Myv$psApgp L$yAp®_ dÆv$dp afdph¡ R>¡ L¡$ :  

” فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله”

S>¡ hL$s Sy>dp¡Ap_p qv$_ _dpT sdpd \B Åe sp¡ lh¡ Tdu_dp r_L$gp¡ A_¡ h¡`pf L$fp¡.Myv$p_p aTg_¡ sgb L$fp¡.Ap Apesdp Myv$psApgpe¡ rsÅfs_p Dkyg bspep R>¡-bëL¡$ A¡d bspey L¡$ rsÅfs_¡ fpb¡lp L$B sfl b_phy Å¡BA¡.S>¡_u sakuf Mçks¡ Aslpf A.k., ABçds Abfpf A.k. A_¡ v$p¡Aps A¿epf qf.A._u kufs fTuepdp A_¡ kNgp_p sõ_uaps-v$pAhs_p qL$spbp¡dp dp¥S|>v$ $R>¡, rbëMyk|k k¥e¡v$_g L$pTuÞ_p¡Adp_ qf.A. e¡ qL$spb v$ApA¡dyg Bõgpddp rsÅfs hpõs¡ Agpl¡v$p¡ A¡L$ bpb (Chapter) rgMp¡ R>¡.

sgbyg dApi hpõs¡ dyrd_ dyd¡_p lf Tdp_dp qv$_ fps L$p¡rii L$f¡ R>¡. dyrd_u_e¡ Tdp__p dyL$sv¡$eps kpd_¡ lL$_p Ahrgep_u hkpep A_¡ _kpA¡l_¡ _yõbyg A¥_ fpMu kb° A_¡ slçdyg_¡ gprTd flu Av$g A_¡ rkv$L$_u fpl`f Qg¡ R>¡ e¡ Bdp__u Agpds R>¡ A_¡ dylåbs_u r_ip_u R>¡, h¡`pfdp dyrd_u__p sL$pTpAp¡, qaL$fs, ipL¡$gs A_¡ _ues `f A¡l_p N¥f gp¡Np¡ L$fsp dydèeT (AgN) R>¡, dyrd_-dyrd_ R>¡, N¥f-N¥f R>¡. sgbyqf®TL$dp dyrd__p kp\¡ sdpd _p¥A¡ BÞkp_u-Bbpvy$‰pl iprdg R>¡,dNf dyrd_ hpõs¡ e¡ duTs R>¡ L¡$ A¡l_p¡ h¡`pf Bbpv$sdp iydpf L$fhpdp Aph¡ R>¡.

spfuMdp _Tf L$fuA¡ sp¡ fkygy‰pl k.A.h._p Apgp AS>v$pv$ kNgp lL$_p Bdpdp¡ rsÅfs_p Ddyf_¡ gB DW$p R>¡. bëL¡$ dyrd_u_ A_¡ Bbpvy$‰pl hpõs¡ rsÅfs_p Dd|f klg \pe e¡ hpõs¡ L$p¡riip¡ L$u^u R>¡.dp¥gp_p lprid A.k. e¡ Afb_p L$bpBg_p v$frdep_ A_¡ Ly$f¥i A_¡ ipd_p v$frdep_ Bgpa L$pBd L$u^p¡, A¡L$ qL$kd_p¡ alliance L$u^p¡, riL®$sdp h¡`pf \ep¡. Afb A¡L$ bukfp L$bugp_p¡ dpg gB_¡ Åe A_¡ h¡`pf L$f¡, hp`k Aphu_¡ fpkyg dpg (`y„Æ) Ap`u v¡$ A_¡ _apdp b¡h¡ ipL¡$gs L$f¡, Ap rdkg dp¥gp_p lprid A.k.e¡ Afb_p v$frdep_ rsÅfsdp Adg L$fpey lpgp„L¡$ s¡ Tdp_dp Afb_p L$bpBg Ap`kdp A¡L$ bukfp_p vy$íd_ \p, S>„N \psu dNf dp¥gp_p lpride¡ h¡`pfku kNgp_¡ Å¡X$u v$u^p. S>¡_u rTL$f “”g¡-Bgpa¡ Ly$f¥i”_u kyfsdp R>¡.

e¡ rdkg fkygy‰pl k.A.h.cu _ybyìhs_p L$åg rsÅfs hpõs¡ ipd_u sfa Nep R>¡. A¡L$ hL$s dp¥gps¡_p Mv$uÅ A.k.ku ipv$u_p L$åg Ap`_p¡ dpg gB_¡ `^pfp R>¡. Ardfug dyrd_u_ A.k. lTpfp¡ rhNp Tdu_ M¡X$sp dTv|$f_p dp\p `f MX$p flu_¡ Ap` Myv $e¡ kNgpku L$pd g¡sp. Bdpd dylçdvy$g bpqL$f A.k. k¿s ^|`dp Ap`_u hpX$udp L$pd L$f¡ R>¡. Bdpd dÞkyf A.k. Bdpds_p Ai® `f dyõshu \ep s¡ L$åg rsÅfs_y Adg L$fsp \p A_¡ `p¡sp_p A¡lgp¡ Ahgpv$ hpõs¡ Ly$ìhs (NyTpfp¡) _¡ S>d¡A L$fsp.v$p¡Aps dyÐgL$u_ qf.A.cu e¡ rdkg rsÅfs_y Adg L$u^y R>¡ A_¡ dyrd_u__¡ h¡`pf_u sfa fNbs bsphsp füp R>¡ A_¡ dyrd_u__¡ sgbyqf®TLy$g lgpg_p sfuL$p `f Qgphsp füp R>¡. rbëMyk|k k¥e¡v$_p Aåv¡$Agu k¥azØu_ qf.A._p Tdp_dp rS>hpf¡ v$L$pg `X$p¡ sp¡ Ap`e¡ dyrd_u__¡ kyfs bygpep A_¡ kNgp_¡ Ap`e¡ `pgp. kNgp_¡ L$pd rkMpey, S>¡_¡ L$pd AphX$sy \y e¡ S> L$fpey. Apgps A_¡ Ap¥Tpf Ap`p. kNgp_¡ L$pd `f gNpep, dyrd_u_ S>¡ L$pdp¡ `p¡sp_p Npddp L$fsp \p e¡ lh¡ kyfsdp L$fsp L$u^p A_¡ ê$r`ep S>d¡A L$fpep, sp L¡$ `pR>p S>¡ hL$s Of¡ hs__u sfa Nep sp¡ e¡ S>d¡A iyv$p fL$d Ap`u_¡ lf A¡L$_¡ hv$pA L$u^p, O_p_¡ qfTL$ sgb L$fhp ApäuL$pcu dp¡L$gp.

sp L¡$ `1dp v$pB_p Tdp_dp `2dp v$pB k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. sifua gpep. S>¡_u rhgpv$s hpõs¡ Ap`_p bphpÆ kpl¡b k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ qf.A.e¡ afdphu v$u^y L¡$ “”S>¡ qv$_ku Ap dp¥gyv$ S>_pep R>¡ s¡ qv$_ku v$pAhsdp bfL$ps bfL$ps Apd \B NB R>¡” A_¡ AL$kf afdphsp L¡$ “”cpB byflp_yØu__¡ gB ÅAp¡, A¡l_p L$v$d_p _uQ¡ v$p¥gs R>¡” Ap ip__p v$pB sifua gpep A_¡ Ap`e¡ dyrd_u__¡ rsÅfsdp Top `f `p¢lQphp_u sv$buf iyê$ afdphu A¡l_u rTL$f Ap dTdy_dp L$fuk„y… BÞipA‰plp¡sApgp.

Ap`_p dÞkyk k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ s.D.i. e¡ S> hsufp `f dyrd_u__p BL$s¡kpv$u Dd|fdp _Tf afdphu füp R>¡, dyrd_u__¡ rsÅfs fpb¡lp sfa sp¥Ælps afdphu füp R>¡ b¡h¡ dp¥gpe¡ L$B sfl dyrd_u__¡ rsÅfsdp uplift L$u^p A¡l_u bpAT rTL$fp¡ L$fuA¡.

BÞkp_ S>¡ hL$s L¡$ budpf \pe R>¡ A_¡ A¡l_p a¡rdgu X$p¡L$V$f `pk¡ v$hp g¡hp Åe R>¡ A_¡ s¡ hL$s X$p¡L$V$f `¡lg¡ A¡l_u budpfu_p symptoms v¡$M¡ R>¡.s¡ bpv$ A¡l_u _åT_¡ `fuMk¡ A_¡ check L$fk¡. bpAT hL$s A¡l_p a¡rdgu_u d¡X$uL$g history `fcu ApNpl \pk¡ A_¡ S>¡ hL$s ¡Al_u s¡lL$uL$ \pk¡ L¡$ budpfu ky„ R>¡? A_¡ A¡l_p symptoms A_¡ Aõbpb ky„ R>¡? A¡l_p `R>uS> v$hp rgMu Ap`k¡ S>¡ v$hp budpfu_¡ _l] bëL¡$ symptoms _¡ Msd L$fu v¡$ R>¡ S>¡ kbb budpfucu v|$f \B Åe. dNf S>¡ X$p¡L$V$f aL$s budpfu v¡$Mu_¡ v$hp Ap`u v¡ $ep bfpbf check up L$u^p bN¥f v$hpAp`u v¡$ ep ipev$ ap¥f_ riap \B cu Åe dNf symptoms bpL$u lp¡hp_p kbb e¡ budpfu vy$bpfp Aphk¡, klul A_¡ L$prdepb X$p¡L$V$f hp¡ S> L$l¡hpe S>¡ A¡lhu v$hp Ap`¡ S>¡_pku budpfdpku budpfu_¡ _l] bëL¡$ symptoms _¡ r_L$pgu v¡$, S>¡d ANf L$p¡B_¡ byMpf \ep¡ lp¡e sp¡ X$p¡L$V$f_¡ gprTd R>¡ L¡$ A¡d Å_¡ L¡$ byMpf ky„ kbbku Apep¡ R>¡ A_¡ e¡ kbb_¡ Msd L$fhp_u L$p¡rii L$f¡, _p L¡$ aL$s byMpf_u v$hp Ap`u v¡$.

AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A.A_¡ AØpBg AS>g k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ s.D.i. Apgd hpõs¡ sbub¡ ê$lp_u R>¡. ê$lp_u X$p¡L$V$f R>¡ S>¡ Å_ ep L¡$ rS>kd_u _l] bëL¡$ Å_ A_¡ rS>õd b¡h¡_p¡ A¡L$ kp\¡ BgpS> L$f¡ R>¡ A¡lhu v$hp B_pes L$f¡ R>¡ L¡$ budpfdpku budpfu_p kp\¡ A¡l_p  symptoms _¡ _pbyv$ L$fu v¡$ R>¡, Ap` b¡h¡ dp¥gp A¡lhp sbub R>¡ L¡$ Tdp_p¡_u sdpd budpfuep¡_¡ Å_u gu^u R>¡, budpfuep¡_u síMuk L$fu gu^u R>¡. A¡l_p  symptomsidentify L$fu QyL$p R>¡ A_¡ Tdp_p_p _åT_¡ bfpbf `fMu gu^u R>¡. lh¡ Tdp_p_p lpgps_p kbb ANf L$p¡B dyrd__¡ budpfu Aph¡ R>¡ ep L$p¡B_p Ofdp ld¡ip L$p¡B budpf fl¡ R>¡. L$p¡B dyrd_ v¥$_dp hpL¡$A \B Åe R>¡ sp¡ L$p¡B dyrd_u__u s„Nv$õsu MÐd S> _\u \psu. L$p¡B_¡ tTv$Nudp Apfpd _\u ep L$p¡B_¡ fpsp¡dp qaL$f A_¡ `f¡ip_u_p kbb _]v$ _\u Aphsu. L$p¡B_¡ fp¡Tudp bfL$s _\u sp¡ L$p¡B_¡ `p¡sp_u vy$L$p_ ep dL$p_ _\u \psy. L$p¡B dyrd_ afT„v$ku d¡lê$d R>¡ ep L$p¡B dyrd__p Ny_pl_p kbb afT„v$ NyTfu Åsp lp¡e, L$p¡B dyrd_u__u ipv$u _ \psu lp¡e sp¡ L$p¡B_u Dçduv$p¡ sdpd _ \psu lp¡e, qL$kd qL$kd_u budpfuep¡ Ap leygp_p v$qfepdp dyrd_u__¡ v$f`¡i Aph¡ R>¡. Ap Tdp_p_p lpgsdp A¡l_¡ A¡ldp dyåsgp L$fu v¡$ R>¡, dNf byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. A_¡ dyaØg dp¥gp s.D.i. Ap` S> A¡lhp sbub R>¡-X$p¡L$V$f R>¡ S>¡ Ap sdpd budpfuep¡ku riap Asp L$fu v¡$ R>¡. Ap sdpd budpfuep¡_p S>¡ symptoms R>¡. A¡l_¡ v|$f L$fhp hpõs¡ Ap`e¡ dyrd_u__¡ A¡lhu v$hp Asp L$u^u R>¡ A¡lhp¡ BgpS> bspep¡ R>¡ L¡$ S>¡_p kbb dyrd_u__p Å_p¡ A_¡ rS>kd_p kp\¡ Ap sdpd budpfuep¡_p¡ BgpS> \B Nep¡ R>¡. fp¡Tu A_¡ bfL$s_p v$fhpTp Mygu Nep R>¡. dyrd_u__p  financial lpgs sfL$L$u_p d_prTg QY$u füp R>¡.

S>¡d A¡L$ X$p¡L$V$f budpfu_p¡ BgpS> L$f¡ sp¡ v$hp_p¡ `yfp¡ course Ap`¡ R>¡, lh¡ Å¡ L$p¡B X$p¡L$V$f_u hps dp_u_¡ e¡ course sdpd L$f¡ sp¡ A¡l_¡ riap \pk¡ A_¡ Å¡ course sdpd _ L$f¡ A_¡ hQdpku dyL$u v¡$k¡ sp¡ A¡l_¡ riap _l] \pe. e¡ S> rdkg dp¥gp_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. A_¡ k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. sbub¡ _akp_u R>¡. S>¡d rS>õdp_u X$p¡L$V$f budpfu v¡$Mu_¡ v$hp Ap`¡ R>¡ s¡d dp¥gpe¡ ApS>_p Tdp__u budpfu_¡ diagnoses L$u^u R>¡. ApS>¡ commercial crises A_¡ financial recession _p¡ BgpS>cu BL$s¡kpv$u sp¥f `f dp¥gpe¡ Ap`p¡ R>¡. b¡h¡ dp¥gpe¡ Ap sdpd dy[íL$gp¡_u budpfuku riap Asp L$fhp hpõs¡ A¡L$ v$hp_p¡ `yfp¡ course bspep¡ R>¡, S>¡ i¿ke¡ Ap`_p afdp_ dysprbL$ Adg L$u^y sp¡ A¡l_¡ riap \B NB A_¡ S>¡ e¡ Adg _ L$u^y ep \p¡Xy$ L$u^y A_¡ bpAT _ L$u^y sp¡ A¡l_¡ riap _ \B.

k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. e¡ vy$r_ep_u Ap rdkg_u sdpd BL$s¡kpv$u budpfuep¡_u symptoms Å_u_¡ dyrd_u__¡ lu.k.1399dp bsphu v$u^y L¡$ Ap sdpd dykubsp¡_p¡ kbb A¡L$ S> R>¡ S>¡ qfbp-ìepS> R>¡-lfpd_u fp¡Tu R>¡, ìepS>_p kbb, Å_, rS>kd, h¡`pf A_¡ vy$r_ep_u sdpd QuTp¡dp budpfuep¡ Aphu Åe R>¡. h¡`pf_¡ rdV$phu v¡$ R>¡. ApS>¡ lf BL$s¡kpv$u dy[íL$g_p¡ BgpS> ìepS>ku v|$f f¡lhy R>¡. A¡L$ bep_dp Ap` afdph¡ R>¡ L¡$:

“”dyrd_u_ S>dpAs!dyrd_u_ rbfpv$fp¡! A¡ ATuTp¡, afT„v$p¡ qL$Ð_pL$ gp¡Np¡ A¡d Mepg L$f¡ R>¡ L¡$ ld¢ ìepS> Mpsp _\u, ìepS> Ap`uA¡ R>¡ A_¡ ìepS> `f `¥kp gBA¡ R>¡. ìepS> `f `¥kp _  gBA¡ sp¡ h¡`pf L¡$d \pe? h¡`pf Åfu fpMhp hpõs¡ h¡`pf h^pfhp hpõs¡ `¥kp_u Tê$fs R>¡.e¡ d[ÞsL$$ klu R>¡, dNf ìepS> `f `¥kp g¡hpdp apBv$p_p bv$g _yL$kp_ R>¡, _yL$kp_ ky„ R>¡ L¡$ sdpfp lp\dp S>¡ Akg dpg R>¡ A¡l_p kp\¡ ìepS>_p¡ dpg iprdg \pe R>¡, sp¡ e¡ blood cancer \B Åe R>¡. L¡$Þkfku qL$Ð_p bu_¡ R>¡, sdpfp¡ fpkyg dpg, sdpfy capital sdpfu `y„Æ qv$_ b qv$_ L$d \psu Åe R>¡.sp L¡$ A¡L$ qv$_ A¡lhp¡ Aph¡ L¡$ lp\dp aL$s ìepS>_p¡ `¥kp¡ bpL$u flu Åe R>¡ A_¡ v¥$_ rTepv$p \sy Qgy Åe R>¡, ìepS> h¡`pf_¡ destroy L$f¡ R>¡, _pbyv$ L$f¡ R>¡. ìepS> h¡`pf_¡ dagyS> L$f¡ R>¡. paralyzed L$f¡ R>¡ A_¡ dp¡lVy$ _yL$kp_ e¡ R>¡ L¡$ ìepS> Bõs¡_pDg dpAê$aku-M¥f_p L$pdp¡ku fp¡L$¡ R>¡- TL$ps Ap`hpku fp¡L¡$ R>¡, L¡$dL¡$ A¡l_¡ ìepS>_p lasp cfhp_u qaL$f lp¡e R>¡ A_¡ Myv$p_u f¡ldsku d¡lê$d \B Åe R>¡, A_¡ bfL$s Qgu Åe R>¡”

spf¡ S>¡d “”rbõd‰pl” `¡lgp “”AETp¡rb‰pl” R>¡. hgpes_p `¡lgp bfpAs R>¡. hyTy L$fu_¡ `pL$ \php_p `¡lgp B[õsÞÅ L$fu_¡ _p`pL$u vy$f L$fhy R>¡. e¡ S> rdkg k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. e¡ kNgp L$fsp `¡lgp ìepS>_u _p`pL$uku vy$f \php_y„ afdp_ L$u^y. 1`du kv$u_p ApNpTdp S>¡ hL$s Ag Åd¡Asyõk¥auepdp lu.1399dp Ag dyësL$g aps¡du Ag Bëdu \pe R>¡ A¡ldp Ap` dp¥gp qf.A. e¡ O_p¡ k¿spBku Adf afdpep¡ L¡$ kNgp ìepS>_u _p`pL$uku r_L$gu Åe. ìepS>_p kp\¡ S>¡ S>¡ lfpd_u QuTp¡ R>¡. S>¡d hudp¡, Sy>Npf, lfpd_p¡ h¡`pf, e¡ sdpd QuTp¡ku v|$f \phy.Ap`_p¡ Ap Adf Ap` dp¥gp rf.A._p ê$lp_u BgpS>_p course _u `¡lgu v$hp R>¡. bpAT hL$s budpfu k¿s lp¡esp¡ v$hpcu L$X$hu lp¡e R>¡. e¡ S> rdkg ìepS> A¡lhu budpfu R>¡ L¡$ A¡l_pku r_L$ghy O_y cpfuR>¡, dy[íL$g R>¡, A¡L$ bep_dp k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. afdph¡ R>¡ L¡$ “”lp\ A¡W$p \ep lp¡e sp¡ ^p¡hp hpõs¡ Nfd `p_u_u Tê$fs `X¡$ R>¡ sp¡ S> A¡W$pk r_L$gu kL$k¡ e¡ S> rdkg ìepS>_u _p`pL$u R>¡”

A¡L$ bep_dp Ap` afdph¡ R>¡ L¡$

“”kNgy h¡Qhy `X¡$, fõsp `f Aphu ÅAp¡ dNf ìepS>ku v|$f \pAp¡”

spf¡ A¡lkpk \pe R>¡ L¡$ S>¡ kNgp ìepS>dp lsp ep lÆ R>¡, _ETp¡rb‰pl – A¡l_p hpõs¡ ìepS>ku r_L$ghy L$X$hu v$hp `uhp_p bfpbf R>¡, dNf A¡ldp S> riap R>¡. byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. e¡ BÐ_p hfkp¡ `¡lgp afdpey R>¡, dNf ApS>_p Tdp__p lpgpscu O_p _pTyL$ R>¡, vy$r_ep_u economydp ìepS> BÐ_y `¡hõs \B Ney R>¡ L¡$ Å¡ dp¥gp_u rlv$pes _ lp¡e sp¡ dyrd_u__¡ ìepSku bQhy O_y dy[íL$g \B Åe, s¡ku ApS>_p Tdp_dp h¡`pf A_¡ dApdgsdp$ O_y A¡ls¡epsku kNgu dealing L$fhu Å¡BA¡.

S>¡ hL$s O_p dyrd_u_ ìepS>ku v|$f \ep sp¡ `R>u k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. BgpS>_p course _u buÆ v$hp bsph¡ R>¡ S>¡ Np¡ep “”rbõd‰pl” `Y$hp bfpbf R>¡, hyTy L$fhp bfpbf R>¡, e¡ ky„ L¡$ sdpd dyrd_u_ hpS>¡bps O_u A_¡ O_u Ap`hp_u sfa v$pAhs L$u^u A¡d bsphu v$u^y L¡$ s„Nu v|$f L$fu_¡ fp¡Tu_u Dçduv$ lp¡e sp¡ A¡l_p¡ ApS> BgpS> R>¡, A¡L$ bep_dp Ap` afdph¡ R>¡ L¡$ “”fp¡Tu L¡$hu sfl M¢Qpe, A¡l_p _yõMpAp¡ dp¥gpe¡ bspep R>¡. Adufug dyrd_u_ A.k. afdph¡ R>¡ L¡$                                sd¢ TL$ps Ap`p¡. Myv$pe¡ TL$ps e¡ hpõs¡ aT® L$u^u R>¡ L¡$ qfTL$_y kbb b_¡.sd¢ TL$ps Ap`p¡ Myv$p sdpfp hpõs¡ qfTL$_p Abhpb Mp¡gu v¡$k¡. lÆ Ardê$g dyrd_u_ afdph¡ R>¡ L¡$                      kv$L$p_u dpA_p TL$ps_u R>¡, sd¡ aL$uf \B ÅAp¡ sp¡ Myv$p kp\¡ h¡`pf L$fp¡, TL$ps Ap`p¡, Myv$p s„Nu vy$f L$fk¡.”

dp¥gp_u lTfsdp Aphu_¡ dyrd_u_ lhpBS> AfT L$f¡ R>¡. L$p¡B_¡ v¥$__u sL$gua, fp¡Tu_u sL$gua, budpfu lp¡e,ep L$p¡Bcu bpbs lp¡e, dNf e¡ lhpBS>_p S>hpbdp byflp_yØu_ ApL$p qf.A. AL$kf dyrd_u__¡ hpS>¡bps rTepv$p AT® L$fhp_y afdph¡ R>¡.L„$BL$ rTL$fp¡ R>¡, S>¡_pku eL$u_ \B Åe R>¡ L¡$ fp¡Tu M¢Qhp_y d‚psuk ApS>_p Tdp_dp hpS>¡bps R>¡.s„Nu_p kp\¡ lf qL$kd_u budpfu v|$f L$fhp_p¡ fpõsp¡ hpS>¡bps R>¡. bëL¡$ lf A¡L$ ilfdp lf A¡L$ a¡rdgudp lf A¡L$ i¿k_p kp\¡ Ap rdkg_p dAprS>T \ep S> lk¡ A_¡ hL$s_ a hL$s_ A¡d A¡lkpk \psp¡ S> lk¡ L$¡ Ap fp¡Tudp bfL$s \B flu R>¡ e¡ hpS>¡bps Av$p L$fhp_p kbb \B flu R>¡.

spf¡ S>¡ hL$s k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. e¡ lu.k.1399dp ìepS>ku v|$f f¡lhp_p¡ k¿spBku `¡lg¡ Adf afdpep¡ A¡l_p kp\¡ hpS>¡bps rTepv$p Ap`hp_u sfa gp¡Np¡_¡ bygpep sp L¡$ lu.k.1400 A_¡ lu.k.1401dp hpS>¡bps rTepv$p Ap`hp_u sfa A¡L$ _p¡lTs L$pBd \B NB A¡L$ movement iyê$ \B NB A_¡ Ag Åd¡Dg A_hf_p Bas¡spl_u bfL$s A¡lhu Tprlf \B L¡$ dyrd_u_e¡ hpS>¡bps O_u A_¡ O_u Ap`u.

Bdpd A¡ldqv$g dõs|f A.k. B¿hp_yõkapdp afdph¡ R>¡ L¡$ b¡ QuT gprTd R>¡ A¡L$ “”B[õsÅ®Dõk¡lsyg daL|$v$p” budpfu_p kbb S>¡ k¡ls Qgu NB R>¡ e¡ k¡ls_¡ budpfu v|$$f L$fu_¡ vy$bpfp gphhy, A_¡ buSy> “”rlaTyõk¡lsyg daL|$v$p” S>¡ k¡ls dp¥Sy>v$R>¡, A¡l_u rlapTs L$fhy precaution L$fhy sp L¡$ budpfu _ Aph¡, spf¡ S>¡ hL$s L¡$ k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. e¡ sdpd budpfuep¡_¡ diagnose L$fu_¡ A¡l_p symptoms _¡ ìepS>ku v|$f L$fu_¡ A_¡ hpS>¡bps rTepv$p Ap`sp L$fu_¡ e¡ symptoms _¡ vy$f L$fu v$u^p k¡ls daLy$v$p_¡ hpgu Ap`u. lh¡ dyrd_u_dp S>¡ k¡ls dp¥S|>v$ R>¡, A¡l_u rlapTs hpõs¡ A_¡ precaution hpõs¡, spL¡$ vy$bpfp budpfuep¡ _ Aph¡, dyrd_u__¡,BL$s¡kpv$u sfL$L$u_u suÆ `¿su `f gB Åe R>¡, BgpS>_p course _u suÆ v$hp bsph¡ R>¡ e¡ ky„ L¡$ L$fT_ lk_p Ap`hy A_¡ L$fT_ lk_p g¡hy.

h¡`pf Åfu fpMhp hpõs¡ A_¡ h¡`pf h^php hpõs¡ `¥kp_u Tê$fs sp¡ kNgp_¡ S> R>¡ A_¡ ìepS> lfpd R>¡, s¡ku k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. lh¡ lu.k.1403dp L$fT_ lk_p_u õL$ud byflp_u L$fT_ lk_p dy„bBdp L$pBd L$f¡ R>¡ s¡ bpv$ Ap` S>¡ S>¡ Npddp `^pfp hlp„ L$fT_ lk_p_u õL$ud L$pBd afdphu A_¡ kNgu S>Np _pqv$f fL$d B_pes afdphu A_¡ S>¡ Npddp `^pf¡ R>¡ hlp„ e¡ õL$uddp lÆ rTepv$p fL$d B_pes afdph¡ S> R>¡, dyrd_u__¡ h¡`pf hpõs¡ ìepS>ku vy$f L$fu_¡ L$fT_ lk_p g¡sp L$fu v$u^p.

e¡ S> rdkg L$p¡B ìepS> `f `¥kp Ap`sy lp¡e e¡cu lfpd R>¡. A¡l_p bv$gdp L$fT_ lk_p Ap`¡ L¡$dL¡$ A¡ldp bfL$scu A_¡ khpbcu R>¡. L$fT_ lk_p buÅ_¡ Ap`hp_u sfa k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ fNbs bsphsp füp A_¡ ApS> k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. L$fT_ lk_p Ap`hp_u sfa O_u S> fNbs bsph¡ R>¡. Mpõks_ Ap`e¡ dyrd_u__¡ dylçdv$u õL$uddp lf Sy>dp¡Ap A_¡ lf duL$ps `f fL$d Ap`sp L$fu v$u^p A_¡ e¡ S rdkg lzk¥_ õL$uddp O_u aprMf fL$d Ap`sp L$fu v$u^p. A¡d L$luA¡ sp¡ bfpbf R>¡ L¡$ byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. e¡ dyrd_u__¡ ìepS>ku v|$f L$fu_¡ L$fT_ lk_p g¡sp L$u^p A_¡ dyaØg dp¥gp s.D.i. e¡ L$fT_ lk_p Ap`hp_u _p¡lTs AS>b ip_ku L$pBd afdphu. ApS>¡ rlÞvy$õsp_dp S>¡ BL$s¡kpv$u lpgps \ep R>¡ A¡ldp kpa hpT¡l \B Åe R>¡ L¡$ lzk¥_ [õL$ddp L$fT_ lk_p Ap`hpdp vy$Þehu sp¥f `fcu qL$Ð_p¡ apev$p¡ R>¡.

dyrd_u_ S>¡ hL$s ìepS>_u budpfuku vy$f \ep, hpS>¡bps Ap`sp \B Nep, L$fT_ lk_p Ap`sp \ep, L$fT_ lk_p g¡sp \ep A_¡ Ap QuTp¡ku  dyrd_u__u vy$r_ep_u l¥rkeskucu sfL$L$u rTepv$p \psu NB. bfL$ps A_¡ kApv$ps_y hyazf \ey. financially uplift \ep, sp¡ `R>u k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. e¡ bfL$ps_¡ e¡ v$p¥gs_¡ e¡ sfL$L$u_¡ dyrd_u__p v$frdep_ bpL$u fpMhp hpõs¡ Qp¡\u v$hp_p¡ _yõMp¡ bsph¡ R>¡. dyrd_u_ M¥f_p L$pdp¡dp MfQhp_u sfa BÞapL$ (Mfhy) _u Apv$s sfa v$pAhs L$u^u, bygpep A_¡ A¡lhp b_phu v$u^p L¡$ Ap`_p A¡L$ Bipfp `f dyrd_u_ gpMp¡ bëL¡$ L$fp¡X$p¡ MfQhp_¡ `X$p `X$u L$f¡ R>¡. economically cu ApS>¡ vy$r_ep_p gp¡Np¡ BL$fpf L$f¡ R>¡ L¡$ rS>Ð_y MfQkp¡ BÐ_p¡ sdpfp¡ dpg rTepv$p \pk¡, _l] sp¡ dpg `X$p¡ lzhp MÐd \B Åk¡, ApS>¡ e¡ lpgps _Tf Aphu füp R>¡. Ap rdkg M¥f_p L$pdp¡dp MfQhp sfa ip¥L$ bsphsp lzhp ApL$p dp¥gp s.D.i. afdph¡ R>¡ L¡$ “”A¡ dyrd_u_! d¢ sdpfp¡ bphp Ry>„, dpfp l_u_ A_¡ BíaL$p_p¡ dyL$sv$p e¡ R>¡ L¡$ sdpfu M¥f ¿hplu L$ê„$                sd¢ ìepS>ku r_L$gu ÅAp¡. d¢ sd_¡ leps s¥e¡bp_u sfa v$pAhs L$ê„$ Ry>„, sd¢ dpfp kp\ \pAp¡, d¢ sd_¡ hp¡ Ddyf `f v$gpgs L$ê„$ L¡$ Myv$p qfTL$_p Abhpb sdpfp hpõs¡ Mp¡gu Ap`¡. sd¢ Myv$p_u fpldp dpg MfQsp flp¡, dpg MfQhpku dpg rTepv$p \pe R>¡. Qídpdpku `p_u r_L$pgp L$fp¡ sp¡ Qídp¡ `pR>p¡ cfpB Åe R>¡,A_¡ Qídpku `p_u _ r_L$pgp¡ sp¡ dÅfueyg-dpA b„^ \B Åe.”

hpS>¡bps rTepv$p Ap`hp_u Apv$sku BÞapL$ MfQhp_u Apv$s `f gphu_¡ k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. A_¡ k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. e¡ _ rka® dyrd_u__¡ economically uplift L$u^p R>¡ bëL¡$ buÆ O_u budpfuep¡ku v|$f L$u^p R>¡. S>¡d k¥e¡v$_p lduvy$Øu_ Ag qL$fdp_u qf.A.rTL$f afdph¡ R>¡ L¡$ TL$ps Ap`hpku A_¡ MfQhp_u Apv$sku BÞkp__¡ b¡lsf A¿gpL$ lprkg \pe R>¡. kMphs A_¡ iyÅAs_u Mõgs qv$gdp rTepv$p \pe R>¡ A_¡ bv$ A¿gpL$ v|$f \pe R>¡. L„$Sy>ku A_¡ byTqv$gu qv$gku r_L$gu Åe R>¡. e¡ S> rdkg BÞapL$ L$fhpku r_apL$_u skìhyf A_¡ AL$uv$p_u rlapTs \pe R>¡. s¡ku S> dy_pa¡L$u_ e¡ ky„ L$u^y L¡$ dyrd_u__¡ M¥f_p L$pdp¡dp MQ® L$fhpku fp¡L$p- hpS>¡bps _ Ap`hpku fp¡L$p. sp L¡$ r_L$pa_u skìhyf `¥v$p \pe A_¡ Bdp__y _|f qv$gp¡dpku r_L$gu Åe, M¥fdp MfQ L$fhpku S>¡ b¡lsf A¿gpL$ lprkg \pe R>¡ e¡ A¿gpL$_p kp\¡ h¡`pf L$fhy S> lL$uL$L$s_  rsÅfs fpb¡lp R>¡ e¡ BÞipA‰pl ApN¡ rTL$f L$fuky, Ap rdkg b¡h¡ dp¥gpe¡ dyrd_u__¡ MfQsp L$fu_¡ bQphu gu^p.

Ap sdpd QuTp¡_p kbb dyrd_u_ Apbpv$ Apbpv$-ipv$ ipv$ R>¡, ApS>¡ v¡$Mp¡ dyrd_u_ ky„ ip_ku MQ} füp R>¡, rbgpv¡$ Bdpr_epldp `00_p ap¥L$ dkprS>v$ spAduf \B NB. v$p¡Aps dyÐgL$u_ qf.A._p Ly$åbp dybpfL$p A_¡ Apguip_ dTpfps spAduf \B Nep, AhrgepD‰pl A.k._u Tfulp¡ kp¡_p Qp„v$uku b_u NB. lf Npddp i¡lê$‰prlg dyATTd A_¡ Aifp dybpfL$p_u r_epTp¡ \pe R>¡, lTpfp¡_u spAv$pv$dp dyqd_u_ dp¥gp_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. _p kp\¡ Aifp dybpfL$p `f Åe R>¡ A_¡ gpMp¡ L$fp¡X$p¡dp r_epT_u fL$d dp¥gp s.D.i. _¡ AT® L$f¡ R>¡. k¢L$X$p¡ dyrd_u_ lf kpg lS>-Asbps Aprgep_u rTepfs-rbëMyk|k L$fbgp_u rTepfs L$fhp Åe R>¡. lzT|f¡Apgp s.D.i. _¡ dyrd_u_ aprMf _S>hp AT® L$f¡ R>¡, rTepas L$f¡ R>¡, qL$kd qL$kdku dyrd_u_ M¥f_p L$pdp¡dp MQ} füp R>¡. bëL¡$ M¥f_p L$pddp MQ®hp_¡ lh¡ dyrd_u_ blp_p sgpi L$f¡ R>¡. dp¥L¡$A_u B[ÞsTpfudp fl¡ R>¡ L¡$ qL$hpf¡ ld¢ M¥f_p Adgdp MQ} gBA¡, Ap dL$pd `f gphu_¡ k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A._¡ k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. e¡ dyrd_u__¡ MX$p L$fu v$u^p R>¡, A¡lhp L$fu v$u^p R>¡ L¡$ `¡lgp vy$r_ep_u dyrd_u_ rMv$ds L$fsp lsp-lh¡ vy$r_ep dyrd_u__u rMv$ds L$fu flu R>¡ L¡$d L¡$ hp¡ dp¥gp s.D.i. hp¡ ê$lp_u X$p¡L$V$f S>¡_p L$v$d_p _uQ¡ v$p¥gs R>¡- S>¡d dp¥gp_p spl¡f k¥azØu_ rf.A.e¡ Ap`_u ip_dp afdpey L¡$ “”cpB byflp_yØu__p L$v$dp¡_p _uQ¡ v$p¥gs R>¡.” e¡ dp¥gp_u hps dp_u A¡l_p dÞkyk_u hps dp_u spAs L$u^u, afdp_ dp\¡ QY$pey, L$p¡B sfl_y reconsideration _ L$u^y S>¡d budpf i¿k X$p¡L$V$f_u hps _ dp_¡, v$hp _ g¡ sp¡ A¡l_¡ qiap _ \pe A¡d S> S>¡ gp¡Np¡ e¡ hps _ dp_u e¡ kNgp BL$s¡kpv$u _pluesku  uplift _ \B kL$p.

k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ ApL$p qf.A. e¡ Ap rdkg dyrd_u__¡ s¥epf L$u^p, MfQsp L$fu v$u^p. s¡ kp\ Ap` dyrd_u__¡ h¡`pf rTepv$p L$fhp_u dykgkg rlv$pes Asp L$fsp füp A_¡ ApS>¡ dyaØg dp¥gp s.D.i. rlv$pes afdphu füp R>¡, b¡h¡ dp¥gp e¡ O_p_¡ krh®k lsu sp¡ h¡`pf L$fhp_y afdpey, h¡`pf lsp¡ sp¡ factory _p¡ Adf afdpep¡, industry dp ApN¡ h^hp_p¡ qL$Ð_pL$_¡ lzL$d L$u^p¡. bpAT_¡ international level `f h¡`pf L$fhp_u fpe Ap`u, L$ep¡ h¡`pf L$f¡ A_¡ L$ep¡ _ L$f¡ A¡ldp Bip®v$ps afdpep s¡ kp\¡ h¡`pf_p O_p bpfuL$ Dd|fdp sp¡ Ap` dp¥gp rlv$pes Ap`¡ R>¡ sp L¡$ dyrd_u__u rTepv$p apev$p¡ \pe A_¡ BL$s¡kpv$u lpgps_u `¿suep¡ QY$sp Åe.

Ap rdkg dyrd_u_ economically ApN¡ h^¡ A¡l_p hpõs¡ k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A._u iyê$ku Ap` v$pAhs_p Ai® `f dyõshu \ep s¡ hL$sku gNpspf L$p¡rii flu R>¡. hpf„hpf e¡ QuT_u sfa dyrd_u_ shS>Å¡ L$f¡ s¡ hpõs¡ bep_p¡ afdpep R>¡. lu.k.1388dp S>¡ hL$s Apgd¡ Bdp_ku dyrd_u__¡ A_¡ S>dpAsp¡_¡ S>d¡A L$u^p s¡ hL$s                           _p kps Dkyg L$pBd afdpep S>¡dpku 3 Dk|g BL$s¡kpv$_p _pqlesku R>¡.

(1) h¡`pf (2) Industries  (3) TfpAs (farming)

e¡ rdkg byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. e¡ qL$Ð_uL$ QuT afdphu, S>¡dp Np¥f L$fu Adg L$fhy ApS>_p rglpTku O_y S> Tê$fu R>¡. Ap` afdph¡ R>¡ L¡$ (bep_ A¡L$ kp\¡ afdpey R>¡ dNf points _u ipL¡$gs `f `¡i L$u^y R>¡ sp L¡$ hpT¡l \B kL¡$ qL$Ð_u QuT Ap` afdph¡ R>¡.)

(1) A`_p dhpguÑpl¡fu_ A.k. e¡ dyrd_u__¡ h¡`pfku hpbõsp L$u^p R>¡…s¡ku gprTd R>¡ L¡$ A`_p¡ rTepv$p shS>Å¡ industries _u sfa lp¡e, L¡$d L¡$ lpgps e¡ rdkg_p R>¡, qL$Ð_pL$ industrial age cu ApS> l¡ R>¡, atomic age cu L$l¡ R>¡ industries  bN¥f aL$s h¡`pf L$pBd f¡lhy dy[íL$g R>¡.

(2) dyrd_u_ kNgp rsÅfs individual sp¡ L$f¡ S> R>¡, dNf kNgp S>d¡A \B_¡ S>çBeps dyísf¡L$p (limited companies)  ipL¡$gs `f rsÅfs L$f¡. (3) h¡`pfdp b¡h¡ Mepg fpM¡, Mpd dpg (raw materials) lp¡e A_¡ s¥epf iyv$p dpg cu lp¡e (4) dyrd_u_ scientific method ku h¡`pf L$f¡.. (`) dyrd_u_¡ gprTd R>¡ L¡$ h¡`pf A_¡ industry _p S>lp„ _hp d\L$  (centre) b_u füp R>¡, hlp„ L$õv$ L$f¡. lpgps_p kbb Tl_ `f k¡L$g Aph¡ R>¡, A¡d A„v¡$ip¡ R>¡ L¡$ S>¡ d\L$p¡dp hfkp¡ku fluA¡ R>¡ hlp„ f¡lhy S> b¡lsf R>¡, _hp dfL$T ky„ L$pd B[¿sepf L$fuA¡, S>¡ Mepgku v|$$f lp¡hy Å¡BA¡. (6) e¡ S> rdkg Tdu_p¡ lprkg L$fu_¡ A¡ldp TfpAs L$f¡, M¡su L$f¡, ag_p bpNp¡ gNph¡, A¡ldp O_p ahpBv$ R>¡

Ap BS>s¡dpA_p v$p¥fp_ dp¥gp s.D.i. e¡ dyrd_u_ wholesale and retail b¡h¡ qL$kdku h¡`pf L$fhp_y afdpey.

s¡ bpv$ k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. fp¥v$Ñpl¡fp_p Bas¡spl_p sya¥gdp lu.k.1394dp Ag rbipfpsyg Msufp, dyÞAqL$v$ L$u^y, A¡ldp Ap`e¡ dyrd_u__¡ ` Dk|g B_pes L$u^p S>¡dpku A¡L$                                                     R>¡.” Ap`e¡ dyrd_u__¡ rsÅfs_p d¡Aepf bg„v$ L$fhp_u rTL$f afdphu. Ap` (elp„cu bep_ kp\¡ R>¡ dNf points dp `¡i L$u^y R>¡) afdph¡ R>¡ L¡$ : “”qfTL$ sgb L$fhy dyrd_ `f hprS>b R>¡. A¡ldp dyrd__¡ S>¡lv$p_y khpb R>¡.

(1) Aö¡ lprTf_p lpgpsdp dyrd_u_ dy¿g¡ku_ BS>s¡dpB A_¡ B[Þafpv$u sp¥f `f _ rka® `p¡sp_u rsÅfs A_¡ BL$s¡kpv$ dyõslL$d L$f¡ bëL$¡ e¡ kNgp_u sÞTud-kgprles A_¡ Bõs¡Av$pv$ku dyëL$_¡ A_¡ Bbpvy$‰pl_¡ dv$v$ L$f¡

(2) dyrd_u__¡ gprTd R>¡ `p¡sp_u rsÅfsdp sfL$L$u L$f¡ BL$s¡kpv$u d¡Aepf_¡ bg„v$ L$f¡

(3) _p¡L$fu sfa Qgp _ Åe

(4) h¡`pf kp\¡ industry L$pBd L$f¡

(`) corporate basis `f rsÅfs L$f¡

(6) dyd¡_ps hpõs¡ A¡lhu sÅhuT dyfÑb L$f¡ S>¡_pku `p¡sp_p Ofp¡dp díNyg fl¡ A_¡ `p¡sp_p AhL$ps_p A¡L$ rlõkpdp lz_f_p L$pdp¡ L$fu_¡ dpgu dapv$ lprkg L$f¡

Ap rdkg byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. e¡ bep_ afdphu A_¡ sL$fub_ lf Npddp Ap`e¡ s¡ hL$s  co-operative  society L$pBd afdphu.

(1)  commerical  co-operative

(2)  credit  co-operative trade  A_¡ s¡ hL$s sdpd rbgpv$dp S>¡  co-operative L$pBd \B A¡l_y _pd Ap`e¡ A¡L$Å_  co-operative B_pes afdpey s¡ bpv$ S>¡d rTL$f \B L¡$ lu.1399dp `¡lg¡ dyësL$g aps¡du Ag Bëdu L$pBd afdphu_¡ ifuAsku Bës¡Tpd_u sfa v$pAhs afdphu A¡ ìepS>ku v|$$f f¡lhp_p hpõs¡ spL$uv$ afdphu bëL¡$ ìepS>_p kpd_¡ A¡L$ S>¡lpv$_y A¡gp_ L$u^y. s¡ bpv$ e¡ S> hfkdp Ap`e¡ 7 Dkyg L$pBd afdpep                           S>¡dp byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. e¡ A¡L$ Akg “”Ag Ddyfyg BL$s¡kpqv$ep” dyLy$, S>¡dp dyrd_u__¡ rbëMyk|k krh®k dyL$u_¡ h¡`pf sfa Åhp_u spL$uv$ L$u^u. Ap` afdph¡ R>¡ L¡$ : “”h¡`pf hpõs¡ Åh, vy$L$p_ L$fp¡, A¡d _l] L¡$ ld¡ip service minded flp¡ for the time being sd¢ krh®k L$fsp lp¡e sp¡ lh¡ r_L$gu Åh A_¡ business minded \ph h¡`pfdp O_u bfL$s R>¡. bp¡lfp L$p¥d sp¡ Å_¡ R>¡ S>_pep bp¡lfp sp¡ A`_¡ h¡`pfu S> R>¡. A`_p byTyNp£ h¡`pf L$fsp.ApS> A`_cu h¡`pfu R>¡.sp¡ A`_p„ bÃQpAp¡_¡cu h¡`pf rkMphp¡… ìepS>ku Ly$‰ues_ v|$f flp¡. ap¥f_ A¡lhu sv$buf iê$ L$f¡ A¡lhp¡ sfuL$ B[¿sepf L$f¡ S>¡_pku lgpg_p¡ h¡`pf L$f¡. positive approach fpMu_¡ lgpg_p h¡`pf_u sv$buf L$fhu gprTd R>¡.”

k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. e¡ s¡ bpv$ S>¡d rTL$f \B `¡isf L¡$ L$fT_ lk_p L$pBd afdpey. A¡l_p `R>u B.k. 140`dp Ag dy_pkbs¥r_g L$fuds¥__p dp¥L¡$A dufpkyg bfL$ps_p Dkyg B_pes afdpep A_¡ Adf L$u^p¡ L¡$ dyrd_u_ A¡l_p `f 4 hfk Adg L$fu_¡ b¡lsf _spBS> L$fhp_u L$p¡rii L$f¡. e¡ ` Dkygdpku A¡L$ L$fT_ lk_p_p¡ Akg b_pep¡ A_¡ A¡d afdpey L$¡: “”L$fT_ lk_p_¡ BL$s¡kpv$u r_Tpd rNfv$p_¡” h¡`pfdp ep economically dyrd__¡ S>¡ cu sL$gua Aph¡ A¡l_p¡ lg L$fT_ lk_p R>¡. A¡d hpT¡l afdpey lÑp L¡$ A¡d kdÅey L¡$ L$fT_ lk_p itself A¡L$ economical system R>¡, dufpkyg bfL$ps_p rkhp AL$kf rbgpv$dp Ag S>çBesyõk¥auesyg dfL$rTep L$pBd afdphu_¡ A¡ldp rsÅfs A_¡ L$fT_ lk_p_p dL$prkv$ iprdg afdpep R>¡. A¡l_p kp\¡ byflp_yØu_ dp¥gpe¡ dyrd_u__¡ krh®k dyL$u_¡ rsÅfs L$fhp hpõs¡ sfNub bsph¡ R>¡. rsÅfsdp ApAgp d¡Aepf gN `p¢lQhp hpõs¡ fNbs qv$Mph¡ R>¡. rsÅfsdp dyL$sv$pDg Arög lprTf-Tdp__p lpgps_¡ requirements_p dysprbL$ computerized A_¡ scientific h¡`pf_u sfa dyrd_u__¡ Adf afdph¡ R>¡ A_¡ industries  A_¡ international trade _u sfa ApN¡ bY$hp `f fpe Ap`¡ R>¡ A_¡ ip¥L$ bsph¡ R>¡. ApS>¡ k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A._u Ap rdkg_u kpAe¡ A_¡ _Tfps_p sya¥gdp dyrd_u__p global trade-multi national companies- industrialist- importer, exporter A_¡ franchises dp dyrd_u__p h¡`pfuep¡ leading L$fu füp R>¡. ApS>¡ dyrd_u__p v$frdep_ business _p exhibition A_¡ expo \pe R>¡, h¡`pf dyspArgL$ seminars A_ work shops \pe R>¡, business tours \pe R>¡, A_¡ dyrd_u_ S>¡ dygL$p¡dp hk¡ R>¡ hlp„ national level `f h¡`pfp¡dp leading L$f¡ R>¡, s¡ rkhp L$BL$ dyrd_u_ international level `f cu leading  h¡`pfdp ApN¡ h^p R>¡. sfL$L$u L$fu füp R>¡.

ApS>¡ k¥e¡v$_p ApguL$v$f dyaØg k¥azØu_ ApL$p s.D.i. byflp_yØu_ dp¥gp qf.A._p hsufp `f Adg afdphu füp R>¡. byflp_yØu_ dp¥gp qf.A._u S> rdkg Ap`cu dyrd_u__p rsÅfs h^¡, fpb¡lp \pe s¡ hpõs¡ kpAe¡ afdphu füp R>¡ A_¡ Ap` dp¥gp s.D.i. e¡ rsÅfs_u _p¡lTs_¡ Ap¥S> `f gphp hpõs¡ v$pAhs lpqv$ep ApAg‰plp¡ d_pflpdp “”rsÅfs fpb¡lp”_p _pdku A¡L$ _hp¡ Bv$pfp¡ (department) L$pBd afdpep¡ R>¡. Ap Bv$pfp¡ lzT|f¡Apgp s.D.i._p Bip®v$ps A_¡ rlv$pes_u fp¡i_udp dykgkg L$p¡rii L$fu füp¡ R>¡ L¡$ L$B sfl dyrd_u__¡ business opportunity rdgsu fl¡.dyrd_u__¡ h¡`pf hpõs¡ counselling cu L$f¡ R>¡. h¡`pfdp sfL$L$u hpõs¡ workshops L$f¡ R>¡, Tdp__p dyL$sv$p dysprbL$ dyrd_u__¡ update fpM¡ R>¡ A_¡ h¡`pf dyspArgL$ v$pAhs_p qL$spbp¡dpku bep_p¡ A_¡ ifuAs_p AplL$pd_u salud L$f¡ R>¡, A_¡ Ap Tdp_dp h¡`pfdp v$u_ A_¡ vy$r_ep b¡h¡_¡ L$B sfl gB_¡ Qghy Å¡BA¡ A¡l_u guidance Ap`¡ R>¡.

e¡ S> rdkg lzT|f¡Apgp s.D.i. e¡ Apgd¡ Bdp__p Npdp¡dp S>dpAs A_¡ A„Sy>d__¡ L$pdp¡ L$fhp hpõs¡ 12 Ddyf_y  frame work B_pes L$u^y R>¡. Ap 12 Ddyf_p dysprbL$ kNgp `p¡sp_u sÞTud L$f¡ A¡d Bip®v$ afdpep R>¡, e¡ 12 Dd|fdp A¡L$””ArÑÅfs” fpMy R>¡.lf dp¡T¥Adp Ap Adf hpõs¡ AíMpk dyL$f®f \pe, e¡ S>dpAs sfaku A¡L$  budget _u s¿du_ \pe. Ap d¡çbfp¡_u L$p¡rii f¡lk¡ L¡$ lzT|f¡Apgp s.D.i._u Myiu dyhpqaL$ dyrd_u_ rsÅfsdp ApNm h^¡ e¡ hpõs¡ dykgkg kpAe¡ L$fsp fl¡ “”ArÑÅfs”_¡ Ap rdkg S>dpAs_p 12 Dd|fdp g¡hy dp¥gp_p¡ dyrd_u__p BL$s¡kpv$u A`rgad¡ÞV$ hpõs¡ O_p¡ Ald L$v$d R>¡. Ap kpg lu.1438 lzT|f¡Apgp s.D.i. e¡ Aifp dybpfL$pdp 9du spfuM Apgd¡ Bdp_dp dyrd_u__¡ 2 QuT L$fhp_p¡ Adf afdpep¡, A¡L$ lf Ofdp A¡L$sp¡ lp¡e S>¡ `yfp Ly$Ap®_ rlaT L$f¡,e¡ _uesku lf Ofdp Ly$Ap®__u dS>rgk \pe, A_¡ buSy> dyrd_u_ h¡`pf L$f¡- rsÅfs fpb¡lp L$f¡ e¡ QuT_u sfa Bip®v$ps afdpep e¡ bep__u fp¡i_udp A¥epdyÑAåbyv$prsg dybpfL$pdp Ap 2 QuT_u _p¡lTs  L$pBd \B R>¡. dyrd_u__p dhpT¡Adp Ly$Ap®__u dS>rgk_p kp\¡ rsÅfs hpõs¡ k¡rd_pf A_¡ hL®$ip¡` \ep R>¡.

e¡ S> rdkg k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. A_¡ k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. e¡ dyrd_u_¡ h¡`pf_p sp¥f sfuL$p, h¡`pf_u Apv$pb, h¡`pfdp a¥kgp¡ g¡sp rkMpep¡, bëL¡$ A¡d L$luA¡ sp¡ bÅ R>¡ L¡$ h¡`pf_u dpA_p lL$L$_ lL$L$p Ap`e¡ rkMphu. A¡L$ bep_dp Ap` afdph¡ R>¡ L¡$ “”vy$L$p_ lp¡e… v¡$Mph rTepv$p _ L$fp¡, _Tf gpNu Åe, O_p-Ap¡auk _pl_u, O_p sp¡ Ofdp ap¡_ gNphu_¡ L$pd L$f¡, âp¡auV$ O_p¡,MQ® L$d, A¡lhy L$pd _ L$f¡, S>¡d lÅd, ^p¡bu_y L$pd prestige _p v|$_ R>¡, h¡`pfdp A¡L$ sfl_p¡ lz_f lp¡e, Ly$_¡l lp¡e R>¡. h¡`pfdp \p¡Xy$ risk lp¡e dNf calculate risk lp¡e. O_p overnight millionaire \php Åe R>¡. BÐ_y gpgQ _ L$f¡, Myv$p Qplk¡ sp¡ \p¡Xy$ \p¡Xy$ L$fu_¡ Aphk¡ ”

e¡ S> rdkg Q„v$ kpg `¡lgp k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. Ly$h¥s `^pfp, hlp„ hpATdp dyrd_u__¡ Mpk lzL$d L$u^p¡ L¡$ L$p¡B perfumes _p¡ h¡`pf _ L$f¡. bëL¡$ A¡l_p bv$g BÓ lp¡e sp¡ lT® _\u L¡$dL¡$ perfumes dp alchohol lp¡e R>¡, S>¡ lfpd R>¡, e¡ S> rdkg Adf L$u^p¡ L¡$ L$p¡B _uQy L$pd _ L$f¡ S>¡ A`_¡ ip¡cp _ v¡$ S>¡d L¡$ TpXy$ L$fhy, ep maid _y L$pd L$f¡, s¡ kp\¡ A¡d cu  afdpey L¡$ shoes _p¡ h¡`pf _ L$f¡ L¡$d L¡$ A¡ldp buÅ_p kpd_¡ TyL$u_¡ L$v$ddp `¡l_phy `X¡$ R>¡, S>¡ dyrd_u__u BTTs_p rMgpa R>¡ sp L¡$ A¡L$ Sy>çgp¡ A¡lhp¡ afdpep¡ S>¡dp kNgy kdpB Åe R>¡ L¡$

“”dyrd_u_ ipl kp¥v$pNufu L$f¡.”

k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A. A_¡ k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. e¡ dyrd_u__¡ ipl kp¥v$pNf b_php hpõs¡ A_¡ Tdp_p_p lpgps_¡ _Tf L$fsp lzhp Tdp_p_p BL$s¡kpv$u lpgs_p _yL$kp_ku bQphp hpõs¡ dyrd_u__¡ cash h¡`pf L$fhp_p¡ Adf afdpep¡, fp¡L$X$p¡ h¡`pf Lfp¡ A_¡ credit _p h¡`pf L$fhpku d_¡A afdpey. kNgp BL$s¡kpv$_p dpl¡fu_ Å_¡ R>¡ L¡$ cash purchasing dp qL$Ð_p¡ apev$p¡ \pe R>¡. ApS>¡ vy$r_epdp S>¡ economical crisis Apep R>¡. A¡l_pku cash h¡`pf L$f_pf dyrd_u_ rbgLy$g d¡lazT R>¡ vy$r_epdp dp¡lV$u dp¡lV$u multionational companies ApS>¡ Ap _suÅ `f `p¢lQu R>¡ L¡$ h¡`pfdp profits _p¡ ratio h^pfhp hpõs¡ cash h¡`pf L$fhp¡ O_p¡ S> apev$pd„v$ R>¡. ApS>¡ AL$kf companies e¡ Ap Adg iyê$ L$u^y R>¡ S>¡_u rlv$pes b¡h¡ dp¥gp hfkp¡ku afdphu füp R>¡. Ap rdkg b¡h¡ dp¥gp A¡L$ dprlf BL$s¡kpv$ueps_u ip_dp dyrd_u_ hpõs¡ A_¡ sdpd Apgd hpõs¡ S>ëhp_ydp \ep R>¡.

ApS>¡ k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. dyrd_u__p rsÅfs_¡, v$u_, vy$r_ep, A¿gpL$, A_¡ h¡lhpf, AL$uv$p, _ap¡ A_¡ sfL$L$u, Tdp__p dyL$sv$p A_¡ faspf, dyëL$_p L$p_|_ e¡ rdkg lf l¥rkes fpb¡lp (apev$pd„v$ –profitable)  b_php_u kpAe¡ afdphu füp R>¡. Ap` dyrd_u__¡ lL$ A_¡ rkv$L$ku h¡`pf L$fhp_u rlv$peps afdphu e¡ kNgp_¡ top `f `p¢lQphp_u sçluv$ A_¡ dp¡lL$d sv$buf afdphu füp R>¡.

rsÅfs_¡ v$u__p rglpTku L$B sfl fpb¡lp b_phhy Å¡BA¡? S>¡d Ly$Ap®_ dÆv$_u Apes iyê$dp rTL$f \B L¡$                         `l¡gp _dpT `Y$p¡ A_¡ `R>u h¡`pf, `¡lgp v$u_ dTbys L$fhy Tê$fu R>¡, v$u__¡ dyL$u_¡ aL$s h¡`pfdp diNyg f¡lhy e¡ _yL$kp_ R>¡. e¡ h¡`pf fpb¡lp _\u. e¡ S> rdkg k¥e¡v$_p spl¡f k¥azØu_ ApL$p rkMph¡ R>¡ L¡$ hguey‰pl_u spAsdp flu_¡ h¡`pf L$fp¡. Ap` afdph¡ R>¡ L¡$

 

(A¡ dpfp kpl¡b! sd¢ Myv$p A_¡ Myv$p_p hgu_u b„v$Nu L$fp¡, vy$r_ep_u v$p¥gs_u b„v$Nu _ L$fp¡)

 

(h¡`pf_p az_|__¡ kdÆ_¡ h¡`pf L$fp¡.Myv$p_u Míes fpMp¡. AÃR>p h¡`pfu b_p¡)

 

 

(byv®$bpfuku h¡`pf L$fp¡. L$p¡B Årlg sd_¡ ap¡kgphu _ v¡$.

L$p¡B R>¡sf_pfku sd¢ R>¡sfpB _ ÅÅ¡)

vy$r_ep_p rglpTku rsÅfs_¡ fpb¡lp L$B sfl b_phhy L¡$ h¡`pf rlçdsku L$fhp¡ Å¡BA¡. \p¡Xy$ qfõL$ gB_¡ L$fhy Å¡BA¡ A_¡ d¡l_s DW$phu_¡, `ku_p r_L$pgu_¡ fp¡Tu sgb L$fhy Å¡BA¡, S>¡ h¡`pfdp A¡L$ fpsdp L$fp¡X$`rs b_hp_u L$p¡rii lk¡ e¡ h¡`pf fpb¡lp _l] lp¡e A¡L$ bep_dp byflp_yØu_ dp¥gp qf.A. afdph¡ R>¡ : “”h¡`pfdp \p¡Xy$ risk sp¡ g¡hy `X¡$ rlçdscu Å¡BA¡, dNf calculated risk lp¡e. A`_p¡ lp\ `p¢lQ¡ hlp„ gN rhõspf¡ overtrading  _ L$fp¡. d¢ O_uhpf gspasku L$lz„ Ry>„ L¡$ qL$Ð_pL$ Overnight Millionaire b_hp_p Mepgdp lp¡e R>¡,Myv$p Qpl¡ sp¡ A¡L$ qv$_ e¡ cu \pk¡, L$p¡B _pDçduv$ _ \pe, Myv$p_u L$fpds A_¡ MTp_pdp L$B L$du _\u

A¿gpL$ A_¡ h¡lhpf_p l¥rkesku h¡`pf_¡ fpb¡lp b_phhy Å¡BA¡.sgbyg dApi (fp¡Tu sgb L$fhy) A_¡ rsÅfs A¡L$ hS>¡ldp vy$r_ep_p¡ Adf R>¡. dNf ifuAs Bõgprdep_p kpepdp h¡`pf L$fhpku e¡ Adf v$u_dp iydpf \B Åe R>¡. sp¡ dyrd__¡ gprTd R>¡ L¡$ h¡`pf_p sdpd Dd|fdp A¿gpL$ lk_p_¡ gprTd fl¡.BÞkpr_es_¡ lfrNT dyL¡$ _l]. A¡d S> L$p¡B_u dS>byfu_p¡ apev$p¡ gB  N¥f dpALy$gu sp¥f `f b¡Qp_ Mfuv$p_ _ L$f¡. QuTp¡_u L$uds lv$ L$fsp rTepv$p _ g¡.L¡$dL¡$ ANf Å¡ Ap rdkg kNgp h¡`pf L$fhpdp BÞkpr_es dyL$u v¡$k¡ ep A¿gpL$ lk_pku h¡`pf _l] L$f¡.S|>W$ bp¡gk¡ ep v$Np¡ L$fk¡.sp¡ Tprlfdp A¡l_¡ apev$p¡ \Bcu Åk¡ dNf e¡ lL$uL$sdp _yL$kp_ L$¡lhpk¡. ANf vy$r_ep_p rglpTku _yL$kp_ _l] cu \pe. dNf v$u_dp A¿gpL$dp BÞkpr_esdp sp¡ _yL$kp_ \B S> Ney A_¡ A¡l_p¡ h¡`pf rbg lL$uL$s fpb¡lp _ \ep¡¡, h¡`pf_¡ lf l¥rkesku fpb¡lp b_phhy gprTd R>¡. A¡L$ bep_dp dyaØg dp¥gp afdph¡ R>¡ L¡$ : “”sdpfp hl¡hpf h¡`pf kpa rbëLy$g lp¡e, L$p¡B_¡ lfrNT ^p¡L$p¡ _ L$fÅ¡  duplicate dpg L$p¡B Ap`u v$u^p¡, A¡d L$fsp S> _l] lp¡e, dNf rTL$f L$fsp lzhp sd_¡ L$lz„ Ry>„ -L¡$dL¡$ i¥sp_ b¡W$p lp¡e R>¡ _¡”

A¡L$ bep_dp afdph¡ R>¡ L¡$ “”A¡ rbfpv$fp¡!sd¢ h¡`pfdp L$p¡B hL$s v$Np¡ _ L$fÅ¡. sd_¡ A¡d gpN¡ L¡$ L$p¡B_¡ Mbf _l] `X¡$ dNf Myv$p sp¡ kNgy Å_¡ S> R>¡”

“”qfTL$ sgb L$fp¡ dyrd_u_!h¡`pf L$fp¡ _pris \B_¡._ips_p kp\¡, h¡`pfdp kyõsu _ L$fp¡, A`_p Å_p¡ `f L$pby fpMu_¡ qlk® _ L$fp¡.vy$r_ep_p gp¡Np¡ rlk®_p dyhpqaL$ Adg L$f¡ R>¡. lgpg R>p¡X$u_¡ lfpd_p¡ h¡`pf L$f¡ R>¡.”

lÆ A¡L$ bep_dp dp¥gp s.D.i. afdph¡ R>¡ L¡$ “”A¡ rbfpv$fp¡!  Ap competition _p¡ Tdp_ R>¡. A¡ldp sd¢ Ap`kdp A¡L$ buÅ_¡ _uQp `pX$hp_¡ Adg _ L$fÅ¡, bëL¡$ sdpfpdpku L$p¡B businessdp ApN¡ bY¡$ sp¡ A¡l_p hpõs¡ Myi \pÅ¡. ”

sp¡ A¡ v$pEv$u bp¡lfp L$p¥d_u S>dpAs! sd¢ S>¡ L$pd L$fsp lp¡e A¡l_¡ BÐL$p_ku L$fÅ¡. Myv$p_u spAs L$fu_¡ lgpgku L$fÅ¡, lfpdku v|$f f¡lÅ¡ A_¡ vy$r_epdp lf lz_fdp sd¢ rTfhs `f lp¡e, top `f lp¡e A_¡ e¡ top `f `p¢lQhp hpõs¡ BS>s¡lpv$ L$fp¡, `ku_p¡cu blphu v¡$Å¡. dNf top `f L$p¡B lugpbpTuku ep ^p¡L$pbpÆku _ `p¡„lQpe. top `f `p¡„lQhp hpõs¡ buÅ `f Tyëd L$fu_¡ sp¡` Qgphu v¡$hy A¡d _ L$fÅ¡.

AL$uv$p_p rglpTku dyrd_ rsÅfs_¡ fpb¡lp L$B sfl b_phk¡ L¡$ Myv$p `f cfp¡kp¡ fpMu_¡ S>¡d A¡L$ bep_dp dp¥gp s.D.i. afdph¡ R>¡ L¡$ : “”Myv$p `f shL$Ly$g- e¡ cu Tê$fu R>¡. Myv$p `f cfp¡kp¡ L$fhp¡ Å¡Be¡ d¢ sp¡ d¡l_s L$ê„$ Ry>„. L$dpJ Ry>„, bfpbf- dpfu lp¡riepfu- dNf fprTL$ Myv$p R>¡, Myv$p fp¡Tu_p Ap`_pf R>¡ – A¡d skìhyf gB_¡ h¡`pf L$fp¡ sp¡ Myv$p `f shL$Ly$g L$fhy Tê$fu R>¡ A_¡ AhrgepD‰pl_p¡ hkugp¡ gp¡.”

_ap¡ A_¡ sfL$L$u_p rglpTku rsÅfs_¡ fpb¡lp b_phhy lp¡e sp¡ A¡L$ Ald QuT ky„ R>¡? L¡$ fp¡L$X$p¡ h¡`pf L$fhy, A¡d _Tf Apey R>¡ L¡$ S>¡ gp¡Np¡e¡ `p¡sp_p¡ h¡`pf L$fhp_p¡ sfuL$p¡ bv$gp¡ A_¡ D^pf `fku fp¡L$X$p¡ h¡`pf L$fhp_u sfa Apep e¡ kNgp_¡ O_p¡ _ap¡ \ep¡ R>¡ A_¡ h¡`pfdp sfL$L$u \B R>¡. A¡L$ bep_dp dp¥gp afdph¡ R>¡ L¡$ “”A¡ cpBep¡! A¡ b¡l_p¡!..h¡`pfdp ìepS>ku dyApdgs lfrNT _ L$fÅ¡ fp¡L$X$p¡ h¡`pf L$fp¡, A¡ldp bfL$s R>¡ A_¡ kyL|$_ R>¡. creditku h¡`pf L$fhpdp `f¡ip_u fl¡ R>¡, _¡ credit D^pf Apd Ap`u v¡$ `¥kp gpMp¡ Ap`u v¡$ A_¡ qL$Ð_u qaL$f lp¡e L¡$ hpg¡, hpg¡ sp¡ bfpbf, dNf O_uhpf A¡d b_¡ R>¡ L¡$ Ap`sp _l] `pR>p-gpMp¡ ê$r`ep-Apd dlu_pAp¡ q_L$g¡, hfkp¡ r_L$g¡ A_¡ A¡ldp cpB_¡ qL$Ð_y _yL$kp_ \B Åe”

Tdp__p dyL$sv$p A_¡ faspf_u l¥rkesku dyrd_u_ h¡`pf_¡ fpb¡lp L$B sfl b_phk¡ L¡$ h¡`pf_p lf Adfdp up to date f¡lhpku, Tdp__p faspf_u rdkg h¡`pf L$fhp_u Y$bdpcu faspfku ApN¡ h^phpku, dpL£$V$_p A¡lhpg `f hpqL$a f¡lhpku, A_¡ `p¡sp_p h¡`pf_p filed dyspArgL$ lf sfl_p Bëd lprkg L$fhpku, A¡L$ bep_dp dyaØg dp¥gp s.D.i. afdph¡ R>¡ L¡$ “”A¡ v$pr_id„v$p¡! h¡`pf T>dp__p dyL$sv$p `fdp_¡ L$fhp hpõs¡ dlpfs lprkg L$fÅ¡, spAgudcu g¡Å¡ A_¡ kNgp L$fsp Ald ky„ R>¡ L¡$ A`_p byTyNp£ku sSy>bp£ lprkg L$fÅ¡, Myv$pe¡ sd_¡ h¡`pfu gp¡Np¡ L$u^p R>¡, sd¡ h¡`pf_¡ sdpfp rMgphp¡, h¡`pfdp ApN¡ Aphp¡. h¡`pf_u S>¡ ipL¡$gs Tdp_dp lp¡e s¡ dysprbL$ Adg L$fu_¡ A`_p h¡`pf_¡ bY$php¡, rMgphp¡…sdpfp¡ Bís¡L$pL$$cu h¡`pfudpku R>¡”

dyëL$_p L$p_y__p l¥rkesku rsÅfs fpb¡lp b_phhy O_y S> Tê$fu R>¡, dyrd__¡ gprTd R>¡ L¡$ dyëL$_p L$p_|_ku Api_pB fpM¡,A_¡ L$p_|__p v$pA¡fpdp flu_¡ h¡`pf L$f¡, A¡l_p¡ rlkpb qL$spb bfpbf d_yTTd lp¡e. L$p_|_ dysprbL$ legal matters and taxation cu bfpbf lp¡e, S>¡d dp¥gp s.D.i. afdph¡ R>¡ L¡$ “”rlkpb sdpfp¡ Qp¡¿Mp¡ lp¡e..S>¡ dyëL$ sd_¡ fp¡Tu Ap`¡ R>¡ A¡l_¡ v$Np¡ _ Ap`Å¡” S>¡ L$p¡B dyrd_ dyëL$_p L$p_y_ dysprbL$ h¡`pf _l] L$f¡ sp¡ A¡l_p¡ h¡`pf fpb¡lp _l] \pe, L¡$dL¡$ ANf Å¡ L$p_y_ dyhpqaL$ _l] lp¡e sp¡ lzL|$$ds `L$X$u g¡k¡ A_¡ S>¡ L$dpey lk¡ s¡ cu Qgy Åk¡.

AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dylçdv$ byflp_yØu_ qf.A._p 7`dp dugpv$ dybpfL$_u dy_pkbsku rsÅfs hpõs¡ A¡L$ _p¡lTs L$pBd \B lsu, e¡ S> ipL¡$gs `f k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. 7`dp dugpv$ dybpfL$ BÞipA‰plp¡sApgp 2 hfkdp Aphk¡ A¡l_u Ap¡lbs hpõs¡ kNgp dyrd_u_ rdgu_¡ rsÅfs fpb¡lp hpõs¡ A¡L$ _p¡lTs L$pBd L$fuA¡ A_¡ lzT|f¡Apgp s.D.i._p qv$g dybpfL$_¡ Myi L$fuA¡, dyrd_u_ rsÅfs_p auëX$dp sfL$L$u L$f¡ A_¡ e¡ kNgp_u rsÅfs fpb¡lp \pe e¡ hpõs¡ qL$Ð_pL$ sÅhuT `¡i L$fuA¡ R>¡ S>¡_u sfa byflp_yØu_ ApL$p qf.A. A_¡ dyaØg dp¥gp s.D.i. e¡ O_u hL$s sp¥Ælps afdphu R>¡.

* S>¡ dyrd__p _Tv$uL$ A¡L$ vy$L$p_ lp¡e A_¡ A¡l_p A¡L$ qv$L$fp R>¡ ep  b¡ qv$L$fp R>¡, sp¡ kNgp A¡L$ S> vy$L$p_ `f _ b¡W¡, bukfu vy$L$p_ L$f¡, sp L¡$ man power TpA¡ _ \pe.

* S>¡_u A¡L$ vy$L$p_ lp¡e A_¡ lh¡ bukfu vy$L$p_ L$fk¡. sp¡ e¡ QuT_u ep e¡ S> line _u vy$L$p_ _ L$f¡. buÅ¡ h¡`pf B[¿sepf L$f¡ S>¡d L¡$ ANf Å¡ hardwaredp nut bolt _p¡ h¡`pf L$fsp lp¡e sp¡ buÆ vy$L$p_ paints _u L$fu kL¡$ R>¡. Ap rdkg buÆ line B[¿sepf L$f¡ sp L¡$ ANf dpL£$V$dp A¡L$ QuT_y Qg_ L$d \pe sp¡ buÅ h¡`pf_p TfuA¡ fp¡Tu Åfu fl¡.

* S>¡ dyrd_ bukfu vy$L$p_ iyê$ L$fhp_p¡ Bfpv$p¡ L$fsp lp¡e sp¡ S>lp„ gN A¡L$ vy$L$p_ R>¡, hlp„ku lV$u_¡ buÅ areadp buÆ vy$L$p_ L$f¡.

* bpAT hL$s A¡d v¡$Mpe R>¡ L¡$ A¡L$ area dp dyrd_u_u O_u vy$L$p_p¡ lp¡e R>¡, A_¡ A¡L$ S> qL$kd_p¡ h¡`pf lp¡e R>¡ S>¡_p kbb dyrd_u_ Ap`kdp competition L$f¡ R>¡, g¡Tpg¡L$p, dp¡lV$p i¡lfp¡dp Ap rdkg dpL£V$$ area  O_p lp¡e sp¡ A¡L$ S> qL$kd_p h¡`pf L$f_pf e¡ dpL£$V$dp AgN AgN \B Åe sp L¡$ dyrd_u__y Ap`kdp competition _ \pe.

* rsÅfs_u A¡L$ line _p h¡`pfuep¡ lf ilfdp lp¡eR>¡ sp¡ e¡ kNgp A¡L$ \B_¡ A¡L$ _pd_u _uQ¡ –brand name b_phu_¡ lf ilfdp A¡L$ franchise_u ipL¡$gs `f h¡`pf L$f¡. A¡l_pku A¡L$ buÅ Npdp¡_p spA‰yL$pscu rTepv$p \pk¡ A_¡ h¡`pfcu rTepv$p \pk¡ A_¡ Mfuv$_pfpAp¡_p¡ v$pA¡fp¡ dp¡lV$p¡ \pk¡.

* ApS>_p Tdp_dp shopping _p¡ trend O_p¡ bv$gpB Nep¡ R>¡. 2 qL$kd_p¡ trend R>¡ A¡L$ sp¡ AL$kf gp¡Np¡_¡ malls A_¡ super markerts dp Mfuv$u L$fhp_u Apv$s \B NB R>¡, S>lp„ A¡L$ R>s_p _uQ¡ kNgu QuTp¡ rdgu Åe R>¡, e¡ rdkg dyrd_u_ Ap`kdp rdgu_¡ partnership L$fu_¡ malls A_¡ super market _u rdkg A¡L$ R>s_p _uQ¡ kNgu QuT_p¡ h¡`pf L$f¡.

* ApS>¡ bukfp¡ trend  R>¡ L¡$ online shopping e¡ rdkg S>¡ dyrd_u__p _Tv$uL$ Np¡v$pd R>¡ A_¡ dpL£$V$ ep Mfuv$pf_p¡ v$pA¡fp¡ dp¡lV$p¡ _\u sp¡ e¡ kNgp spAgud epasp A_¡ software b_ph_pf dyrd_u_ kp\¡ partner \B_¡ online business L$fu kL¡$ R>¡. ApS>¡ O_p dyrd_u_ e¡ rdkgku Ofku S> h¡`pf L$fu füp R>¡ A¡l_¡ A¡L$ dp¡lV$p level `f L$fu kL$pe R>¡.

*  e¡ S> rdkg A¡L$ qL$kd_p h¡`pf L$f_pf dyrd_u_ (A¡L$ Npd_p lp¡e ep Apk`pk_p Npd_p lp¡e) rdgu_¡ A¡L$ kp\¡ bulk purchase  L$f¡.ep A¡L$ kp\¡ materialsimport L$f¡ A_¡ `R>u Ap`kdp sL$dkud L$fu v¡$ sp¡ O_p¡ dp¡lV$p¡ apev$p¡ \B kL¡$ R>¡. S>¡d A¡L$ Npddp 10 L$p„Q_p h¡`pfuep¡ lp¡e e¡ kNgp rdgu_u dpg Mfuv¡$ sp¡ O_p¡ rTepv$p apev$p¡ \B kL¡$ R>¡.

*  h¡`pfdp mordern age dysprbL$ rlkpb, advertisement, display, transaction, hN¥fp lp¡hy Å¡BA¡. ApS>¡ media and advertisement _p¡ h¡`pf_p D`f O_p¡ dp¡lV$p¡ Akf R>¡, s¡ku h¡`pf hpõs¡ A¡l_p¡cu Bõs¡dpg L$fhy O_y S> Tê$fu R>¡.

Ap rdkg_p O_p sÅhuT R>¡, NfT e¡ L¡$ lf dyrd_u_ A¡l_p h¡`pfdp S>lp„ R>¡, hlp„ku A¡L$ L$v$d sfL$L$u_u sfa ApN¡ h^¡, A¡d _l] L¡$ hfkp¡ku S>¡d h¡`pf L$fsp Aph¡ R>¡ A¡dS> Qgu füp R>¡- _p-lf dyrd__¡ A¡l_p¡ h¡`pf X¡$hg` L$fhp¡ O_p¡ Tê$fu R>¡ sp¡ e¡ h¡`pf rsÅfs fpb¡lp L$l¡hpk¡.

AØpBg AS>g k¥e¡v$_p dyaØg k¥azØu_ s.D.i. dyrd_u__¡ r_v$p L$fu_¡ afdph¡ R>¡ L¡$

d¢ sd_¡ kNgp_¡ h¡`pf_u sfa ky„ v$gpgs _ bspJ? ld¢ Ap`_u r_v$p_¡ S>hpb v$BA¡ R>¡. _Ad L$luA¡ R>¡ A_¡ v$p¡Ap L$fuA¡ R>¡ L¡$ Ap` dp¥gp_u S>¡ dÞip R>¡, S>¡ Myiu R>¡ e¡ rdkg rsÅfs L$fhp_u Myv$psApgp dyrd_u__¡ epfu A_¡ sp¥auL$ Asp L$fÅ¡ A_¡ O_u O_u bfL$s Asp L$u^u R>¡, lÆ O_u O_u A_¡ O_u bfL$s Asp L$fÅ¡, ld¡ip vy$r_epdp rsÅfscu A¡lhu L$fuA¡ L¡$

 

(S>lßd_u ApNku bQph¡) A_¡ vy$r_ep_p rsÅfs kp\¡ ApM¡fs_p rsÅfs_p L$f_pf bpL$u fpMÅ¡, ApM¡fs_u rsÅfscu dyrd_u__u ld¡ip fpb¡lp lp¡e. Myv$psApgp ldpfp ApL$p dp¥gp_¡ ld¡ip ld_¡ vy$r_ep A_¡ ApM¡fs_p rsÅfs fpb¡lp_u sfa v$gpgs bsph_pf L¡$epds_p qv$_ gN k¡ls A_¡ Apqaesdp kgpds bpL$u fpMÅ¡. Apdu_.

AT: S>_pb i¡M dp¡BTcpB Aíi¡M Tp¡l¡fcpB ipqL$f, Aprdg kpl¡b -s¥e¡bu dp¡l‰p- (Np¡^fp)

                خدا تعالى قران مجيد ما فرماوسس ؛ كه   ” فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله” ، جه وقت جمعة نا دن نماز تمام تهئي جائي تو هوسس زمين ما نكلو انسس ويثثار كرو – خدا نا فضل نسس طلب كرو.  ا اية   ما خدا تعالى يه  تجارة نا اصول بتايا ؛، بلكسس ايم بتايو ؛ كه تجارة نسس رابحة كئي طرح بناوو جوئيسس – جه ني تفسير خمسة اطهارع م، ائمة ابرارع م انسس دعاة اخياررض  ني سيرة رضية ما انسس يه سككلا نا تصنيفات – دعوة نا كتابو ما موجود ؛، بالخصوص سيدنا القاضي النعمانرض يه كتاب دعائم الاسلام ما  تجارة واسطسس علاحده ايك باب (chapter )  لكهو ؛.

                طلب المعاش واسطسس مؤمن مؤمنة هر زمان ما دن رات كوشش كرسس ؛، مؤمنين يه زمان  نا مقتضيات سامنسس حق نا اولياء ني وصايا انسس نصائح نسس نُصب العَين راكهي صبر انسس تحمّل نسس لازم رهي عدل انسس صدق ني راه ثثر ححلسس ؛، يه ايمان ني علامة ؛ انسس محبة ني نشاني ؛.ويثثار ما مؤمن نا تقاضه ؤ، فكرة، شاكلة انسس نية – اهنا غير  لوككو كرتا مميّز (الكك) ؛، مؤمن مؤمن ؛، غير غير ؛،  طلب الرزق ما مؤمن نا ساتهسس تمام نوع انساني– عباد الله شامل ؛، مككر مؤمن واسطسس يه ميزة ؛ كه اهنو ويثثار عبادة ما شمار كروا مااْوسس ؛.

                تاريخ ما نظر كريئسس تو رسول اللهصلع  نا اباد اجداد- سككلا حق نا امامو تجارة نا امور نسس لئي اوتها ؛، بلكه مؤمنين انسس عباد الله واسطسس تجارة نا امور سهل تهائي يه واسطسس كوششو كيدي ؛. مولانا هاشمع م  يه عرب نا قبائل ناد رميان انسس قريش انسس شام ناد رميان ايلاف قائم كيدو –  ايك قسم نو alliance   كيدو، شركة ما ويثثار  تهيو، عرب ايك بيسرا قبيلة نو مال لئي نسس جائي انسس ويثثار كرسس، واْثثس اوي نسس راس المال(ثثونجي)  اْثثي دسس انسس نفع ما بيوسس شركة كرسس، ا مثل مولانا هاشمع م يه عرب ناد رميان تجارة ما عمل كرايو  حالانكسس ته زمان ما عرب نا قبائل اْثثس ما ايك بيسر انا دشمن تها، جنكك تهاتي مككر مولانا هاشم يه ويثثار سي سككلا نسس جورٌي ديدا جه ني ذكر “لايلاف قريش ”  ني سورة ما ؛.

                يه} مثل رسول اللهصلع بهي نبوة نا قبل تجارة واسطسس شام ني طرف ككيا ؛، ايك وقت مولاتنا خديجةع م  سي شادي نا قبل اْثث  نو مال لئي نسس ثثدهارا ؛. امير المؤمنينع م  هزارو ويككا زمين كهيرٌتا، مزدو رنا ماتها ثثر كهرٌا رهي نسس اْثث خود يه سككلا سي كام ليتا. امام محمد الباقرع م  سخت دهوثث ما  اْثث ني وارٌي ما كام كرسس ؛. امام منصورع م امامة نا عرش ثثر مستوي تهيا ته قبل تجارة نو عمل كرتا تها انسس ثثوتانا اهل و اولاد واسطسس قوت (ككذارو)  نسس جمع كرتا. دعاة مطلقينرض بهي يه مثل تجارة نو عمل كيدو ؛، انسس مؤمنين نسس ويثثار ني طرف رغبة بتاؤتا رهيا ؛ انسس مؤمنين نسس طلب الرزق الحلال نا طريقة ثثر ححلاؤتا رهيا ؛، بالخصوص سيدنا عبد علي سيف الدينرض نا زمان ما جيوارسس دكال ثثرٌو تو اْثث يه مؤمنين نسس سورت بلايا انسس سككلا نسس اْثث يه ثثالا، سككلا نسس كام سيكهايو، جه نسس كام اْورتو تهو اهنا سي يه} كرايو، الات  انسس اوزار اْثثا، سككلا نسس كام ثثر لككايا،  مؤمنين جه كامو ثثوتانا ككام ما كرتا تها يه هوسس سورت ما كرتا كيدا، انسس روثثيه جمع كرايا، تاكه ثثاححها جه وقت ككهرسس وطن ني طرف ككيا تو يه جمع شده رقم اْثثي نسس هر ايك نسس وداع كيدا، ككهنا نسس رزق طلب كروا افريقه بهي موكلا.

                تاكه 51 ما داعي نا زمان ما 52 ما داعي سيدنا محمد برهان الدينرض تشريف لايا جه ني ولادة  واسطسس اْثث نا باواجي صاحب سيدنا طاهر سيف الدينرض يه فرماوي ديدو كه “جه دن سي اْ مولود جنايا ؛ ته دن سي دعوة ما بركات بركات عام تهئي ككئي ؛”، انسس اكثر فرماؤتا كه  ” بهائي برهان الدين نسس لئي جاؤ اهنا قدم نا نيححسس دولة ؛”.  اْ شان نا داعي تشريف لايا انسس اْثث يه مؤمنين نسس تجارة ما top  ثثر ثثهنححاوا ني تدبير شروع فرماوي، اهني ذكر ا مضمون ما كريسوطط انشاء الله تعالى. اْثثنا منصوص سيدنا عالي قدر مفضل سيف الدينط ع يه} وتيرة ثثر مؤمنين نا اقتصادي امور ما نظر فرماوي رهيا ؛، مؤمنين نسس تجارة رابحة طرف توجيهات فرماوي رهيا ؛. بيوسس مولى يه كئي طرح مؤمنين نسس تجارة ما uplift  كيدا اهني بعض ذكرو كريئسس.

انسان جه وقت كه بيمار تهائي ؛ انسس اهنا فيميلي داكضضر ثثاسسس دواء ليوا جائي ؛ ته وقت  داكضضر ثثهلسس اهني بيماري نا symptoms ديكهسسس ؛، ته بعد اهني نبض نسس ثثريكهسسس انسس check كرسسس، بعض وقت اهنا فيميلي ني ميديكل historyثثر بهي اككاه تهاسسس، انسس جه وقت اهنسس تحقيق تهاسسس كه بيماري سوطط ؛؟ انسس اهنا symptoms انسس اسباب سوطط ؛ ؟ اهنا ثثححهي} دواء لكهي اْثثسسس جه دواء بيماري نسس نهيطط بلكسس symptoms نسس ختم كري دسس ؛ جه سبب بيماري بهي دور تهئي جائي. مككر جه داكضضر فقط بيماري ديكهي نسس دواء اْثثي دسس يا برابر check up كيدا بغير دواء اْثثي دسس تو شائد فورا شفاء تهئي بهي جائي مككر symptoms باقي هوا نا سبب يه بيماري دوباره اؤسسس. صحيح انسس كامياب داكضضر وه} كهوائي جه  اهوي دواء اْثثسس جه نا سي بيمار ما سي بيماري نسس نهيطط بلكسس symptoms نسس نكالي دسس. جيم اككر كوئي نسس بخار تهيو هوئي تو داكضضر نسس لازم ؛ كه ايم جانسس كه بخار سوطط سبب سي اْيو ؛ انسس يه سبب نسس ختم كروا ني كوشش كرسس نه كسس فقط بخار ني دواء اْثثي دسس.

                الداعي الاجل سيدنا محمد برهاني الدينرض انسس الداعي الاجل سيدنا عالي قدر مفضل سييف الدينط ععالم واسطسس طبيب روحاني ؛- روحاني داكضضر ؛ جه  جان ياكه جسم ني نهيطط بلكسس جان انسس جسم بيوسس نو ايك ساتهـسس علاج كرسس ؛. اهوي دواء عناية كرسس ؛ كه بيمار ما سي بيماري نا ساتهسس اهنا symptoms نسس بهي نابود كري دسس ؛. اْثث بيوسس مولى اهوا طبيب ؛ كه زمانه ني تمام بيماريو نسس جاني ليدي ؛، بيماريو ني تشخيص  كري ليدي ؛، اهنا symptoms نسس identify كري ححكا ؛ انسس زمانه نا نبض نسس برابر ث                ثركهي ليدي ؛. هوسس زمانه نا حالات نا سبب اككر كوئي مؤمن نسس بيمارياْوسس ؛  يا كوئي نا ككهر ما هميشه كوئي بيمار رهسس ؛، كوئي مؤمن دَين ما واقع تهئي جائي ؛ تو كوئي مؤمن ني تنككدستي ختم} نتهي تهاتي، كوئي نسس زندككي ما ارام نتهي يا كوئي نسس راتو ما فكر انسس ثثريشاني نا سبب نيندهـ  نتهي اؤتي، كوئي نسس روزي ما بركة نتهي، تو كوئي ني ثثوتاني دكان يا مكان نتهي تهاتو، كوئي مؤمن فرزند سي محروم ؛ يا كوئي مؤمن نا ككنه نا سبب فرزند ككذري جاتا هوئي، كوئي مؤمن ني شادي نه تهاتي هوئي تو كوئي  ني اميدو تمام نه تهاتي هوئي، قسم قسم ني بيماريو ا هيولي نا دريا ما مؤمنين نسس درثثيشاْوسس، ا زمانه نا حالات اهنسس اهما مبتلى كري دسس  ؛ – مككر برهان الدين مولى انسس مفضل مولى  اْثث } اهوا طبيب ؛ – داكضضر ؛ جه ا تمام بيماريو  سي شفاء عطاء كري دسس ؛.ا تمام بيماريو نا جه symptoms ؛ اهنسس دور كروا واسطسس اْثث يه مؤمنين نسس اهوي دواء عطاء كيدي ؛ اهوؤ علاج بتايو ؛ كه جه نا سبب مؤمنين نا جانو  انسس جسم نا ساتهسس ا تمام بيماريو نو علاج تهئي ككيو ؛ – روزي انسس بركة نا دروازه كهولي ككيا ؛، مؤمنين ني financial حالات ترقي نا منازل ححرٌهي رهيا ؛.

                جيم ايك داكضضر بيماري نو علاج كرسس تو دواء نو  ثثورو course اْثثسس ؛، هوسس جو كوئي داكضضر ني وات ماني نسس يه course تمام كرسس تو اهنسس شفاء تهاسسس انسس جو كوئي course تمام نه كرسس انسس وححما سي موكي ديسسس تو اهنسس شفاء نهيطط تهائي. يه} مثل مولانا محمد بر ها ن الدين رض  انسس سيدن مفضل سيف الدينط ع طبيب نفساني ؛ جيم جسماني داكضضر بيماري ديكهي نسس دوا اْثثسس؛،تيم مولىْ يه اج نا زمان ني بيماري نسس diagnoseكيدي ؛،اْجسسCommercial crisisانسس  financial recessionنو علاج بهي اقتصادي طور ثثر مو لىْ يه ا ثثو ؛، بيوسس مولى  يه ا تمام مشكلو  ني بيماري سي شفاء عطاء كروا واسطسس ايك دواء  نو ثثورو course بتايو ؛، جه شخص يه اْثثنا فرمان مطابق عمل كيدو تو اهنسس شفاء تهئي ككئي انسس جه يه عمل نه كيدو يا تهورو كيدو انسس بعض نه كيدو تو اهنسس شفاء نه تهئي. 

سيدنا محمد برهان الدين رض يه دنيا ني ا مثل ني تمام  اقتصادي بيماريو نيsymptoms جاني نسس مؤمنين نسس  1399هـ  ما  بتاوي ديدو كه ا تمام مصيبتو  نو سبب ايك} ؛ جه ربى – وياج ؛، حرام ني روزي ؛. وياج نا سبب جان، جسم، ويثثار  انسس دنيا ني تمام ححيزو ما بيماريو اوي جائي ؛، ويثثار نسس متاوي دسس ؛اْجسسهر اقتصادي مشكل نو علا ج  وياج سي دور رهوو ؛. ايك بيان ما اْثث فرماوسس ؛ كه:-

 “مؤمنين ني جماعة!مؤمنين برادرو، اسس عزيزو، فرزندو، كتناك لوككو ايم خيال كرسس ؛ كه هميطط وياج كهاتا نتهي، وياج اْثثيئسس ؛، انسس وياج ثثر ثثئيسه لئيسس ؛، وياج ثثر ثثئيسه نه لئيسس تو ويثثار كيم تهائي، ويثثار جاري راكهوا واسطسس انسس ويثثار ودهاروا واسطسس ثثئيسه ني ضرورة ؛-يه منطق صحيح ؛، مككر وياج ثثر ثثئيسه ليوا ما فائدة نا بدل نقصان ؛، نقصان سوطط ؛ كه تمارا هاتهـ  ما جه اصل مال ؛ اهنا ساتهسس وياج نو شامل تهائي ؛، تو يه blood cancer تهئي جائي ؛، كينسر سي كتنا بينسس ؛، تمارو راس المال تمارو capital تماري ثثونجي دن بَدن كم تهاتي جائي ؛، تاكه ايك دن اهوؤاْوسس كه هاتهـ  ما فقط وياج نو ثثئيسه باقي رهي جائي ؛، انسس دَين زيادة تهاتو ححلو جائي ؛، وياج ويثثار نسس destroy كرسس ؛، نابود كرسس ؛، وياج ويثثار نسس مفلوج كرسس ؛، paralyzed كرسس ؛، انسس مهوضضو نقصان يه ؛ كه وياج اصطناع المعروف سي خير نا كامو سي روكسس ؛- زكوة اْثثوا سي روكسس ؛، كيم كه اهنسس وياج نا هفته بهروا ني فكر هوئي ؛، انسس خدا ني رحمة سي محروم تهئي جائي ؛، انسس بركة ححلي جائي ؛”.

تارسس جيم  “بسم الله” ثثظظلا “اعوذ بالله” ؛ ، ولاية نا ثثظظلا براءة ؛،  وضوء كري ثثاك تهاوا نا ثثظظلا استنجاء كري نسس ناْثثاكي نسس دور كروو ؛، يه} مثل سيدنا محمد برهان الدين رض يه سككلا كرتا ثثظظلا  وياج ني ناْثثاكي سي دور تهاوا نو فرمان كيدو. 15 مي صدي نا اغاز ما جه وقت الجامعة السيفية ما 1399هـ  ما الملتقى الفاطمي العلمي تهائي ؛ اهما اْثث مولى يه ككهنا سختائي سي امر فرمايو كه  سككلا وياج ني ناْثثاكي سي نكلي جائي، وياج نا ساتهسس جه جه حرام ني ححيزو ؛  – جيم ويمو، جككار ،حرام نو ويثثار- يه تمام ححيزو سي دور تهاوؤ. اْثث نو ا امر اْثث مولى نا روحاني علاج نا course ني ثثهلي دواء ؛. بعض وقت بيماري سخت هوئي تو دواء بهي كروي هوئي ؛- يه} مثل وياج اهوي بيماري ؛ كه اهنا سي نكلوؤ بهي ككهنو بهاري ؛ مشكل ؛، ايك بيان ما سيدنا محمد برهان الدين رض فرماوسس ؛ كه :-

” هاتهـ  ايضضها تهيا هوئي تو دهووا واسطسس ككرم ثثاني ني ضرورة ثثرٌسس ؛ تو} ايضضهاس نكلي سكسسس- يه} مثل وياج ني ناْثثاكي ؛”.

ايك بيان ما فرماوسس ؛ كه:-

” سككلو ويححوؤ ثثرٌسس، رسته ثثر اْوي جاؤ مككر وياج سي دور تهاؤ”.

 تارسس احساس تهائي ؛ كه جه سككلا وياج ما هتا يا هجي ؛  نعوذ بالله – اهنا واسطسس وياج سي نكلوؤ كروي دواء ثثيوا نا برابر ؛، مككر اهما} شفاء ؛. برهان الدين مولىرض يه اتنا ورسو ثثظظلا فرمايو ؛، مككر اج نا زمان نا حالاتبهي ككهنا نازك ؛، دنيا ني economy   ما  وياج اتنو ثثيوست  تهئي ككيو ؛ كه  جو مولى ني هداية نه هوئي تو  مؤمنين نسس وياج سي بححوو ككهنو مشكل تهئي جائي، ته سي اج نا زمان ما ويثثار انسس معاملة نا ككهنو احتياط سي سككلي dealing كروي جوئيسس.

جه وقت ككهنا مؤمنين وياج سي دور تهيا تو ثثححهي سيدنا محمد برهان الدين رض علاج نا course ني بيجي دواء بتاوسس ؛ جه ككويا “بسم الله” ثثرٌهوا برابر ؛، ضوء كروا برابر ؛، يه سوطط كه تمام مؤمنين نسس واجبات ككهني انسس ككهني اْثثوا ني طرف دعوة كيدي. ايم بتاوي ديدو كه تنككي دور كري نسس روزي ني اميد هوئي تو اهنو اج علاج ؛. ايك بيان ما اْثث فرماوسس ؛ كه :-

“روزي كيوي طرح كهينححائي اهنا نسخه ؤ مولى يه بتايا ؛ امير المؤمنينع م فرماوسس ؛ كه والزكوة تسبيبا للرزق – تميطط زكوة اْثثو، خدا يه زكوة يه واسطسس فرض كيدي ؛ كه رزق نو سبب بنسس، تميطط زكوة اْثثو خدا تمارا واسطسس رزق نا ابواب كهولي ديسسس. هجي امير المؤمنين فرماوسس ؛ كه اذا ملقتم فتاجروا الله بالصدقة – صدقة ني معنى زكوة ني ؛، تميطط فقير تهئي جاؤ تو خدا ساتهـ  ويثثار كرو، زكوة اْثثو، خدا تنككي دور كرسسس.

مو لىْ ني حضرة ما اْوي نسس مؤمنين حوا ئج عرض كرسس ؛، كوئي نسس دَين ني تكليف، روزي ني تكليف، بيماري هوئي يا كوئي بهي بابة هوئي، مككر يه حوائج نا جواب ما برهان الدين اْقارض اكثر مؤ منين نسس وا جبات زيادة  عرض كروا نو  فر ما وسس ؛.كئينك ذكرو ؛ جه نا سي يقين تهئي جائي ؛ كه روزي كهينححوا نو مغناطيس  اْج نا زمان ما واجبات ؛، تنككي نا ساتهسس هر قسم ني بيماري دور كروا نو راسته واجبات ؛.  بلكسس هر ايك شهر ما- هر ايك فيميلي ما- هر ايك شخص نا  ساتهسس ا مثل نا معاجز تهيا} هسسس، انسس  وقتا فوقتا ايم احساس تهاتو} هسسس كه ا روزي ما بركة تهئي رهي ؛ يه واجبات اداء كروا نا سبب تهئي رهي ؛.

تارسس جه وقت سيدنا محمد برهان الدين رض يه 1399هـ  ما وياج سي دور  رهوا نو سختائي سي ثثهلسس امر فرمايو اهنا ساتهسس واجبات زيادة اْثثوا ني طرف لوككو نسس بلايا- تاكه   1400هـ  انسس 1401هـ  ما واجبات زيادة اْثثوا ني طرف ايك نهضة قائم تهئي ككئي- ايك movementشروع تهئي ككئي، انسس الجامع الانور نا افتتاح ني بركة اهوي ظاهر تهئي كه مؤمنين يه واجبات ككهني انسس ككهني اْثثي.

امام احمد المستورع م اخوان الصفاءما فرماوسس ؛ كه بسس ححيز لازم ؛، ايك “استرجاع الصحة المفقودة”- بيماري نا سبب جه صحة ححلي ككئي ؛ يه صحة نسس بيماري دور كري نسس دوباره لاوؤ، انسس بيجو “حفظ الصحة الموجودة” – جه صحة موجود ؛  اهني حفاظة كروؤ، precautionكروؤ تاكه بيماري نهاْوسس. تارسس جه وقت كه سيدنا محمد برهان الدين رض يه تمام  بيماريو  نسس  diagnose كري نسس  اهنا symptoms نسس وياج سي دور كري نسس – انسس واجبات زيادة اْثثتا كري نسس يه symptoms نسس دور كري ديدا– صحة مفقودة نسس والي اْثثي، هوسس مؤمنين ما جه صحة موجود ؛ اهني حفاظة واسطسس انسس precaution واسطسس-تاكه دوباره بيماريو نه اْوسس- مؤمنين نسس اقتصادي  ترقي ني تيجي ثثختي ثثر لئي جائي ؛، علاج نا course ني تيجي دواء بتاوسس ؛، يه سوطط كه قرضا حسنا اْثثوؤ انسس قرضا حسنا  ليوؤ.

ويثثار جاري راكهوا واسطسس انسس ويثثار ودهاوا واسطسس ثثئيسه ني ضرورة  تو سككلا نسس} ؛  انسس وياج حرام ؛- ته سي سيدنا محمد برهان الدين رض هوسس 1403هـ  ما قرضا حسنا ني اسكيم –برهاني قرضا حسنا- ممبئي ما قائم كرسس ؛. ته بعد اْثث جه جه ككام ما ثثدهارا وهاطط قرضا حسنا ني اسكيم قائم فرماوي انسس سككلي جككه نادر رقم عناية فرماوي، انسس جه ككام ما ثثدهارسس ؛  وهاطط يه اسكيم ما هجي زيادة رقم عناية فرماوسس} ؛، مؤمنين نسس ويثثار واسطسس وياج سي دور كري نسس قرضا حسنا ليتا كري ديدا.

يه} مثل كوئي وياج ثثر ثثئيسه اْثثتو هوئي يه بهي حرام ؛، اهنا بدل ما قرضا حسنا اْثثسس كيم كه اهما بركة بهي انسس ثواب بهي ؛. قرضا حسنا  بيجا نسس اْثثوا ني طرف سيدنا محمد برهان الدين رض رغبة بتاؤتا رهيا، انسساْجسسسيدنا مفضل سيف الدينط ع قرضا حسنا اْثثوا ني طرف ككهني} رغبة بتاوسس ؛، خاصة اْثث يه مؤمنين نسس محمدي اسكيم ما هر جمعة انسس هر ميقات ثثر رقم اْثثتا كري ديدا، انسس يه}مثل حسين اسكيم ما ككهني فاخر رقم اْثثتا كري ديدا. ايم كهيئسس تو برابر ؛ كه برهان الدين مولىرض يه مؤمنين نسس وياج سي دور كري نسس قرضا حسنا ليتا كيدا، انسس مفضل مولىط ع  يه قرضا حسنا اْثثوا ني نهضة عجب شان سي قائم فرماوي ديدي.اْجسس هندستان ما جه اقتصادي حالات تهيا ؛، اهما صاف واضح تهئي جائي ؛ كه  حسين اسكيم ما قرضا حسنا اْثثوا ما دنيوي طور ثثر بهي كتنو فائدة ؛.

مؤمنين جه وقت وياج ني بيماري سي دور تهيا، واجبات اْثثتا تهئي ككيا، قرضا حسنا اْثثتا تهيا، قرضا حسنا ليتا تهيا، انسس اْ ححيزو سي مؤمنين ني دنيا ني حيثية سي بهي ترقي زيادة تهاتي ككئي، بركات انسس سعادات نو وفور تهيو، financially uplift تهيا، تو ثثححهي سيدنا محمد برهان الدين رض يه بركات نسس، يه دولة نسس ، يه ترقي نسس مؤمنين نا درميان باقي راكهوا واسطسس ححوتهي دواء نو نسخه بتاوسس ؛، مؤمنين نسس خير نا كامو ما خرححوا  ني طرف انفاق(خرححوؤ) ني  عادة ني طرف  دعوة كيدي، بلايا، انسس  اهوا بناوي ديدا كه اْثث نا ايك اشارة ثثر مؤمنين لاكهو بلكسس كرٌورٌو خرححوا نسس ثثراْثثري كرسس ؛ .economically بهياْجسسدنيا نا لوككو اقرار كرسس ؛ كه جتنو خرححسو اتنو تمارو مال زيادة تهاسسس، نهيطط تو مال ثثرٌو هوؤ ختم تهئي جاسسس،اْجسس يه حالات نظر اوي رهي ؛. اْ مثل خير نا كامو ما خرححوا طرف شوق بتاؤتا هوا اْقا مولىط ع فرماوسس ؛:-

” اسس مؤمنين ميطط تمارو باوا ححهوطط، مارا حنين انسس اشفاق نو مقتضى يه ؛ كه تماري خير خواهي كروطط، “اني لكم ناصح امين”، تميطط وياج سي نكلي جاؤ، ميطط تمنسس حيوة طيبة طرف دعوة كروطط ححهوطط، تميطط مارا ساتهـ  تهاؤ، ميطط تمنسس وه امور ثثر دلالة كروطط كه خدا رزق نا ابواب تمارا واسطسس كهولي اْثثسس، تميطط خدا ني راه ما مال خرححتا رهو، مال خرححوا سي مال زيادة تهائي ؛، ححشمه ما سي ثثاني نكالا كرو تو ححشمه ثثاححهو بهرائي جائي ؛، انسس ححشمه سي ثثاني نه نكالو تو  -مجاري الماء- بند تهئي جاسسس”.

واجبات زيادة اْثثوا ني عادة سي، انفاق-خرححوا ني عادة ثثر لاوي نسس سيدنا محمد برهان الدين رضانسس سيدنا مفضل سيف الدينط عيه نه سرف مؤمنين نسس economically uplift كيدا ؛ بلكسس بيجي ككهني بيماريو سي دور كيدا ؛. جيم سيدنا حميد الدين الكرمانيرض ذكر فرماوسس ؛ كه  زكوة اْثثوا سي انسس خرححوا ني عادة سي انسان نسس بهتر اخلاق حاصل تهائي ؛ ، سخاوة انسس شجاعة ني خصلة دل ما زيادة تهائي ؛ انسس بداخلاق دور تهائي ؛- كـنجوسي انسس بزديلي دل سي نكلي جائي ؛. يه} مثل انفاق كروا سي نفاق ني تصور انسس عقيدة ني حفاظة تهائي ؛، ته سي} منافقين يه سوطط كيدو كه مؤمنين نسس خير نا كامو  ما خرحح كروا سي روكا- واجبات نه اْثثوا سي روكا، تاكه نفاق ني تصور ثثيداء تهائي انسس ايمان نو نور دلو ما سي نكلي جائي. خير ما خرحح كروا سي جه بهتر اخلاق حاصل تهائي ؛ يه اخلاق نا ساتهسس ويثثار كروو} حقيقة ً  تجارة رابحة ؛ – يه انشاء الله اككسس ذكر كريسوطط. اْ مثل بيوسس مولى  يه مؤمنين نسس خرححتا كري نسس بجاوي ليدا.

اْ تمام ححيزو نا سبب مؤمنين اْباد اْباد – شاد شاد ؛.اْجسس ديكهو مؤمنين سوطط شان سي خرححي رهيا ؛، بلاد ايمانية ما 500 نا فوق  مساجد تعمير تهئي ككئي، دعاة مطلقينرض نا قبة مباركة انسس عالي شان مزارات تعمير تهئي ككيا، اولياء اللهع م ني ضريحو  سونا ححاندي سي بني ككئي، هر ككام شهرالله المعظم انسس عشرة مباركة ني نيازو تهائي ؛، هزارو ني تعداد ما مؤمنين سيدنا مفضل سيف الدينط عنا ساتهسس عشرة مباركة ثثر جائي ؛ انسس لاكهو كرورو ما نياز ني رقم مولىط ع نسس عرض كرسس ؛، سيكرو مؤمنين هر سال حج- عتبات عاليات ني زيارة- بالخصوص كربلاء ني زيارة كروا جائي ؛، حضوراعلىط ع نسس مؤمنين فاخر نجوى عرض كرسس ؛، ضيافة كرسس ؛. قسم قسم سي مؤمنين خير نا كام ما خرححي رهيا ؛ بلكسس خير نا كام ما خرححوا نسس هوسس مؤمنين بهانا تلاش كرسس ؛- موقع ني انتظاري ما رهسس ؛ كه كيوارسس هميطط خير نا عمل ما خرححي لئيسس. اْ مقام ثثر لاوي نسس سيدنا محمد برهان الدين رضانسس سيدنا مفضل سيف الدينط عيه مؤمنين نسس كهرا كري ديدا ؛. اهوا كري ديدا ؛ كه ثثظظلا دنيا ني مؤمنين خدمة كرتا تها- هوسس دنيا مؤمنين ني خدمة كري رهي ؛، كيم كه وه مولىط ع وه روحاني داكضضر جه  نا قدمو نا نيححسس دولة ؛- جيم سيدنا طاهرسيف الدينرض يه اْثث ني شان ما فرمايو ؛”بهائي برهان الدين نا قدمو نا نيححسس دولة ؛”-يه  مولى ني وات ماني، اهنا منصوص ني وات ماني، طاعة كيدي،فرمان ماتهسس ححرٌهايو، كوئي طرح نوreconsideration نه كيدو. جيم بيمار شخص داكضضر ني وات نه مانسس، دواء نه لسس تو اهنسس شفاء نه تهائي، ايم} جه لوككو يه وات نه ماني يه سككلا اقتصادي ناحية سي uplift  نه تهئي سكا.

سيدنا محمد برهان الدينرض اْقا يه اْ مثل مؤمنين نسس تيار كيدا، خرححتا كري ديدا، ته ساتهسس اْثث مؤمنين نسس ويثثار زيادة كروا ني  مسلسل هداية عطاء كرتا رهيا انسس اْجسس مفضل مولىط ع هداية فرماوي رهيا ؛، بيوسس مولى يه  ككهنا نسس سروس هتي تو ويثثار كروا نو فرمايو، ويثثار هتو تو factory نو امر فرمايو،  industry ما اْككسس ودهوا نو كتناك نسس حكم كيدو، بعض نسس international level ثثر ويثثار كروا ني راي اْثثي، كيوو ويثثار كرسس انسس كيوو نه كرسس اهما ارشادات فرمايا،  ته ساتهسس ويثثار نا ككهنا باريك امور ما اْثث مولى هداية اْثثسس ؛ تاكه مؤمنين نسس زيادة فائدة تهائي انسس اقتصادي حالة  ني ثثختيو ححرٌهتا جائي.

 اْ مثل مؤمنين economically اْككسس ودهسس اهنا واسطسس سيدنا محمد برهان الدين رض ني شروع سي- اْثث دعوة نا عرش ثثر مستوي تهيا ته وقت سي لككاتار  كوشش رهي ؛، وارموار يه ححيز ني طرف مؤمنين توجه كرسس ته واسطسس بيانو فرمايا ؛.  1388هـ  ما جه وقت عالم ايمان سي مؤمنين نسس انسس جماعتو  نسس جمع كيدا ته وقت “حدائق الارشادات المنيرة” نا سات اصول قائم فرمايا جه ما سي 3 اصول اقتصاد نا ناحية سي ؛- 1) ويثثار، 2)industries، 3) زراعة( farming). يه} مثل برهان الدين مولىرضيه كتنيك ححيز فرماوي جه ما غور كري عمل كروؤ اْج نا لحاظ سي ككهنو} ضروري ؛، اْثث فرماوسس ؛ كه (بيان ايك ساتهسس فرمايو ؛ مككر points ني شاكلة ثثر ثثيش كيدو ؛ تاكه واضح تهئي سكسس كتني ححيز اْثث فرماوسس ؛):-

” (1)اثثنا موالي طاهرين يه مؤمنين نسس ويثثار سي وابسته كيدا ؛… ته سي لازم ؛ كه اثثنو زيادة توجه industries ني طرف هوئي، كيم كه حالات يه مثل نا ؛، كتناك industrial age بهي اْج كهسس ؛، atomic age بهي كهسس ؛، industry بغير فقط ويثثار قائم رهوؤ مشكل ؛… (2) مؤمنين سككلا تجارة individual تو كرسس} ؛ مككر سككلا جمع تهئي نسس جمعيات مشتركة(limited companies) ني شاكلة ثثر تجارة كرسس… (3) ويثثار ما بيوسس خيال راكهسس، خام مال ( raw materials)  هوئي انسس تيار شدا مال بهي هوئي… (4) مؤمنين scientific method سي ويثثار كرسس…(5)  مؤمنين نسس لازم ؛ كه ويثثار انسس industry نا جهاطط نوا مضضهك (centre) بني رهيا ؛ وهاطط قصد كرسس…حالات نا سبب ذهن ثثر ثقل اْوسس ؛، ايم انديشه ؛ كه جه مضضهكو ما ورسو سي رهيئسس ؛ وهاطط رهوو} بهتر ؛، نوا مركـز سوطط كام اختيار كريئسس، يه خيال سي دور رهوؤ جوئيسس… (6) يه} مثل زمينو حاصل كري نسس اهما زراعة كرسس –كهيتي كرسس، ثثهل نا باغو لككاوسس ، اهما ككهنا فوائد ؛”.

اْ اجتماع نا دوران مولىط ع يه مؤمنين نسس (7) wholesale and retail بيوسس قسم سي ويثثار كروا نو فرمايو.

                ته بعد  سيدنا محمد برهان الدين رض يه روضة طاهرة نا افتتاح نا طفيل ما  1394هـ  ما “البشارات الخطيرة” منعقد كيدو،  اهما اْثث يه مؤمنين نسس 5 اصول عناية كيدا، جه ما سي ايك “التجارة والامور الاقتصادية” ؛. اْثث يه مؤمنين نسس تجارة نا معيار نسس بلند كروا ني ذكر فرماوي، اْثث (يهاطط بهي بيان ساتهسس ؛ مككر points ما ثثيش كيدو ؛) فرماوسس ؛ كه:-

                ” رزق طلب كروؤ مؤمن ثثر واجب ؛، اهما مؤمن نسس جهاد نو ثواب ؛،(1) عصر حاضر نا حالات ما مؤمنين مخلصين اجتماعي انسس انفرادي طور ثثر نه سرف ثثوتاني  تجارة انسس اقتصاد مستحكم كرسس بلكسس يه سككلا ني تنظيم-صلاحية- انسس استعداد سي ملك نسس انسس عباد الله نسس مدد كرسس، (2)مؤمنين نسس لازم ؛ ثثوتاني تجارة ما ترقي كرسس اقتصادي معيار نسس بلند كرسس. (3) نوكري طرف ححلا نه جائي،(4) ويثثار ساتهسس industry قائم كرسس،(5)corporate basis ثثر تجارة كرسس،(6) مؤمنات واسطسس اهوي تجاويز مرتب كرسس جه نا سي ثثوتانا ككهرو ما مشغول رهسس، انسس ثثوتانا اوقات نا ايك حصه ما هنر نا كامو كري نسس مالي مفاد حاصل كرسس“.

                اْ مثل برهان الدين مولىرض يه بيان فرمايو، انسس تـقريبا هر ككامو ما اْثث يه ته وقت corporative society قائم فرماوي- (1)  commercial corporative، (2) trade credit corporative، انسس ته وقت تمام بلاد ما جه corporative قائم تهئي اهنو نام اْثث يه ايكجانcorporative عناية فرمايو. ته بعد جيم ذكر تهئي كه 1399هـ  ما ثثظظلسس الملتقى الفاطمي العلمي قائم فرماوي نسس شريعة سي التزام ني طرف دعوة فرماوي انسس وياج سي دور رهوا نا واسطسس تاكيد فرماوي بلكسس وياج نا سامنسس ايك جهاد نو اعلان كيدو. ته بعد يه} ورس ما اْثث يه 7 اصول قائم فرمايا –”مذكر سبعة اصول معينة“- جه ما برهان الدين مولىرضيه ايك اصل “الامور الاقتصادية” موكو جه ما مؤمنين نسس بالخصوص سروس موكي نسس ويثثار طرف جاوا ني تاكيد كيدي، اْثث فرماوسس ؛ كه:-

 “ويثثار واسطسس جاؤ، دكان كرو، ايم نهيطط كه هميشهservice minded رهو، for  the time being تميطط سروس كرتا بهي هوئي تو هوسس نكلي جاؤ انسس business minded تهاؤ، ويثثار ما ككهني بركة ؛، بهره قوم تو جانسس ؛ – جنايا بهره تو اْثثنسس ويثثاري} ؛، اْثثنا بزرككو ويثثار كرتا، اج اْثثن بهي ويثثاري ؛، تو اْثثنا بححاؤ نسس بهي ويثثار سيكهاؤ… وياج سي كليةً دور رهو، فورا اهوي تدبير  شروع كرسس اهوؤ طريق اختيار كرسس جه نا سي حلال نو ويثثار كرسس،positive approach راكهي نسس حلال نا ويثثار ني تدبير كروي لازم ؛“.

                سيدنا محمد برهان الدين رض يه ته بعد جيم ذكر تهئي ثثيشتر كه قرضا حسنا قائم فرمايو ، اهنا ثثححهي 1405هـ  ما -المناسبتين الكريمتين- نا موقع ثثر “ميراث البركات” نا 5 اوصول عناية فرمايا انسس امر كيدو كه مؤمنين اهنا ثثر 4 ورس عمل كري نسس بهتر نتائج كروا ني كوشش كرسس، يه 5 اصول ما سي ايك قرضا حسنا  نو اصل بنايو انسس ايم فرمايو كه:- ” قرضا حسنا نسس اقتصادي نظام ككردانسس”. ويثثار ما يا economically مؤمن نسس جه بهي تكليف اْوسس اهنو حل قرضا حسنا ؛ ايم واضح فرمايو حتى كه ايم سمجهايو كه قرضا حسنا  itself  ايك economical system ؛. ميراث البركات نا سوى  اكثر بلاد ما الجمعية السيفية المركزية  قائم فرماوي نسس  اهما  تجارة انسس قرضا حسنا نا مقاصد نسس شامل فرمايا ؛،  اهنا ساتهسس برهان الدين مولى يه  مؤمنين نسس سروس موكي نسس تجارة كروا واسطسس ترغيب بتاوسس ؛، تجارة ما اعلى معيار لكك ثثهنححوا واسطسس رغبة ديكهاوسس ؛، تجارة ما مقتضى العصر الحاضر- زمان نا حالات انسس requirements نا مطابق- computerized انسس scientific ويثثار ني طرف مؤمنين نسس امر فرماوسس ؛، انسس industries  انسس international trade  ني طرف اككسس برٌوا ثثر راي اْثثسس ؛ انسس شوق بتاوسس ؛.اْجسس سيدنا محمد برهان الدين رض ني اْ مثل ني سعي انسس نظرات نا طفيل ما مؤمنين نا درميان importer, exporterindustrialist multi national companiesglobal trade  انسس franchises  ما مؤمنين نا ويثثاريو leading كري رهيا ؛.اْجسس مؤمنين نا درميان business نا exhibition انسسexpoتهائي ؛، ويثثار متعلق seminars انسس work shops تهائي ؛، business tours تهائي ؛ انسس مؤمنين جه ملكو ما وسسس ؛ وهاطط national level ثثر ويثثارو ما leading كرسس ؛. ته سوى كئينك مؤمنين international level ثثر بهي leading ويثثار ما اككسس ودها ؛-ترقي كري رهيا ؛.

                اْجسس سيدنا عالي قدر مفضل سيف الدين ط ع اْقا  برهان الدين مولىرض نا وتيرة ثثر عمل فرماوي رهيا ؛، برهان الدين مولىرض ني } مثل اْثث بهي مؤمنين نا تجارة  ودهسس انسس رابحة تهائي ته واسطسس سعي فرماوي رهيا ؛، انسس اْثث مولىط ع يه  تجارة ني نهضة نسس عوج ثثر لاوا واسطسس دعوة هادية اعلى الله منارها ما  “تجارة رابحة”  نا نام سي ايك نوو  ادارة (department)  قائم فرمايو ؛، اْ ادارة  حضوراعلىط ع نا ارشادات انسس هدايات نير وشني ما مسلسل كوشش كري رهي ؛ كه كئي طرح مؤمنين نسس business opportunity  ملتي رهسس، مؤمنين نسس ويثثار واسطسس counseling  بهي كرسس ؛،  ويثثار ما ترقي تهائي يه واسطسس workshops  كرسس ؛، زمان نا مقتضى مطابق مؤمنين نسس update   راكهسس ؛ انسس  ويثثار متعلق دعوة نا كتابو  ما سي بيانو انسس شريعة نا احكام ني تفهيم كرسس ؛، انسس اْ زمان ما ويثثار ما دين انسس دنيا – بيوسس نسس كئي طرح لئي نسس ححلوو جوئيسس  اهني guidance  اْثثسس ؛.

                يه}  مثل حضواعلىط ع يه  عالم ايمان  نا تمام ككامو  ما جماعة انسس انجمن نسس كامو  كروا  واسطسس  12  امور نو frame work    عناية كيدو ؛، اْ  12 امور نا مطابق سككلا ثثوتاني تنظيم كرسس ايم ارشاد فرمايا ؛، يه  12  ما امور ما ايك  ”  التجارة  ”   راكهو ؛، هر موضع ما ا  امر واسطسس اشخاص مقرر تهائي، يه جماعة طرف سي ايك budget  ني تخمين تهائي، اْ ممبرو  ني كوشش رهسسس كه حضوراعلىط ع ني خوشي موافق مؤمنين تجارة ما اْككسس  ودهسس يه واسطسس مسلسل سعي كرتا رهسس.  “التجارة ”  نسس اْ مثل جماعة نا 12 امور ما ليوو مولى نو  مؤمنين نا اقتصادي upliftment  واسطسس ككهنو اهم قدم ؛. اْ سال 1438هـ  حضوراعلىط ع  يه عشرة مباركة ما 9 مي تاريخ عالم ايمان ما مؤمنين نسس 2 ححيز كروا نو امر فرمايو، ايك – هر ككهر ما ايك تو هوئي جه ثثورا قران حفظ كرسس يه نية سي هر ككهر ما قراْن ني مجالس تهائي، انسس بيجو – مؤمنين ويثثار كرسس – تجارة رابحة كرسس يه ححيز ني طرف ارشادات فرمايا. يه بيان ني ر وشني ما   ايام التعبدات المباركة ما    2  ححيز ني نهضة قائم تهئي ؛. مؤمنين نا مواضع ما قراْن ني مجالس نا ساتهسس تجارة واسطسس seminars   انسس workshops   تهيا ؛.

                يه} مثل سيدنا محمد برهان الدين رضانسس سيدنا مفضل سيف الدينط عيه مؤمنين نسس ويثثار نا طور طريقة، ويثثار ني اْداب، ويثثار مافيصله ليتا سيكهايو، بلكسس ايم كهيئسس تو بجا كه ويثثار ني معنى حقا حقا  اْثث يه سيكهايو، ايك بيان ما اْثث فرماوسس ؛ كه:-

“دكان هوئي…ديكهاؤ زيادة نه كرو، نظر لاككي جائي، ككهنا- اْفس ناهني، ككهنا تو  ككهر ما فون لككاوي نسس كام كرسس، profit ككهنو خرحح كم، اهوؤ كام نه كرسس جيم حجام – مزين كهسس ؛، دهوبي نو كام اْثثني prestige نا دون ؛، ويثثار ما ايك طرح نو هُنر هوئي- كنه هوئي ؛، ويثثار ما تهورٌو risk هوئي مككر calculated risk هوئي، ككهنا overnight millionaire تهاوا جائي ؛، اتنو لالحح نه كرسس، خدا ححاهسسس تو تهورور تهورو كري نسس اْؤسسس”.

يه} مثل ححند سال ثثظظلا سيدنا محمد برهان الدين رض كويضض ثثدهارا وهاطط وعظ ما مؤمنين نسس خاص حكم كيدو كه كوئي perfumes نو ويثثار نه كرسس بلكسس اهنا بدل عطر هوئي تو حرج نتهي كيم كه perfumes ما alcohol هوئي ؛ جه حرام ؛، يه} مثل امر كيدو كه كوئي نيححو  كام نه كرسس جه اْثثنسس شوبها نه دسس جيم جهارٌو كروؤ يا maid نو كام كرسس، ته ساتهسس ايم بهي فرمايو كه  shoes نو ويثثار نه كرسس كيم كه اهما بيجا نا سامنسس جهوكي نسس قدم ما ثثهناوؤ ثثرٌسس ؛ جه مؤمنين نا عزة نا خلاف ؛. تاكه ايك جمله اهوؤ فرمايو جه ما سككلو سمائي جائي ؛ كه

” مؤمنين شاه سوداككيري كرسس”

سيدنا محمد برهان الدين رضانسس سيدنا مفضل سيف الدينط ع يه مؤمنين نسس شاه سوداككر بناوا واسطسس انسس زمانه نا حالات نسس نظر كرتا هوا- زمانه نا اقتصادي حالات نا نقصان سي بححاوا واسطسس مؤمنين نسس cash ويثثار كروا نو امر فرمايو، روكرٌو ويثثار كرو انسس credit نا ويثثار كروا سي منع فرمايو. سككلا اقتصاد نا ماهرين جانسس ؛ كه cash purchasing ما كتنو فائدة تهائي ؛،اْجسس دنيا ما جه economical crisis اْيا ؛ اهنا سي cash ويثثار كرنار مؤمنين بلكل محفوظ ؛، دنيا ما مهوضضي مهوضضي multi national companies اْ جسس اْ نتيجة ثثر ثثهنححا ؛ كه ويثثار ما profit نو ratio ودهاوا واسطسس cash ويثثار كروؤ ككهنو} فائدة مند  ؛،اْجسس اكثر companies يه اْ عمل شروع كيدو ؛ جه ني هداية بيوسس مولى ورسو سي فرماوي رهيا ؛. اْ مثل بيوسس مولى  ايك ماهر اقتصاديات ني شان ما مؤمنين واسطسس انسس تمام عالم واسطسس جلوه نما تهيا ؛.

اْجسس سيدنا مفضل سيف الدينط عمؤمنين نا  تجارة نسس دين، دنيا، اخلاق انسس وهوار، عقيدة ، نفع انسس ترقي، زمان مقتضى انسس رفتار ، ملك نا قانون ــــــــــــ  يه مثل  هر حيثية  رابحة (فائدة مند- profitable )  بناوا ني سعي فرماوي رهيا ؛، اْثث مؤمنين نسس حق انسس صدق سي ويثثار كروا ني هدايات فرماوي نسس يه سككلا نسس top  ثثر ثثهنححاوا ني تمهيد انسس محكم تدبير فرماوي رهيا ؛.

تجارة نسس دين نا لحاظ سي كئي طرح رابحة بناؤو  جوئيسس؟ جيم قراْن مجيد ني اْية شروع ما ذكر تهئي كه ” فاذا قضيت الصلوة” – ثثظظلا نماز ثثرٌهو انسس ثثححهي ويثثار، ثثظظلا دين مضبوط كروو ضروري ؛، دين نسس موكي نسس فقط ويثثار ما مشغول رهوو يه نقصان ؛، يه ويثثار رابحة نتهي. يه} مثل سيدنا طاهر سيف الدينرض اْقا سيكهاوسس ؛ كه ولي الله ني طاعة ما رهي نسس ويثثار كرو، اْثث فرماوسس ؛ كه

كن صاح عبد الله عبد وليـه           *            لا عبد درهام ولا دينار

(اسس مارا صاحب! تميطط خدا انسس خدا نا ولي ني بندككي كرو، دنيا ني دولة ني بندككي نه كرو)

واتجر تجارة عارف وفنونظظا               *    لله خاش احسن التجار

(ويثثار نا فنون نسس سمجهي نسس ويثثار كرو، خدا ني خشية راكهو، اححها ويثثاري بنو)

كن ذالحجى لا يستفزك جاهل  * ذا الحزم لا تغتر بالغرار

(بردباري سي ويثثار كرو، كوئي جاهل تميطط ثثهسلاوي نه دسس، كوئي ححهيترنار سي تميطط ححهيترائي نه جاجو)

دنيا نا لحاظ سي تجارة نسس رابحة كئي طرح بناؤو كه ويثثار همة سي كروو جوئيسس، تهوروrisk  لئي نسس كروو جوئيسس انسس محنة  اوتهاوي نسس، ثثسينه نكالي نسس روزي طلب كروو جوئيسس، جه ويثثار ما ايك رات ما كرٌورثثضضي بنوا ني كوشش هسسس يه ويثثار رابحة نهيطط هوئي، ايك بيان ما برهان الدين مولىرض فرماوسس ؛ كه :-

“ويثثار ما تهورٌوز Risk تو ليوو ثثرٌسس، همة بهي جوئيسس، مككر calculated risk هوئي، اْثثنو هاتهـ ثثظظنححسس وهاطط لككن وستارو، over trading نه كرو، ميطط ككهني وار لطافة سي كظظوطط ححهوطط كه كتناك overnight millionaire بنوانا خيال ما هوئي ؛، خدا ححاهسس تو … ايك دن يه بهي تهاسو، كوئي نااميد نه تهائي، خدا ني كرامة انسس خزانة ما كئي كمي نتهي، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب”

اخلاق انسس وهوار نا حيثية سي ويثثار نسس رابحة بناوو جوئيسس.  طلب المعاش(روزي طلب كروو)  انسس تجارة  ايك وجه ما دنيا نو امر ؛، مككر شريعة اسلامية نا سايه ما ويثثار كروا سي يه امر دين ما شمار تهئي جائي؛، تو مؤمن نسس لازم ؛ كه ويثثار  نا تمام امور ما اخلاق حسنة نسس لازم رهسس، انسانية نسس هرككز  موكسس نظظيطط، ايم} كوئي ني مجبوري نو فائدة لئي غير معقول طور ثثر ويححان خريدان نه كرسس، ححيزو ني قيمة حد كرتا زيادة نه لسس، كيم كه اككر جو اْ مثل سككلو  ويثثار كروا ما انسانية موكي ديسسس يا اخلاق حسنة سي ويثثار نهيطط كرسس  ـــــــــــــ  جهوضض بولسسس يه دغه كرسسس ـــــــــــــ تو ظاهر ما اهنسس فائدة تهئي بهي جاسسس مككر يه حقيقة ما نقصان كهواسسس، اككر دنيا نا لحاظ سي نقصان نهيطط بهي تهائي مككر دين ما اخلاق ما انسانية ما تو نقصان تهئي} ككيو، انسس اهنو ويثثار  بالحقيقة  رابحة  نه تهيو. ويثثار نسس هر حيثية سي رابحة  بناوو لازم ؛. ايك بيان ما مفضل مولى فرماوسس ؛ كه :-

” تمارا وهوار ويثثار ما صاف بلكل هوئي، كوئي نسس هرككز دهوكو نه كرجو، duplicate مال هاتهـ ما نه اْثثي ديجو، ايم نه كرجو، duplicate مال كوئي اْثثي ديدو، ايم تميطط كرتا} نظظيطط هوئي مككر ذكر كرتا هوا تمنسس كظظوطط ححهوطط – كيم كه شيطان بيضضها هوئي ؛ نسس”.

ايك بيان ما فرماوسس ؛ كه :-

” اسس برادرو! تميطط ويثثار ما كوئي وقت دغو نه كرجو، تمنسس ايم لاككسس كه كوئي نسس خبر نظظيطط ثثرٌسس – مككر خدا تو سككلو جانسس} ؛”…

“رزق طلب كرو مؤمنين! ويثثار كرو ناشط تهئي نسس، نشاط نا ساتهسس، ويثثار ما سُستي نه كرو،  اْثثنا جانو ثثر قابو راكهي نسس، حرص نه كرسس، دنيا نا لوككو حرص نا موافق عمل كرسس ؛، حلال ححهورٌي نسس حرام نو ويثثار كرسس ؛…”

هجي ايك بيان ما مولىط ع فرماوسس ؛ كه :-

اسس برادرو! ا  competition نو زمان ؛، اهما تميطط اْثثس ما ايك بيجا نسس نيححا ثثارٌوانسس عمل نه كرجو، بلكه تمارا ما سي كوئي business ما اْككسس برٌهسس تو اهنا واسطسس خوش تهاجو.

تو اسس داؤدي بظظره قوم ني جماعة! تميطط جه كام كرتا هوئي اهنسس اتقان سي كرجو، خدا ني طاعة كري نسس حلال سي كرجو، حرام سي دور رهجو، انسس دنيا ما هر هُنر ما تميطط ذروة ثثر هوئي، top ثثر هوئي انسس يه top ثثر ثثظظنححوا واسطسس اجتظظاد كرجو، ثثسينه بهي بظظاوي ديجو، مككر يه Top ثثركوئي حيلة بازي سي يا دهوكا بازي سي نه ثثظظنححائي، top ثثر ثثظظنححوا واسطسس بيجا ثثر ظلم كري نسس توثث ححلاوي ديوو ايم نه كرجو.

عقيدة نا لحاظ سي مؤمن تجارة نسس رابحة كئي طرح بناؤسسس كه خدا ثثر بهروسو راكهي نسس جيم ايك بيان ما مولىط ع فرماوسس ؛ كه :-

“خدا ثثر توكل –   يه بهي ضروري ؛، خدا ثثر بهروسه كروو جوئيسس، ميطط تو محنة كروطط ححهوطط، كماؤطط ححهوطط، برابر، ماري هوشياري … مككر رازق خدا ؛، خدا روزي نا اْثثنار ؛ – ايم تصور لئي نسس ويثثار كرو، تو خدا ثثر توكل كروو ضروري ؛، انسس ا ولياء الله نو وسيلة لو”

نفع انسس ترقي نا لحاظ سي تجارة نسس رابحة بناوو هوئي تو ايك اهم ححيز سوطط ؛ ؟ كه روكرٌو ويثثار كروو، ايم نظر اْيو ؛ كه جه لوككو يه ثثوتانا ويثثار كروا نو طور طريقه بدلو انسس اوهار ثثر سي روكرٌو  ويثثار كروا ني طرف اْيا يه سككلا نسس ككهنو نفع تهيو ؛، انسس ويثثار ما ككهني ترقي تهئي ؛، ايك بيان ما مولىط ع فرماوسس ؛ كه

“اسس بهائيو! اسس بظظنو!… ويثثار ما وياج سي معاملة هرككز نه كرجو، روكرٌو ويثثار كرو، اهما بركة ؛، انسس سكون ؛،  credit سي ويثثار كروا ما ثثريشاني رهسس؛ نسس، credit – ادهار، ام اْثثي دسس ثثئيسه، لاكهو اْثثي دسس، انسس كتني فكر هوئي كه والسس، والسس تو برابر، مككر ككهني وار ايم بنسس ؛ كه اْثثتا نظظيطط ثثاححها، لاكهو روثثيه – ام – مظظينه ؤ نكلسس، ورسو نكلسس، انسس ا ْ بهائي نسس كتنو نقصان تهئي جائي”

زمان نا مقتضى  انسس رفتا رنا حيثية سي مؤمن ويثثار نسس رابحة كئي طرح بناؤسسس كه ويثثار نا هر امر ما up to date   رهواسي، زمان نار فتار ني مثل ويثثار  كروا ني دهب ما بهي رفتار سي اْككسس ودهواسي، ماركيضض نا احوال ثثر واقف رهوا سي، انسس ثثوتانا ويثثار نا field    متعلق هر طرح نا علم حاصل كروا سي، انسس جديد technology استعمال كروا سي.  ايك بيان ما مفضل مولىط ع فرماوسس ؛ كه

“اسس دانشمندو! ويثثار زمان نا مقتضى ثثرمانسس كروا واسطسس مظظارة حاصل كرجو، تعليم بهي ليجو، انسس سككلا كرتا اهم سوطط ؛ كه اْثثنا بزرككو سي – اْثثنا بزرككو سي تجربة حاصل كرجو.خدا يه تمنسس ويثثاري لوككو كيدا ؛، تميطط ويثثار نسس تمارا كهلاؤ، ويثثار ما اْككسس اْؤ، ويثثار ني جه شاكلة زمان ما هوئي ته مطابق عمل كري نسس  اْثثنا ويثثار نسس برٌهاؤ انسس كهلاؤ، … تمارو اشتقاق بهي ويثثاري ما سي ؛”

ملك نا قانون نا حيثية سي تجارة نسس رابحة  بناوو ككهنو} ضروري ؛. مؤمن نسس لازم ؛ كه  ملك نا قانون سي اْشنائي راكهسس، انسس قانون نا دائرة ما رهي نسس ويثثار كرسس، اهنو حساب كتاب برابر منظم هوئي، قانون مطابق legal matters and taxation   بهي برابر هوئي، جيم مولىط ع فرماوسس ؛ كه :-

“حساب تمارو ححوكهو هوئي، … جه ملك تمنسس روزي اْثثسس ؛ اهنسس دغه نه ديجو”

جو كوئي مؤمن ملك نا قانون مطابق ويثثار نهيطط كرسس تو اهنو ويثثار رابحة نهيطط تهائي، كيم كه اككر جو  قانون موافق نهيطط هوئي تو حكومة ثثكري ليسسس انسس جه كمايو هسسس يه بهي ححلو جاسسس، نقصان ككهنو مهوضضو تهاسسس.

الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدينرض نا 75 ما ميلاد مبارك ني مناسبة سي تجارة واسطسس ايك نهضة قائم تهئي هتي، يه}  شاكلة ثثر سيدنا مفضل الدين ط ع نا 75 ما ميلاد مبارك انشاء الله تعالى 2 ورس ما  اْؤسسس اهني اهبة واسطسس سككلا مؤمنين ملي نسس تجارة رابحة واسطسس ايك نهضة قائم كريئسس انسس حضوراعلىطع  نا دل مبارك نسس خوش كريئسس، مؤمنين تجارة نا field  ما ترقي كرسس انسس يه سككلا ني تحارة رابحة تهائي يه واسطسس كتناك تجاويز ثثيش كريئسس ؛ جه ني طرف برهان الدين مولىرض  انسس مفضل مولىط ع يه  ككهني وقت توجيهات فرماوي ؛.

  • جه مؤمن نا نزديك ايك دكان هوئي، انسس اهنا ايك دكرا ؛ يا 2 دكرا ؛، تو سككلا ايك} دكان ثثر نه بيتهسس، بيسري دكان كرسس، تاكه man power  ضائع نه تهائي،
  • جه ني ايك دكان هوئي انسس هوسس بيسري دكان كرسسس، تو يه} ححيز ني ـــــــــ يا  ـــــــــــ  يه } line  ني دكان نه كرسس، بيجو ويثثار اختيار كرسس، جيم كه اككر جو hardware    ما  nut and bolt   نو ويثثار كرتا هوئي تو بيجي دكان paints   ني كري سكسس ؛، اْ مثل بيجي   line اختيار كرسس، تاكه اككر مارككيضض ما ايك ححيز ني ححلن كم تهائي تو بيجا ويثثار نا ذريعة روزي جاري رهسس،
  • جه مؤمن بيسري دكان شروع كروا نو ارادة كرتا هوئي تو جهاطط اهني ايك دكان ؛، وهاطط سي هتي نسس بيسرا area ما بيجي دكان كرسس،
  • بعض وقت ايم ديكهائي ؛ كه ايك area ما  مؤمنين ني ككهني دكانو هوئي ؛، انسس ايك } قسم نو ويثثار هوئي ؛ جه نا سبب مؤمنين اْثثس ما competition  كرسس ؛، لذلك مهوضضا شهرو ما اْ مثل ماركيضض area  ككهنا هوئي ؛، تو ايك} قسم نا ويثثار كرنار يه ماركيضضو  ما  الكك الكك تهئي جائي تاكه مؤمنين نو اْثثس ما competition  نه تهائي.
  • تجارة ني ايك line  نا ويثثاريو   هر شهر ما هوئي ؛، تو يه سككلا ايك تهئي نسس ايك نام ني نيححسس  ــــــــــــ   brand name   بناوي نسس هر شهر  ما ايك  franchise   ني شاكلة ثثر ويثثار كرسس، اهنا سي ايك بيجا ككامو نا تعلقات بهي زيادة تهاسسس انسس ويثثار بهي زيادة تهاسسس، انسس خريدناراو  نو  دائرة  مهوضضو تهاسسس،
  • اْج نا زمان ما shopping    نو trend  ككهنو بدلائي ككيو ؛،2 قسم نو trend   ؛، ايك تو اكثر لوككو نسس malls  انسس super markets  ما خريدي كروا ني عادة تهئي ككئي ؛ جهاطط ايك ححهضض نا نيححسس سككلي ححيزو ملي جائي ؛.  يه  مثل مؤمنين بهي اْثثس ما ملي نسس partnership  كري نسس malls   انسس super market  ني مثل ايك ححهضض نا نيححسس سككلي ححيز نو ويثثار كرسس،
  • اْجسس بيسرو trend سوطط ؛ كه  online shopping،  يه مثل جه مؤمنين نا نزديك ككودام ؛، انسس ماركيضض يا خريدنار نو دائرة مهوضضو نتهي، تو يه سككلا تعليم يافته  انسس software   بناؤنار  مؤمنين نا ساتهسس partner  تهئي نسس online business  كري سكسس ؛،اْجسس ككهنا مؤمنين يه مثل سي ككهر سي } ويثثار كري رهيا ؛، اهنسس ايك مهوضضا level   ثثر كري سكائي ؛.
  • يه} مثل ايك قسم نا ويثثار كرنار مؤمنين (ايك ككام نا هوئي يا اس ثثاس نا ككام نا هوئي) ملي نسس ايك ساتهسس bulk purchase كرسس، يا ايك ساتهسس materials  نسس import  كرسس انسس ثثححهي اْثثس ما تقسيم كري دسس تو ككهنو مهوضضو فائدة تهئي سكسس ؛، جيم ايك ككام ما 10 كانحح نا ويثثاريو هوئي، يه سككلا ملي نسس مال خريدسس تو ككهنو زيادة فائدة تهئي سكسس ؛.
  • ويثثار ما modern age مطابق  حساب، transaction ، display ، advertisement  ،  وغيره هوو جوئسس.اْجسسmedia and advertisement   نو  ويثثار نا اوثثر  ككهنو مهوضضو  اثر ؛، ته سي ويثثار واسطسس اهنو بهي استعمال كروو ككهنو}  ضروري ؛.

اْ مثل نا ككهنا تجاويز ؛، غرض يه ــــــــــــ  كه  هر مؤمن اهنا ويثثار ما جهاطط ؛ وهاطط سي ايك قدم ترقي ني طرف اْككسس ودهسس، ايم نهيطط كه ورسو سي جيم ويثثار كرتا اْوسس ؛ ايم } ححلي رهيو ؛، نه – هر مؤمن نسس اهنو ويثثار develop   كروو ككهنو ضروري ؛ ـــــــــــ  تو}  يه  ويثثار  – تجارة رابحة  كهواسسس.

الداعي الاجل سيدنا مفضل سيف الدينط ع  اْقا  مؤمنين نسس نداء  كري نسس فرماوسس ؛ كه “هل ادلكم على تجارة”  ميطط تمنسس سككلا نسس ويثثار ني طرف سوطط دلالة نه بتاؤطط؟ ، هميطط اْثث ني نداء نسس جواب دئيسس ؛، نعم كهيئسس ؛ انسس دعاء كريئسس ؛ كه اْثث مولى ني جه منشأ ؛، جه خوشي ؛ يه مثل تجارة كروا ني خدا تعالى مؤمنين نسس ياري انسس توفيق عطاء كرجو، انسس ككهني ككهني بركة عطاء كيدي ؛ ، هجي ككهني ككهني انسس ككهني بركة عطاء كرجو. هميشه دنيا تجارة بهي اهوو كريئسس كه “تنجيكم من عذاب اليم” (جهنم ني اكك سي بححاوسس) انسس دنيا نا تجارة نا ساتهسس اْخرة نا تجارة نا كرنار باقي راكهجو، اْخرة نو تجارة بهي مؤمنين نو هميشه رابحة هوئي . خدا تعالى همارا اْقا انسس مولى نسس هميشه همنسس دنيا انسس اْخرة نا تجارة رابحة ني طرف دلالة بتاؤنار قيامة نا دن لكك صحة انسس عافية ما سلامة باقي راكهجو. امين.

 

 

Open chat
Need help?