس  هميشه هار ؛، دعوة نا دشمنو  يه  دنيانا ويثثار نو اساس بهي دين ثثر نه كيدو، وياج ثثر كيدو تو يه سككلا واسطسس جظظنم ؛، حضوراعلىط ع يه ككهني تأكيد فرماوي كه دنيا نا كامو ويثثار ما كهاوا ثثيوا ما كوئي بهي عمل ما حرام شامل نه تهائي اهنا سي بناء دهنسي جائي ؛.

                همارا دين ، دنيا،  اْخرة انسس نجاة نو اساس سيدنا مفضل سيف الدينط ع ني محبة ؛، اْثث نا ميضضها كلام ؛، اْثث نو نوراني ححظظره ؛، ته سي همارا علم، عمل، اخلاق انسس عقيدة ني بناء مضبوط ؛، هميشه باقي ؛، خدا تعالى سيدنا مفضل سيف الدين ني عمر شريف نسس دراز انسس دراز كرسس، اْمين.

 

Open chat
Need help?